MUKOZERO

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • MUKOZERO %4 SURUP HAZIRLAMAK ICIN GRANUL 100 ML
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • MUKOZERO %4 SURUP HAZIRLAMAK ICIN GRANUL 100 ML
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • asetilsistein

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Pasif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8680760200012
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 20-02-2018
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

KULLANMATALİMATI

MUKOZERO%4 ŞurupHazırlamakiçinGranül

100 ml, 40 g (pediatrikkullanımiçin)ve150ml, 60 g

Ağızyoluylaalınır.

Etkinmadde:Her5ml'de200mgasetilsisteiniçerir.

Yardımcımaddeler:Sorbitol(E420), betasiklodekstrin, disodyum EDTA,sodyum metil

parahidroksibenzoat(E219), sodyumpropilparahidroksibenzoat(E217),betakaroten (E160),

sodyumsitratdihidrat, portakalaroması.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin için önemlibilgiler içermektedir.

Buk ullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrarokumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişiselolaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veya düşükdozkullanmayınız.

B uKullanma Talimatında:

MUKOZERO nedirveneiçinkullanılır?

MUKOZERO’yukullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

MUKOZERO nasılkullanılır?

Olasıyanetkilernelerdir?

MUKOZERO’nun saklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.MUKOZEROnedir vene için kullanılır?

MUKOZERO’nun etkinmaddesiasetilsistein,biraminoasitolansisteintürevibirajandır.

Solunumyollarındamukolitik(balgamkıvamınıazaltarak,atılımınıkolaylaştırıcı)etki

gösterir.

MUKOZERO %4150ml şuruphazırlamakiçin60gve100 mlşuruphazırlamakiçin40g

(pediatrik)granüliçerenamberrenklicam şişelerdeambalajlanmıştır.

MUKOZERO yoğunkıvamlıbalgamınatılması,azaltılması,ekspektorasyonun(balgamın

atılabilmesi)kolaylaştırılmasıgereken bronkopulmonerhastalıklardakullanılır.

Ayrıcayüksekdozparasetamolalımınabağlıolarakortayaçıkankaraciğeryetmezliğinin

önlenmesindekullanılır.

2

2.MUKOZERO’yukullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

MUKOZERO’yua şağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ:

Eğer:

AsetilsisteineveyaMUKOZERO’nun diğerbileşenlerinekarşıalerjinizvarsa,

Sorbitoliçerdiğiiçineğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlerekarşı

dayanıksızolduğunuzsöylenmişse,

Böbrekveyakaraciğeryetmezliğinizvarsa.

MUKOZERO’yua şağıdakidurumlarda DİKKATLİKULLANINIZ:

MUKOZERO 2yaşın altındakiçocuklardadoktorkontrolündekullanılmalıdır.

MUKOZERO bebeklerdeve1yaşınaltındakiçocuklardayalnızcahayati

endikasyonlardavesıkıtıbbigözlemaltındauygulanabilir.

BazışekerlerekarşıdayanıksızolduğunuzsöylenmişseMUKOZERO’yu

kullanmayınız.

Metilparahidroksibenzoatvepropilparahidroksibenzoataşırıduyarlılık

reaksiyonlarınasebep olabilir.

MUKOZERO astımveyabronkospazmhikayesiolanlardadikkatlikullanılmalıdır.

AsetilsisteinkullanımıylabağlantılıolarakStevens-Johnson sendromu veLyell's

sendromugibişiddetlicilttepkilerinin(reaksiyonlarının)oluşumunadiren

bildirilmiştir.Eğerderiyleilgili(kütanöz)yadamukozaldeğişikliklerortayaçıkarsa

zamankaybetmedenaraştırılmalıvegerektiğindeasetilsisteinkullanımı

sonlandırılmalıdır.

MUKOZERO dahafazlaazotlumaddeninsağlanmasındankaçınmakamacıyla

karaciğerveböbrekyetmezliğiolanlardauygulanmamalıdır.

MUKOZERO şurupverilmesindensonrapulmonersekresyonlardabelirginbirartış

olabileceğindenyeterliöksürükrefleksininolmadığıdurumlardasolunumyolunun

açıktutulmasınadikkatedilmelidir.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

MUKOZERO’nunyiyecekv eiçecekilekullanılması

MUKOZERO’nun yiyecekveiçeceklerileberaberkullanılmasındabilinenbirsakınca

bulunmamaktadır. Açveyatok karnınaalınabilir.

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

HamilelikdönemindeMUKOZERO kullanımıhakkındayeterliçalışmaolmadığından,kullanımı

tavsiye edilmez.

Tedavisırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

3

MUKOZERO’nun annesütünegeçipgeçmediğitamolarak bilinmemektedir.

Birçokilacınannesütünegeçmesinedeniyleemzirmedönemindezorunluolmadıkça

kullanılmamalıdır.

Emzirmeyedevamedip etmemenizgerektiğikonusundadoktorunuzadanışınız.

Araçvemakinekullanımı

MUKOZERO’nun araçvemakinekullanmayeteneğiüzerindebilinen biretkisiyoktur.

MUKOZERO’nun içeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

MUKOZEROherölçekte (5ml )yaklaşık15.63mg(0.68 mmol)sodyumiçerir.Budurum

kontroll ü sodyumdiyetindeolan hastalariçingözönündebulundurulmalıdır.

MUKOZEROherölçekte(5 ml)1653.00 mgsorbitoliçerir.Eğerdahaöncedendoktorunuz

tarafındanbazışekerlerekarşıduyarlıdayanıksızolduğunuzsöylenmişse,butıbbiürünü

almadanönce doktorunuzlatemasageçiniz.Sorbitol hafiflaksatifetkigösterebilir.

MUKOZERO benzoatlarıiçermektedir.Bumaddeleralerjikreaksiyonlara(muhtemelen

gecikmiş)sebebiyetverebilir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Antitüssif(öksürük kesiciilaç),

Antibiyotik(özellikletetrasiklin),

Nitrogliserin(birkalpilacı),

Aktifkömür(zehirlenmetedavisindekullanılan birilaç),

Parasetamol(ağrıkesicibirilaç),

Glutatyon (protein desteği),

Kansertedavisindekiilaçlarıkullanıyorsanız,lütfendoktorunuzabilgiveriniz, doktorunuzun

dozu azaltmasıgerekebilir.

Buifadelerinbelirlibirsüreöncekullanılmışveyagelecektebirzamankullanılacakürünlerede

uygulanabileceğininotediniz.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfen doktorunuza veya eczacınızabunlarhakkında bilgiveriniz.

3.MUKOZERO nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

Solunumyollarınıilgilendirenhastalıklardaartmışsekresyonuazaltmakveatılımı

kolaylaştırmakamacıyla;

Yetişkinlerve7yaşındanbüyük çocuklar

Sabah, öğlen, akşam5 ml(1 ölçek), 600 mg/15 ml/gün

Çocuklarda

7yaşarasıçocuklar

Sabah, akşam5 ml(1 ölçek), 400 mg/10ml/gün

4

2yaşından küçük çocuklar

Sabah, akşam2.5 ml(½ölçek), 200 mg/5 ml/gün

Parasetamolzehirlenmesindeyüklemedozu olarak 140 mg/kg, idamedozu olarak 4 saattebir70

mg/kg(toplam17 doz)önerilir.

MUKOZERO kullanırkenherzamandoktorunuzuntalimatlarınauyunuz.Eminolmadığınızda

doktorunuzaveyaeczacınızasorunuz.

Uygulama yoluvemetodu:

MUKOZERO sadeceağızyoluylaalınır.

MUKOZERO yemeklerden sonraalınmalıdır.

İlacınhazırlanması:

İlaçkullanılmadan enazyarımsaatöncehazırlanmalıdır.

Şişedekiişaretliyerekadartazekaynatılmış,soğutulmuşsudoldurulurveşişebir-ikidakika

kuvvetliceçalkalanır.Kendihalinebırakılır.Yarımsaatsonratekrarişaretliyerekadarsu

doldurulurvebirkaçkerekuvvetliceçalkal anır.İçeriktamamençözünmelidir.Kullanımahazır

halegetirilmişşurupportakaltadındaveyarısaydamgörünümlüdür.Sulandırılarakkullanıma

hazırhalegetirilmişşurup 12 gün süreyleaktivitesinikorur.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

etilsistein 2yaşın altındakiçocuklardadoktorkontrolündekullanılmalıdır.

Asetilsisteinbebeklerdeve1yaşınaltındakiçocuklardayalnızcahayatiendikasyonlardavesıkı

tıbbigözlemaltındauygulanabilir.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/karaciğeryetmezliği:

MUKOZERO dahafazlanitrojenlimaddeninsalgılanmasındankaçınmakamacıylakaraciğerve

böbrekyetmezliğiolanlardauygulanmamalıdır(bkz.MUKOZERO’yuaşağıdakidurumlarda

KULLANMAYINIZbölümü)

EğerMUKOZERO’nunetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaMUKOZEROkullandıysanız

Aşırıdozkullanımı,midebağırsakbölgesindetahrişetkisineyolaçabilir.Buisemideyanması,

mideağrısı,bulantı,kusmaveishalşeklindeortayaçıkabilir.Fakatçokyüksekdozdadahidaha

ağıryanetkilerveyazehirlenmebelirtileribugünekadargörülmemiştir.

MUKOZERO’dan kullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

MUKOZERO’yu kullanmayıunutursanız

Unutulan dozlarıdengelemekiçin çiftdozalmayınız.

5

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tüm ilaçlargibi,MUKOZERO’nun içeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,MUKOZEROyukullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Alerjikreaksiyonlar(kaşıntı,kurdeşen,ciltkızarıklıkları,solukalmagüçlüğü,kalpatışında

hızlanmavekan basıncıdüşmesi)

Şokakadargidebilenaşırıduyarlılıkyanıtları(anafilaktikreaksiyonlar).Ayrıca,çokseyrek

olarakaşırıduyarlılıkreaksiyonlarıkapsamındaasetilsisteinkullanımınabağlıkanamaoluşumu

bildirilmiştir.

Metilparahidroksibenzoatvepropilparahidroksibenzoataşırıduyarlılıkreaksiyonlarına

sebep olabilir.

Bunların hepsiçokciddiyanetkilerdir.

EğerbunlardanbirisizdemevcutisesizinMUKOZERO’yakarşıciddialerjinizvardemektir.

Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek olabilir.

Bu çok ciddiyanetkilerin hepsioldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasizeen

yakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Hırıltılınefesalma, göğüsdarlığıveyanefesalmadazorlanma(özellikleastımhastalarında)

Ciltkızarıklıklarıveyatahrişleri(iritasyon)

Bunların hepsiciddiyanetkilerdir. Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Ciddiyanetkilerçokseyrek görülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirisinifarkederseniz,doktorunuzasöyleyiniz:

Ağıziltihabı

Karınağrısı

Bulantı

Kusma

İshal

Başağrısı

Ateş

BunlarMUKOZERO’nunhafifyanetkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesidurumunda

hekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyanetkileri

www.titck.gov.trsitesindeyeralan"İlaçYanEtkiBildirimi"ikonunatıklayarakyada0800314

0008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi(TÜFAM)'ne

bildiriniz.Me ydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacıngüvenliliği

hakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

6

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.MUKOZERO’nun saklanması

MUKOZERO’yu çocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında

saklanmalıdır.

°C'nin altındakiodasıcaklığındaveışıktan koruyaraksaklayınız.

Kullanımahazırşurup buzdolabında(2-8˚C)12 günsüreyleaktivitesinikorur.

Herhangibirkullanılmamışürünveyaatıkmateryallokalgereksinimlerdoğrultusundaimha

edilmelidir.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarakkullanınız.

EtiketinveyaambalajınüzerindebelirtilensonkullanmatarihindensonraMUKOZERO’yu

kullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfark edersenizMUKOZERO’yukullanmayınız.

RuhsatSahibi:Pharma ctiveİlaçSan. veTic. A.Ş.

MahmutbeyMah. DilmenlerCaddesiNo:19/3 Bağcılar-İstanbul

ÜretimYeri :Pharma ctiveİlaçSan. veTic. A.Ş.

Atatürk Mah., Fatih Blv.,No:32 ÇOSB Çerkezköy/Tekirdağ

Bu kullanma talimatı06.05.2013tarihindeonaylanmıştır.