MIXOVUL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • MIXOVUL 7 OVUL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • MIXOVUL 7 OVUL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • onların türevlerinin kombinasyonu

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699569900054
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 16-07-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

MİXOVULovül

Vajina içine(hazneye)uygulanır.

Etkinmadde:Her birovül 750 mgmetronidazol, 200 mgmikonazol nitrat ve 100 mg

lidokain içerir.

Yardımcımadde:Makrogol Setostearil Eter, WitepsolS55 içerir.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınızadanışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veya düşükdoz kullanmayınız.

Bukullanma talimatında:

1.MİXOVUL nedir veneiçinkullanılır?

2.MİXOVUL’ükullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.MİXOVUL nasıl kullanılır?

4.Olasıyanetkiler nelerdir?

5.MİXOVUL’ünsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1. MİXOVULnedir veniçinkullanılır?

MİXOVULvajinaiçine(hazneye)yerleştirilmeksuretiyleuygulananovülformundabir

üründür.Antibakteriyel(bakterilerekarşıetkili),antiprotozoal(parazitlerekarşıetkili),

antifungaller (mantar hastalıklarınakarşı etkili) olarak adlandırılan ilaçgrubunadahildir.

Beyazayakınrenklirenkliherbirovületkinmaddeolarak750mgmetronidazol,200mg

mikonazolnitratve100mglidokainiçermektedir.MİXOVUL,7adetovülveilacınvajina

içine(hazneye)yerleştirilmesiesnasındakullanılan7adetparmaklıkiçerenambalajda

kullanımasunulmaktadır.

MİXOVUL,vajinada(haznede)kaşıntı,yanma,anormalakıntı,şişmevekızarmagibi

belirtilerle seyreden vajinailtihabının (vajinit) tedavisindekullanılır.

2. MİXOVUL’ü kullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

MİXOVUL’ü aşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

MİXOVUL’üniçeriğindebulunanetkinmaddelerinherhangibirineveyabunların

türevlerine karsı alerjinizvar ise,

Hamileliğinizin ilk 3 aylık döneminde iseniz,

Porfiri hastalığınız(kansistemi ile ilgili kalıtsal,metabolik bir bozukluk) var ise,

Epilepsi (sara) hastası iseniz,

Ciddikaraciğerfonksiyon bozukluğunuzvar iseMİXOVUL’ükullanmayınız.

MİXOVULtedavisiesnasındavetedavibittikten3günsonrasınakadaralkol

kullanılmamalıdır.

MİXOVULtedavisiesnasındaveyatedavidensonra2haftaboyuncaalkolbağımlılığı

tedavisindekullanılanveetkinmaddeolarakdisülfiramisimlimaddeyiiçerenilaçlar

kullanılmamalıdır.

MİXOVUL’ü aşağıdakidurumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

MİXOVULlastiktehasaryapabilir.Bunedenleovüllerinprezervatiflevedoğumkontrolü

amacıylakullanılandiyaframlarlatemasındankaçınınız.Aksitakdirdeistenmeyengebelikler

meydanagelebilir.

Bazıdurumlarda,eşinizindeağızdanalınanuygunbirilaçlatedaviedilmesigerekebilir.

Doktorunuztarafındanböylebirdurumtespitedildiğitakdirdesizeveeşinizeverilentedaviye

harfiyen uyunuz.

Doktorunuztarafındanönerilendozdandahayüksekdozlardaveuzunsürelikullanıldığında

elveayaklardagüçsüzlük,ağrı,uyuşma,karıncalanmahissi(periferiknöropatibelirtileri)ve

epilepsi(sara)nöbetinebenzernöbetler(konvülsiyon)meydanagelebilir.Böylebirdurumda

ilacı kullanmayı durdurunuzvedoktorunuzaveyabir hastaneyebaşvurunuz.

Lidokainözelliklegenişderiyüzeylerineuygulandığındavebilhassadasargıyla

kapatıldığındakalpritimbozuklukları,nefesalmazorluğu,komavehattaölümeyol

açabilmektedir.MİXOVUL,ovülşeklindeuygulandığından,“Uygunkullanımve

doz/uygulamasıklığıiçintalimatlar”kısmındabelirtildiğişekildekullanıldığındabuetkilerin

oluşmasımuhtemeldeğildir.Doktorunuztarafındanönerilendozvetedavisüresineharfiyen

uyunuz.

MİXOVULkullanımınabağlıolarakuygulamabölgesindeçokşiddetlitahrişmeydana

gelirseilacı kullanmayı derhal durdurunuzvedoktorunuzaveyabir hastaneyebaşvurunuz.

MİXOVULtedavisiesnasında tampon kullanmayınız.

MİXOVULtedavisiesnasındadiğervajinalürünleri(örneğintampon,duşvesperm

öldürücü (spermisid)etkiliürünler) kullanmayınız.

MİXOVULcinsel olgunluğaerişmemişkızçocuklarında vebakirelerdekullanılmamalıdır.

MİXOVUL’ünyiyecekveiçecekilekullanılması

MİXOVUL’ünuygulamayolu itibariyleyiyecekveiçeceklerleetkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

HamileolmanızdurumundaMİXOVUL’ükullanıpkullanamayacağınızaancakdoktorunuz

karar verebilir.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

MİXOVUL’ünetkinmaddelerindenbiriolanmetronidazolannesütünegeçmektedir.Bu

nedenletedaviesnasındabebeksüttenkesilmeli,tedavibittikten24–48saatsonra

emzirmeyedevam edilmelidir.

Araçvemakinekullanımı

DoktorunuztarafındantavsiyeedilendozdavesüredekullanıldığımüddetçeMİXOVUL’ün

araçvemakinekullanmayeteneğinizüzerindebilinenbiretkisiyoktur.AncakMİXOVUL

kullanımısırasındabaşdönmesi,yorgunluk,halsizlikgibiyanetkilerhissederseniz,motorlu

araçvemakinekullanmayınız.

MİXOVUL’üniçeriğindebulunanbazı yardımcı maddelerhakkında önemlibilgiler

MİXOVUL’üniçeriğindeözeluyarıgerektirenherhangibiryardımcımadde

bulunmamaktadır.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

Özelliklealkolveyaaşağıdabelirtilenilaçlardanherhangibirinikullanıyorsanızdoktorunuzu

veyaeczacınızı mutlakabilgilendiriniz.

Kanınpıhtılaşmasınıengelleyenilaçlar(örnegin:etkinmaddeolarakasenokumarol,

anisindion, dikumarol, fenindion, fenprokumon vevarfarin içeren ilaçlar)

Mideveonikiparmakbağırsağıülserlerinintedavisindekullanılanveetkinmaddeolarak

simetidinvesisaprid isimli maddeleri içeren ilaçlar

Alerjikhastalıklarıntedavisindekullanılanilaçlar(örneğin;etkinmaddeolarakastemizolve

terfenadin içeren ilaçlar)

Bağışıklıksisteminibaskılayanveetkinmaddeolaraksiklosporinisimlimaddeyiiçeren

ilaçlar

Şeker(diyabet)hastalığınıntedavisindekullanılanveetkinmaddeolarakglimepridisimli

maddeyi içeren ilaçlar

İdrarkaçırma,sıkidraraçıkmaveidrarsızmasıgibiproblemlerintedavisindekullanılan

ilaçlar(örneğin;etkin maddeolarak oksibutinin vetolterodin içeren ilaçlar)

Ruhsalbozukluktedavisindekullanılanveetkinmaddeolarakpimozidisimlimaddeyi

içeren ilaçlar

Alkolbağımlılığıtedavisindekullanılanveetkinmaddeolarakdisulfiramisimlimaddeyi

içeren ilaçlar

Kansertedavisindekullanılanilaçlar(örneğin;etkinmaddeolarakfluorourasilve

trimetreksat içeren ilaçlar)

Epilepsi(sara)tedavisindekullanılanilaçlar(örnegin;etkinmaddeolarakkarbamazepin,

fosfenitoin, fenobarbital ve fenitoin içeren ilaçlar)

Duygulanımbozukluğutedavisindekullanılanveetkinmaddeolaraklityumisimlimaddeyi

içeren ilaçlar

Uyuşturucuilaçniteliğindeolanveözelliklekanserhastalarındagörülençokşiddetli

ağrılarıngiderilmesindeağrıkesiciolarakkullanılanoksikodonvefentanilisimlietkin

maddeleri içeren ilaçlar

Astımtedavisindekullanılan veetkin maddeolarak teofilin isimlimaddeyi içeren ilaçlar

Kalpritimbozukluklarınıntedavisindekullanılanveetkinmaddeolarakamiodaronve

prokainamid isimlimaddeleriiçeren ilaçlar

Yüksektansiyon(hipertansiyon)vekalphastalıklarınıntedavisindekullanılanveetkin

maddeolarak propranolol isimlimaddeyi içeren ilaçlar

Kalp ritim bozukluklarının tedavisindekullanılan ilaçlar(antiaritmik ilaçlar)

Sakinleştiriciolarakkullanılanvebarbitüratlarolarakadlandırılanilaçgrubunadahilolan

ilaçlar

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınız iselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. MİXOVULnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

Doktorunuztarafındanbaşkabirşekildetavsiyeedilmediğitakdirdetedaviyebaşlarken7gün

süreylegünde1kezgeceyatmadanöncebirovüluygulayınız.Hastalığıntekrarlaması

durumundadoktorunuz14günsüreyleakşam(tercihengeceyatarken)1ovülkullanmanızı

tavsiyeedebilir.

Adet(menstruasyon)dönemindekullanıldığındaMİXOVUL’ünetkisiazalabileceğindenveya

kullanımzorluğumeydanagelebileceğinden,budönemdekullanılmamasıtavsiye

edilmektedir.

Uygulamayoluvemetodu:

MİXOVULsadecevajinaiçine(hazneye) uygulanmak suretiylekullanılır.

İlacıuygulamadanöncesırtüstüyatınız.Bacaklarınızıhafifçeyukarıdoğruçekiniz.Paketin

içindekiparmaklıkyardımıylabirovülüvajinaya(hazneye)yerleştirerekmümkünolduğu

kadarderineitiniz.Ovülüyerleştirdiktensonramümkünseyarımsaatboyuncaayağa

kalkmayınız.

Doktorunuztarafından belirlenen tedavi süresineuyunuz.

MİXOVULyutulmamalıveyabaşkabiryoldan kullanılmamalıdır.

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:MİXOVUL12yaşın altındaki çocuklarauygulanmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:Yaşlılariçin özel kullanımönerisiyoktur.

Özel kullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:Özel kullanımönerisiyoktur.Diyalizegiren bir hasta iseniz, MİXOVUL

tedavisinebaşlamadan öncedoktorunuzadanışmalısınız.

Karaciğeryetmezliği:Eğerkaraciğeryetmezliğinizvarise,MİXOVULdikkatliceve

doktorunuzungözetimialtındakullanılmalıdır.BöylebirdurumdaMİXOVUL’ündozu

doktorunuztarafından ayarlanacaktır.

EğerMİXOVUL’ünetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazlaMİXOVULkullandıysanız:

MİXOVUL’ükullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konusunuz.

Doktorunuztarafındanönerilendozaşıldığında:bulantı,kusma,iştahsızlık,karınağrısı,ishal,

kaşıntı,ağızdametaliktat,sarhoşgibidengesizyürüme(ataksi),başağrısı,başdönmesi,sara

nöbetinebenzernöbetler(konvülsiyon),beyazkanhücrelerininsayısındaazalma(lökopeni),

idrarrengindekoyulaşma,ağızdaveboğazdayanmahissi,kolvebacaklardayanma,

karıncalanma,uyuşmaveiğnelenmehissi(parestezi),kalpritimbozuklukları,nefesalma

zorluğu,komavehattaölümmeydanagelebilir.BöylebirdurumdaveMİXOVUL’ün

yanlışlıklaçokfazlamiktardayutulmasıhalindederhaldoktorunuzaveyabirhastaneye

başvurunuz.

MİXOVUL’ü kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozkullanmayınız.

MİXOVULiletedavi sonlandırıldığındaki oluşabileceketkiler

Tedavizamanındanöncesonlandırılırsavajinitnüksedebilir,vajinitbelirtileriyenidenortaya

çıkabilir.DoktorunuztarafındantavsiyeedilensüreboyuncauygulandıktansonraMİXOVUL

tedavisisonlandırıldığında herhangi bir olumsuzetkioluşması beklenmez.

4. Olası yanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,MİXOVUL’üniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,MİXOVUL’ükullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildiriniz veya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Ciddideri döküntüleri

Yüz, dudaklar, dilveboğazdaşişme, nefes almagüçlüğü

Bunların hepsi çokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,MİXOVUL’ekarşıciddialerjinizvardemektir.Acil

tıbbi müdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek olabilir.

Bu çok ciddiyanetkilerin hepsi oldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasize

enyakınhastaneninacil bölümünebaşvurunuz:

Dokularayeterlioksijengitmemesinebağlıolarakgörülenhalsizlik,kalpçarpıntısı,

solunumgüçlüğüvemorarmagibibelirtilerinbiraradagörülmesi(methemoglobinemi

belirtileri),

Kalpritmindebozukluk(aritmi),aşırınefesdarlığıvegöğüsteşiddetliağrı,vücuttasu

tutulması (ödem),yüzkızarması

Kanbasıncındadüşme,kalpatışınınyavaşlaması(bradikardi),tansiyonundüşmesi

(hipotansiyon)

Epilepsi (sara) nöbetinebenzer nöbetler (konvülsiyon), koma

Bilinç kaybı

Sarhoşgibidengesizyürüme (ataksi)

Zaman,yervekişilerleilgiliolarakçevreyialgılamavedeğerlendirmeyeteneğinin

bozulması (konfüzyon)

Yer, zaman vekişi algılanmasının bozulması (dezoryantasyon)

Konuşmanın bozulması, ruhsal bozukluk (psikoz)

Gerçekte var olmayanolguların algılanması veyayaşanması (halüsinasyon)

Belirgin uyuşukluk vehareketsizlik hali(letarji)

Ruhsal değişiklikler, depresyon

Genelliklebacaklardagörülenyanma,karıncalanma,uyuşmaveiğnelenmehissi(parestezi

belirtileri)

Ellerdeveayaklardagüçsüzlük,ağrı,uyuşma,karıncalanmahissi(periferiknöropati

belirtileri)

Tamkansayımıilebelirlenebilenvevücuttakienfeksiyonunbirbelirtisiolanbeyazkan

hücrelerinin sayısındaazalma(lökopeni)

Cilttedokunmaveyaağrıduyusunakarsıaşırıduyarlılık(hiperestezi)veyaalgılama

yeteneğindeazalma(hipoestezi)

Kulak çınlaması

Bulanık veyaçiftgörme

Başağrısı, başdönmesi

Uykusuzluk, uyku hali

Sinirlilik,tedirginlik

Aşırı endişe(anksiyete)

Üşüme, titreme, sıcaklık hissi

Yorgunluk veyahalsizlik, solgunluk, sersemlikhali

Karıncalanma, his kaybı

Tat almadadeğişiklik, ağızdametalik tat

Ağızkuruluğu,susamahissi

Midebulantısı, kusma, iştahsızlık

Karın ağrısı veyakramp

Kabızlık veyaishal

Metronidazolvelidokainvajinalyollauygulandığındakanadahaazgeçtiğindenovül

kullanımı sonucu buyanetkilerin görülmeolasılığı çok dahadüşüktür.

Ciddiyan etkilerçok seyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangi birini farkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Uygulamabölgesindeyanma, kaşıntı, tahriş, akıntı, deri döküntüleri

Karın ağrısı

BunlarMİXOVUL’ün hafifyan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliği hakkındadahafazla bilgi edinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5.MİXOVUL’ünsaklanması

MİXOVUL’üçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığındasaklayınız. Buzdolabınakoymayınız.

Sonkullanma tarihi ile uyumluolarak kullanınız

Ambalajdaki sonkullanma tarihinden sonra MİXOVUL’ü kullanmayınız.

Eğer üründeve/veyaambalajında bozukluklar fark edersenizMİXOVUL’ü kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

BİLİMİLAÇ SAN. veTİC. A.Ş.

KaptanpaşaMahallesi

Zincirlikuyu Cad. No:184

34440 Beyoğlu-İSTANBUL

Tel:+90 (212) 365 15 00

Faks: +90 (212) 27629 19

Üretimyeri:

BİOFARMAİLAÇ SAN. veTİC.A.Ş.

Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No:156

34885 Sancaktepe-İSTANBUL

Bu kullanma talimatı tarihindeonaylanmıştır.

8-10-2018

Glyceryl trinitrate tablets (Anginine and Lycinate)

Glyceryl trinitrate tablets (Anginine and Lycinate)

Update 3 - continuing medicine shortage

Therapeutic Goods Administration - Australia

22-6-2018

Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Shortage and althernative supply of Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Therapeutic Goods Administration - Australia

18-5-2018

7K and Poseidon 4500 by Shoreside Enterprises: Voluntary Recall - Due to Presence of Undeclared Sildenafil and/or Tadalafil

7K and Poseidon 4500 by Shoreside Enterprises: Voluntary Recall - Due to Presence of Undeclared Sildenafil and/or Tadalafil

Use of products with the undeclared active ingredients, sildenafil and tadalafil, may pose a threat to consumers because the active ingredient may interact with nitrates found in some prescription drugs (such as nitroglycerin) and may cause a significant drop in blood pressure that may be life threatening. Among the adult male population who are most likely to use these products, adult males who use nitrates for cardiac conditions are the most at risk from these products. These products are considered ta...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Bu ürünle ilgili haber bulunmamaktadır.