MORFIA

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • MORFIA 15 MG 30 TABLET
 • Reçete türü:
 • Kırmızı
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • MORFIA 15 MG 30 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • morfin

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699680010021
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 26-05-2015
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/7

KULLANMA TALMATI

MORFACR100mg filmtablet

zdan al r.

Etkin madde:Herbir tablet, kontrollü salmsalayan100 mg morfinsülfat içerir.

Yardmcmaddeler:Talk,magnezyumstearat,hidroksietilselüloz,setostearilalkol,

hipromelloz,titanyumdioksit,polietilenglikol,siyahdemiroksit,sardemiroksit,

FD&C mavino.2.

BuilackullanmayabalamadanöncebuKULLANMATALIMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsizin içinönemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimat saklay z. Daha sonra tekrar okumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

er ilavesorular z olursa, lütfendoktorunuza veya eczac zadan z.

Bu ilaç kiiselolaraksize reçete edilmitir,bakalarna vermeyiniz.

Bu ilacn kullan srasnda,doktoraveyahastaneyegittiinizdebu ilackulland

doktorunuza söyleyiniz.

Bu talimatta yazlanlara aynen uyunuz.laç hakknda size önerilen dozun d ndayüksek

veya düükdoz kullanmay z

BuKullanma Talimatnda:

1.MORFA CR nedir veneiçinkullanr?

2.MORFA CR’yikullanmadan öncedikkat edilmesigerekenler

3.MORFA CRnasl kullanr?

4.Olasyan etkiler nelerdir?

5.MORFA CR’nin saklanmas

Ba klaryeralmaktadr.

1.MORFACRnedirvene içinkullanr?

MORFACRiddetlia n12 saatlik tedavisindekullanr.

MORFACRopioidanaljezikleradverilenilaçgrubunaaitmorfinsülfatetkinmaddesini

içerir.

Her birtablet,100mg kontrollü salmlmorfinsülfatiçerir.

Tabletler,grirenkli,yuvarlak,bikonvekseklindedir.

MORFACR, 20tablet içerenblister ambalajdatakdimedilmektedir.

2.MORFACR’yikullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MORFA CR’yi a dakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Morfine,morfin tuzlarnaveya ilacnbileimindeki yardmcmaddelerdenherhangi

2/7

birinekara duyarl zvarsa (alerjik olabileceinizi düünüyorsanz),

Solunumdepresyonu (soluk almada problem)yayorsanz,

iddetlibaa nanedenolanveyamidenizinbulanmasnayolaçankafa

yaralanmalarnda,

Barsak tkanmas(paralitikileus)

Gecikmimide boalmasdurumunda

kay solunum yolu hastalklarnda

Aniveiddetli balayankaracier hastalklarnda

Ciddikarna durumunda

Monoaminoksidazinhibitörleriadverilenbirilaçgrubu(moklobemid,fenelzin,

iproniazid,isokarboksazid, tranilsipromin, deprenil,broferominvb)ile ezamanlveya

monoaminoksidazinhibitörlerininkullan kesildiktensonraikihaftaiçinde

uygulanmas

1 yan altndakiçocuklarda

Operasyon öncesi ya daoperasyon sonrasilk 24 saatkullan önerilmez. Ameliyat

geçireceksenizbuilackulland doktorunuzasöyleyiniz.

MORFA CR’yi a daki durumlarda DKKATLKULLANINIZ

er;

Bozulmuakcierfonksiyonuveyaiddetlibroniyalastmgibisolunumsorunlar

yayorsanz.Belirtilerinefessizkalma veöksürüü içerebilir.

Tiroidbeziyetersizliiniz(hipotiroidizm),iddetliböbrekya dakaraciersorunlar z

varsa düük doz kullanmanz gerekebilir,

iddetli baa zvarsaveya kendinizi hasta hissediyorsanz, kafatasiçinde basnç

artt naiaretedebilir.

Dahaönce epilepsi (sara), kaslma nöbetleriveya havalegeçirdiyseniz.

Tansiyonunuz düükse,

Uzun süren akcierhastal ndan (iddetlikor pulmonale)sonra arbir kalp sorununuz

varsa,

Pankreas zdayangvarsa (karndaveya srttaiddetlia yasebep olur)veya safra

kesesi ileilgiliprobleminizvarsa,

Enflamasyonlu(iltihapl)birbarsakhastal zvarsa,

Prostat problemlerinizvarsa

Yetersizböbreküstübezifonksiyonlar(halsizlik,kilokayb,badönmesi,hasta

hissetmekgibi belirtilereneden olabilir)

Alkolveya uyuturucu baml z varsaveya daha önce yaadysanz,

Daha önceden alkol ya dauyuturucukullan na ba ,ajitasyon,anksiyete, titreme

veya terleme gibi yoksunluk belirtileri yaadysanz.

Çok nadiren bu tabletler artan dozlarda al yor olmasnaramen a ya karduyarl

arttrabilir(hiperaljezi).Butabletlerdebirdozde ikliiveyagüçlüanaljezikde ikliinin

3/7

gerekip gerekmediine doktorunuz kararverecektir.

Buuyarlar,geçmitekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuza dan z.

MORFACR’ninyiyecek veiçecek ile kullanlmas

Yiyeceklerlebirlikteveyaayralnmasilacnetkisini de tirmez.

MORFA CR vealkolübirliktealmay z.

Hamilelik

lackullanmadan önce doktorunuza veya eczac za dan z.

erhamile iseniz, hamile olabileceinizidüünüyorsanz veya hamile kalmayplanlyorsanz;

MORFACR’yikullanmay z.

Tedaviniz srasndahamileolduunuzu farkedersenizhemen doktorunuza veyaeczac za

dan z.

Emzirme

lackullanmadan önce doktorunuza veya eczac za dan z.

BebeiniziemziriyorsanzMORFA CRkullanmay z.

Araç ve makinekullan üzerineetkisi

MORFA CRarabakullanmaveyamakineçal rmailevleriçin gerekenmental ve /veya

fizikselyetileri bozarak;potansiyel tehlikeoluturabilir.Budurumdaaraçvemakine

kullanmamal z.

MORFACR’nin içeriindebulunan bazyardmcmaddelerhakknda önemli bilgiler

MORFA CR’niniçeriindebulunan yardmcmaddelere kara birduyarl zyoksa,

bumaddelere ba olumsuz bir etkibeklenmez.

Dierilaçlarile birliktekullan

Monoamin oksidazinhibitörleri adverilenilaçlarilebirlikteveyabutür ilaçlarson iki hafta

içindekullandysanzMORFA CRkullanmay z.

MORFACRileetkileimiolabileceka dakiilaçlarkullanyorsanzdoktorunuzu

bilgilendiriniz.

Uykuilaçlar(örn., trankilizanlar,hipnotiklerveyasedatifler)

Psikiyatrikya damentalhastalklarn tedavisinde kullanlan ilaçlar(fenotiazinler)

Kas geveticiilaçlar

Tansiyon yüksekliinde kullanlan ilaçlar

Mide ülseri,hazmszlk veyamideyanmasnda kullanlan simetidin

Bulantiçin kullanlan bazilaçlar

Alerjiyi önlemeveya tedavietmede kullanlan ilaçlar(Anthistaminikler)

Tüberküloztedavisindekullanlan Rifampisin

4/7

HIV tedavisinde kullanlan Ritonavir

Parkinson ilaçlar

Epilepsiveyanöropatika da(sinirselsorunlardankaynaklanana )kullanlan

gabapentin

Sonzamanlarda bir anestezik almiseniz.

er reçeteli ya da reçetesizherhangi bir ilac uanda kullanyorsanz veya sonzamanlarda

kulland z ise lütfen doktorunuzaveyaeczac zabunlar hakkndabilgi veriniz.

3.MORFACRnaslkullanr?

Uygun kullanmve doz/uygulama skl için talimatlar:

MORFA CR'yidaima doktorunuzuntavsiyeettiiekilde kullan z. Herhangibir durumdan

emin deilseniz,lütfen doktorunuzaveya eczac zadan z.

MORFN CR tablet,12saatlikaralklarlabölünmüdozlarhalinde alnmal r.

Yetikinlerdeki balangç dozu 12 saatte bir 30 mgMORFACR tablettir.Örnein bir tableti,

sabahsaat 8’dealdysanz, bir sonrakitabletiakam8’de almanz gerekir.

Ancak dozya za, kilonuza ve a niddetineba olarak de ecektir.Ya ysanzveya

70 kg’dan daha hafifseniz, doktorunuz daha düük birbalangç dozu tavsiyeedebilir.Kaç

adet tabletalmanz gerektiine doktorunuz kararverecektir.

Uygulama yolu ve metodu:

MORFA CRtabletkrmadan,çinemeden,ezmedenveyaeritmedenbirbardaksuile

yutulmal r.Klm,çinenmi,ezilmiveyaçözülmüMORFACR’ninalnmasilaç

arttrarakdoz a ve ölüm riskini arttr.

Tabletleri sadeceazyoluylaalmal z.Tabletinenjeksiyonyoluylaalnmasölümcül

sonuçlar dourabilenciddi yanetkilermeydana getirir.

De ik yagruplar:

Çocuklarda kullanm:

1 yan altndakiçocuklardakullan önerilmemektedir.

MORFACRdozu,vücutarl navea niddetinegöredoktorunuztarafndan

ayarlanacaktr.

Ya larda kullanm:

65yaveüzerindeiseniz dikkatli kullanmal z.Doktorunuzun önerdii dozdan daha

yüksek doz almay z.

Özel kullanm durumlar:

Böbrek/ karacieryetmezlii:

Böbrekveya karacieryetmezliiniz varsa doktorunuz MORFA CR’nin en düükdozu ile

balayp,kontrollübirbiçimdedozuarttrabilir.Akutkaracierhastal ndakullan

önerilmez.

5/7

er MORFACR’ninetkisinin çokgüçlüveyazayfolduunadair birizleniminiz var ise

doktorunuz veya eczac z ile konuunuz.

Kullanmanzgerekenden daha fazla MORFA CR kullandysanz

MORFA CR’nin kullanmanz gerekenden fazlas kullanmsanz birdoktor veya eczacile

konuunuz.

Kullanmanz gerekenden daha fazla MORFA CR kullandysanz,hemen doktorunuza veya

hastaneye bavurun.A doz kullanan hastalarda, çok uykuluvehasta hissetmeveyaba

dönmesimeydana gelmitir.Hatta bilinç kaybveyaölüme götürennefesalmada zorluk

olabilirvehastanedeaciltedavi gerektirebilir.Tbbiyardm içindoktoragittiinizde

kulland zilacnkalan tabletlerini,kutusunu veya kullanma talimat gösteriniz.

MORFACR’yikullanmayunutursanz

lk 4 saat içindehatrlarsanz ilac hemenal z. Dier dozunuzu normalzamannda al z.

er 4saatten daha uzunsüre geçtiyse doktorunuza dan z.

Unutulandozlardengelemek içinçift dozalmay z.

MORFACRiletedavi sonland ld nda oluabilecek etkiler:

MORFACRkullan doktorunuzun tedavinizisonland lmasndan öncebrakmay z.

lacn anidenkesilmesi yoksunluk sendromuna(s nt,hüzünlü duyguhali,bulantyada

kusma,kasa lar,gözyaarmas,burunakmas,gözbebeklerindegenileme,terleme,

ishal,ate,uykusuzluk gibibelirtiler)neden olacaiçindoktorunuz dozunuzu kademeli

olarak azaltarak kesecektir.

er MORFACRetkisinin çok güçlüveya zayfolduuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczac z ilekonuunuz.

4.Olasyanetkiler nelerdir?

Tüm ilaçlargibiMORFA CR’nin içeriindebulunan maddelere duyarlolankiilerdeyan

etkiler olabilir.

Tüm ilaçlar alerjik reaksiyona nedenolabilir,ciddialerjik reaksiyonlar yaygndeildir.

dakilerden biri olursa,MORFACR’yikullanmaydurdurunuz ve DERHAL

doktorunuza bildirinizveya size enyakn hastaneninacilbölümüne bavurunuz:

Nefes almada güçlükve h lt,göz kapaklar,yüz veya dudaklarda me, tüm vücudu

kaplayandöküntü ve kant.

Bunlarnhepsi çok ciddi yan etkilerdir.Eerbunlardan biri sizdemevcutise, MORFA

CR’ye karciddialerjinizvardemektir. Acil tbbi müdahaleyeveyahastaneyeyat lmanza

gerek olabilir.

6/7

Nadirolmaklaberaberen ciddiyan etkisi,normalden dahayavavezayfnefesalmaktr

(solunumdepresyonu).

Yanetkilera dakikategorilerdegösterildiiekilde sralanm r:Çok yaygn:10hastann

enaz birinde görülebilir.

Yaygn: 10 hastann birindenaz, fakat100 hastannbirinden fazla görülebilir.

Yaygn olmayan: 100hastann birinden az,fakat1000 hastann birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1000 hastann birindenaz,fakat 10.000 hastann birinden fazlagörülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastannbirindenaz görülebilir.

Bilinmiyor (eldekiverilerdenhareketletahmin edilemiyor)

Çokyaygn

Kabzlk

Hasta hissetme

Yaygn

Uyuukluk (bu durumçounluklailackullanmayayeni balad zda ve doz art nda

görülebilirfakat birkaç gün içinde yavayavaazalr).

z kuruluu,itahszlk, karnda a veya rahatszlk

Kusma (birkaç gün içinde azalr)

Badönmesi,baa , zihin kar kl (konfüzyon),uyumada zorluk

Güçsüzlük hissi

stemsiz kas kaslmalar

Deride kantve döküntü

Terleme

Yaygn olmayan:

Solunumzorluu veya hlt(muhtemelenakcierlerdekisudankaynaklanan).

Barsaklarndüzgünçalmamas(ileus).

Tatalmadade iklik,hazmszlk

Badönmesi,baylma,nöbet geçirme,kaslmalar.

Duygusal huzursuzluk (ajitasyon),ruh hali de iklikleri,varsan(halüsinasyonlar),a

mutluluk hissi.

Olaan d kassertlii.

Karncalanma veya uyuma.

draryapmakta zorluk

Düük kan basnc,yüzde kzarma

Kalp çarpnt

Eller,bilekler veya ayaklarda me

Kurdeen

Karacierfonksiyon testlerindebozulma

Bulank görme

Kas spazmlar

7/7

Bilinmiyor

Huzursuz ruh, anormaldüünceler

Acya karduyarl n artmas

Göz bebeiküçülmesi

zlveya yavakalpatlar

Yüksekkan basnc

Öksürükrefleksini azalmas

Sanckarna ya da rahatszlk, pankreas inflamasyonundankaynaklanan belirtilerin

iddetinde artma (iddetlikarn ve srta )

Cinsel iktidarszlk,cinselgücün azalmas,adetdönemlerinin devamszl

Yoksunlukbelirtileri (Bkz.Bölüm3.MORFACRiletedavisonland ld nda

oluabilecek etkiler).

er bukullanmatalimatndabahsi geçmeyen herhangibiryanetkiilekarlarsanz

doktorunuzu veyaeczac bilgilendiriniz.

Yan etkilerinraporlanmas:

KullanmaTalimatndayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz, eczac zveyahemirenizile konuunuz.Ayrca karla zyan

etkileriwww.titck.gov.tr sitesindeyeralan "laçYan EtkiBildirimi"ikonuna tklayarakya da

0800 314 0008 numaralyan etkibildirim hatt arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)'nebildiriniz. Meydana gelen yanetkileribildirerek kullanmakta olduunuzilacn

güvenliliihakknda daha fazla bilgiedinilmesine katksalamolacaks z.

5.MORFA CR’nin saklanmas

MORFACR’yi çocuklarn göremeyecei,eriemeyecei yerlerdeveambalajnda saklay z.

25°C’ninaltndakioda scakl nda saklay z.

Son kullanma tarihiyleuyumlu olarak kullan z.

Ambalajdaki sonkullanmatarihindensonra MORFA CR’yi kullanmay z.

er üründe ve/veya ambalajnda bozukluklar fark edersenizMORFA CR’yikullanmay z.

Ruhsat sahibi: lkolaçSan. veTic. A..

VeyselKaraniMah. Çolakolu Sok. No:10

34485 Sancaktepe /stanbul

Üretimyeri: lkolaçSan. veTic. A..

3.OrganizeSanayiBölgesi KuddusiCad.

23. Sok. No:1Selçuklu / Konya

Bu kullanma talimat16.05.2016 tarihinde onaylanm r.

25-10-2018

Safety of zinc chelate of methionine sulfate for the target species

Safety of zinc chelate of methionine sulfate for the target species

Published on: Wed, 24 Oct 2018 00:00:00 +0200 Zinc chelate of methionine sulfate is intended to be used as a nutritional additive (functional group: compounds of trace elements). The additive is zinc chelated with methionine in a molar ratio 1:1. It is intended to supply zinc as a nutritional additive to all animal species/categories. In 2017, the EFSA Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP) adopted an opinion on the safety and efficacy of zinc chelate of methionine su...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

24-7-2018

July 23, 2018: Springfield EMT/Paramedic Pleads Guilty to Stealing Fentanyl, Morphine

July 23, 2018: Springfield EMT/Paramedic Pleads Guilty to Stealing Fentanyl, Morphine

July 23, 2018: Springfield EMT/Paramedic Pleads Guilty to Stealing Fentanyl, Morphine

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-7-2018

July 10: 2018: Former Pharmacy Technician Indicted for Stealing Fentanyl, Morphine

July 10: 2018: Former Pharmacy Technician Indicted for Stealing Fentanyl, Morphine

July 10: 2018: Former Pharmacy Technician Indicted for Stealing Fentanyl, Morphine

FDA - U.S. Food and Drug Administration

2-7-2018

Fagron Sterile Services Issues Voluntary Nationwide Recall of Neostigmine Methylsulfate 1mg/mL, 5mg per 5mL and Neostigmine Methylsulfate 1mg/mL, 3mg per 3mL, in a 5mL syringe Due to Mislabeling

Fagron Sterile Services Issues Voluntary Nationwide Recall of Neostigmine Methylsulfate 1mg/mL, 5mg per 5mL and Neostigmine Methylsulfate 1mg/mL, 3mg per 3mL, in a 5mL syringe Due to Mislabeling

Fagron Sterile Services is voluntarily recalling two (2) lots of Neostigmine Methylsulfate 5mL syringes to the user/hospital/clinic level. The specified product lots are being recalled because of a confirmed customer complaint that some syringe units containing Neostigmine Methylsulfate 1mg/mL, 5mg per 5mL are incorrectly labelled as Neostigmine Methylsulfate 1mg/mL, 3mg per 3mL. Secondary packages are properly labelled as Neostigmine Methylsulfate 1mg/mL, 5mg per 5mL.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-5-2018

May 3, 2018: Indictment: Kansas EMT Stole Morphine from Vials

May 3, 2018: Indictment: Kansas EMT Stole Morphine from Vials

May 3, 2018: Indictment: Kansas EMT Stole Morphine from Vials

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-4-2018

March 30, 2018: KC Paramedic Indicted for Stealing Fentanyl, Morphine from Ambulances

March 30, 2018: KC Paramedic Indicted for Stealing Fentanyl, Morphine from Ambulances

March 30, 2018: KC Paramedic Indicted for Stealing Fentanyl, Morphine from Ambulances

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-12-2018

Ziagen (ViiV Healthcare BV)

Ziagen (ViiV Healthcare BV)

Ziagen (Active substance: abacavir sulfate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)8685 of Tue, 11 Dec 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/252/T/104

Europe -DG Health and Food Safety

30-10-2018

EU/3/18/2072 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/18/2072 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/18/2072 (Active substance: 6'-(R)-methyl-5-O-(5-amino-5,6-dideoxy-alpha-L-talofuranosyl)-paromamine sulfate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)7273 of Tue, 30 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/102/18

Europe -DG Health and Food Safety

2-8-2018

EU/3/07/446 (Orchard Therapeutics Ltd)

EU/3/07/446 (Orchard Therapeutics Ltd)

EU/3/07/446 (Active substance: Autologous CD34+ cells transfected with lentiviral vector containing the human arylsulfatase A cDNA) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)5287 of Thu, 02 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/102/06/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

EU/3/15/1606 (Bayer AG)

EU/3/15/1606 (Bayer AG)

EU/3/15/1606 (Active substance: (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-difluorophenyl)pyrrolidin-1-yl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-yl)-3-hydroxypyrrolidine-1-carboxamide hydrogen sulfate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)4094 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/184/15/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/17/1956 (Sangamo Therapeutics UK LTD)

EU/3/17/1956 (Sangamo Therapeutics UK LTD)

EU/3/17/1956 (Active substance: Adeno-associated viral vector serotype 2/6 encoding zinc-finger nucleases and the human iduronate 2-sulfatase gene) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3811 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/168/17/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

1-6-2018

hydrocodone (Vicodin®), codeine, morphine, and many others. #DYK #FDAInnovationChallenge (2 of 2 messages) https://go.usa.gov/xQwmW pic.twitter.com/bGlnTFOzVE

hydrocodone (Vicodin®), codeine, morphine, and many others. #DYK #FDAInnovationChallenge (2 of 2 messages) https://go.usa.gov/xQwmW pic.twitter.com/bGlnTFOzVE

hydrocodone (Vicodin®), codeine, morphine, and many others. #DYK #FDAInnovationChallenge (2 of 2 messages) https://go.usa.gov/xQwmW  pic.twitter.com/bGlnTFOzVE

FDA - U.S. Food and Drug Administration

14-5-2018

Girolan and its associated name Apralan

Girolan and its associated name Apralan

Girolan and its associated name Apralan (Active substance: Apramycin sulfate) - Community Referrals - Art 34 - Commission Decision (2018)2989 of Mon, 14 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/A/122

Europe -DG Health and Food Safety

21-3-2018

EU/3/16/1714 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/16/1714 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/16/1714 (Active substance: 6'-(R)-methyl-5-O-(5-amino-5,6-dideoxy-a-L-talofuranosyl)-paromamine sulfate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1823 of Wed, 21 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/119/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety