MOLIT 20 MG 6 AMPUL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • MOLIT 20 MG 6 AMPUL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • MOLIT 20 MG 6 AMPUL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • butylscopolamine

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699587751362
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

MOLİTampul

Damariçine,kasiçinevederialtınauygulanır.

EtkinMadde:Herbirampul20mghiyosinN-butilbromüriçerir.

YardımcıMaddeler:Sodyumklorür,enjeksiyonluksu

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkisiselolaraksizereçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdebuilacıkullandığınızı

söyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1. MOLİTnedirveneiçinkullanılır?

2. MOLİT’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. MOLİTnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. MOLİT’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.MOLİTnedirveneiçinkullanılır?

MOLİTspazmgidericiilaçlargrubunadahildir.

Herampulünlml’sindeetkinmaddeolarak20mghiyosin-N-butilbromürbulunur.,3,6ve100

ampullükambalajlarda,kartonkutudakullanımasunulmuştur.

MOLİTaşağıdakiorganlarınkaslarındameydanagelenani,şiddetlinöbetlerşeklindekiağrılı

kasılmaların(spazm)geçirilmesiiçinkullanılır:

Mide

Bağırsaklar

drarkesesiveidraryolları

Safrakanalları

Üremeorganları

Böbrek

MOLİTteşhisvetedaviyeyönelikradyolojikgirişimlersırasında(örneğinmideninveoniki

parmakbarsağınınoptikbiraletileincelemesi(endoskopi)yapılırken)spazmlarıngiderilmesiiçin

kullanılır.

2.MOLİT’İkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

MOLİT'iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer;

-Etkinmaddeolanhiyosin-N-butilbromür,veyaMOLİT'iniçerdiğidiğermaddelerdenherhangi

birinealerjiniz(aşırıduyarlılığınız)varsa,

-Göziçibasıncınınaşırıartmasınayolaçanglokomdenenbirgözrahatsızlığınızvarsa

vebununiçintedavigörmüyorsanız

-İdrarınızınidrarkesesiiçindebirikmesineveatılmasınıngüçleşmesineyolaçanbir

rahatsızlığınızvarsa(örn.erkeklerdeprostatbezindebüyüme)

-Sindirimsisteminizdemekaniktıkanmaveyabarsakhareketlerininfelçolmasınabağlı

barsaktıkanmasıvarsa

-Kalpatımsayınızdaaşırıartışayolaçanbirrahatsızlığınızvarsa

-Megakolonadıverilenkalınbarsaklarınbirbölümününaşırıgenişlemesineyolaçan,

inatçıkabızlıkvekarınbüyümesiilekendinigösterenbirhastalığınızvarsa

-Myastenigravisadıverilenkaslarınaşırıgüçsüzleşmesineyolaçannadirgörülenbir

hastalığınızvarsa,

-Hamileyseniz

-Bebekemziriyorsanız

Eğerkansulandırıcıilaçtedavisigörüyorsanız,MOLİTampulüenjekteedeceksağlıkgörevlisine

budurumusöylemelisiniz.Çünkükasiçineenjeksiyondurumunda,kasiçindekantoplanması

olasılığıvardır.Eğerböylebirtedavigörüyorsanız,MOLİTampulderialtınayadatoplardamar

içineenjekteedilmelidir.

MOLİT'iaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Eğer;

Gözünüzdeteşhisedilmemişdaraçılıglokomdenenbirbozuklukvarsa(MOLİTuygulamasını

takibengöziçibasıncınızınaniyükselmeolabilir.EğerMOLİTuygulamasınıtakiben

gözlerinizdeağrı,kızarıklık,görmekaybıolursaderhalbirgözhastalıklarıuzmanınabaşvurunuz)

DamaryoluylaMOLİTuygulamasınıtakibenaniaşırıduyarlılıktepkisi(anafilaktikşok)

gözlemlenmiştir.BuyollaMOLİTuygulanmasısırasındadoktorunuztarafındangözlemaltında

tutulmanızgerekir.

-Vücutısınızyüksekse(ateşinizvarsa),MOLİTuygulamasıterlemeyiazaltabileceğinden,

doktorunuztarafındangözlemaltındatutulmanızgerekir.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

MOLİT’inyiyecekveiçecekilekullanılması

MOLİTağızdanalınmaz.Bunedenleyiyecekveiçeceklerleetkileşimiyoktur.

MOLİTbirsağlıkmesleğimensubutarafındankasiçine,derialtınaveyadamariçineenjekte

edilerekuygulanır.

Hamilelik

lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Eğerhamileolduğunuzu(veyaolabileceğinizi)düşünüyorsanızdoktorunuzahaber

vermelisiniz.MOLİThamileliksırasındakullanılmamalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

damsınız.

Emzirme

lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

EğeremziriyorsanızMOLİTkullanmamalısınız.

Araçvemakinekullanımı

BazıkişilerdeMOLİTkullanımısırasındagözlerinyakınıveuzağıgörmeyeuyumsağlamasında

birbozuklukgelişebilir.Görmenizleilgilibirsıkıntıyaşarsanızbelirtilergeçenekadararaçveya

makinekullanmayınız.Araçveyamakinekullanmadanöncedoktorunuzadanışınız.

MOLİT’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

MOLİTiçerisindelml'de6mgsodyumbulunur.Busodyummiktarıönlemalınmasınıgerektiren

sınırdeğerden(23mg)çokdüşüktür.Esasenbutıbbiürün"sodyumiçermez"olarakkabuledilir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Eğeraşağıdakiilaçlankullanıyorsanız,MOLİTileetkileşmeriskibulunduğundan,doktorunuzu

mutlakabilgilendiriniz:

MOLİTaşağıdakiilaçlarlabirliktekullanıldığındaağızkuruluğu,kabızlık,görmebulanıklığı,

terleme,idrarınidrarkesesindebirikmesi,kalpatımınınhızlanmasıgibiantikolinerjiketkiler

artabilir:

-Ruhsalçöküntü(depresyon)tedavisindekullanılantrisiklikantidepresangrubuilaçlar

-Alerjikhastalıklaravearaçtutmalarınakarşıetkiliolanantihistaminikilaçlar

-Kalpatımsayısınınkontrolaltınaalınmasıiçinkullanılankinidin,dizopramid

-Parkinsonhastalığındakullanılanbirilaçolanamantadin

-Astımgibinefesdarlığınayolaçanhastalıklardakullanılandiğerantikolinerjikilaçlar

(örn.tiotropium,ipratropium)

-Ruhsalrahatsızlıklarındüzeltilmesindeyardımcıolarakkullanılanhaloperidol,flufenaningib

ilaçlar

-Metoklopramid:Kusmayıönlemekiçinkullanılanbirdopaminantagonistidir.MOLİTilebirlikte

kullanıldığındaherikiilacınmidebarsakkanalıüstündekietkileriazalır.

-Beta-adrenerjikilaçlar:Tansiyonyükselmesi,göğüsağrısınınönlenmesi,kalpte

ritimbozukluklarınınvekalpkrizinintedavisindekullanılanbeta-adrenerjikilaçlarınMOLİTile

birliktekullanılmasıkalpatımsayısınınyükselmesietkisiniarttırabilir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.MOLİTnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

MOLİTdoktorunuzungözetimindevebirsağlıkmesleğimensubutarafındansize/çocuğunuza

uygulanacaktır.

MOLİTgenellikleaşağıdakidozdakullanılır:

Erişkinlerdeve12yaşındanbüyükadolesanlarda:

Gündebirkaçkezkasiçine,derialtınaveyayavaşolarakdamariçine1-2ampulMOLİT

(20-40mg)uygulanabilir.

Günlükenyüksekdozolan100mgaşılmamalıdır

Bebeklerdeveküçükçocuklarda:

Ağırvakalarda:Gündebirkaçkezkasiçine,derialtınaveyayavaşolarakdamariçinevücut

ağırlığınınkg'ıbaşına0.3-0.6mgkullanılabilir.

MOLİT’idoktorunuzunonayıolmadanuzunsüreyadayüksekdozlardakullanmayınız.

Uygulamayoluvemetodu:

MOLİTkasiçine,derialtınaveyayavaşolarakdamariçineenjekteedilerekuygulanır.

MOLİTenjeksiyonu,birsağlıkmesleğimensubutarafındanuygulanır.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

Bebeklerdeveküçükçocuklardagünlükmaksimumdozvücutağırlığınınkilogramıbaşına1.5

mg'ıaşmamalıdır.

Yaşlılardakullanımı:

Yaşlıhastalardaherhangibirdozayarlamasıgereklideğildir.

Özelkullanımdurumları

Karaciğer/Böbrekyetmezliği:

Karaciğeryadaböbreklerinizdenrahatsızlığınızvarsa,builaçdoktorkontrolüaltındadikkatle

kullanılmalıdır.

EğerMOLİT’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarisedoktorunuz

veyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaMOLİTkullandıysanız:

MOLİTdoktorgözetimindebirsağlıkmesleğimensubutarafındansize/çocuğunuzauygulanacağı

için,gerekendenfazlakullanmariskinizbulunmamaktadır.

MOLİT’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanınışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

Aşırıdoz,ağızkuruluğu,idrarınmesanedebirikmesi,deridekızarıklık,midebarsak

hareketlerindenazalma,geçicigörmebozuklukları,kanbasıncındadüşme,nefesalmaylailgili

sıkıntılaranedenolabilir.

MOLİT’ikullanmayıunutursanız

laçdozunuzudoktorunuzunsizetarifettiğigibialmanızönemlidir.Eğerilacınızı

uygulatmayıunutursanız,budozuhatırlarhatırlamazuygulatmaksınızEğerbirsonrakidozun

saatigelmişse,almadığınızdozuatlayınız,normaldozunuzuuygulataraktedaviyedevam

ediniz.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

MOLİTiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler

Bulunmamaktadır.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,MOLİT’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Bildirilenyanetkileringörülmesıklığınagöreaşağıdakigibidir:

Yaygın(10hastadabirindenaz,fakat100hastadabirindenfazlagörülebilir):

Gözdeyakınıveyauzağıgörmeyeuyum(akomodasyon)yeteneğininbozulması

-Kalpatımınınhızlanması

Başdönmesi

-Ağızkuruluğu

Seyrek(1000hastadabirindenaz,fakat10000hastadabirindenfazlagörülebilir)

-Derireaksiyonları,derikızarıklığı

-Dishidrozis(ÖzellikleElVeAyaklardaAnormalTerlemeyleOrtayaÇıkanBirDeri

Hastalığı)

-Derikızarıklığı

-İdrarınidrarkesesindebirikmesi

-Şiddetlialerjikreaksiyon(döküntü,kaşıntı,yüz,dudaklarınşişmesiyadaağızveyaboğazın

yutmayıveyanefesalmayızorlaştıracakşekildeşişmesi.

Buçokciddibiryanetkidir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek

olabilir.Buçokciddiyanetkiseyrekgörülür.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.MOLİT’insaklanması

MOLİT’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeve ambalajındasaklayınız.

25°C’ninaltındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajınüzerindebelirtilensonkullanmatarihindensonraMOLİT’ikullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizMOLİT’ikullanmayınız.

RuhsatSahibi:ADEKAİlaçSanayiveTicaretA.Ş.

NecipbeyCad.No:88

55020-SAMSUN

Üretimyeri:ADEKAİlaçSanayiveTicaretA.Ş.

NecipbeyCad.No.88

55020–SAMSUN

Bukullanmatalimatıenson...........’deonaylanmıştır.