MUCOPLUS

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • MUCOPLUS 1200 MG 20 EFERVESAN TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • MUCOPLUS 1200 MG 20 EFERVESAN TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • asetilsistein

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8681094020055
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 23-06-2015
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

MUCOPLUS ®

Ağızyoluilealınır. 1200mgefervesantablet

Etkinmadde:Herbirefervesan tablet1200mgasetilsisteiniçerir.

Yardımcımaddeler:Sitrikasit anhidrus,sodyumhidrojenkarbonat, aspartam(E951),

polivinilpirolidon, sodyumklorür, polietilen glikolvelimon aromasıiçerir.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrarokumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişiselolaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veya düşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaT alimatında

1.MUCOPLUS :

®

2.MUCOPLUS nedirveneiçinkullanılır?

®

3.MUCOPLUS ’ıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

®

4. Olasıyanetkilernelerdir? nasıl kullanılır?

5.MUCOPLUS ®

Başlıklarıyeralmaktadır. ’ınsaklanması

1.MUCOPLUS ®

MUCOPLUS nedirveneiçinkullanılır?

MUCOPLUS ; 20(1x20)efervesantabletiçeren;silikajellikapakilekapatılmışplastiktüp

içerisinde,kartonkutudakullanmatalimatıileberabersunulmaktadır.Herbirefervesan

tablet,beyaz,yuvarlak vedüzyüzeylidir.

®

sudatamamen eritildikten sonraiçilerek kullanılan birilaçtır.

MUCOPLUS ®

MUCOPLUS etkin maddeolarakasetilsisteiniçerir.Asetilsistein,biraminoasit olansistein

türevibirajandır.Balgamsöktürücü etkiyesahiptir.

Ayrıcayüksekdozparasetamolalımınabağlıolarakortayaçıkankaraciğeryetmezliğinin

önlenmesindekullanılır. yoğunkıvamlıbalgamınatılması,azaltılması,yoğunluğunundüzenlenmesi

ekspektorasyonun (balgamınatılabilmesi)kolaylaştırılmasıgerekendurumlarda,

bronkopulmoner (bronşveakciğer)hastalıklarda,bronşiyalsekresyonbozukluklarının

tedavisindekullanılan mukolitik(balgam, mukusu parçalayan)birilaçtır.

2.MUCOPLUS ®

MUCOPLUS ’ıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

®

Eğer: ’ıaşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

AsetilsisteineveyaMUCOPLUS ®

bu ilacıkullanmayınız. ’ınbileşimindekiyardımcımaddelerdenherhangibirine

karşıaşırıduyarlılığınızvarise,

MUCOPLUS ®

Astımvebronkospazm(bronşlarındaralması)hikayenizvarise,MUCOPLUS ’ıaşağıdakidurumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Karaciğerveyaböbrek hastalığınızvarise, ’ı

kullanmadan öncemutlakadoktorunuzabaşvurunuz,

Mideveyabarsağınızdayara(ülser)veyemekborusundatoplardamargenişlemesigibi

rahatsızlıklarınızvarise,

Sirozhastasıiseniz,

Sara(epilepsi)hastası iseniz,

MUCOPLUS ®

’ıkullanmadan öncedoktorunuzadanışınız.

MUCOPLUS ®

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

dokt orunuzadanışınız. ’ıkullanırkencildinizdevegözçevresindeherhangibirdeğişiklik(örn.

kızarıklık,kaşıntı,içisıvıdolukabarcıklar,kanoturması)farkedersenizhemendoktorunuza

başvurunuz.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuza danışınız.

MUCOPLUS ®

MUCOPLUS ’ınyiyecekveiçecekilekullanılması

BolsıvıalımıMUCOPLUS ’ınyiyecekveiçeceklerileberaberkullanılmasındabilinenbirsakınca

bulunmamaktadır.

’ınbalgamsöktürücü (mukolitik)etkisinidestekler.

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

MUCOPLUS ® ’ınanneyeveyabebeğeherhangibirzararlıetkisininolupolmadığıtamolarak

bilinmemektedir.Gebeysenizveyagebekalmayıplanlıyorsanız,MUCOPLUS ®

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız. ’ı

kullanmadan öncedoktorunuzabaşvurunuz.

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuzaveyaeczacınıza danışınız.

Asetilsisteinin annesütünegeçipgeçmediğibilinmemektedir.Emzirmedönemindezorunlu

olmadıkçaMUCOPLUS ®

’ınkullanılmamalıdır.Emzirmeyedevamedipetmemenizgerektiği

konusundadoktorunuzadanışınız.

Araçvemakinekullanımı

Asetilsisteinin araçvemakinekullanımıüzerineherhangibirolumsuzetkisi bildirilmemiştir.

MUCOPLUS ®

MUCOPLUS ’ıniçeriğindebulunan bazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

MUCOPLUS ’ınherbirefervesantableti,10,34mmol(237,97 mg)sodyumihtivaeder. Bu

durum, kontrollü sodyumdiyetindeolan hastalariçingözönünde bulundurulmalıdır.

’ınherbirefervesantableti,aspartam(E951)ihtivaeder. Aspartam, fenilalanin

için birkaynak içermektedir. Fenilketonürisiolan insanlariçin zararlıolabilir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Öksürükkesiciilaçlar(MUCOPLUS ® ’ınbuilaçlarilebirliktekullanılmasıhalinde,

öksürükrefleksininazaltılmasınabağlıolaraksolunumyollarındakisalgılamadabelirgin

artışolabilir.)

Antibiyotikler(MUCOPLUS ®

Nitrogliserin (ka lp hastalıklarının tedavisindedamargenişleticiolarak kullanılır) çeşitliantibiyotikler(tetrasiklinler,sefalosporinler,

aminoglikozitler,penisilinler,makrolidlerveamfoterisinB)ileaynızamandakullanılmamalı,

gerekliolduğu durumlardakullanımlarıarasındaen az2 saataraolmalıdır.)

Karbamazepin (sarahastalığının tedavisindekullanılır)

Aktifkömür( ilaçzehirlenmelerindeveyaaşırı dozilaçalımlarındakullanılır.)

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlarhakkında bilgiveriniz.

3.MUCOPLUS ®

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar: n asılkullanılır?

DoktortarafındanbaşkaşekildeönerilmediğidurumlardaMUCOPLUS ® için öngörülen doz

aşağıdakişekildedir:

Solunumyollarınıilgilendirenhastalıklardaartmışsekresyonuazaltmakveatılımı

kolaylaştırmakamacıylagünde1defa1efervesantabletuygulanır. 14 yaşüzerindekiergenlerdeveerişkinlerde;

Parasetamolzehirlenmesinde,yüklemedozu;140 mg/kg, idamedozu ise;4 saattebir

70 mg/kg(toplam17 doz)olarak önerilir.

MUCOPLUS ®

kullanırkenherzamandoktorunuzuntalimatlarınauyunuz.Emin

olmadığınızdadoktorunuzaveyaeczacınızasorunuz.

Uygulama yoluvemetodu:

MUCOPLUS ®

MUCOPLUS yalnızcaağızyoluylakullanılır.

yemeklerden sonrabirbardak suda (yaklaşık200ml)eritilerekiçilir.Suda

eritilerek kullanımahazırlananilaçbekletilmedeniçilmelidir.Efervesantabletler

çiğnenmemeli veyutulmamalıdır.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklarda kullanımı:

14 yaşaltındakiçocuklarda,asetilsisteiniçerikli ürünlerdenbuyaşgrubunauygunformunun

kullanılmasıönerilir.

Yaşlılarda kullanımı:

Buyaşgrubunaözelbirkullanımıyoktur,erişkinleriçin önerilen dozlardakullanılmalıdır.

Özel kullanımdurumları:

Böbrek /Karaciğeryetmezliği:

MUCOPLUS ®

EğerböbrekveyakaraciğerrahatsızlığınızvarsaMUCOPLUS dahafazlanitrojenlimaddeninsağlanmasındankaçınmakamacıylakaraciğer

veböbrekyetmezliğiolanlardauygulanmamalıdır.

İlacınetkiliolduğundaneminolabilmekiçindüzenlidoktorkontrollerinde,doktorun

gelişimi takip etmesi önemlidir. ’ıkullanmadanönce

doktorunuzadanışınız.

Doktorunuzayrıbirtavsiyedebulunmadıkça, bu talimatlarıtakip ediniz.

DoktorunuzMUCOPLUS ® iletedavinizinnekadarsüreceğinisizebildirecektir.Tedaviyi

erken kesmeyiniz, çünkü MUCOPLUS ®

EğerMUCOPLUS tedavisinidurdurmakhastalığınızındahakötüye

gitmesineneden olabilir.

®

’ınetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

Kullanmanızgerekenden dahafazlaMUCOPLUS ®

MUCOPLUS kullandıysanız

®

’ta nkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

MUCOPLUS ®

Endişelenmeyiniz.MUCOPLUS ’ıkullanmayıunutursanız

Unutulan dozlarıdengelemekiçin çiftdozalmayınız. ’ıalmayıunutursanızhatırladığınızdahemenalınız.

Hatırladığınızdabirsonrakidozunalınmazamanıyakınisebudozuatlayıpgelendozu

zamanındaalınızvenormalkullanımadevamediniz.

MUCOPLUS ®

MUCOPLUS®tedavisinikesmekhastalığınızındahakötüyegitmesinenedenolabilir.

Doktorunuzadanışmadan ilacınızıkesmeyiniz. iletedavisonlandırıldığındaki oluşabileceketkiler

4. Olasıyanetkiler nelerdir?

Tümilaçlargibi,MUCOPLUS ®

’ıniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,MUCOPLUS ®

’ıkullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acilbölümünebaşvurunuz:

Alerjikreaksiyonlar(kaşıntı,kurdeşen,ciltkızarıklıkları,solukalmagüçlüğü,kalpatışında

hızlanmavekan basıncının düşmesi(tansiyon düşmesi)).

Şokakadargidebilenaşırıduyarlılıkyanıtları(anafilaktik reaksiyonlar-döküntü,kaşıntı,

terleme,başdönmesi,dil,dudakvesolukborusundaşişme,havayolununtıkanması,bulantı,

kusmagibibelirtilergörülebilir).Ayrıcaçokseyrekolarakaşırıduyarlılıkreaksiyonları

kapsamındaasetilsistein kullanımınabağlıkanamaoluşumu bildirilmiştir.

Bunların hepsiçokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinMUCOPLUS ®

Bu çok ciddiyanetkilerçok seyrek görülür. ’akarşıciddialerjinizvardemektir.

Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek olabilir.

Aşağıdakikategori kullanılarak istenmeyenetkisıklığı belirtilmektedir.

Seyrek :1000 hastanın birinden azgörülebilir.

Seyrek:

Bronşların daralması(Nefesdarlığı, nefesalmadagüçlükyaşanabilir.)

Ağıziçindeiltihap

Midebulantısı

Kusma

Mideyanması

İshal

Ateş

BunlarMUCOPLUS ®

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz. ’ınhafifyanetkileridir.

Yan etkilerin raporlanma sı

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan “İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliğihakkındadahafazlabilgi edinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5.MUCOPLUS ®

MUCOPLUS ’ınsaklanması

®

25º C’nin altındakiodasıcaklığında, kuru ortamdaveambalajındasaklayınız. ’ıçocukların göremeyeceği, erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında saklayınız.

Herkull anımdansonratüpünkapağınıkapatmayıunutmayınız.Tüpünkapağınıkesinlikle

açık bırakmayınız.

Sonkullanma tarihiileuyumluolarakkullanınız.

Ambalajdakison kullanma tarihinden sonraMUCOPLUS ®

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfark edersenizMUCOPLUS ’ıkullanmayınız.

’ı kullanmayınız.

RuhsatSahibi : VitalisİlaçSan. Tic. A.Ş.

GeneralAliRızaGürcan Caddesi

MerterİşMerkezi BağımsızBölümNo:2/2

Güngören /İSTANBUL

Telefon: 0212 481 20 95

Faks : 0212481 20 95

e-mail :info@vitalisilac.com.tr

ÜretimYeri : Neutecİlaç San. Tic. A.Ş.

1.OSB1.YolNo:3

Adapazarı/SAKARYA

Bu kullanma talimatı()tarihindeonaylanmıştır.