MOLIT PLUS 20 TABLET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • MOLIT PLUS 20 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • MOLIT PLUS 20 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • butylscopolamine ve analjezik

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699587011350
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

MOLİTPLUStablet

Ağızdanalınır.

Etkinmaddeler:

Herbirtablet10mghiyosin-N-butilbromürve500mgparasetamoliçerir.

Yardımcımaddeler:

600mgdirekbasımaelverişliözelgranüleiçerisinde500mgparasetamoletkenmaddesi

ihtivaetmektedir.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

·

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

·

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

·

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

·

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

·

Butalimattayazanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1.MOLİTPLUSnedirveneiçinkullanılır?

2.MOLİTPLUS'ıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.MOLİTPLUSnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.MOLİTPLUS'ınsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.MOLİTPLUSnedirveneiçinkullanılır?

MOLİTPLUSspazmgidericiveağrıkesicikombinasyonuolanilaçlargrubunadahildir.Bir

tabletiçindeetkinmaddeolarak10mgHiyosin-N-butilbromürve500mgparasetamol

bulunur.

20ve30tabletiçerenblisterambalajdasunulmaktadır.Tabletler beyaz,yuvarlak,biryüzü

çentikli, diğeryüzü"mp"baskılıdır.

MOLİTPLUSaşağıdakiorganlarınkaslarındameydanagelenani,şiddetlinöbetler

şeklindekikasılmaların(spazm)geçirilmesivehissedilenağrınıngiderilmesiiçinkullanılır:

Mide

Barsaklar

İdrarkesesiveidraryolları

Safrakanalları

MOLİTPLUSkadınlardaüremesistemiorganlarınınişlevselbozukluklarınabağlı

ağrıların(örneğinağrılıadetgörme)giderilmesindekullanılır.

2.MOLİTPLUS'ıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

MOLİTPLUS'ıaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer;

-Etkinmaddeolanhiyosin-N-butilbromür,parasetamoleveyaMOLİTPLUS'ıniçerdiği

diğermaddelerdenherhangibirinealerjiniz(aşırıduyarlılığınız)varsa,

-Göziçibasıncınınaşırıartmasınayolaçanglokomdenenbirgözrahatsızlığınızvarsave

bununiçintedavigörmüyorsanız,

-İdrarınızınidrarkesesiiçindebirikmesineveatılmasınıngüçleşmesineyolaçanbir

rahatsızlığınızvarsa(örn.erkeklerdeprostatbezindebüyüme)

-Sindirimsisteminizdemekaniktıkanmaveyabarsakhareketlerininfelçolmasınabağlı

barsaktıkanmasıvarsa

-Kalpatımsayınızdaaşırıartışayolaçanbirrahatsızlığınızvarsa

-Megakolonadıverilenkalınbarsaklarınbirbölümününaşırıgenişlemesineyolaçan,

inatçıkabızlıkvekarınbüyümesiilekendinigösterenbirhastalığınızvarsa,

-Myastenigravisadıverilenkaslarınaşırıgüçsüzleşmesineyolaçannadirgörülenbir

hastalığınızvarsa,

-Hamileyseniz,

-Bebekemziriyorsanız,

-10yaşındanküçükseniz.

MOLİTPLUS'ıaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Eğer;

-Gilbertsendromuadıverilen(Halsizlik,bulantı,karınüstkısmındaağrılarvesarılık

ileseyredendoğumsalveailevibirhastalık)sizdevarsa,

-Kansızlıkdurumunuz(anemi)varsa,

-Akciğerhastalığınızvarsa,

-Karaciğerişlevlerinizdebozuklukvarsa,

-Böbrekişlevlerinizdebozuklukvarsa,

-Gözünüzdedaraçılıglokomdenenbirbozuklukvarsa,

-Barsaklarınızdaveyaidraryollarınızdatıkanmavarsa,

-Kalpatımsayınızdaaşırıartışlabirliktekalpteritimbozukluğunuzvarsa,

-Aşırıtiroidhormonusalgılamasınayolaçanbirtiroidbezirahatsızlığınızvarsa,

-Kabızlıkçekiyorsanız,

-Vücutısınızdayükselmevarsa.

Parasetamolüilkdefakullananlardaveyadahaöncekullanmışolanlarda,alınanilkdozda

veyasonrakidozlarda,deridekızarıklık,döküntüveyabaşkabirderireaksiyonu

oluşabilmektedir.Budurumdadoktorileirtibatageçilerekilacınbırakılmasıvealternatifbir

tedaviyegeçilmesigerekmektedir.Parasetamolilederireaksiyonugözlenenkişibirdahabu

ilacıveyaparasetamoliçerenbaşkabirilacıkullanmamalıdır.Budurum,ciddiveölümle

sonuçlanabilenStevens-Johnsonsendromu(SJS),toksikepidermalnekroliz(TEN)veakut

generalizeekzantematözpüstülozis(AGEP)dahil,ciltreaksiyonlarınanedenolabilmektedir.

Buhastalıklarailişkinaçıklamalariçin,‘’4.Olasıyanetkilernelerdir?’’bölümünebakınız.

Buuyanlargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

MOLİTPLUS'ınyiyecekveiçecekilekullanılması

MOLİTPLUS'ınyiyecekveyaiçecekleetkileşimegirdiğineilişkinherhangibirbulgu

mevcutdeğildir.MOLİTPLUSaçkarnınaveyabesinlerlebirliktealınabilir.

Hamilelik

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Eğerhamileolduğunuzu(veyaolabileceğinizi)düşünüyorsanızdoktorunuzahaber

vermelisiniz.MOLİTPLUShamileliksırasındakullanılmamalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

EğeremziriyorsanızMOLİTPLUSkullanmamalısınız.

Araçvemakinekullanımı

BazıkişilerdeMOLİTPLUSkullanımısırasındagözlerinyakınıveuzağıgörmeyeuyum

sağlamasındabirbozuklukgelişebilir.Görmenizleilgilibirsıkıntıyaşarsanızbelirtilergeçene

kadararaçveyamakinekullanmayınız.Araçveyamakinekullanmadanöncedoktorunuza

danışınız.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Eğeraşağıdakiilaçlarıkullanıyorsanız,MOLİTPLUSileetkileşmeriski

bulunduğundan,doktorunuzumutlakabilgilendiriniz:

Hiyosin-N-butilbromüretkinmaddesinedeniylegelişebileceketkileşimler:

MOLİTPLUS,aşağıdakiilaçlarlabirliktekullanıldığındaağızkuruluğu,kabızlık,görme

bulanıklığı,terleme,idrarınidrarkesesindebirikmesi,kalpatımınınhızlanmasıgibi

antikolinerjiketkilerartabilir:

-Ruhsalçöküntü(depresyon)tedavisindekullanılantrisiklikantidepresangrubuilaçlar

-Alerjikhastalıklaravearaçtutmalarınakarşıetkiliolanantihistaminikilaçlar

-Kalpatımsayısınınkontrolaltınaalınmasıiçinkullanılankinidin,dizopramid

-Parkinsonhastalığındakullanılanbirilaçolanamantadin

-Astımgibinefesdarlığınayolaçanhastalıklardakullanılandiğerantikolinerjikilaçlar

(örn.tiotropium,ipratropium)

-Ruhsalrahatsızlıklarındüzeltilmesindeyardımcıolarakkullanılanhaloperidol,flufenazin

gibiilaçlar.

Metoklopramid:Kusmayıönlemekiçinkullanılanbirdopaminanatagonistidir.

MOLİTPLUSilebirliktekullanıldığındaherikiilacınmidebarsakkanalıüstündekietkileri

azalır.

Beta-adrenerjikilaçlar:Tansiyonyükselmesi,göğüsağrısının(anjina)önlenmesi,kalpte

ritimbozukluklarınınvekalpkrizinintedavisindekullanılanbeta-adrenerjikilaçların

MOLİTPLUSilebirliktekullanılmasıkalpatımsayısınınyükselmesietkisini

arttırabilir.

Parasetamoletkinmaddesinedeniylegelişebileceketkileşimler:

MOLİTPLUSaşağıdakiilaçlarlavealkollebirliktekullanıldığındakaraciğerhasarınayol

açabilir.

-Uykuvericiilaçlarvesarahastalığı(epilepsi)tedavisindekullanılanilaçlar

(örn.glutetimid,fenobarbital,fenitoin,karbamazepin)

-Tüberküloztedavisindekullanılanbirantibiyotikolanrifampisin

Propantelin:İrritabl(hassas)bağırsaksendromununvefarklıidrarınıtutamamabiçimlerinin

tedavisindekullanılanbirspazmönleyiciilaçolanpropantelingibiilaçlarlamide

boşalmasınınyavaşlatıldığıdurumlardaparasetamolünemilimhızınınazalmasısonucu

MOLİTPLUS'ınetkisininbaşlamasıgecikir.

Kloramfenikol:Ciddienfeksiyonlarıntedavisindekullanılanbirantibiyotikolan

kloramfenikolileMOLİTPLUSbirliktekullanıldığında,kloramfenikolünyarılanmasüresi

artabileceğinden,zehirliolma(toksik)durumunungörülmesiriskiartar.

Kansulandırıcıbirilaçolanwarfarinkullanıyorsanız,doktorunuzsiziyakından

izleyecektir.

AZT(zidovudin):AİDShastalığınıninilerlemesiniyavaşlatmakiçinkullanılanbirilaç

olanAZT(zidovudin)ileMOLİTPLUSbirliktekullanılırsa,içeriktekiparasetamolveAZT

(zidovudin)etkileşerekkandakiakyuvar(lökosit)sayısındaazalmayayolaçabilir.Bu

nedenle,MOLİTPLUSveAZT,doktortavsiyesiolmadan,birlikte

kullanılmamalıdır.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.MOLİTPLUSnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

MOLİTPLUS'ıdaimadoktorunuzuntavsiyeettiğişekildekullanınız.MOLİT

PLUSerişkinlerdegünde3kez1-2tabletuygulanır.

MOLİTPLUStabletgerektiğinde10yaşınüzerindekiçocuklardakullanılabilir.Günlük

toplamdoz6tabletigeçmemelidir.

MOLİTPLUS'ıdoktorunuzunonayıolmadanuzunsüreyadayüksekdozlarda

kullanmayınız.

Uygulamayoluvemetodu:

MOLİTPLUSyalnızcaağızyoluylakullanılır.

Tabletleriçiğnemeden,bütünolarakyeterlimiktardasıvıilealınız(örneğinbirbardaksuile).

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

10yaşınaltındakiçocuklardaMOLİTPLUSkullanılmasıönerilmez.

Yaşlılardakullanımı:

Yaşlıhastalardaherhangibirdozayarlamasıgereklideğildir.

Özelkullanımdurumları

Karaciğer/Böbrekyetmezliği:

Etkinmaddeolarakparasetamoliçerdiğiiçin,ciddiböbrekveyakaraciğerişlevbozuklukları

olanhastalardadoktorunyakındantakibigerekir.

EğerMOLİTPLUS'ınetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaMOLİTPLUSkullandıysanız

MOLİTPLUS'dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanız,birdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

Aşırıdoz,ağızkuruluğu,idrarınmesanedebirikmesi,deridekızarıklık,midebarsak

hareketlerindenazalma,geçicigörmebozuklukları,kanbasıncındadüşme,nefesalmayla

ilgilisıkıntılaranedenolabilir.

MOLİTPLUS'ıkullanmayıunutursanız

İlaçdozunuzudoktorunuzunsizetarifettiğigibialmanızönemlidir.Eğerilacınızıalmayı

unutursanız,budozuhatırlarhatırlamazalmalısınız.Eğerbirsonrakidozunsaatigelmişse,

almadığınızdozuatlayınız,normaldozunuzualaraktedaviyedevamediniz.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

MOLİTPLUSiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler

Bulunmamaktadır.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,MOLİTPLUS'ıniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,MOLİTPLUS’ıkullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz.

Anafilaktikreaksiyonlar(Anişiddetlialerjikreaksiyon)veanafilaktikşok(Baygınlıkhissiile

görülür)ortayaçıkabilir.Kaşıntılıvekızartılıbirdöküntübütünvücudunuzayayılabilir.

Bütünvücutyadagözetrafındaşişmeolabilir.Solukyolundadaralmailenefesalmada

güçlükveyutmazorluğuçekebilirsiniz.Gelişebilecekdolaşımbozukluğusebebiylebilincinizi

kaybedebilirsiniz.Budurumölümlesonuçlanabilir.Budurumlarınsıklığıbilinmemektedir.

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinMOLİTPLUS’akarşıciddialerjinizvar

demektir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerekolabilir.

Buçokciddiyanetkilerinhepsioldukçaseyrekgörülür.

Bildirilendiğer yanetkilergörülmesıklığınagöreaşağıdakigibidir:

Yaygınolmayan(100hastadabirindenaz,fakat1000hastadabirindenfazlagörülebilir):

-Dishidrozis(özellikleelveayaklardaanormalterlemeyleortayaçıkanbirderi

hastalığı)

-Derireaksiyonları,bulantı

-Ağızkuruluğu

Seyrek(1000hastadabirindenaz,fakat10000hastadabirindenfazlagörülebilir)

-Kanbasıncındadüşme

-Kalpatışlarınınhızlanması

-Deridöküntüsü,kaşıntı,kurdeşen,alerjiködem(dokulardasıvıtoplanmasısonucunda

şişlik)veanjiyoödem(yüzveboğazdasıvıtoplanmasısonucundaşişlik),akutgeneralize

ekzantematözpüstülozis,eritemamultiforme,Stevens-Johnsonsendromuvetoksik

epidermalnekroliz(ölümcülsonuçlananlardahil)

Akutgeneralizeekzantematözpüstülozis:Vücudunbüyükbölümünde,anidenderi

kızarıklığıveüzerindetopluiğnebaşıbüyüklüğünde,içiirindolukabarcıklaroluşur.

Genellikleateşeşlikeder.

Eritemamultiforme:Genelliklekolvebacaklarda,simetrik,kızarıkvekabartılıdöküntüler

oluşur.Döküntüleryamayıandırırvebirmerkezlerivardır.

Stevens-Johnsonsendromu:Genellikleateş,boğazağrısıvebitkinlikilebaşlar.Dahasonra

deridekızarık,ağrılıdöküntülerveiçisıvıdolukabarcıklaroluşur.Ağıziçindevecinsel

organlardaağrılıyaralarvardır.

Toksikepidermalnekroliz:Stevens-Johnsonsendromunundahaağırseyredenbir

formudur.Bütünvücutta,cildinüsttabakası,alttabakasındanayrılır.

Bunlarınhepsi,enderrastlanan,büyükçoğunluklailaçlarınnedenolduğu,ciddideri

hastalıklarıdır.

Sıklıkderecesibilinmeyenyanetkiler(eldekibilgilerdenhareketlesıklıkderecesi

hesaplanamayan)iseaşağıdalistelenmiştir:

-Kanhücrelerinintümününsayıcaazalması,kanpulcuklarmmveakyuvarların

sayılarınınazalması(içindebulunanparasetamoletkinmaddesinebağlıolarak

görülebilir)

-Anişiddetlialerjikreaksiyonvebaygınlıkhissiyadabaşdönmesi(şok)görülebilir.

-Bronşlardaspazm(özellikleastımyadaalerjigeçmişiolankişilerde)

-Bazıkaraciğerenzimlerindeartış(transaminazlar)

-İdrarınidrarkesesindebirikmesiveidraryapmadagüçlük

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yanetkilerinraporlanması

Kullanmatalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5.MOLİTPLUS'ınsaklanması

MOLİTPLUS'ıçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında

saklayınız.

25°C'ninaltındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

Ambalajdaki/blisterdekisonkullanmatarihindensonraMOLİTPLUS'ıkullanmayınız.

RuhsatSahibi: ADEKAİlaçSanayiveTicaretA.Ş.

NecipbeyCad. No:88

55020-SAMSUN

Üretimyeri ADEKAİlaçSanayiveTicaretA.Ş.

NecipbeyCad. No:88

55020-SAMSUN

Bukullanmatalimatı.......................tarihindeonaylanmıştır.