MONODOKS

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • MONODOKS 100 MG 14 KAPSUL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • MONODOKS 100 MG 14 KAPSUL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • doksisiklin

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699525151469
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/9

KULLANMATALİMATI

MONODOKS100mgkapsül

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:100mgDoksisiklin’eeşdeğer112mgdoksisiklinhiklatiçermektedir.

Yardımcımadde(ler):Sodyumlaurilsülfat,mısırnişastası,laktoz,magnezyumstearat;jelatin

kapsülündeeritrosin,indigokarmin,tartrazin,titanyumdioksit,jelatinbulunur.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1. MONODOKSnedirveneiçinkullanılır?

2. MONODOKS’ukullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. MONODOKSnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. MONODOKS’unsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

2/9

1. MONODOKSnedirveneiçinkullanılır?

MONODOKS,bakteridenilenmikroorganizmalarınoluşturduğuhastalıklardakullanılanbir

antibiyotiktir.MONODOKS’unetkinmaddesiolandoksisiklin,bakterilerinprotein

yapımlarınıbozaraküremelerinindurmasınanedenolur.

MONODOKS’uniçinde100mgDoksisiklin’eeşdeğer112mgdoksisiklinhiklat

bulunmaktadır.Kapağıkızılkahverengiopak,gövdesikoyusarıopaksertjelatinkapsüller

içindesarıtozgörünümündedir.Birkutununiçinde14kapsülbulunur.

MONODOKS,duyarlıbakterilerinnedenolduğuaşağıdakiçeşitlienfeksiyonhastalıklarının

tedavisindekullanılır.

draryollarıvegenitalenfeksiyonlarda,

Cinseltemaslageçen(zührevi)bazıhastalıklarda(belsoğukluğu,frengihastalıklarında

alternatiftedaviolarak),

Solunumyollarıhastalıklarında(Zatüree,atipikzatüree,kronikbronşit,sinüzitgibi),

Deriveyumuşakdokuenfeksiyonlarında,antibiyotiktedavisiningerekligörüldüğü

sivilcelerde,

Kolera,amip,turistdiyaresigibibarsakhastalıklarında,

Bazıgözenfeksiyonlarında(Trahom,inklüzyonkonjonktivitigibi)

Kayalıkdağlarbeneklihumması,Qateşi,tifüsçeşitleri,bitvekenedengeçenhastalıklar,

Maltahumması,veba,sıraca(tularemi),leptospiroz,psitakozgibihastalıkların

tedavisinde,

Sıtmanınönlenmesivetedavisinde,

Turistdiyaresininönlenmesinde,

Gazlıgangrenvetetanoziçinalternatiftedaviolarak.

2. MONODOKS’ukullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

Tetrasiklingrubuilaçlarındişgelişimisırasında(gebeliğinsonikinciyarısı,bebeklikve8

yaşınadekçocuklukdönemlerinde)kullanılması,dişlerdekalıcırenkdeğişikliğine(sarı-gri-

kahverengi)yolaçabilir.Buistenmeyenetki,ilaçlarınuzunsurelikullanımlarındadaha

yaygındır,ancaktekrarlanankısasürelikullanımlardadabildirilmiştir.Aynızamanda,diş

minesihipoplazisi(gelişimbozukluğu)debildirilmiştir.Bunedenletetrasiklingrubuilaçların,

solunumyoluileedinilmiş(maruziyetsonrası)şarbonolgularıdadahilolmaküzereşarbon

3/9

vakalarıdışındakiolgularda,diğerilaçlaretkisizveyakullanımıkesinlikleyasakolmadıkça

buyaşgrubundakullanılmamalarıgerekir

MONODOKS’uaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer,

Doksisiklin’eveyaMONODOKS’uniçindekiyardımcımaddelerdenherhangibirine

karşıalerjinizolduğusöylenmişse,

8yaşındanküçükçocuklarda

Ciddikaraciğeryetmezliğinizvarsa

Hamileisenizveya

Bebeğiniziemziriyorsanız

MONODOKS’uaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Eğer,

MONODOKStedavisisırasındahafiftenşiddetliyedeğişebilenvebazenkanlıve

balgamlıolabilenishalgelişimiolabilir.Budurumpsödomembranözkolitdenenve

bazenhayatıtehditedebilenhastalıknedeniileolabilir.

Güneşışığınakarşıduyarlılıkgelişmişse(deridekızarıklık,güneşyanığıgibi)

MONODOKS’adirençlimikroorganizmalarile(bakteri,mantargibi)enfeksiyongelişirse

Agrububeta-hemolitikstreptokoklarilebirenfeksiyongeçirdiğinizsöylenmişse(enaz

10günlüktedavigerekecektir)

Zührevihastalıklardaberaberindefrenginindebulunduğundanşüpheediliyorsa(ek

testleristenecektir)

Sıtmaönlemindekullanıldığında,diğerbölgedekisivrisineklerilesıtmagelişebileceği

unutulmamalıdır.

Yemekborusundahasargelişebilir

Porfiridenilenkanhastalığınızolduğusöylenmişse

Miyastenidenilenkasgüçsüzlüğühastalığınızvarsa

Sistemiklupusdenilenbağdokusuhastalığınızolduğusöylenmişse

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

4/9

MONODOKS’unyiyecekveiçecekilekullanılması

MONODOKSyemekborusunutahrişedebileceğindenbolsuilevedikotururdurumda

alınmalıdır.İlaçalındıktansonra30dakikayatılmamalıdır.Eğermidedetahrişhissi

oluşturursa,yemeklerileveyasütlebirliktealınabilir.

Hamilelik

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

MONODOKS,dişvekemikgelişimiileilgiliistenmeyenetkilerivardır.Bunedenle

kullanılmasıönerilmez.

Kesinolmasadadoğumkontrolhaplarınınetkinliğindeazalmameydanagetirebileceğiakılda

tutulmalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız

ÇocuğunuzuemzirirkenMONODOKSkullanmayınız

Araçvemakinekullanımı

MONODOKS’unaraçvemakinekullanımıüzerindeetkisibilinmemektedir.

MONODOKS’uniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

MONODOKSlaktoziçerir.Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerleritolere

edemediğinizsöylenmişsebutıbbiürünüalmadanöncedoktorunuzadanışınız.

MONODOKS,tartraziniçermektedir.Alerjikreaksiyonlarasebepolabilir.

Butıbbiürünherdozunda1mmol(23mg)'dandahaazsodyumihtivaeder;budozda

sodyumabağlıherhangibiryanetkibeklenmemektedir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

MONODOKS,aşağıdakiilaçlarlabirliktekullanılmamalıdır.

Penisilinolarakbilinenantibiyotikler.

Alüminyum,kalsiyum,magnezyumiçerenmideasidigidericiilaçlar

5/9

Bizmut,sukralfatgibimidekoruyucuilaçlar

Demir,çinkoiçerenilaçlar

Kanpıhtılaşmasınıengelleyenvarfaringibiilaçlar

Fenobarbital,karbamazepin,fenitoin,primidongibisara(epilepsi)hastalığıtedavisinde

kullanılanilaçlar

Diyazepingibiuykuilaçları

Depresyontedavisindekullanılanvenlafaksin,mirtazapin,nefazodon

Takrolimusvesiklosporingibiorgannakillerindekullanılanilaçlar

Kalphastalıklarıvekanbasıncınınyükselmesinintedavisindekullanılankalsiyumkanal

blokerleri

Cinselyetmezlikiçinkullanılansildenafilvbilaçlar

Ağızdanalınandoğumkontrolhapları

Anestezidekullanılanmetoksifluran(böbrekyetmezliğiiçinriskoluşturur)

Alkol

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabukonuhakkındabilgiveriniz.

3. MONODOKSnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

DoktorunuzenfeksiyonuncinsineveşiddetinegörealacağınızdozmiktarınıveMONODOKS

ileyapılacaktedavisüresinibelirleyecektir.

Doktorunuzbaşkaşekildeönermediyse,genelliklehafifveortaşiddetteenfeksiyonlarda

başlangıçdozuolarakgündeikikez100mgveyatekdoz200mgalınmasınınardındangünde

100mgkullanılmasıönerilir.Şiddetlienfeksiyonlarda200mgiletedaviyedevamedilebilir.

Uygulamasüresigenellikle10gündür.

Farklıenfeksiyonlardafarklıdozlardavesürelerdeönerilir:

Sivilcetedavisindegünde50mg,6-12hafta

Cinseltemaslabulaşanhastalıklardagünde2kez100mg7-10gün

Frengidegünde300mgbölünmüşdozlarda

Bitveyakenenedenliateşlerdeenfeksiyonunşiddetinegöre100-200mgtekdoz

6/9

Sıtmadagünde200mgenaz7gün(kiningibiilaçlarilebirlikte)

Çalıtifüsüengellenmesinde200mg,tekdoz

Turistishalininönlenmesinde,seyahatinilkgünü200mg,veseyahatboyuncagünde100

mg,enfazla3hafta(21gün)kullanılır

Leptospirozdenilenenfeksiyonlariçinseyahatboyuncagünde200mgveseyahat

bittiktensonrabirkezdaha200mgönerilir.Doktorunuzaksinisöylemedikçe3haftadan

uzunsürelikullanmayınız.

Uygulamayoluvemetodu:

MONODOKS,ağızyoluylaveçiğnenmedenvebolsuiledikolarakalınır.Aldıktansonra30

dakikaboyuncayatılmasıönerilmez

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

8altındakiçocuklardakullanılmasıönerilmez.Dişvekemikbozukluklarınanedenolabilir.

Yaşlılardakullanımı:

Gençhastalariçinönerilendozunaynısıönerilir.

Özelkullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:

Normaldozlardakullanılabilir.

Karaciğeryetmezliği:

iddetlikaraciğeryetmezliğindekullanılmaz.

EğerMONODOKS’unetkisininçokgüçlüveyaçokzayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaMONODOKSkullandıysanız:

MONODOKS’tankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

Dozaşımındabulantı,iştahsızlıkveishalgörülebilir.

Doktorunuzmideniziboşaltmayaçalışacakvediğergerekenönlemlerialacaktır.

7/9

MONODOKS’ukullanmayıunutursanız

Birsonrakidozzamanıyakındeğilse,hatırlarhatırlamazMONODOKSdozunuzualınız.Bir

sonrakidozunuzunormalzamanındaalınız.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

MONODOKSiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler

DoktorunuzlakonuşmadanMONODOKSalmayıanidenkesmeyiniz.Antibiyotiklerin

uygunsuzkullanımlarıdirençlimikroorganizmalarıngelişmesinenedenolabileceğigibi

hastalığınızgerektiğigibiiyileşmediğiiçinenfeksiyonbulgularınızındevametmesineneden

olacaktır.

4. Olasıyanetkilerinelerdir?

TümilaçlargibiMONODOKS’uniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,MONODOKS’ukullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Nefesalmaktazorlanıyorsanızveyahırıltılınefesalıyorsanız,yüz,dilveboğazınızda

işmeyaşarsanız,bunlaranaflaksidenilenciddibiralerjininbulgularıolabilir.

Cildinizdeveyagözçevresindeiçisudoluveyakanlısıvıdolukabarcıklargelişirveya

derinizgenişalanlardasoyulmayabaşlarsa,(farklıtiptekiciddialerjikderihastalıklarının

belirtileriolabilir)

Ciddigüneşyanıklarıgelişirse

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutiseaciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanıza

gerekolabilir.

Buçokciddiyanetkilerinhepsioldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasize

enyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Kantestlerinizdealyuvarlar,akyuvarlarveyapıhtılaşmahücrelerinizdeanormal

azalmalarabağlıolarak,kanamalar,ateş,enfeksiyonoluşuyorsaveyaderinizinaltında

topluiğnebaşıgibinoktasalmorarmalargibibulgulararastlanırsa

8/9

Porfirihastalığıgelişirse(kansızlık,karınağrısı,derideışığaduyarlılık)

Ciddikaraciğerfonksiyonbozukluğunaişaretedenbazıkantestlerindebozulma,sarılık

gibibulgularınızvarsa

Uzunsürenşiddetliveyakanlı,balgamlıishal,karınağrısıvekramplarolursa

(psödomembranözkolit)

Yutmadagüçlük,göğüskemiğiarkasındayanmaveağrı(yemekborusutahrişi)

Vajinadaakıntı,kaşıntı,pamukçukveyailacadirençlidiğerenfeksiyonlar(ağızvedil

enfeksiyonlarıgibi)

Sistemiklupushastalığındakötüleşme

Bunlarınhepsiciddiyanetkilerdir.Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Ciddiyanetkilerçokseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,doktorunuzasöyleyiniz:

Başağrısı

Görmebulanıklığıvegörmebozuklukları

Bebeklerdekullanılırsabıngıldakkabarıklığı

Kulakçınlaması

Karınağrısı

İş tahsızlık

Bulantı,

Mideyanması,

shal

Dişlerderenklenmevedişminesindegelişimbozukluğu(çocuklarda)

Kasveeklemağrıları

Kanüredeğerlerinde(böbrekfonksiyonlarınıgösterir)geçicideğişiklik

BunlarMONODOKS’unhafifyanetkileridir.

Yanetkilerinraporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan"İlaçYanEtkiBildirimi"ikonunatıklayarakyada

9/9

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)'nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5. MONODOKS’unsaklanması

MONODOKS’uçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

C’ninaltındakiodasıcaklığındaveışıktankoruyaraksaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraMONODOKS‘ukullanmayınız.

Ruhsatsahibi:

DEVAHOLDİNGA.Ş.

HalkalıMerkezMah.BasınEkspresCad.

No:134303Küçükçekmece/İSTANBUL

Tel:02126929292

Faks:02126970024

İ malyeri:

DevaHoldingA.Ş.

ÇerkezköyOrganizeSanayiBölgesi,

KaraağaçMah.AtatürkCad.No:32Kapaklı/TEKİRDAĞ

Bukullanmatalimatı…………………..tarihindeonaylanmıştır.