MOTIVAL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • MOTIVAL 100 MG 15 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • MOTIVAL 100 MG 15 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • nimesulide

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699523010300
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 / 11

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

MOTİVAL

®

100 mg tablet

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Her bir tablet 100 mg nimesulid içermektedir.

Yardımcı madde(ler):

Laktoz monohidrat (sığır sütünden elde edilen).......................153,7 mg

Diğer yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Tablet

Sarımsı yuvarlak, bir yüzü çentikli tabletler

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1 Terapötik endikasyonlar

MOTİVAL, akut ağrı ve primer dismenorenin semptomatik tedavisinde endikedir.

4.2 Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde, yetişkinlerde tavsiye edilen doz günde

2 defa 100 mg’dır.

Uygulama şekli:

Tabletler bir miktar sıvı ile yutulmalıdır. Yiyeceklerle birlikte alınması ilacın emilimini ve

biyoyararlanımını etkilemez. Hasta uyumunu artırmak için yemekten sonra alınması tavsiye

edilir.

İstenmeyen etkilerin ortaya çıkışını azaltmak için nimesulid etkili olan en düşük dozda ve en

kısa süre boyunca kullanılmalıdır. En uzun tedavi süresi 15 gündür.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Geriyatrik popülasyon:

Yaşlı hastalarda günlük dozajı düşürmeye gerek yoktur.

Pediyatrik popülasyon:

Nimesulid 12 yaşın altındaki çocuklarda kontrendikedir.

Adolesanlar (12-18 yaş arası):

Ergenlik dönemindeki gençler kinetik profili ve nimesulidin farmakodinamik özellikleri temel

alındığında bu hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3Q3NRZW56YnUyM0FyZW56ZmxX

2 / 11

Böbrek yetmezliği:

Sağlıklı gönüllülerde ve orta dereceli böbrek fonksiyon bozukluğu olan (kreatinin klerensi 30

80 ml/dak.) hastalarda, nimesulidin aynı kinetik profile sahip olduğu gösterilmiştir. Bu

hastalarda dozu azaltmaya gerek yoktur. Ciddi böbrek fonksiyon bozukluğunda (kreatinin

klerensi<30 ml/dak.) ise nimesulid kontrendikedir.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda nimesulid kullanılması kontrendikedir.

4.3 Kontrendikasyonlar

MOTİVAL, nimesulide veya içeriğindeki herhangi bir yardımcı maddeye karşı bilinen aşırı

duyarlılığı bulunan hastalarda,

Geçmişinde asetilsalisilik asit veya diğer non-steroid antienflamatuar ilaçlara (NSAİİ)

karşı

hipersensitivite

reaksiyonu

(örneğin

bronkospazm,

rinit,

ürtiker

gibi)

olan

hastalarda,

Nimesulide karşı hepatotoksik reaksiyon hikayesi olan hastalarda,

Hepatotoksik potansiyeli olan ilaçlarla eş zamanlı kullanımı,

Alkol ve ilaç bağımlılığı olanlarda,

Aktif

gastrik

veya

duodenal

ülser,

nüks

eden

ülser

hikayesi

olan

hastalar

veya

gastrointestinal (GI) kanaması olanlarda, serebrovasküler kanama veya diğer aktif

kanamalar ya da kanama düzensizlikleri olanlarda,

Şiddetli koagulasyon bozukluğu olanlarda,

Şiddetli kalp yetmezliği olanlarda,

Şiddetli böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda,

Karaciğer yetmezliği olanlarda,

Ateş ve/veya grip benzeri belirtisi olan hastalarda

12 yaşından küçük çocuklarda,

Gebeliğin üçüncü üç aylık döneminde ve emzirme döneminde kontrendikedir.

Koroner

arter

bypass

greft

(CABG)

cerrahisi

durumlarında

perioperatif

ağrı

tedavisinde kontrendikedir.

4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Kardiyovasküler (KV) trombotik etkiler:

Bazı selektif COX-2 inhibitörü ya da non-selektif nonsteroid antiinflamatuvarlarla, 3 yıla

varan

klinik

araştırmalar,

ölümcül

olabilecek

derecede

ciddi

kardiyovasküler

trombotik

olaylarda, miyokard enfarktüsü ve inme riskinde artışa neden olabileceğini göstermiştir.

Bilinen kardiyovasküler hastalığı olan hastalar daha büyük risk altında olabilir. MOTİVAL ile

tedavi edilen hastalarda kardiyovasküler advers olay riskini en aza indirmek için, mümkün

olan

kısa

süreyle

düşük

etkili

kullanılmalıdır.

Daha

önce

kardiyovasküler

semptomlar yaşanmamış olsa bile, hekimler ve hastalar bu tür olayların ortaya çıkmasına karşı

tetikte

olmalıdır.

Hastalara,

ciddi

kardiyovasküler

toksisite

belirti

ve/veya

semptomları

hakkında ve meydana geldikleri takdirde yapılması gerekenler hakkında bilgi verilmelidir

(bkz. bölüm 4.3 Kontrendikasyonlar)

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3Q3NRZW56YnUyM0FyZW56ZmxX

3 / 11

Eşzamanlı aspirin kullanımının NSAİİ kullanımıyla ilişkili artmış ciddi KV trombotik olay

riskini azalttığını gösteren tutarlı bir kanıt yoktur. Aspirin ve nimesulidin eşzamanlı kullanımı

ciddi gastrointestinal olay riskini artırmaktadır (bkz. bölüm 4.4 Özel kullanım uyarıları ve

önlemleri)

Yapılan iki büyük kontrollü klinik araştırma sonucuna göre, koroner arter bypass greft

uygulamasını takiben 10-14 gün arasında ağrı tedavisi için bir COX-2 selektif nonsteroid

antiinflamatuvar kullanımının miyokard enfarktüsü ve inme riskinde artışa neden olduğu

gözlemlenmiştir (bkz. bölüm 4.3 Kontrendikasyonlar).

Hipertansiyon:

Diğer tüm NSAİİ’lerde olduğu gibi, nimesulid de hipertansiyon oluşumuna veya daha önce

mevcut hipertansiyonun kötüleşmesine ve bu iki durum da kardiyovasküler olaylar riskinin

artmasına neden olabilir. Nimesulid de dahil, NSAİİ’ler hipertansiyonlu hastalarda dikkatli

kullanılmalıdır.

Nimesulid

tedavisi

başlangıcında

tedavi

seyri

boyunca

basıncı

yakından izlenmelidir.

Konjestif kalp yetmezliği ve ödem:

NSAİİ alan bazı hastalarda sıvı retansiyonu ve ödem gözlenmiştir. Bu nedenle, MOTİVAL

sıvı retansiyonu, hipertansiyon veya kalp yetmezliği olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

Gastrointestinal (Gİ) etkiler - Gİ ülserasyon, kanama veya perforasyon riski:

NSAİİ’lar uygulanan hastalarda, semptomları olsun veya olmasın herhangi bir zamanda mide,

ince barsak veya kalın barsakta inflamasyon, kanama, ülserasyon veya perforasyon gibi fatal

olabilen ciddi Gİ toksisite meydana gelebilir.

NSAİİ ile tedavi sırasında ciddi bir Gİ advers olay geliştiren her beş hastadan yalnızca biri

semptomatiktir. NSAİİ’lar nedeniyle üst Gİ ülser, büyük kanama veya perforasyonların, 3 ila

6 ay süreyle tedavi edilen hastaların yaklaşık %1’inde, bir yıl tedavi gören hastalarınsa

yaklaşık %2 ila %4’u arasında meydana geldiği görülmektedir. Bu eğilimlerin zaman içinde

sürmesi, hastanın tedavinin herhangi bir safhasında ciddi bir Gİ olay geliştirme olasılığını

artırmaktadır. Ne var ki, kısa sureli tedavi dahi risksiz değildir.

NSAİİ’lar, önceden ülser hastalığı veya Gİ kanaması hikayesine sahip hastalara reçetelenirken

son derece dikkatli olunmalıdır.

Yapılan çalışmalar, NSAİİ kullanan, önceden peptik ülser ve/veya Gİ kanama hikayesine

sahip hastaların, bu risk faktörlerine sahip olmayan hastalara kıyasla Gİ kanama geliştirme

riskinin

fazla

olduğunu

göstermiştir.

Ülser

hikayesine

olarak,

yapılan

farmakoepidemiyolojik çalışmalarda, Gİ kanama riskini artırabilecek aşağıdakiler gibi çok

sayıda başka birlikte tedavi ve komorbiditeye yol açabilecek durum tanımlanmıştır: oral

kortikosteroidlerle tedavi, antikoagülanlarla tedavi, NSAİİ’larla tedavinin uzaması, sigara

içmek, alkol bağımlılığı, ilerlemiş yaş ve genel sağlık durumunun kötü olması.

Fatal

olaylar

hakkındaki

spontan

raporların

çoğu

yaşlı

zayıf

bünyeli

hastalarda

görülmektedir; bu nedenle bu popülasyonda tedavi yaparken özellikle dikkatli olmak gerekir.

Advers bir Gİ olayın potansiyel riskini en aza indirmek için, mümkün olan en kısa sureyle en

düşük etkili doz kullanılmalıdır. Yüksek risk grubundaki hastalarda, NSAİİ’lar içermeyen

alternatif tedaviler dikkate alınmalıdır.

Renal etkiler:

NSAİİ’ın uzun süreli kullanımı renal papiller nekroz ve diğer renal hasarlarla sonuçlanmıştır.

Diğer NSAİİ’larda olduğu gibi, nimesulidin uzun süreli uygulanması renal papiller nekroz ve

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3Q3NRZW56YnUyM0FyZW56ZmxX

4 / 11

renal medullada diğer değişikliklere yol açmıştır. Renal prostaglandinlerin renal perfüzyonun

korunmasında

telafi

edici

oynadığı

hastalarda

ikinci

renal

toksisite

şekli

görülmüştür. Bu hastalarda bir NSAİİ’ın uygulanması, prostaglandin oluşumunda ve ikincil

olarak renal kan akımında açık renal dekompansasyonu tetikleyebilecek doza bağımlı bir

düşmeye neden olabilir. Bu reaksiyon açısından en büyük risk altında bulunan hastalar böbrek

yetmezliği, kalp yetmezliği veya karaciğer yetmezliği olanların yanısıra diüretik veya ADE

inhibitörleri kullananlar ve yaşlılardır. NSAİİ tedavisinin kesilmesinden sonra, genelde tedavi

öncesindeki duruma geri dönülür.

İlerlemiş böbrek hastalığı:

İlerlemiş

böbrek

hastalığına

sahip

hastalarda

MOTİVAL

tedavisi

önerilmez.

Ancak,

nonsteroid

antiinflamatuvar

ilaçla

tedaviye

başlamak

zorunluysa,

hastanın

böbrek

fonksiyonlarının yakından takip edilmesi tavsiye edilir.

Anafilaktoid reaksiyonlar:

Diğer NSAİİ’larda olduğu gibi, nimesulide önceden bilinen bir maruziyeti olmayan hastalarda

anafilaktoid

reaksiyonlar

meydana

gelebilir.

Aspirin

triadı

olan

hastalara

nimesulid

verilmemelidir. Bu semptom kompleksi tipik olarak, nazal polipli ya da polipsiz rinit geçiren

veya aspirin ya da diğer NSAİİ’ları aldıktan sonra şiddetli ve potansiyel olarak fatal olabilen

bronkospazm sergileyen astımlı hastalarda ortaya çıkar. (bkz. Kontrendikasyonları, Özel

kullanım uyarıları ve önlemleri). Anaflaktoid bir reaksiyon meydana geldiği takdirde, hastaya

derhal acil tedavi uygulanmalıdır.

Deri etkileri:

Nimesulid dahil NSAİİ’ın kullanımına ilişkin çok seyrek olarak, bazıları ölümcül olmak

üzere, eksfoliyatif dermatit, Stevens-Johnson sendromu ve toksik epidermal nekroliz gibi

ciddi deri reaksiyonları rapor edilmiştir. Bu ciddi olaylar uyarı olmaksızın oluşabilir. Hastalar

ciddi deri reaksiyonlarının işaret ve semptomları konusunda bilgilendirilmelidirler ve deri

kızarıklığı ya da herhangi bir aşırı duyarlılık belirtisi ilk meydana geldiğinde nimesulid

kullanımı durdurulmalıdır.

Hematolojik etkiler:

Nimesulid de dahil olmak üzere NSAİİ alan hastalarda bazen anemi görülür. Bunun nedeni

sıvı retansiyonu, Gİ kan kaybı veya eritropoez üzerindeki tam olarak tanımlanamayan bir etki

olabilir. MOTİVAL de dahil olmak üzere NSAİİ’lar ile uzun süreli tedavi gören hastalar,

herhangi bir anemi belirti veya semptomu göstermeseler bile hemoglobin ve hematokrit

seviyelerini düzenli olarak kontrol ettirmelidirler.

NSAİİ’ların bazı hastalarda trombosit agregasyonunu inhibe eden kanama süresini uzattıkları

gösterilmiştir. Aspirinin tersine, bunların trombosit fonksiyonu üzerindeki etkileri kalitatif

açıdan daha az, daha kısa süreli ve geri dönüşümlüdür. Nimesulid genel olarak trombosit

sayısı,

protrombin

zamanı

(PT)

veya

parsiyel

tromboplastin

zamanını

(PTT)

etkilemez.

Önceden koagülasyon bozukluğu olan ya da antikoagülan kullanan ve trombosit fonksiyon

değişikliklerinden advers şekilde etkilenebilecek hastalar MOTİVAL kullanımında dikkatle

izlenmelidir.

Hepatik etkiler:

Nimesulid de dahil olmak üzere NSAİİ alan hastaların %15 kadarında bir veya daha fazla

karaciğer testinde sınır seviyede yükselmeler meydana gelebilir. Bu laboratuvar anomalileri

ilerleyebilir, değişmeden kalabilir veya tedaviye devam edildiğinde kendiliğinden geçebilir.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3Q3NRZW56YnUyM0FyZW56ZmxX

5 / 11

NSAİİ’lar ile yapılan klinik çalışmalarda, hastaların yaklaşık %1’inde ALT ve AST’de

anlamlı yükselmeler (normalin üst limitinin yaklaşık üç veya daha fazla katında) bildirilmiştir.

Ayrıca, bazıları ölümle sonuçlanmak üzere sarılık, fulminant hepatit, karaciğer nekrozu ve

karaciğer

yetmezliği

dahil

şiddetli

karaciğer

reaksiyonları

bildirilmiştir.

Karaciğer

yetmezliğine işaret eden belirti ve/veya semptomlar gösteren veya karaciğer test değerleri

anormal olan bir hasta, MOTİVAL tedavisi sırasında daha şiddetli bir karaciğer reaksiyonun

gelişmesine karşı değerlendirilmelidir. Karaciğer hastalığına işaret eden klinik

belirti ve semptomların gelişmesi veya sistemik belirtilerin (örneğin, eozinofili, döküntü, vb.)

meydana gelmesi halinde, MOTİVAL tedavisi kesilmelidir. İlacın karaciğer toksisitesi göz

önüne alınarak, risk/yarar oranı her hasta için bireysel olarak değerlendirildikten sonra,

nimesulid tedavisine başlanmalıdır.

Önceden var olan astım:

Astım hastalarının aspirine duyarlı astımı olabilir. Aspirine duyarlı astım hastalarında aspirin

kullanımı, fatal olabilecek derecede şiddetli bronkospazma yol açabilir. Bu gibi aspirine

duyarlı hastalarda aspirin ve diğer NSAİİ’lar arasında bronkospazm da dahil olmak üzere

çapraz reaksiyonlar bildirildiği için, aspirine bu çeşit bir duyarlılığa sahip hastalar MOTİVAL

kullanmamalı ve önceden var olan astımı olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Diğer:

Nimesulid

tedavi

sırasında,

hastalar

diğer

analjezikleri

kullanmamaları

yönünde

uyarılmalıdır. Farklı NSAİİ’lerin eşzamanlı kullanımı tavsiye edilmemektedir.

İlaç

kullanımı

sürecinde

ateş

ve/veya

grip

benzeri

bulgular

gelişirse

ilacın

kesilmesi

uygundur.

Nimesulid,

kullanımı

kadınlarda

doğurganlığa

zarar

verebilir

gebe

kalmayı

deneyen

kadınlar

için

tavsiye

edilmemektedir.

Gebe

kalma

zorluğu

yaşayan

veya

infertilite

araştırmasında olan kadınlarda nimesulidin kesilmesi düşünülmelidir (bkz. 4.6 Gebelik ve

laktasyon).

12 yaşından küçük çocuklarda sistemik etkili formların kullanımı kontrendikedir.

Mümkün olan en kısa süre boyunca nimesulid kullanılmasıyla yan etkilerin riski azaltılabilir.

İyileşme görülmemesi halinde tedavi kesilmelidir.

İstenmeyen etkilerin ortaya çıkışını azaltmak için nimesulid etkili olan en düşük dozda ve en

kısa süre boyunca kullanılmalıdır. En uzun tedavi süresi 15 gündür. İyileşme görülmemesi

halinde tedavi kesilmelidir.

MOTİVAL

tabletler

laktoz

içerir.

Nadir

kalıtımsal

galaktoz

intoleransı,

Lapp

laktoz

yetmezliği

glikoz-galaktoz

malabsorpsiyon

problemi

olan

hastaların

ilacı

kullanmamaları gerekir.

4.5 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Farmakodinamik etkileşimler

Varfarin, benzer antikoagülan ajanlar veya asetilsalisilik asit kullanan hastaların nimesulid

kullanmaları halinde kanama komplikasyonlarının riskinde artış görülmektedir. Dolayısıyla

kombinasyon

tavsiye

edilmemektedir

(bakınız

bölüm

4.4.)

ciddi

koagülasyon

bozuklukları görülen hastalarda kontrendikedir (bakınız bölüm 4.3.). Bu kombinasyondan

kaçınılamaması halinde antikoagülan aktivite yakından gözlenmelidir.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3Q3NRZW56YnUyM0FyZW56ZmxX

6 / 11

Diüretikler ile farmakodinamik/farmakokinetik etkileşimler

Sağlıklı deneklerde nimesulid geçici olarak furosemid ve tiyazidlerin sodyum atılımındaki

etkisini, daha düşük olarak da potasyum atılımındaki etkisini düşürür ve diüretiğe yanıtı

azalır.

Nimesulid

furosemidin

birlikte

kullanılması,

renal

klerensini

etkilemeksizin,

furosemidin EAA oranının (yaklaşık % 20) ve kümülatif furosemid atılımının azalmasına yol

açar.

Nimesulid diüretiklerin etkisini antagonize edebilir ve özellikle de furosemid ile indüklenen

plazma

renin

aktivitesinin

yükselmesini

bloke

edebilir.

Sağlıklı

deneklerde

nimesulid

geçiciolarak

furosemidin

sodyum

atılımındaki

etkisini,

daha

düşük

olarak

potasyum

atılımındaki etkisini düşürür ve diüretiğe yanıtı azaltır. Bu sebeple, furosemid ve nimesulidin

birlikte kullanımı, duyarlı olan böbrek veya kalp hastalarında kullanımda dikkat gerektirir.

Diğer ilaçlar ile farmakokinetik etkileşimler

NSAİİ’lerin

lityumun

klerensini

düşürerek

plazma

seviyesini

lityum

toksisitesini

arttırdıkları bildirilmiştir. Nimesulid lityum tedavisi gören bir hastaya veriliyorsa, hastanın

lityum seviyeleri dikkatle gözlemlenmelidir.

Ayrıca glibenklamid, teofilin, varfarin, digoksin, simetidin ve antasit preparatlarla (örn; bir

aluminyum ve magnezyum hidroksit kombinasyonu), potansiyel farmakokinetik etkileşimleri

in vivo olarak incelenmiştir. Klinik olarak önemli bir etkileşim gözlenmemiştir.

Nimesulid

CYP2C9’u

inhibe

eder.

enzimin

substratları

olan

ilaçların

plazma

konsantrasyonları beraberinde nimesulid kullanıldığında yükselebilir.

Nimesulidin metotreksat tedavisinden 24 saat geçmeden önce veya sonra kullanılması dikkat

gerektirmektedir çünkü metotreksatın serum seviyesi yükselebilir ve dolayısıyla bu ilacın

toksisitesi artabilir.

Renal prostaglandinler üzerindeki etkileri nedeniyle nimesulid gibi prostaglandin sentetaz

inhibitörleri, siklosporin nefrotoksisitesini artırabilir.

ADE-inhibitörleri

Mevcut raporlarda, NSAİİ’lerin ADE-inhibitörlerinin antihipertansif etkisini azaltabileceği

belirtilmektedir.

etkileşim,

NSAİİ’leri

ADE-inhibitörleriyle

birlikte

almakta

olan

hastalarda dikkate alınmalıdır.

Diğer ilaçların nimesulid üzerindeki etkileri

İn vitro çalışmalar nimesulidin tolbutamid, salisilik asit ve valproik asit tarafından bağlanma

bölgelerinden

kovulduğunu

göstermiştir.

Ancak

plazma

seviyeleri

üzerinde

oluşabilecek

muhtemel etkilere rağmen bu etkileşimler klinik bir önem sergilememiştir.

Karaciğer anormallikleri olan hastalarda, nimesulid özellikle başka potansiyel hepatotoksik

ilaçlarla kombine olarak uygulanacaksa dikkatli olunmalıdır.

4.6 Gebelik ve laktasyon

Genel Tavsiye

Gebelik kategorisi: C / D (3.trimester)

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum Kontrolü (Kontrasepsiyon)

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlarda üreme yeteneği üzerine etkilerine ilişkin

yeterli veri mevcut değildir.

Gebelik dönemi:

Nimesulid’in gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3Q3NRZW56YnUyM0FyZW56ZmxX

7 / 11

Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar üreme toksisitesinin bulunduğunu göstermiştir (bkz.

kısım 5.3). İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

MOTİVAL gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Gebeliğin 3.trimesterinde kontrendikedir.

Diğer NSAİİ’ler gibi nimesulid gebe kalmaya çalışan kadınlara önerilmemektedir.

NSAİİ’lerin

fetüs

kardiyovasküler

sistemindeki

bilinen

etkileri

yüzünden

(ductus

arteriosus’un kapanması) gebelikte (özellikle geç dönem) kullanımında kaçınılmalıdır.

Laktasyon dönemi:

Nimesulid’in insan ya da hayvan sütü ile atıldığına ilişkin yetersiz/sınırlı bilgi mevcuttur.

Nimesulid’in süt ile atılmasına yönelik fizikokimyasal ve eldeki farmakodinamik/toksikolojik

veriler nedeniyle memedeki çocuk açısından bir risk olduğu göz ardı edilemez. Nimesulid

emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Üreme yeteneği/Fertilite

İnsanlarda

üreme

yeteneği

fertilite

üzerine

etkisi

hakkında

herhangi

veri

bulunmamaktadır.

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda nimesulidin fertiliteyi etkileyecek advers etkiler

meydana getirdiği saptanmıştır.

Nimesulid,

kullanımı

kadınlarda

doğurganlığa

zarar

verebilir

gebe

kalmayı

deneyen

kadınlar

için

tavsiye

edilmemektedir.

Gebe

kalma

zorluğu

yaşayan

veya

infertilite

araştırmasında olan kadınlarda nimesulidin kesilmesi düşünülmelidir.

4.7 Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Nimesulidin araba kullanma veya makine kullanma üzerindeki etkileriyle ilgili bir çalışma

yapılmamıştır. Ancak nimesulid kullanımı ile sersemlik, baş dönmesi veya uyku hali yaşayan

hastaların araba veya makine kullanmaktan kaçınması gerekir.

4.8 İstenmeyen etkiler

Nimesulid kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan istenmeyen etkilerin organ ve sistemlere göre

sıklık gruplaması aşağıdaki gibidir:

Çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (≥1/1.000 ila <1/100); seyrek

(≥1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle

tahmin edilemiyor).

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Seyrek: Anemi, eozinofili

Çok seyrek: Trombositopeni, pansitopeni, purpura

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Seyrek: Aşırı duyarlılık

Çok seyrek: Anaflaksi

Metabolizma ve beslenme hastalıkları

Seyrek: Hiperkalemi

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3Q3NRZW56YnUyM0FyZW56ZmxX

8 / 11

Psikiyatrik hastalıklar

Seyrek: Endişe, sinirlilik, kabus görme

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın olmayan: Sersemlik hali

Çok seyrek: Baş ağrısı, uyku hali, ensefalopati (Reye Sendromu)

Göz hastalıkları

Seyrek: Bulanık görme

Çok seyrek: Görme rahatsızlıkları

Kulak ve iç kulak hastalıkları

Çok seyrek: Baş dönmesi

Kardiyak hastalıklar

Seyrek: Taşikardi

Vasküler hastalıklar

Yaygın olmayan: Hipertansiyon

Seyrek: Kanama, kan basıncında dalgalanma, kızarmalar

Solunum göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar

Yaygın olmayan: Dispne

Çok seyrek: Astım ve bronkospazm

Gastrointestinal hastalıklar

Yaygın: İshal, bulantı, kusma

Yaygın olmayan: Kabızlık, gaz, gastrit

Çok seyrek: Abdominal ağrı, dispepsi, stomatit, melena, gastrointestinal kanama, duodenal

ülser ve perforasyon, gastrik ülser ve perforasyon

Hepato-bilier hastalıklar

Çok seyrek: Hepatit, fulminan hepatit (ölümcül vakalar dahil olmak üzere), sarılık, kolestaz

(Bkz.Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın olmayan: Kaşıntı, döküntü, terleme artışı

Seyrek: Eritem ve dermatit

Çok seyrek: Ürtiker, anjionörotik ödem, yüz ödemi, eritema multiform, Stevens Johnson

sendromu, toksik epidermal nekroliz

Böbrek ve idrar yolu hastalıkları

Seyrek: Dizüri, hematüri, üriner retansiyon

Çok seyrek: Böbrek yetmezliği, oligüri, interstisyel nefrit

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygın olmayan: Ödem

Seyrek: Keyifsizlik, bitkinlik

Çok seyrek: Hipotermi

Yaygın: Hepatik enzimlerde artış

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma

sonrası

şüpheli

ilaç

advers

reaksiyonlarının

raporlanması

büyük

önem

taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine

olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3Q3NRZW56YnUyM0FyZW56ZmxX

9 / 11

Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirmeleri gerekmektedir (www.titck.gov.tr; eposta:

tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99).

4.9 Doz aşımı ve tedavisi

Akut NSAİİ doz aşımının semptomları genellikle destekleyici bakımla geri dönüşümlü olan

uyuşukluk, uyku hali, bulantı, kusma ve epigastrik ağrı ile sınırlıdır. Gastrointestinal kanama

gerçekleşebilir. Nadir görülmekle birlikte hipertansiyon, akut böbrek yetmezliği, solunum

bozukluğu

koma

ortaya

çıkabilir.

NSAİİ’lerin

terapötik

alımıyla

anafilaktoid

reaksiyonların görüldüğü bildirilmiştir ve bu, doz aşımını takiben de ortaya çıkabilir. Hastalar

NSAİİ doz aşımını takiben semptomatik ve destekleyici bakıma alınmalıdır. Belli bir antidotu

yoktur. Nimesulidin hemodiyalizle temizlendiğine dair bilgi yoktur, ancak yüksek plazma

protein bağlanma değeri (% 97.5’e kadar) temel alınırsa, diyalizin doz aşımı durumlarında

yararlı olması muhtemel değildir. Alınmasından itibaren 4 saat içinde semptomlar görülen

hastalarda veya yüksek doz aşımını takiben görülen hastalarda kusturma ve/veya aktif kömür

(yetişkinlerde 60 – 100 g arası) ve/veya ozmotik katartik endike olabilir. Yüksek protein

bağlanma özelliğine bağlı olarak zorlu diürez, idrarın alkalileştirilmesi, hemodiyaliz ya da

hemoperfüzyon yararlı olmayabilir. Renal ve hepatik fonksiyonlar gözlenmelidir.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1 Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grubu: Antiinflamatuar ve antiromatizmal ilaçlar

ATC Kodu: M01AX17

Nimesulid prostaglandin sentez enzimi siklo-oksijenezi inhibe eden analjezik, antipiretik

özelliği olan NSAİİ’dir.

5.2 Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

Emilim:

Nimesulid oral alımdan sonra hızla emilir. Yetişkinlerde 100 mg’lık tek dozun alımından 2-3

saat sonra 3-4 mg/l’lik maksimum plazma seviyesine ulaşır, eğri altındaki alan (EAA) 20-35

mg h/l. Nimesulid 7 gün süreyle önerilen terapötik doz olan günde 2 kez 100 mg verildiğinde

bu parametrelerde anlamlı bir istatistiksel değişiklik olmamıştır.

Dağılım:

Nimesulid plazma proteinlerine % 97.5 oranda bağlanır.

Biyotransformasyon:

Nimesulid karaciğerde sitokrom P450 (CYP) 2C9 izoenzimleri de dahil olmak üzere birçok

yol ile geniş ölçüde metabolize edilir. Dolayısıyla, CYP2C9 tarafından metabolize edilen

ilaçlarla

birlikte

alınması

halinde

etkileşim

potansiyeli

mevcuttur.

metabolit

yine

farmakolojik olarak aktif olan para-hidroksi türevidir. Bu metabolit dolaşımda kısa sürede

belirir

(yaklaşık

saat),

ancak

oluşum

sabiti

yüksek

değildir

nimesulidin

emilim

sabitinden daha düşüktür. Hidroksinimesulid plazmada bulunan tek metabolittir ve neredeyse

tamamen konjuge halde bulunur. Yarı ömrü 3.2 ile 6 saat arasındadır.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3Q3NRZW56YnUyM0FyZW56ZmxX

10 / 11

Eliminasyon:

Nimesulid

başlıca

idrarla

atılır

(uygulanan

dozun

yaklaşık

%50’si).

Sadece

%1-3’ü

değişmemiş

olarak

atılır.

metabolit,

hidroksinimesulid,

yalnızca

glukuronat

olarak

bulunur. Dozun yaklaşık % 29’u metabolize edildikten sonra feçes ile atılır.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Yaşlılar: (>65 yaş)

Yaşlılarda akut ve tekrarlanan dozlardan sonra nimesulidin kinetik profili değişmemiştir.

Böbrek yetmezliği:

Sağlıklı gönüllülerde hafif ile orta dereceli böbrek yetmezliği olan hastaların (kreatinin

klerensi

30-80

ml/dak.)

karşılaştırıldığı

akut

deneysel

çalışmada,

nimesulidin

doruk

plazma seviyeleri ve ana metabolitleri sağlıklı gönüllülerden yüksek çıkmamıştır. EAA ve t ½

beta %50 yüksek çıkmıştır, ancak her zaman sağlıklı gönüllülerde ölçülen kinetik değerlerinin

aralığında kalmıştır.

Tekrarlanan uygulamalarda birikim gözlenmemiştir.

Karaciğer yetmezliği:

Nimesulid karaciğer yetmezliği olan hastalarda kontrendikedir (bkz. Kontrendikasyonlar).

5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri

Güvenilirlik

farmakolojisi

çalışmalarına

dayanılarak,

preklinik

veriler

insanlar

için

tekrarlanan doz toksisitesi, genotoksisite ve karsinojenik etki açısından bir tehlike olmadığını

göstermektedir.

Tekrarlanan

toksisitesi

çalışmalarında,

nimesulid

gastrointestinal,

renal

hepatik

toksisite göstermiştir.

Üreme

toksisitesi

çalışmalarında

toksik

olmayan

seviyesinde,

tavşanlarda

embriyotoksik ve teratojenik etkiler (iskelet anomalileri, serebral ventriküllerde genişleme)

gözlenmiş olup, sıçanlarda gözlenmemiştir.

Sıçanlarda erken doğum periyodunda ölü doğumların artmış olduğu gözlenmiştir ve nimesulid

fertilite üzerinde advers etkiler göstermiştir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1 Yardımcı maddelerin listesi

Mikrokristalin selüloz (E460)

Laktoz monohidrat (sığır sütünden elde edilen)

Sodyum nişasta glikolat

Dokusat sodyum

Hidroksipropil selüloz (E463)

Hidrojene bitkisel yağ

Magnezyum stearat (E572)

6.2 Geçimsizlikler

Yoktur.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3Q3NRZW56YnUyM0FyZW56ZmxX

11 / 11

6.3 Raf ömrü

48 ay

6.4 Saklamaya yönelik özel uyarılar

C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

6.5 Ambalajın niteliği ve içeriği

Kutuda, PVC/Al blister ambalajda

Her bir karton kutu 15 veya 30 tablet içermektedir.

Tüm ambalaj formları satılmayabilir.

6.6 Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Geçerli değildir.

7. RUHSAT SAHİBİ

Biofarma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No: 156

34885 Sancaktepe/İstanbul

Telefon: (0216) 398 10 63

Faks: (0216) 398 10 20

8. RUHSAT NUMARASI

2016/257

9. İLK RUHSAT TARİHİ/ RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk Ruhsat Tarihi: 12.04.2016

Ruhsat Yenileme Tarihi:

10. KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3Q3NRZW56YnUyM0FyZW56ZmxX