MOXAI %0,5 GOZ DAMLASI

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • MOXAI %0,5 GOZ DAMLASI
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • MOXAI %0,5 GOZ DAMLASI
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • Levofloksasin

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699514610144
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 20-12-2016
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/7

KULLANMA TALİMATI

MOXAİ ®

%0.5gözdamlası

Gözedamlatılarakuygulanır.

Etkinmadde:1mlçözelti,5mgmoksifloksasinbazaeşdeğer5.45mgmoksifloksasin

hidroklorüriçerir.

Yardımcımaddeler:Sodyumklorür,borikasitveenjeksiyonluksu.Çokazmiktarda

sodyumhidroksitveyahidroklorikasitasiditeseviyelerini(pHseviyelerini)normal

tutmak için eklenir.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabu

ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdoz kullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1.MOXAİ ®

nedir veneiçinkullanılır?

2.MOXAİ ®

'yikullanmadanöncedikkatedilmesi

3.MOXAİ ®

nasıl kullanılır?

4.Olasıyanetkiler nelerdir?

5.MOXAİ ®

'ninsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.MOXAİ ®

nedir veneiçinkullanılır?

MOXAİ ®

,berrakyeşilimsi, sarı renklibir çözeltidir.

MOXAİ ® ,etkinmaddeolarak5mgmoksifloksasinbazaeşdeğer5.45mgmoksifloksasin

hidroklorüriçerir.Koruyucu içermez.

Farmakoterapötikgrup:oftalmolojikler, anti-infektifler

Her birambalajda5 ml’lik kendinden damlalıklıplastik bir şişebulunur.

MOXAİ ® ,florokinolonsınıfındanbirantibiyotikolanvegözinfeksiyonlarınıntedavisinde

kullanılanmoksifloksasiniiçerir.

MOXAİ ® ,gözün ön oküler bölümünde moksifloksasine hassassuşların sebep olduğu bakteriyel

infeksiyonların topikal tedavisindekullanılır.

2/7

2.MOXAİ ® ’yikullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

MOXAİ ® ’yiaşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

Eğermoksifloksasine,diğerkinolonlaraveyaMOXAİ ®

'niniçerdiğidiğermaddelerekarşı

hassasiyetiniz(alerjiniz) var ise

Doktorunuzun kullanmanızı söylediği süreden dahauzun sürekullanmayınız.

Eğer tedavinizdevam ederken, infeksiyon kötüleşirse, DERHALdoktorunuzabaşvurunuz.

MOXAİ ® ’yiaşağıdakidurumlarda DİKKATLEKULLANINIZ

Eğer

MOXAİ ® ’yekarşıherhangibiralerjikreaksiyonoluşursa.Alerjikreaksiyonlaryaygın

değildirveciddireaksiyonlarnadirenoluşur.Eğerbuilacakarşıherhangibiraşırı

duyarlılık (alerjik)reaksiyonu veyayanetkioluşursaBölüm4’ebakınız.

Kontaktlenskullanıyorsanız.Eğergözdeinfeksiyonunolduğunadairherhangibirbelirti

veyasemptomlarvarsakontakt lens kullanmayınız.

DiğerantibiyotiklerdeolduğugibiMOXAİ ® ’ninuzunsürelikullanımıdiğerenfeksiyonlara

neden olabilir.

Özelliklekortikosteroidlerleeşzamanlıolaraktedaviedilenlerveyaşlıhastalarolmak

üzereağızdanyadadamariçiyollaflorokinolontedavisialanlarıntendonlarda(kasları

kemiklerebağlayanbağlar)iltihaplanmaveçatlakoluşabilir.Tendonlarınızdaağrıveya

şişme olursaMOXAİ ®

tedavisini kesiniz.

Yenidoğanlarınkonjunktivit(birçeşitgöziltihabı)tedavisindeMOXAİ ® ’ninetkililikve

güvenliliğiileilgilibilgilerkısıtlıdır.Bunedenleyenidoğanlarınkonjunktivittedavisinde

MOXAİ ® ’nin kullanımı önerilmez.

2yaşındanküçükhastalarınchlamydiatrachomatisisimlibirmikroorganizmanınneden

olduğuenfeksiyonuntedavisinde,MOXAİ ®

buyaşgrubundakihastalarda

değerlendirilmediğiiçinkullanımıönerilmez.2yaşındanbüyükhastalarınchlamydia

trachomatismikroorganismasınınnedenolduğugözinfeksiyonlarındauygunsistemik

tedavi uygulanmalıdır.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışınız.

MOXAİ ® ’ninyiyecekveiçecekilekullanılması

Ürünönerildiğişekildekullanıldığıtakdirde,besinlerleveiçeceklerleherhangibiretkileşimi

yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Hamilelik sırasındaMOXAİ ®

kullanımı ile ilgiliyeterli bilgi bulunmamaktadır.

Hamilelik dönemindeMOXAİ ®

kullanmayınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

3/7

MOXAİ ® ’uninsansütüyleatılıpatılmadığıbilinmemektedir.Risk-yarardeğerlendirmesinden

sonradoktorunuzbu ürünü kullanıp kullanamayacağınızı tavsiyeedecektir.

Araçvemakinekullanımı

MOXAİ ®

kullandıktan hemen sonragörüşünüzdegeçici bulanıklaşmaveyarahatsızlık oluşursa

bu durumlargeçinceyekadar araçyadamakine kullanmayınız.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

MOXAİ ® ’nin herhangi bir ilaçileetkileşimçalışmasıyapılmamıştır.

Eğerbaşkabirgözdamlasıveyagözmerhemikullanıyorsanız,ikiuygulamaarasındaenaz5

dakika beklenmelidir. Gözmerhemleri en son uygulanmalıdır.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınız iselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkındabilgi veriniz.

3.MOXAİ ®

nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

MOXAİ ®

sadecegözünüzedamlatmaamacıyla kullanılmalıdır.

Ürünü başka biryollakullanmayınız.

Hastagöz(ler)egünde3kez(sabah,öğle,akşam)1damladamlatılır.Eğerdoktorunuzsöylerse

MOXAİ ®

'yiikigözünüzedekullanınız.Doktorunuzunsöylediğisüreboyuncakullanmaya

devam ediniz.

İnfeksiyonnormalolarak5gündensonrageçmektedir.Tedaviyetakipeden2-3günboyunca

dadevam edilmelidir.

Damlatmaucununveçözeltinintemizkalmasınısağlamakiçin,şişenindamlatmaucunun

gözkapaklarına,gözçevresineveyadiğeryüzeylerinedeğdirilmemesinedikkatedilmelidir.

Kullanmadığınızzaman şişenin kapağınısıkıcakapalıtutunuz.

ElinizeMOXAİ ®

gözdamlasınıvebir aynaalınız.

Elleriniziyıkayınız.

Damlatmaucunadeğmemeyedikkatederekşişeninkapağınıaçınız.Başveişaret

parmağınızın arasında ucuaşağıyabakacak şekildeşişeyi tutunuz.

Başınızıarkayadoğruitiniz.Gözünüzvegözkapağınızarasındabiralanoluşuncayakadar

temizbirparmağınızınyardımıylagözkapağınızıaşağıyadoğruçekiniz(resim1).Damla

bu alanadamlatılacaktır.

Uygulama yoluvemetodu:

1 2 3

4/7

Gözünüzeyadagözkapağınıza,etrafındakialanlaraveyadiğerbölgelereşişeninucunu

dokundurmayınız. Damlayıetkileyebilir.

Bir damlaMOXAİ ®

damlatmak için şişeyi hafifçesıkınız(resim2).

Eğeruygulamayıikigözünüzedeyapacaksanız,aynıbasamaklarıdiğergözünüziçinde

uygulayınız.

Özellikleyenidoğanbebeklerdeveyaküçükçocuklardanasalmukozayoluiledamlaların

emiliminiönlemekiçin,damlanınuygulanmasınınardındangözyaşıkanallarıparmaklar

yardımıyla 2-3 dakika kapalıtutulmalıdır (resim3).

Kullandıktan sonraşişenin kapağınısıkıcakapatınız.

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

MOXAİ ®

çocuklardakullanılabilir.Çocuklardadozayarlamasıyetişkinlerleaynışekilde

yapılabilir.

Yenidoğanlarınkonjunktivittedavisive2yaşındanküçükhastalarınchlamydiatrachomatis

mikroorganizmasınınnedenolduğuenfeksiyontedavisindeMOXAİ ®

kullanımıönerilmez.

(Detaylıbilgi içinBölüm2’yebakınız)

Yaşlılarda kullanımı:

MOXAİ ®

65yaşın üzerindekiyaşlıhastalardagüvenlibir şekildekullanılabilir.

Özel kullanımdurumları:

Böbrekvekaraciğerproblemleri olanhastalar:

MOXAİ ® ,böbrek vekaraciğer problemleri olan hastalardagüvenlibir şekildekullanılabilir.

EğerMOXAİ ® ’ninetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazlaMOXAİ ®

kullandıysanız:

KullanmanızgerekendenfazlaMOXAİ ®

kullandıysanızendişelenmeyiniz,ılıksuileyıkayarak

gözünüzden uzaklaştırılabilir. Bir sonraki dozunuzakadaryeni bir damladamlatmayınız.

MOXAİ ® ’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

MOXAİ ® ’yikullanmayı unutursanız

Hatırladığınızandahemen unutulan dozu damlatınızvenormal dozdüzeninizedevam ediniz.

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozdamlatmayınız.

EğeryanlışlıklaMOXAİ ®

'yiyutarsanızyadaenjekteederseniz,tavsiyeiçindoktorveya

eczacınızadanışınız.Moksifloksasinoraltabletlervedamariçiçözeltilerdedekullanıma

uygun olduğu için ciddigüvenlik endişesi oluşturmamaktadır.

4. Olası yanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,MOXAİ ® ’niniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

5/7

CiddibiralerjikreaksiyonveaşağıdakidurumlardanherhangibiriolursaMOXAİ ®

almayıdurdurunuzveDERHALdoktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastanenin

acilbölümünebaşvurunuz.

Ellerde,ayaklarda,ayakbileğinde,yüzde,dudakta,ağızda,boğazdayutmadaveyanefes

almadazorluğanedenolanşişme,döküntüveyakurdeşen,büyüksulukabarcıklar,yaralar

veülserleşme.

Yan etkileraşağıdaki kategorilerdegösterildiği şekildesıralanmıştır:

Çokyaygın : 10 hastanın en az1'indegörülebilir.

Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Yaygın olmayan:100hastanınbirindenaz,fakat1000hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Seyrek : 1000 hastanın birinden azgörülebilir.

Çok seyrek

: 10000 hastanın birinden azgörülebilir.

Bilinmiyor : Eldeki verilerden hareketletahmin edilemiyor.

Yaygın:

Tatalmadabozukluk

Gözdeağrı

Gözdetahriş

Gözkuruluğu

Gözkaşıntısı

Konjunktivadakızarıklık

Gözdekızarıklık

Yaygınolmayan:

Kansızlık

Karıncalanma

Baş ağrısı

Korneal (gözün saydam cismi ile ilgili) hastalık

Gözün ön bölümündenoktasal iltihap

Korneadalekelenme

Gözkapağındakızarıklık

Konjunktivit(bir çeşitgöziltihabı)

Gözdeşişme

Gözrahatsızlık

Görmedebulanık

Görme keskinliğindeazalma

Gözkapağı bozukluğu

Gözkapağı iltihabı

Anormalgözhassasiyeti

Burundarahatsızlık

Boğazağrısı

Boğazdayabancı cisim hissi

Kusma

Gözdamarlarındaçatlaklar

Gözkapağındaşişme

Karaciğerenzimlerinde (alanin aminotransferazartışı, gama-glutamiltransferazda)artış

6/7

Bilinmiyor:

Alerji

Sersemlik

Gözdeiltihap

Gözün saydamcisminde (kornea) doku kaybı

Korneadayaralanma

Göziçi basıncındayükselme

Korneadadonukluk

Korneal ülser

Gözünyüzeysel iltihabı

Artmış gözyaşı salgısı

Gözdeyabancı cisim hissi

Işığahassasiyet

Gözakıntısı

Düzensizkalp ritmi

Nefes darlığı

Midebulantısı

Deridekızarıklık

Kaşıntı

Döküntü

Kurdeşen

BunlarMOXAİ ®

'ninhafifyan etkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanızlütfen

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanbiryanetkimeydanagelmesidurumunda

hekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyanetkileri

www.titck.gov.tr sitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada0800

3140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliği hakkındadahafazla bilgi edinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5.MOXAİ ® ’ninsaklanması

MOXAİ ® ’yiçocukların göremeyeceği,erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

C'nin altındaki oda sıcaklığındasaklanmalıdır.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Son kullanmatarihi, belirtilen ayın songününü ifadeetmektedir.

Ambalajdaki sonkullanma tarihinden sonraMOXAİ ®

yikullanmayınız.

Bu ilaç, açıldıktan sonra4 haftaiçindekullanılmalıdır, kullanılmayan bölüm atılmalıdır.

Dondurmayınız.

7/7

Renk değişikliğiyadabulanıklık fark edersenizürünükullanmayınız.

ÇevreyikorumakamacıylakullanmadığınızMOXAİ ®

'yişehirsuyunaveyaçöpeatmayınız.Bu

konuda eczacınıza danışınız.

Ruhsat sahibi:

AbdiİbrahimİlaçSan. veTic.A.Ş.

ReşitpaşaMah.Eski BüyükdereCad. No:4 34467

Maslak / Sarıyer /İSTANBUL

Üretimyeri:

MefarİlaçSanayiA.Ş.

Ramazanoglu Mah. Ensar Cad. No: 20 34906

Kurtköy/ Pendik /İstanbul

Bu kullanma talimatı……………….tarihinde onaylanmıştır.

Bu ürünle ilgili haber bulunmamaktadır.