MUKORAL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • MUKORAL 30 MG 150 ML SURUP
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • MUKORAL 30 MG 150 ML SURUP
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • * ambroxol

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699578572617
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/5

KULLANMA TALİMATI

MUKORAL ®

30 mg / 5mlşurup

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:5 ml(1 ölçek) şurup solüsyonu, 30mgambroksol HCliçerir.

Yardımcımaddeler:Sükroz,gliserin,metilparahidroksibenzoat(E218),propil

parahidroksibenzoat (E216), çilek esansıvedeiyonizesu içerir.

BuKullanma Talimatında:

1.MUKORAL ®

nedir veneiçinkullanılır?

2.MUKORAL ® ’ikullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3.MUKORAL ®

nasılkullanılır?

4.Olasıyanetkiler nelerdir?

5.MUKORAL ® ’insaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.MUKORAL ® nedir veneiçinkullanılır?

MUKORAL ® , balgam salgısını sulandıran vesalgılanmasınıkolaylaştıranbalgam söktürücü

birilaçtır.Busayedebalgamınkolaycaatılmasınısağlayaraksolunumgüçlüğünügiderirve

öksürüğüazaltır.

MUKORAL ®

,150mlşurupiçeren,kahverengicamşişede,plastikölçekilebirlikte

sunulur.

MUKORAL ®

,balgamınkoyuveyapışkanolmasıilebirlikteolananisüreğensolunumyolu

hastalıklarındabalgam söktürücü olarak kullanılır.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksek veya düşükdoz kullanmayınız.

2/5

2.MUKORAL ® ’ikullanmadanöncedikkat edilmesi gerekenler

MUKORAL ® ’iaşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Bromheksin veyaambroksolakarşı aşırı duyarlıysanız.

MUKORAL ® ’iaşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Böbrek,karaciğerhastalığınızveyapeptikülseriniz(midede,onikiparmakbağırsağında

veyayutak borusununaltkısmında gelişen ülser)varsaçok dikkatli kullanınız.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

MUKORAL ® ’inyiyecekveiçecekilekullanılması

Şurup,yemeklerden sonraalınır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Yeterliklinikçalışmaolmadığındanhamileliğinilküçayında,ancakzorunluhallerde,fayda-

risk değerlendirmesiyapılarak kullanılabilir.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Emzirenlerdeçok dikkatli kullanılmalıdır.

Araçvemakinekullanımı

MUKORAL ® ’inaraçveyamakinekullanmabecerinizietkilediğinedairbilgiyoktur;dikkatli

olunmalıdır.

MUKORAL ® ’iniçeriğindebulunanbazı yardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

MUKORAL ®

,sükroziçermektedir.Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlere

karşıdayanıksızolduğunuzsöylenmişse,butıbbiürünüalmadanöncedoktorunuzlatemasa

geçiniz.MUKORAL ®

,metilparahidroksibenzoatvepropilparahidroksibenzoatiçerdiğinden

alerjik reaksiyonlara(muhtemelengecikmiş)sebebiyet verebilir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Balgamındışarıatılmasınıengelleyebilecekkodeingibiöksürükgidericiilaçlarlabirlikte

kullanmayınız.

Atropin(gözbebeğinigenişletmekvekalpdurmasınıönlemekiçinkullanılanancakter,

3/5

tükürükvemukussalgılarınıazaltıcıetkisiolanbirilaç)veantimuskarinik(sinirsisteminde

asetilkolindenilenbirkimyasalmaddeyiblokeedenilaçgrubu),etkigösterenamantadin

(parkinsonhastalığıtedavisindekullanılanilaçgrubu),trisiklikantidepresanlar(depresyon

tedavisindekullanılanbirilaçgrubu),haloperidol(şizofrenitedavisindekullanılanilaç

grubu),antihistaminikler(alerjitedavisindekullanılanbirilaçgrubu),prokainamid(kalp

ritimbozukluğutedavisindekullanılanbirilaçgrubu)gibidiğerilaçların(ipratropium-

kronikakciğerhastalıklarındakullanılanbirilaçgrubu)mukozasalgılarınınbirikimineyol

açabileceğinigözönündebulundurunuz.

Kalpglikozidleri(kalpyetmezliğindekullanılanbirilaçgrubu),kortikosteoridler(ağrıve

iltihaptedavisindekullanılanbirhormongrubu),bronkodilatörler(akciğerlerdekibronş

denilenhavayollarınıgenişletenilaçlar),diüretik(idraroluşumunuartıranilaçlar)ve

antibiyotiklerle (mikroorganizmalarakarşı etkigösteren ilaçlar)karşılıklıetkileşimiyoktur.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınızise,lütfen doktorunuza veyaeczacınıza bunlarhakkında bilgiveriniz.

3.MUKORAL ®

nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

Yetişkinlerde;tedavininilk2-3günündegünde3defa1ölçek(5ml),sonragünde2defa

1ölçekile8-10gündevamedilir.

Çocuklarda;

0-2yaşarasında:Günde2defa1/4ölçek(1,25ml),

2-5yaşarasında:Günde3defa1/4ölçek(1,25ml),

5-12yaşarasında:Günde2-3defa1/2ölçek(2,5ml).

Tedavininbaşlangıcındadozlarbirmisliartırılabilir.

DoktorunuzMUKORAL ®

iletedavinizinnekadarsüreceğinisizebildirecektir.

Uygulamayoluvemetodu:Ağızyoluyla alınır.Su veyameyvesuyu ilesulandırılabilir.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:0-12yaşarasındakibebekveçocuklardakullanımıiçin;

“Uygun kullanımvedoz/uygulamasıklığı için talimatlar”bölümünebakınız.

Yaşlılardakullanımı:Yaşlıhastalardakullanımınailişkinözelbirdurum

bulunmamaktadır.

4/5

Özelkullanımdurumları

Böbrek/karaciğeryetmezliği:Böbrek,karaciğerhastalığıvepeptikülseriolanlardaçok

dikkatlikullanılmalıdır.

EğerMUKORAL ® ’inetkisininçokgüçlüyadazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazlaMUKORAL ®

kullandıysanız

Şimdiyekadarinsanlardazehirlenmevakasıbildirilmemiştir.Aşırıdozhalindemide

boşaltılıpyıkanır, belirtileri önlemeyeyönelik vedestekleyici tedavi uygulanır.

MUKORAL ® ’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanız,derhalbirdoktorveya

eczacı ile konuşunuz.

MUKORAL ® ’ikullanmayı unutursanız

Unutulan dozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

MUKORAL ® iletedavi sonlandırıldığında oluşabileceketkiler

Bilinmemektedir.

4.Olası yanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,MUKORAL ® ’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerde

yanetkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,MUKORAL ® ’ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz

Cilttedöküntü

Mukozalardadeğişiklik

Yüzdeşişme

Nefesalmadagüçlük

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinMUKORAL ® ’ekarşıciddialerjinizvar

demektir.

Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerekolabilir.

Buçokciddiyanetkilerinhepsioldukçaseyrekgörülür.

5/5

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveya

sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz

Cilttedöküntü

Bunlarınhepsiciddiyanetkilerdir.Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Ciddiyanetkilerçokseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkedersenizdoktorunuzasöyleyiniz

Bulantı, kusma

Karın ağrısı

İshal

Kuvvetsizlik

Baş ağrısı

Kaşıntı

BunlarMUKORAL ® ’inhafifyanetkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.MUKORAL ® ’insaklanması

MUKORAL ® ’içocukların göremeyeceği,erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

C’ninaltındaki odasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Kutu üzerinde yazılı olanson kullanma tarihinden sonra MUKORAL ® ’i kullanmayınız.

RuhsatSahibi:

BİOFARMAİLAÇ SAN. veTİC.A.Ş.

Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No:156

Sancaktepe/İSTANBUL

ÜretimYeri:

BİOFARMAİLAÇ SAN. veTİC.A.Ş.

Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No:156

Sancaktepe/İSTANBUL

Bu kullanma talimatı…………..tarihindeonaylanmıştır.