MOTIS 10 MG 30 TABLET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • MOTIS 10 MG 30 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • MOTIS 10 MG 30 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • domperidone

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699525014115
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/10

KULLANMATALİMATI

MOTİS10mgtablet

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Herbirtablet,10miligramdomperidon’aeşdeğerdomperidonmaleatiçerir.

YardımcıMaddeler:Laktozmonohidrat,mısırnişastası,povidon,sodyumlaurilsülfat,

mikrokristalinselüloz,susuzkolloidalsilika,magnezyumstearat

Builaçekizlemeyetabidir.Buüçgenyenigüvenlilikbilgisininhızlıolarakbelirlenmesini

sağlayacaktır.Meydanagelenherhangibiryanetkiyiraporlayarakyardımcıolabilirsiniz.Yan

etkilerinnasılraporlanacağınıöğrenmekiçin4.Bölümünsonunabakabilirsiniz.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyeniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1.MOTİSnedirveneiçinkullanılır?

2.MOTİSkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.MOTİSnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.MOTİS’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.MOTİSnedirveneiçinkullanılır?

MOTİS,10miligramdomperidoniçerentabletlerşeklindedir.

MOTİS,30tabletiçerenblisterambalajlardapiyasayasunulmaktadır.

2/10

MOTİS’inetkinmaddesiolandomperidon,antiemeliklervebulantıyakarşıkullanılanlar

adıverilenbirilaçgrubunaaittir.

Bugruptakiilaçlarmidevebağırsakhareketleriniartırarakdüzenlerler.Böyleliklemidenin

boşalmasıkolaylaştırılmışolurvemideningeriye,yemekborusunadoğrufaaliyetgöstermesi

engellenir.

MOTİSerişkinlerdeveçocuklardamidebulantısıvekusmadurumlarınıntedavisinde

kullanılır.

2.MOTİSkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

MOTİS’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer:

DomperidonaveyaMOTİSiçindekiyardımcımaddelerdenherhangibirinekarşıalerjik

(aşırıduyarlı)iseniz;

Sizdeprolaktinsalgılayanhipofiztümörü(prolaktinoma)varsa;

Midekanamanızvarsayadadüzenliolarakciddikarınağrınızveyakalıcısiyahdışkınız

varsa,

Tıkanmışyadadelinmişbarsağınızvarsa,

Ortayadaşiddetlikaraciğerhastalığınızvarsa,

"UzamışQTaralığı"olarakadlandırılanbirkalp problemini gösteren EKG

(elektrokardiyogram)’nizvarsa,

Kalbinizkanıvücudunuzagerektiğigibipompalayamıyorsa(kalpyetmezliğiolarak

adlandırılandurum),

Potasyumyadamagnezyumseviyelerinidüşürenveyakanınızdapotasyumseviyesini

yükseltenbirprobleminizvarsa

Bazıilaçlaralıyorsanız(bkz.Diğerilaçlarilebirliktekullanımı)

MOTİS’iaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

MOTİSvücutağırlığı35kg’danazve12yaşındanküçükolançocuklar,bebeklerve

yenidoğanlariçinuygundeğildir.EğerMOTİSbirçocukiçinse,doktorunuzaçocuk

formülasyonunudanışınız.

Eğer;

Karaciğerproblemlerinizvarsa(karaciğerfonksiyonbozukluğuyadayetmezliği)(bkz.

MOTİS’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ),

3/10

Böbrekproblemlerinizvarsa(böbrekfonksiyonbozukluğuyadayetmezliği),

ilacınızıalmadanöncedoktorunuzadanışınız.Uzamıştedavidurumundadahadüşükbirdoz

almakveyailacıdahaazsıklıktakullanmakgerekebildiğiiçindoktorunuzadanışmanıztavsiye

edilirvedoktorunuzsizidüzenliolarakincelemekisteyebilir.

MOTİS’ikalpritmbozukluğuvekalpdurmasıriskiniartırabilmektedir.Burisk60yaşın

üstündeveyagünde30mg’dandahafazladozalanlardamuhtemelendahafazladır.

Domperidonbazıilaçlarlabirliktealındığındadaburiskartar.Eğer,enfeksiyonu(mantar

enfeksiyonlarıyadabakteriyelenfeksiyonlar)tedaviediciilaçlaralıyorsanızve/veyakalp

problemlerinizyadaAIDS/HIViçinilaçlaralıyorsanız(bkz.Diğerilaçlarilebirlikte

kullanımı)doktorunuzayadaeczacınızadanışınız.

MOTİSyetişkinlerdeveçocuklardamümkünolduğuncaetkiliolanendüşükdozda

kullanılmalıdır.

Domperidonalırken,çarpıntı,nefesalmadagüçlük,bilinçkaybıgibikalpritmbozuklukları

yaşıyorsanızdoktorunuzadanışınız.Domperidoniletedavidurdurulmalıdır.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsa,siziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

MOTİS’inyiyecekveiçecekilekullanılması

MOTİS’inaçkarınaalınmasıönerilmektedir.Yemeklerdensonraalındığındailacınemilimi

birmiktargecikir.

Hamilelik

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

HamileliksırasındaMOTİSkullanımınınzararlıolupolmadığıbilinmemektedir.Eğerhamile

isenizyadahamileolduğunuzudüşünüyorsanızdoktorunuzdurumudikkatledeğerlendirecek

veMOTİSkullanıpkullanmayacağınızakararverecektir.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkederseniz,hemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

4/10

AnnesütüneazmiktarMOTİSgeçer.MOTİS,annesütüilebeslenenbirbebektekalbi

etkileyenistenmeyenyanetkilerenedenolabilir.MOTİS,emzirmedönemindeyalnızca

doktorunuzunaçıkbirşekildegerekligördüğüdurumlardakullanılmalıdır.İlacıalmadanönce

doktorunuzadanışınız.

Araçvemakinekullanımı

MOTİS’inaraçvemakinekullanmayeteneğiüzerineetkisiyoktur.

MOTİS’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

MOTİSlaktoziçermektedir.Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlerekarşı

tahammülsüzlüğünüz(intolerans)olduğusöylenmişse,butıbbiürünüalmadanönce

doktorunuzlatemasageçiniz.

Butıbbiürünher10mg'ında0,012mgsodyum(1mmol23mg’dandahaazsodyum)ihtiva

eder;budozdasodyumabağlıherhangibiryanetkibeklenmemektedir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Eğer;

Mantarenfeksiyonlarınıtedavietmekiçinkullanılanpentamidinyadaözellikle

itrakonazol,oralketokonazol,flukonazol,posakonazolyadavorikonazolgibiazol

antifungaller,

Bakteriyelenfeksiyonlarıntedavisiiçinkullanılanözellikleeritromisin,klaritrornisin,

telitromisin,levofloksasin,moksifloksasin,spiramisingibiantibiyotikler,

Kalpproblemleriyadayüksekkanbasıncıtedavisiiçin(amiodaron,dronedaron,

disopramid,dofetilid,sotalol,kinidin,diltiazem,verapamil)

Psikoztedavisiiçin(haloperidol,pirnozid,sertindol),

Depresyontedavisiiçin(sitalopram,essitalopram),

Midevebağırsakbozukluklarınıntedavisiiçin(sisaprid,dolasetron,prukaloprid),

Alerjitedavisiiçin(mekuitazin,mizolastin),

Sıtmatedavisiiçin(özelliklehalofantrinvelumefantrin),

AIDS/HIVtedavisiiçin(ritonavir,sakinavirveyatelapravirgibiproteazinhibitörleri),

Kansertedavisiiçin(toremifen,vandetanib,vinkamin)kullanılanilaçlardanherhangi

birinikullanıyorsanız,MOTİS’ialmayınız.

5/10

Bepridil(bazıkalprahatsızlığıdurumlarındakullanılanbirilaç),dipemanil(midevebağırsak

ülserlerindekullanılanbirilaç),metadan(kronikağrılarıngiderilmesindekullanıanbirilaç)

gibibazıetkenmaddeleriiçerendiğerilaçlarıkullanıyorsanızdaMOTİS’ialmayınız.

Eğer,enfeksiyon,kalpproblemleriyadaAIDS/HIVtedavileriiçinilaçlaralıyorsanız

doktorunuzayadaeczacınızadanışınız.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınızsalütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.MOTİSnasılkullanılır?

Doktorunuzunfarklışekildetavsiyeetmediğisüreceaşağıdakitalimatlarauyunuz.

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Yemeklerdensonraalındığındailacınemilimibirmiktargeciktiğiiçin,MOTİS’iyemeklerden

öncealınız.

Tedavisüresi

Belirtilergenellikle,ilacıaldıktansonra3-4güniçindeiyileşir.Doktorunuzadanışmadan,

MOTİS’i7gündenfazlakullanmayınız.

Erişkinlerveergenler(12yaşındanbüyük,35kgveyaüzeri)

Olağandoz,eğermümkünseyemeklerdenönce,günlüküçdefayakadar1tablettir.Günde3

tablettenfazlaalmayınız.

MOTİSyetişkinlerdeveçocuklardaendüşüketkilidozdakullanılmalıdır.

Uygulamayoluvemetodu:

Tabletlerisuyadadiğersıvılarlaalınız.Tabletleriçiğnemeyiniz.

Değişikyaşgrupları:

Yaşlılardakullanımı:

65yaşveüzerihastalardadozayarlamasıgereklideğildir.

MOTİSkalpritmbozukluğuvekalpdurmasıriskiniartırabilmektedir.Burisk60yaşınüstünde

veyagünde30mg’dandahafazladozalanlardamuhtemelendahafazladır.

6/10

Çocuklardakullanımı:

Yenidoğanlar,bebekler,12yaşındanküçükçocuklarve35kg'dandahadüşük

ağırlıktakiergenler

Tabletler12yaşındanküçükçocuklarile35kg'dandahadüşükağırlıktakiergenlereuygun

değildir.

EğerMOTİSçocukiçiniseuygunformülasyoniçindoktorunuzadanışınız.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

Ortaveşiddetlikaraciğeryetmezliğiolanhastalardakontrendikedir.Böbrekyetmezliği

durumlarındadikkatlekullanılmalıdır.Yetmezliğinderecesinegöredozazaltılmalıdır.

EğerMOTİS’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarsadoktorunuz

veyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaMOTİSkullandıysanız:

EğerçokfazlaMOTİSkullanmışsanızyadaalmışsanız,özellikledebirçocukçokfazla

MOTİSalmışsa,doktorunuza,eczacınızadanışınız.Dozaşımıdurumunda,semptomatiktedavi

uygulanmalıdır.UzamışQTaralığıolarakadlandırılanbirkalpproblemiolasılığınedeniylebir

EKGizlemibaşlatılmalıdır.

MOTİS’tenkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

MOTİS’ikullanmayıunutursanız:

Birdozuunutursanız,bunuhatırlarhatırlamazilacıiçiniz.Ancakbirsonrakidozunzamanı

gelmişse,unuttuğunuzdozuatlayınızvedahasonrasındailacınızınormaldekullandığınız

ekildekullanmayadevamediniz.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

MOTİSiletedavisonlandırıldığındakioluşabileceketkiler:

MOTİStedavisininnekadarsüreceğinetedaviedendoktorunuzkararverecektir.

Builacınkullanımıylailgilibaşkasorularınızolursa,doktorunuzasorunuz.

7/10

4.Olasıyanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiMOTİS’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,MOTİS’ikullanmayıdurdurunuzveDERHALdoktorunuza

bildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Yüzde,kollardayadabacaklardaistemsizhareketler,aşırıtitreme,aşırıkaskasılmasıyadakas

spazmı

Nöbetler

Deridöküntüsü,kaşıntı,nefestedaralmaveşişmişbiryüziletanımlananuygulamasonrasıkısa

birzamandameydanagelebilenbirtipreaksiyon

Kurdeşen,kaşıntı,kızarıklık,bayılmaveolasıdiğerbelirtilerarasındanefesalmazorluğuile

karakterize,uygulamasonrasıkısabirzamandameydanagelebilenciddibiraşırıduyarlılık

(alerjik)reaksiyonu

Kardiyovaskülersistemhastalıkları:kalpritmbozuklukları(hızlıyadadüzensizkalpatımı)rapor

edilmiştir;eğerbugerçekleşirse,tedaviyiderhaldurdurmalısınız.

MOTİS,kalpritmbozukluğuvekalpdurmasıriskindeartışlailişkilendirilebilir.Burisk,

60yaşındanbüyükhastalardayadagünlük30mg'danfazladozalanlardadahayüksekolabilir.

MOTİSerişkinlerdeveçocuklardaendüşüketkilidozdakullanılmalıdır.

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardansizdemevcutise,sizinMOTİS’ekarşıciddialerjinizvardemektir.Aciltıbbi

müdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerekolabilir.

Buçokciddiyanetkilerinhepsioldukçaseyrekgörülür.

MOTİSkullanımınabağlıolarakaşağıdasıralanandiğeristenmeyenetkilergörülebilir.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,doktorunuzasöyleyiniz:

Verilenyanetkilerinsıklıkderecelerişuşekildedir:

Çokyaygın:10hastada1’denfazlakişiyietkileyen

Yaygın:100hastada1ile10kişiyietkileyen

Yaygınolmayan:1,000hastada1ile10kişiyietkileyen

Seyrek:10,000hastada1ile10kişiyietkileyen

Çokseyrek:10,000hastada1’denazkişiyietkileyen

Bilinmiyor:Eldekiverilerdenhareketletahminedilemiyor

8/10

Yaygın:

Ağızkuruluğu

Yaygınolmayan:

Endişehali

Cinselilgikaybıyadacinselilgininazalması

Başağrısı

Uykuluhal

shal

Döküntü

Kaşıntı

Memelerdeağrıyadahassasiyet

Memelerdensütboşalması

Genelbirgüçsüzlükhali

Bilinmiyor:

Gözkapaklarındaistemdışıanormalhareketler(okülojirikkriz)

Kadınlardaadetdöngüsünündurması

Huzursuzluk

Sinirlilik

Kaşıntı

Erkeklerdememebüyümesi

draryapamama

Bazılaboratuvartestsonuçlarındadeğişiklikler

TıbbigözlemgerektirendozlardavedurumlardaMOTİSkullananbazıhastalardaaşağıdaki

istenmeyenetkilergözlenmiştir:

Huzursuzluk,memelerdeşişmeyadabüyüme,memelerdenbeklenmedikakıntı,kadınlarda

düzensizadetdöngüsü,emzirmedegüçlük,depresyon,aşırıduyarlılık

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız,

doktorunuzuyadaeczacınızıbilgilendiriniz.

9/10

Yanetkilerinraporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan"İlaçYanEtkiBildirimi"ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)'nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5.MOTİS’insaklanması

MOTİS’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

25°C’ninaltındakiodasıcaklığında,nemdenkoruyarakorijinalambalajındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraMOTİS’ikullanmayınız.

(Sonkullanmatarihininilkikirakamıayı,sondörtrakamıyılıgösterir.)

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizMOTİS’ikullanmayınız.

Ruhsatsahibi:

PharmacinBVZwizndrecht/HOLLANDAlisansıyla

DevaHoldingA.Ş.

HalkalıMerkezMah.BasınEkspresCad.No:1

34303Küçükçekmece/İSTANBUL

Tel:02126929292

Fax:02126970024

e-mail:deva@devaholding.com.tr

İ malYeri:

DevaHoldingA.Ş.

ÇerkezköyOrganizeSanayiBölgesi,

KaraağaçMah.AtatürkCad.No:32Kapaklı/TEKİRDAĞ

10/10

SatışvePazarlamadansorumluFirma

SabaİlaçSan.veTic.A.Ş.

HalkalıMerkezMah.BasınEkspresCad.

No:1Kat:134303Küçükçekmece/İSTANBUL

Bukullanmatalimatı..................tarihindeonaylanmıştır.

4-12-2018

Mylan Expands Its Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Tablets, USP, Amlodipine and Valsartan Tablets, USP, and Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP, to all Lots Within Expiry Due to The Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylam

Mylan Expands Its Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Tablets, USP, Amlodipine and Valsartan Tablets, USP, and Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP, to all Lots Within Expiry Due to The Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylam

– Mylan N.V. (NASDAQ: MYL) today announced that its U.S. based Mylan Pharmaceuticals business is expanding its consumer-level voluntary nationwide recall to include all lots of Valsartan-containing products within expiry. The 104 additional lots include 26 lots of Amlodipine and Valsartan Tablets, USP (including the 5mg/160mg, 10mg/160mg, 5mg/320mg and 10mg/320mg strengths), 51 lots of Valsartan Tablets, USP (including 40 mg, 80 mg, 160 mg and 320 mg strengths), and 27 lots of Valsartan and Hydrochloroth...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-11-2018

Mylan Initiates Voluntary Nationwide Recall of 15 Lots of Valsartan Tablets, USP, Amlodipine and Valsartan Tablets, USP, and Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP, Due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Fou

Mylan Initiates Voluntary Nationwide Recall of 15 Lots of Valsartan Tablets, USP, Amlodipine and Valsartan Tablets, USP, and Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP, Due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Fou

Mylan N.V. (NASDAQ: MYL) today announced that its U.S. based Mylan Pharmaceuticals business is conducting a voluntary nationwide recall to the consumer level of select lots of Valsartan-containing products, including six lots of Amlodipine and Valsartan Tablets, USP (including the 5mg/160mg, 10mg/160mg, and 10mg/320mg strengths), seven lots of Valsartan Tablets, USP (including 40 mg, 80 mg, 160 mg, and 320 mg strengths), and two lots of Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP 320mg/25mg strength. ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-11-2018

Risk for animal and human health related to the presence of dioxins and dioxin-like PCBs in feed and food

Risk for animal and human health related to the presence of dioxins and dioxin-like PCBs in feed and food

Published on: Tue, 20 Nov 2018 The European Commission asked EFSA for a scientific opinion on the risks for animal and human health related to the presence of dioxins (PCDD/Fs) and DL‐PCBs in feed and food. The data from experimental animal and epidemiological studies were reviewed and it was decided to base the human risk assessment on effects observed in humans and to use animal data as supportive evidence. The critical effect was on semen quality, following pre‐ and postnatal exposure. The critical s...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

11-10-2018

Re‐evaluation of oxidised soya bean oil interacted with mono‐ and diglycerides of fatty acids (E 479b) as a food additive

Re‐evaluation of oxidised soya bean oil interacted with mono‐ and diglycerides of fatty acids (E 479b) as a food additive

Published on: Wed, 10 Oct 2018 00:00:00 +0200 The EFSA Panel on Food Additives and Flavourings (FAF) provides a scientific opinion re‐evaluating the safety of thermally oxidised soya bean oil interacted with mono‐ and diglycerides of fatty acids (TOSOM) (E 479b) when used as a food additive. The Scientific Committee on Food (SCF) and the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA) derived an acceptable daily intake (ADI) of 25 and 30 mg/kg body weight (bw) per day, respectively. There was n...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

7-9-2018

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. is voluntarily recalling one single lot of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, to the consumer level. This recall of one batch of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, lot# MON17384 Exp. 12/31/2019, was prompted because a complaint of a sealed bottle labeled as Montelukast 10mg 30 ct found to contain 90 tablets of Losartan Potassium Tablets, USP 50mg

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-8-2018

Westminster Pharmaceuticals, LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Levothyroxine and Liothyronine (Thyroid Tablets, USP) Due to Risk of Adulteration

Westminster Pharmaceuticals, LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Levothyroxine and Liothyronine (Thyroid Tablets, USP) Due to Risk of Adulteration

Westminster Pharmaceuticals, LLC is voluntarily recalling all lots, within expiry, of Levothyroxine and Liothyronine (Thyroid Tablets, USP) 15 mg, 30 mg, 60 mg, 90 mg, & 120 mg to the wholesale level. These products are being recalled as a precaution because they were manufactured using active pharmaceutical ingredients that were sourced prior to the FDA’s Import Alert of Sichuan Friendly Pharmaceutical Co., Ltd., which as a result of a 2017 inspection were found to have deficiencies with Current Good Ma...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-4-2018

March 30, 2018: Lynn Man Sentenced to Over 10 Years in Prison for Role in Counterfeit Steroid Conspiracy

March 30, 2018: Lynn Man Sentenced to Over 10 Years in Prison for Role in Counterfeit Steroid Conspiracy

March 30, 2018: Lynn Man Sentenced to Over 10 Years in Prison for Role in Counterfeit Steroid Conspiracy

FDA - U.S. Food and Drug Administration

1-12-2011

Danish Pharmacovigilance Update, 17 November 2011

Danish Pharmacovigilance Update, 17 November 2011

In this issue of Danish Pharmacovigilance Update, you can read about domperidone (Motilium® etc.) and potential risk of cardiac disorders, about the European Medicines Agency's recommendation on a lower dose of the antidepressant citalopram as well as about more interesting aspects of pharmacovigilance.

Danish Medicines Agency

30-7-2018

Apoquel (Zoetis Belgium S.A.)

Apoquel (Zoetis Belgium S.A.)

Apoquel (Active substance: Oclacitinib maleate) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5153 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2688/R/13

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Zalmoxis (MolMed S.p.A.)

Zalmoxis (MolMed S.p.A.)

Zalmoxis (Active substance: Allogeneic T cells genetically modified with a retroviral vector encoding for a truncated form of the human low affinity nerve growth factor receptor (?LNGFR) and the herpes simplex I virus thymidine kinase (HSV-TK Mut2)) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5118 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2801/R/10

Europe -DG Health and Food Safety