MONODUR

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • MONODUR 60 MG UZATILMIS ETKILI DURULES 30 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • MONODUR 60 MG UZATILMIS ETKILI DURULES 30 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • isosorbid mononitrat

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699786030350
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

MONODUR ®

60mg uzatılmış etkili (durules ®

)tablet

Ağızyoluyla alınır.

Etkenmadde:Her bölünebilir tablet 60 mgIsosorbid-5-mononitrat içerir.

Yardımcımaddeler:Alüminyumsilikat,parafinspesial,hidroksipropilselüloz,

magnezyumstearat,kolloidalsilikondioksit,hidroksipropilmetilselüloz,polietilenglikol

6000,titanyum dioksit (E171), sarı demir oksit (E172)

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Bu ilaçkişisel olarak sizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.Başkalarının

belirtileri sizinkilerileaynı dahi olsa ilaço kişilerezarar verebilir.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabu

ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveya düşükdozkullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.MONODUR ®

nedirveneiçinkullanılır?

2.MONODUR ® ’ukullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3.MONODUR ®

nasılkullanılır?

4.Olasıyanetkiler nelerdir?

5.MONODUR ® ’unsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.MONODUR ®

nedir veneiçinkullanılır?

MONODUR ®

tabletleraçıksarırenkte,oval,çentiklivebiryüzüA/IDişaretlitabletlerdir.

Herkutuda30tabletvardır.MONODUR ® ,nitratlaradıverilensınıfaaitbirilaçtır.

Atardamarlarınvetoplardamarlarıngenişlemesinisağlamaküzerekandamarlarınınkaslarını

gevşetir. Bu dakalbin iş yükünü azaltarak dahaiyi bir kan akışısağlar.

Durulestabletler,içindekiilacınvücudasalıverilmesininhızınıkontrolederlerveetkinintüm

gündevametmesinisağlarlar.MONODUR ®

içindekiplastikkısımsindirimsıvılarıiçinde

çözünmezfakatgenellikletümetkin maddesalıverildikten sonra, bağırsaklardaparçalanır.

MONODUR ®

tabletegzersizveyastresileortayaçıkangöğüsvekalpağrısınınönlenmesi

(angina pektorisin profilaktik tedavisi) için kullanılmaktadır.

Dahafazla bilgiyeihtiyaçduyarsanızdoktorunuzla görüşünüz.

2.MONODUR ® ’u kullanmadanöncedikkat edilmesi gerekenler

MONODUR ® ’u aşağıdaki durumlardaKULLANMAYINIZ:

Kalp nedenlişok

Ani dolaşımyetmezliği(şok, bayılma)

Düşük kan basıncınasahipseniz

Kalpkaslarınınkalınlaşmasıileseyredenvetıkayıcıkalpkasıhastalığı(hipertrofik

obstrüktif kardiyomiyopati)

Kalp zarının iltihabı (konstriktif perikardit)

Kalp zarınasıvıtoplanması (kardiyak tamponad)

Göğüsağrısıataklarıveyakalpvedamarhastalığı,beyinileilgilibirhastalığınızveya

şikayetinizvarsadoktorunuzadanışınız.

IsosorbidmononitratveyaMONODUR ®

içeriğindekikatkımaddelerindenherhangi

birineyadadiğernitratlarakarşıaşırıduyarlılığınızvarsaveyadahaöncealerjik

reaksiyongöstermişseniz.

Yeterlicinselperformansiçingereklipenilereksiyonun(sertleşmesi)sağlanamamasıve

sürdürülememesiolaraktanımlananerektildisfonksiyontedavisindekullanılan

sildenafil,tadafilveverdenafilgibiilaçlarMONODUR ® ’untansiyondüşürücü

etkinliğiniartırdığıiçinbuilaçlarıiçerenürünleriMONODUR ®

ilebirlikte

kullanmayınız.

Riosiguat(pulmonerhipertansiyontedavisindekullanılan,çözülebilirguanilatsiklaz

uyarıcısıolanbirilaç)içerenilaçlarMONODUR ® ilebirliktekullanıldığındatansiyon

düşürücü(veyakanbasıncı)etkigösterebileceğindenbuilaçlarıMONODUR ®

ile

birlikte kullanmayınız.

Bu ilaç,genellikle, çocuklarvebebekleriçin kullanılmaz.

MONODUR ®

’uaşağıdaki durumlardaDİKKATLİ KULLANINIZ:

Kafaiçi basıncının artmasıylailişkilihastalıklar

Şiddetlikansızlık (anemi),

Kalp rahatsızlığı,

Kandaki oksijen seviyesindedüşüş (hipoksemi)

Tiroid bezinin azçalışması (hipotiroid)

Beyin hasarı

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsa,siziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

MONODUR ® ’unyiyecekveiçecekilekullanılması

MONODUR ® ’uyemekilebirlikteveyaaçkenalabilirsiniz.Alkolbuilacınetkisinive

istenmeyenetkilerini artıracağından birlikte alkolkullanmayınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

HamileisenizdoktorunuzönermedikçeMONODUR ® ’ukullanmayınız.MONODUR ® ’u

kullanırken hamile kalırsanızDERHALdoktorunuzadanışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

EmziriyorsanızdoktorunuzönermedikçeMONODUR ® ’ukullanmayınız.

Araçvemakinekullanımı

MONODUR ®

kullanırkensersemlikhaligörülebileceğinden,araçvemakinekullanırkenbu

durumu gözönünealınız.

Motorlubiraraçkullanmakveyayüksekkonsantrasyongerektirenbirişiyapmakiçiniyi

durumdaolduğunuzunkararıtamamensizinsorumluluğunuzdadır.Etkive/veyayanetkileri

nedeniylekullandığınızilaçlardakullanımyeteneğinizietkileyensebeplerdenbiriolabilir.Bu

etkiveyanetkilerintanımlarıdiğerbölümlerdeyeralmaktadır.Yolgöstericiolmasıiçinbu

kullanmatalimatındayeralantümbilgileriokuyunuz.Eminolmadığınızkonularileilgili

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

MONODUR ® ’uerkeklerdesertleşmebozukluğutedavisindekullanılansildenafil(örneğin

Viagra ® ),tadalafil(örneğinCialis ®

),verdenafil(örneğinLevitra ®

)gibifosfodiesteraztip5

inhibitörleridenilenilaçgrubunadahililaçlarilebirliktekullanmayınız.Ciddiyanetkilerile

karşılaşabilirsiniz.

MONODUR ® ,riosiguat(pulmonerhipertansiyontedavisindekullanılan,çözülebilirguanilat

siklazuyarıcısıolanbirilaç)ilebirliktekullanıldığındatansiyondüşürücüetkigösterebilir.

Bu nedenlebu ilaçları birliktekullanmamalısınız.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınız ise, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza bunlarhakkında bilgiveriniz.

3. MONODURnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

MONODUR ® ’udoktorunuzunsizesöylediğişekildekullanınız.Eminolmadığınız

durumlardadoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.MONODUR ®

yemeklerden1saatsonra

veyaaçken(yemeklerdenyarım saat önce)alınabilir.

Normaldozgündebirkez60mg’dırvesabahlarıalınmalıdır.Doktorunuzgerekirseilacınızın

dozunusabahları gündebir kez120 mg’ayükseltebilir.

Doktorunuzbaş ağrısı ihtimaliniazaltmak için tedavinizeilk 2-4 gün 30 mgilebaşlayabilir.

Uygulama yoluvemetodu:

MONODUR ® ’ubütünhaldeveyagerekirseçentiklikısımdanikiyebölerekkullanabilirsiniz.

Tabletleri çiğnemeyinizveyaezmeyinizveen azyarım bardak su ileyutunuz.

Tabletiçindekiplastikkısımsindirimsıvılarıiçindeçözünmezfakattümetkinmadde

salındıktansonra,bağırsaklardadağılır.Çoknadirdurumdaplastikkısımdağılmadanmide

bağırsakkanalındangeçebilirvedışkınızdagörülebilir.Fakatbudurumdazatentümetkin

maddevücudunuzasalıverilmiş haldedir.

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

Çocuklardakullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanım:

Yaşlılardadozun ayarlanması gerekmez.

Özel kullanımdurumları:

Böbrekvekaraciğeryetmezliği:

Böbrek vekaraciğeryetmezliği olan hastalardadozayarlamasıgerekmez.

EğerMONODUR ®

‘unetkisininçokgüçlüveyaçokzayıfolduğunadairbirizleniminizvar

ise, doktorunuz ya da eczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendenfazla MONODUR ®

kullandıysanız:

MONODUR ® ’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

Yüksekdozlardaoluşabileceketkiler:Zonklayıcıbaşağrısı,kasılma,albasması,soğuk

terleme, sersemlik, bulantı, kusma, bayılma, bilinçkaybı, kalp çarpıntısı

MONODUR ® ’ukullanmayı unutursanız

Unuttuğunuzdozu dengelemek için çift dozalmayınız.

MONODUR ® iletedavi sonlandırıldığında oluşabileceketkiler:

TümnitrogliserinsınıfıilaçlardaolduğugibiMonodurkullanımınınbirdenbire

sonlandırılmasıözelliklebaşağrısıvedamardaralmasıgibiyoksunluksendromlarını

tetikleyebilir.

4. Olası yanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiMONODUR ®

içeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerde

istenmeyenetkileroluşturabilir.

Buyanetkilertedaviyedevamedildiğitakdirdegenelliklekaybolurlar.Tedaviyeilk

başladığınızdabaş ağrısı görülebilir.

Yan etkileraşağıdakigibi sıralanmıştır;

Çokyaygın :10 hastanın en azbirindegörülebilir.

Yaygın

:10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan:100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Seyrek :1000 hastanın birinden azgörülebilir.

Çok seyrek :10.000 hastanın birindenazgörülebilir.

Bilinmiyor: :Eldeki verilerden hareketle tahminedilemiyor. : Eldeki verilerden hareketle tahminedilemiyor.

Yaygıngörülen yanetkiler:

Başağrısı(birkaçhaftalıktedavidensonrakaybolmaktadır),sersemlikvemidebulantısına

sebep olantansiyon düşüklüğü, kalp çarpıntısı

Yaygınolmayanyanetkiler:

Kusma, ishal

Seyrekgörülen yanetkiler:

Bayılma, deri döküntüsü, kaşıntı

Çok seyrekgörülen yanetki:

Kaslardaağrı

Yan etkilerinraporlanması:

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekimiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliği hakkındadahafazla bilgi edinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5. MONODUR ® ’unSaklanması

MONODUR ® ’u çocukların göremeyeceği erişemeyeceği yerlerdeveambalajındasaklayınız.

30°C'nin altındaki oda sıcaklığındaveaşırı nemden koruyarak saklayınız.

Orijinal ambalajındasaklayınız.

Sonkullanma tarihi ile uyumluolarak kullanınız.

MONODUR ® ’uetiketveyaambalajüzerindeyeralansonkullanmatarihigeçtiktensonra

kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

AstraZenecaİlaçSan. veTic.Ltd.Şti.

BüyükdereCad. Yapı Kredi Plaza, BBlok

Kat 3-4,Leventİstanbul

Üretimyeri:

ZentivaSağlık ÜrünleriSan.veTic.A.Ş.

39780Büyükkarıştıran-Lüleburgaz

Kırklareli

Bu kullanma talimatı (gün ayveyıl)tarihinde onaylanmıştır.