MUKOZERO

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • MUKOZERO 1200 MG 20 EFERVESAN TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • MUKOZERO 1200 MG 20 EFERVESAN TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • asetilsistein

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8680760020054
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 14-01-2014
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

KULLANMA TALİMATI

MUKOZERO1200mgEfervesanTablet

Ağızdanyoluylaalınır.

Etkinmadde:Her birefervesan tablet1200mgasetilsistein içerir.

Yardımcımaddeler:Sitrikasit(susuz),laktoz(susuz),povidon,sodyumbikarbonat,limonaroması,

sükraloz, PEG 8000.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veyahastaneye gittiğinizdedoktorunuzabu ilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veya düşükdoz kullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1) MUKOZEROnedir veneiçinkullanılır?

2) MUKOZERO’yukullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3) MUKOZEROnasılkullanılır?

4) Olasıyanetkiler nelerdir?

5) MUKOZERO’nunsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1. MUKOZEROnedir veneiçinkullanılır?

MUKOZEROyuvarlak,sarı-beyazrenkli,herikiyüzüdüzefervesantablettir.20efervesantablet

polipropilen tüp ambalaj içerisindevekarton kutuda kullanmatalimatıileberaber ambalajlanır.

MUKOZEROsudatamamen eritildikten sonraiçilerek kullanılan bir ilaçtır.

MUKOZEROetkinmaddeolarakasetilsisteiniçerir.Asetilsistein,biraminoasitolansisteintürevi

bir ajandır. Balgamsöktürücü etkiyesahiptir.

MUKOZEROyoğunkıvamlıbalgamınatılması,azaltılması,yoğunluğunundüzenlenmesi,

ekspektorasyonun(balgamınatılabilmesi)kolaylaştırılmasıgerekendurumlarda,bronkopulmoner

(bronşveakciğer)hastalıklarda,bronşiyalsekresyon(solunumyolusalgısı)bozukluklarının

tedavisindekullanılanmukolitik(balgamı,mukusuparçalayan)birilaçtır.Ayrıcayüksekdoz

parasetamolalımınabağlı olarak ortayaçıkan karaciğeryetmezliğinin önlenmesindekullanılır.

MUKOZEROsoğukalgınlığıvesolunumyollarınıniltihaplanması(bronşit)durumundabalgam

oluşmasınıazaltır. Oluşan balgamları sulandırarak, öksürükleatılmasınıkolaylaştırır.

2

2. MUKOZERO’yukullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

MUKOZERO’yuaşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ.

Eğer;

Asetilsistein veyaMUKOZERO’nunbileşimindekiyardımcı maddelerdenherhangi birinekarşı aşırı

duyarlılığınızvar ise, builacı kullanmayınız.

MUKOZERO’yuaşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

Astımvebronkospazm(bronşlarındaralması)hikayenizvarise,MUKOZERO’yukullanmadan

öncemutlakadoktorunuzabaşvurunuz,

Karaciğerveyaböbrek hastalığınızvar ise,

Mideveyabarsağınızdayara(ülser)veyemekborusundatoplardamargenişlemesigibi

rahatsızlıklarınızvar ise,

Sirozhastası iseniz,

Sara(epilepsi) hastası iseniz,

MUKOZERO’yukullanmadan öncedoktorunuzadanışınız.

MUKOZERO’yukullanırkencildinizdevegözçevresindeherhangibirdeğişiklik(örn.kızarıklık,

kaşıntı, içi sıvı dolu kabarcıklar, kan oturması) fark edersenizhemendoktorunuzabaşvurunuz.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışınız.

MUKOZERO’nunyiyecekveiçecekilekullanılması

MUKOZERO’nunyiyecekveiçeceklerileberaberkullanılmasındabilinenbirsakınca

bulunmamaktadır.

Bol sıvı alımıMUKOZERO’nunbalgam söktürücü (mukolitik)etkisinidestekler.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

MUKOZERO'nunanneyeveyabebeğeherhangibirzararlıetkisininolupolmadığıtamolarak

bilinmemektedir.Gebeysenizveyagebekalmayıplanlıyorsanız,MUKOZERO’yukullanmadanönce

doktorunuzabaşvurunuz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

MUKOZERO'nunannesütünegeçipgeçmediğitamolarakbilinmemektedir.Emzirmedöneminde

zorunluolmadıkçaMUKOZEROkullanılmamalıdır.Emzirmeyedevamedipetmemenizgerektiği

konusundadoktorunuzadanışınız.

3

Araçvemakinekullanımı

MUKOZERO’nunaraçvemakinekullanımı üzerineherhangi bir olumsuzetkisi bildirilmemiştir.

MUKOZERO’nuniçeriğindebulunanbazı yardımcımaddelerhakkında önemlibilgiler

Herbirefervesantabletyaklaşık164.3mg(7.14mmol)sodyumihtivaeder.Budurum,kontrollü

sodyum diyetindeolan hastalar içingözönündebulundurulmalıdır.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

BazıilaçlarilebirliktekullanıldığındaMUKOZERO’nunyadakullanılandiğerilaçlarınetkisi

değişebilir.

Aşağıdakiilaçlardanherhangibirinikullanıyorsanız,MUKOZEROkullanmadanöncemutlaka

doktorunuzadanışınız.

Öksürükkesiciilaçlar(MUKOZERO’nunbuilaçlarilebirliktekullanılmasıhalinde,öksürük

refleksinin azaltılmasınabağlıolarak solunumyollarındaki salgılamadabelirgin artış olabilir.)

Antibiyotikler (MUKOZERO çeşitli antibiyotikler (tetrasiklinler, sefalosporinler,

aminoglikozitler,penisilinler,makrolidlerveamfoterisinB)ileaynızamandakullanılmamalı,

gerekliolduğu durumlardakullanımları arasındaenaz2 saat araolmalıdır.)

Nitrogliserin (kalp hastalıklarının tedavisindedamargenişletici olarak kullanılır.)

Karbamazepin (sarahastalığının tedavisindekullanılır.)

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınız iselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3. MUKOZEROnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

DoktortarafındanbaşkaşekildeönerilmediğidurumlardaMUKOZEROiçinöngörülendozaşağıdaki

şekildedir:

14yaşın üzeri ergenlerdeveyetişkinlerde:

Günde1defabir efervesan tablet (Günlük 1200mg) kullanılır.

14yaşından küçüklerde:

6-14yaş arası çocuklarda: Günde400 mgasetilsistein kullanılır.

2-5yaş arası çocuklarda:Günde200 mg-300 mgasetilsistein kullanılır.

Parasetamol zehirlenmesinde:

Yükleme dozu 140 mg/kg, idamedozu ise 4 saattebir 70 mg/kg(toplam 17 doz) olarak kullanılır.

MUKOZEROkullanırkenherzamandoktorunuzuntalimatlarınauyunuz.Eminolmadığınızda

doktorunuzaveyaeczacınızasorunuz.

4

MUKOZEROdoktor tarafından aksi önerilmedikçe4-5gündendahauzunsürekullanılmamalıdır.

Önerilendozu aşmayınız.

Tedaviyevereceğinizcevabagöre,doktorunuzdahayüksekyadadahadüşükdozönerebilir.

Önerilendozu aşmayınız.

Doktorunuzla konuşmadan dozu değiştirmeyin veyatedaviyeson vermeyin.

Antibiyotik tedavisigören hastalarınMUKOZERO’yuantibiyotiğialdıktan 2 saat önceveyasonra

almalarıgerekmektedir.

Uygulama yoluvemetodu:

MUKOZEROyalnızcaağızyoluyla kullanılır.

MUKOZEROyemeklerdensonrabirbardaksudaeritilerekiçilir.Sudaeritilerekkullanıma

hazırlanan ilaçbekletilmeden içilmelidir. Efervesan tabletler çiğnenmemeli veyutulmamalıdır.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklarda kullanımı:

2yaşaltındaki çocuklarasadecedoktor önerisiylevekontrolündeverilmelidir.

Asetilsisteinbebeklerdeve1yaşınaltındakiçocuklardayalnızcahayatidurumlardavedoktor

tarafından uygulanabilir.

Yaşlılarda kullanım:

Günde1 defa1 efervesantablet kullanılır.

Özel kullanımdurumları

Parasetamol zehirlenmesindeyüksek dozlardahekimkontrolündekullanılabilir.

Böbrek/ Karaciğeryetmezliği:

MUKOZEROdahafazlanitrojenlimaddeninsağlanmasındankaçınmakamacıylakaraciğerve

böbrekyetmezliğiolanhastalardauygulanmamalıdır.(Bkz.MUKOZERO’yuaşağıdaki

durumlardakullanmayınızbölümü)

EğerböbrekveyakaraciğerrahatsızlığınızvarsaMUKOZERO’yukullanmadanönce

doktorunuzadanışınız.

İlacınetkiliolduğundaneminolabilmekiçindüzenlidoktorkontrollerinde,doktorungelişimi

takip etmesiönemlidir.

Doktorunuzayrı bir tavsiyedebulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

DoktorunuzMUKOZEROiletedavinizinnekadarsüreceğinisizebildirecektir.Tedaviyierken

kesmeyiniz,çünküMUKOZEROtedavisinidurdurmakhastalığınızındahakötüyegitmesine

neden olabilir.

EğerMUKOZERO'nunetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise,

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazla MUKOZERO kullandıysanız

MUKOZERO'dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

5

MUKOZERO kullanmayı unutursanız

Endişelenmeyiniz.MUKOZERO’yualmayıunutursanızhatırladığınızdahemenalınız.

Hatırladığınızdabirsonrakidozunalınmazamanıyakınisebudozuatlayıpgelendozuzamanında

alınızvenormal kullanıma devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

MUKOZERO iletedavisonlandırıldığındaki oluşabileceketkiler

MUKOZEROtedavisinikesmekhastalığınızındahakötüyegitmesinenedenolabilir.Doktorunuza

danışmadan ilacınızı kesmeyiniz.

4.Olası yanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiMUKOZERO’nuniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,MUKOZERO’yukullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildiriniz veya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Alerjikreaksiyonlar(kaşıntı,kurdeşen,ciltkızarıklıkları,solukalmagüçlüğü,kalpatışında

hızlanmavekan basıncının düşmesi (tansiyon düşmesi)).

Şokakadargidebilenaşırıduyarlılıkyanıtları(anafilaktikreaksiyonlar-döküntü,kaşıntı,

terleme,başdönmesi,dil,dudakvesolukborusundaşişme,havayolununtıkanması,bulantı,

kusmagibibelirtilergörülebilir).Ayrıcaçokseyrekolarakaşırıduyarlılıkreaksiyonları

kapsamındaasetilsisteinkullanımınabağlıkanamaoluşumubildirilmiştir.Bunlarınhepsiçok

ciddiyanetkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizdemevcut ise, sizinMUKOZERO’yakarşı ciddialerjinizvar demektir. Acil

tıbbi müdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek olabilir.

Bu çok ciddiyanetkilerçok seyrekgörülür.

Aşağıdaki kategori kullanılarak istenmeyenetkisıklığı belirtilmektedir.

Seyrek: 1000 hastanın birinden azgörülebilir.

Seyrek:

Bronşların daralması (Nefes darlığı, nefes almadagüçlükyaşanabilir.)

Ağıziçindeiltihap

Midebulantısı

Kusma

Mideyanması

İshal

Ateş

6

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesidurumunda

hekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyanetkileri

www.titck.gov.trsitesindeyeralan"İlaçYanEtkiBildirimi"ikonunatıklayarakyada080031400

08numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi(TÜFAM)'ne

bildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacıngüvenliliğihakkında

dahafazla bilgi edinilmesinekatkısağlamış olacaksınız.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanızdoktorunuzu

veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5. MUKOZERO’nunsaklanması

MUKOZERO’yuçocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

25°C ’ nin altındaki oda sıcaklığındavekuruyerdesaklayınız.

Her kullanımdan sonratüpün kapağınıkapatmayıunutmayınız.

Sonkullanma tarihi ile uyumluolarak kullanınız.

Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra MUKOZERO’yukullanmayınız.

Eğer üründeve/veyaambalajında bozukluklar fark eder isenizMUKOZERO’yukullanmayınız.

RuhsatSahibi:PharmactiveİlaçSan. veTic. A.Ş.

MahmutbeyMah. DilmenlerCaddesi No:19/3 Bağcılar-İstanbul

ÜretimYeri : PharmactiveİlaçSan. veTic. A.Ş.

Atatürk Mah., Fatih Blv.,No:32 ÇOSB-Çerkezköy/Tekirdağ

Bu kullanma talimatı24.05.2013tarihinde onaylanmıştır.