MUCOPLUS

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • MUCOPLUS 1200 MG 20 EFERVESAN TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • MUCOPLUS 1200 MG 20 EFERVESAN TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • asetilsistein

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Pasif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8697929020015
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 20-02-2018
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

MUCOPLUS ®

1200mgefervesantablet

Ağızyoluilealınır.

Etkinmadde:Herbirefervesantablet1200mgasetilsisteiniçerir.

Yardımcımaddeler:Monosodyumsitrat,sodyumhidrojenkarbonat, aspartam(E951),

povidon, sodyumklorürvelimon aromasıiçerir.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin için önemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrarokumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişiselolaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

B utalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaT alimatında:

1.MUCOPLUS ® nedirveneiçinkullanılır?

2.MUCOPLUS ® ’ıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.MUCOPLUS ®

nasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5.MUCOPLUS ® ’ınsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.MUCOPLUS ®

nedirveneiçinkullanılır?

MUCOPLUS ®

; 20(1x20)efervesantabletiçeren;silikajellikapakilekapatılmışplastiktüp

içerisinde,kart onkutudakullanmatalimatıileberabersunulmaktadır.Herbirefervesan

tablet,beyaz,yuvarlakvedüzyüzeylidir.

MUCOPLUS ® sudatamamen eritildikten sonraiçilerek kullanılan birilaçtır.

MUCOPLUS ®

etkin maddeolarakasetilsisteiniçerir.Asetilsistein,biraminoasit olansistein

türevibirajandır.Balgamsöktürücü etkiyesahiptir.

MUCOPLUS ®

yoğunkıvamlıbalgamınatılması,azaltılması,yoğunluğunundüzenlenmesi

ekspektorasyonun (balgamınatılabilmesi)kolaylaştırılmasıgerekendurumlarda,

bronkopulmoner (bronşveakciğer)hastalıklarda,bronşiyalsekresyon(solunumyolusalgısı)

bozukluklarının tedavisindekullanılan mukolitik(balgam, mukusu parçalayan)birilaçtır.

Ayrıcayüksekdozparasetamolalımınabağlıolarakortayaçıkankaraciğeryetmezliğinin

önlenmesindekullanılır.

MUCOPLUS ®

soğukalgınlığıvesolukyollarınıniltihaplanması(bronşit)durumundabalgam

oluşmasınıazaltır. Oluşan balgamlarısulandırarak, öksürükleatılmasınıkolaylaştırır.

2.MUCOPLUS ® ’ıkullanmadan öncedikkatedilmesigerekenler

MUCOPLUS ® ’ıaşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

AsetilsisteineveyaMUCOPLUS ® ’ınbileşimindekiyardımcımaddelerdenherhangibirine

karşıaşırıduyarlılığınızvarisebu ilacıkullanmayınız.

MUCOPLUS ®

2yaşın altındakiçocuklarasadecedoktorkontrolündeverilmelidir.

MUCOPLUS ® ’ıaşağıdakidurumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Astımvebronkospazm(bronşlarındaralması)hikayenizvarise,MUCOPLUS ® ’ı

kullanmadan öncemutlakadoktorunuzabaşvurunuz,

Karaciğerveyaböbrek hastalığınızvarise,

Mideve yabarsağınızdayara(ülser)veyemekborusundatoplardamargenişlemesi

gibirahatsızlıklarınızvarise,

Sirozhastasıiseniz,

Sara(epilepsi)hastasıiseniz,

Histamineintoleransınız(dayanıksızlığınız)varsa(belirtileri:başağrısı,burun

akıntısının eşlik ettiğirinit, kaşıntıv.b.)bu ilacıdikkatlikullanınız.

MUCOPLUS ® ’ıkullanmadan öncedoktorunuzadanışınız.

MUCOPLUS ® ’ıkullanırkencildinizdevegözçevresindeherhangibirdeğişiklik(örn.

kızarıklık,kaşıntı,içisıvıdolukabarcıklar,kanoturması)farkedersenizhemendoktorunuza

başvurunuz.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

MUCOPLUS ® ’ınyiyecekveiçecekilekullanılması

MUCOPLUS ®

yiyecekve içeceklerile beraber alınabilir.

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

MUCOPLUS ® ’ınanneyeveyabebeğeherhangibirzararlıetkisininolupolmadığıtamolarak

bilinmemektedir.Gebeysenizveyagebekalmayıplanlıyorsanız,MUCOPLUS ® ’ı

kullanmadan önced oktorunuzabaşvurunuz.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Asetilsisteinin annesütünegeçipgeçmediğibilinmemektedir.Emzirmedönemindezorunlu

olmadıkçaMUCOPLUS ® ’ınkullanılmamalıdır.Emzirmeyedevamedipetmemenizgerektiği

konusundadoktorunuzadanışınız.

Araçvemakinekullanımı

Asetilsisteinin araçvemakinekullanımıüzerineherhangibirolumsuzetkisibildirilmemiştir.

MUCOPLUS ® ’ıniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

MUCOPLUS ® ’ınherbirefervesantableti,13,55mmol (311,78mg)sodyumihtivaeder. Bu

durum, kontrollü sodyumdiyetindeolan hastalariçingözönünde bulundurulmalıdır.

MUCOPLUS ® ’ınherbirefervesantableti,aspartam(E951)ihtivaeder. Aspartam, fenilalanin

için birkaynak içermektedir. Fenilketonürisiolanhastalar içinzararlıolabilir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

MUCOPLUS ®

’a ekolarakherhangibirilaçalmadan öncedoktorunuzadanışınız.

MUCOPLUS ®

ınantitussif(öksürüğükesen)ilaçlarlabiraradakullanımıuygun

değildir.

MUCOPLUS ®

antibiyotik grubu ilaçlarla(örn., tetrasiklin, aminoglikozid, penisilin)

beraberkullanılmamalıdır.İkiilacınbirliktekullanılmalarıgerekiyorsaalınmaları

arasında2 saatlik birsüreolmalıdır.

MUCOPLUS ® ’ınitrogliserin(kalphastalığındakullanılır)içerenilaçlarlave

karbamezapin (epilepsidekullanılır)birliktekullanmadan öncedoktorunuzadanışınız.

AktifkömürMUCOPLUS ®

ilebirliktekullanılmamalıdır.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlarhakkında bilgiveriniz.

3.MUCOPLUS ®

n asılkullanılır?

Uygunkullanımve doz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

DoktortarafındanbaşkaşekildeönerilmediğidurumlardaMUCOPLUS ®

için öngörülen doz

aşağıdakişekildedir:

14 yaşüzerindekiergenlerdeveerişkinlerde;

Günde1defa1 efervesantabletuygulanır.

Parasetamolzehirlenmesinde,yüklemedozu;140 mg/kg, idamedozu ise;4 saattebir

70 mg/kg(toplam17 doz)olarak önerilir.

6-14 yaşarasıçocuklarda;

Günde 400 mgasetilsistein verilmelidir(dahadüşük dozlu birürün kullanılmalıdır).

2-5 yaşarasıçocuklarda;

Günde200- 300 mgasetilsistein verilmelidir(dahadüşük dozlu birürün kullanılmalıdır).

MUCOPLUS ® kullanırkenherzamandoktorunuzuntalimatlarınauyunuz.Emin

olmadığınızdadoktorunuzaveyaeczacınızasorunuz.

Uygulama yoluvemetodu:

MUCOPLUS ®

yalnızcaağızyoluylakullanılır.

MUCOPLUS ®

yemeklerden sonrabirbardak suda (yaklaşık200ml)eritilerekiçilir.Suda

eritilerek kullanımahazırlananilaçbekletilmedeniçilmelidir.Efervesantabletler

çiğnenmemeliveyutulmamalıdır.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

İlaç2yaşaltıçocuklardasadecedoktorönerisiylevekontrolündeverilmelidir(dahadüşük

dozlu birürün kullanılmalıdır).

14 yaşaltındakiçocuklarda,asetilsisteiniçerikli ürünlerdenbuyaşgrubunauygunformunun

kullanılmasıönerilir.

Yaşlılardakullanımı:

Buyaşgrubunaözelbirkullanımıyoktur,erişkinleriçin önerilen dozlardakullanılmalıdır.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek /Karaciğeryetmezliği:

MUCOPLUS ®

dahafazlanitrojenlimaddeninsağlanmasındankaçınmakamacıylakaraciğer

veböbrekyetmezliğiolanlardauygulanmamalıdır.

EğerböbrekveyakaraciğerrahatsızlığınızvarsaMUCOPLUS ® ’ıkullanmadanönce

doktorunuzadanışınız.

İlacınetkiliolduğundaneminolabilmekiçindüzenlidoktorkontrollerinde,doktorun

gelişimitakipetmesi önemlidir.

Doktorunuzayrıbirtavsiyedebulunmadıkça, bu talimatlarıtakip ediniz.

DoktorunuzMUCOPLUS ® iletedavinizinnekadarsüreceğinisizebildirecektir.Tedaviyi

erken kesmeyiniz, çünkü MUCOPLUS ® tedavisinidurdurmakhastalığınızındahakötüye

gitmesinenedenolabilir.

EğerMUCOPLUS ® ’ınetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaMUCOPLUS ®

kullandıysanız

Bulantı, kusmaveishalgibimidebarsaksistemiyleilgilirahatsızlıklargörülebilir.

Çokyüksek dozlardabiledahaağıryan etkilervezehirlenmebelirtilerigörülmemiştir.

Emzirilen bebeklerdevücutsalgılarının aşırıartmasıtehlikesivardır.

MUCOPLUS ®

’ta nkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

MUCOPLUS ® ’ıkullanmayıunutursanız

Endişelenmeyiniz.MUCOPLUS ® ’ıalmayıunutursanızhatırladığınızdahemenalınız.

Hatırladığınızdabirsonrakidozunalınmazamanıyakınisebudozuatlayıpgelen dozu

zamanındaalınızvenormalkullanımadevamediniz.

Unutulan dozlarıdengelemekiçin çiftdozalmayınız.

MUCOPLUS ®

iletedavisonlandırıldığındakioluşabileceketkiler

MUCOPLUS ®

tedavisinikesmekhastalığınızındahakötüyegitmesinenedenolabilir.

Doktorunuzadanışmadan ilacınızıkesmeyiniz.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tüm ilaçlargibi,MUCOPLUS ® ’ıniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,MUCOPLUS ® ’ıkullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Alerjikreaksiyonlar(kaşıntı,kurdeşen,ciltkızarıklıkları,solukalmagüçlüğü,kalpatışında

hızlanmavekan basıncının düşmesi(tansiyon düşmesi)).

Şokakadargidebilenaşırıduyarlılıkyanıtları(anafilaktikreaksiyonlar-döküntü,kaşıntı,

terleme,başdönmesi,dil,dudakvesolukborusundaşişme,havayolununtıkanması,bulantı,

kusmagibibelirtilergörülebilir).Ayrıcaçokseyrekolarakaşırıduyarlılıkreaksiyonları

kapsamındaasetilsisteinkullanımınabağlıkanamaoluşumubildirilmiştir.

Bunların hepsiçokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinMUCOPLUS ® ’akarşıciddialerjinizvardemektir.

Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek olabilir.

Bu çok ciddiyan etkilerçokseyrek görülür.

Aşağıdakikategorilerkullanılarakistenmeyenetkisıklıklarıbelirtilmektedir.

Çok yaygın (≥1/10)

Yaygın (≥1/100 ila≤1/10)

Yaygınolmayan(≥1/1.000 ila≤1/100)

Seyrek (≥1/10.000 ila≤1/1000)

Çokseyrek (<1/10.000)

Bilinmiyor (Eldekiverilerdenhareketletahminedilemiyor).

Yaygınolmayan:

Bronşlarındaralması(nefesdarlığı,nefesalmadagüçlükyaşanabilir)

Başağrısı

Ateş

K aşıntı

Kurdeşen(ürtiker)

Döküntü

Egzantem(enfeksiyon hastalıklarındagörülenderiüzerindekikızartıveya

lekelerve kabarıklar)

Taşikardi(kalbinnormalden hızlıçalışması)

Tansiyon düşmesi

Ağıziçindeiltihap

Karınağrısı

Bulantı

Kusma

İshal

Seyrek:

Nefes darlığı(dispne)

Bronkospazm (bronşdüzkaslarınınkasılması),zorsolukalıpverme

Bunlar MUCOPLUS’ınhafifyanetkileridir.Birsonrakihekimziyaretinizdekullanılan

ilacınkonsantrasyonun,miktarınınyadauygulamasıklığınındeğiştirilmesiiledüzelir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

rumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.tr sitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5.MUCOPLUS ® ’ınsaklanması

MUCOPLUS ® ’ıçocukların göremeyeceği, erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında saklayınız.

25º C’nin altındakiodasıcaklığında, kuru ortamdaveambalajındasaklayınız.

Herkullanımdansonratüpünkapağınıkapatmayıunutmayınız.Tüpünkapağınıkesinlikle

açık bırakmayınız.

Sonkullanma tarihiileuyumluolarakkullanınız.

Ambalajdakison kullanma tarihinden sonraMUCOPLUS ® ’ıkullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfark edersenizMUCOPLUS ® ’ıkullanmayınız.

RuhsatSahibi Neutec ToplamKalite Yön . San. Tic. A.Ş.

1. OrganizeSanayiBölgesi2. YolNo:2

Arifiye/SAKARYA

Telefon:0850 201 23 23

Faks:0264 291 51 98

e-mail:info@neuteckalite.com

ÜretimYeri NeutecİlaçSan.Tic.A.Ş.

1.OSB1.YolNo:3

Adapazarı/SAKARYA

Bu kullanma talima tı…………….tarihindeonaylanmıştır.