MIRTARON

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • MIRTARON 30 MG 14 FILM TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • MIRTARON 30 MG 14 FILM TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • Celexa

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699502092051
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/13

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1.

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

MİRTARON 30 mg çentikli film tablet

2.

KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Mirtazapin…………………30 mg

Yardımcı madde(ler):

Laktoz monohidrat………..248.10 mg

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3.

FARMASÖTİK FORM

Film kaplı tablet.

Turuncu renkli, oval, bir yüzü çentikli film kaplı tabletlerdir.

4.

KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1.

Terapötik endikasyonlar

Majör depresif bozukluk ataklarının tedavisinde endikedir.

4.2.

Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi

Yetişkinler:

Etkili günlük doz genelde 15 ve 45 mg arasındadır; başlangıç dozu 15 ya da 30 mg’dır.

Mirtazapin genel olarak tedaviden 1-2 hafta sonra etkisini göstermeye başlar. Yeterli dozdaki

tedavi, 2-4 hafta içinde olumlu yanıta yol açmalıdır. Yeterli yanıt alınamadığı durumlarda, doz

yüksek

doza

kadar

artırılabilir.

Daha

sonraki

haftada

yanıt

alınamaz

tedavi

kesilmelidir.

Depresyonlu hastalar, semptomların tamamen ortadan kalktığından emin olabilmek için en az 6

ay olmak üzere yeterli bir dönem boyunca tedavi edilmelidir.

Yoksunluk semptomlarına yol açmamak için mirtazapin tedavisine yavaş yavaş son verilmesi

önerilmektedir (Bkz. Bölüm 4.4).

Uygulama şekli:

Mirtazapin 20–40 saatlik bir eliminasyon yarılanma ömrüne sahiptir ve dolayısıyla günde tek

seferlik uygulama için uygundur. Tercihen yatmadan önce, tek seferlik gece dozu olarak tatbik

2/13

edilmelidir. MİRTARON gün içerisinde ikiye bölünmüş dozlar şeklinde de alınabilir (sabah bir

sefer ve akşam bir sefer). Eğer bölünmüş olarak alınan dozlar eşit değil ise yüksek doz gece

alınmalıdır.

Tabletler, ağızdan bir miktar sıvı ile alınmalıdır ve çiğnenmeden yutulmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Mirtazapinin klerensi orta ila şiddetli renal yetmezliği olan hastalarda azalabilir (kreatinin

klerensi <40 ml/dak). Bu hasta kategorisine MİRTARON reçete edilirken bu durum göz

önünde bulundurulmalıdır (Bkz. Bölüm 4.4).

Karaciğer yetmezliği:

Mirtazapinin

klerensi

karaciğer

yetmezliği

olan

hastalarda

azalabilir.

durum,

şiddetli

karaciğer bozukluğu olan hastalarda araştırılmamış olduğundan özellikle bu hasta grubunda

olmak üzere karaciğer yetmezliği bulunan hastalara MİRTARON reçete edilirken bu azalma

göz önünde bulundurulmalıdır (Bkz. Bölüm 4.4).

Pediyatrik popülasyon:

MİRTARON, kısa dönem iki klinik çalışmada etkililiği gösterilmediğinden (Bkz. Bölüm 5.1)

ve güvenlilik kaygıları nedeniyle (Bkz. Bölüm 4.4, 4.8 ve 5.1), çocuklar ve 18 yaşından küçük

adölesanlarda kullanılmamalıdır (bakınız bölüm 4.4).

Geriyatrik popülasyon:

Önerilen doz yetişkinlerle aynıdır. Yaşlılarda doz artımı, yeterli ve güvenilir bir yanıtın

alınabilmesi için yakın gözlem altında gerçekleştirilmelidir.

4.3.

Kontrendikasyonlar

Etkin madde veya içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık.

Monoamin oksidaz (MAO) inhibitörleriyle mirtazapinin birlikte kullanımı (Bkz.Bölüm 4.5).

4.4.

Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Antidepresan ilaçların çocuklar ve 24 yaşına kadar olan gençlerdeki kullanımlarının intihar

düşüncesi ya da davranışlarını artırma olasılığı bulunmaktadır. Bu nedenle özellikle tedavinin

başlangıcı ve

ilk aylarında, ilaç dozunun artırılma/azaltılma ya

kesilme

dönemlerinde

hastanın gösterebileceği huzursuzluk, aşırı hareketlilik gibi beklenmedik davranış değişiklikleri

ya da intihar olasılığı gibi nedenlerle hastanın gerek ailesi gerekse tedavi edicilerce yakinen

izlenmesi gerekir.

MİRTARON, 18 yaş üzerindeki hastalarda görülen majör depresif bozukluğun tedavisinde

endikedir.

3/13

Pediyatrik popülasyon:

MİRTARON

çocukların

yaş

altındaki

adölesanların

tedavisinde

kullanılmamalıdır.

Klinik çalışmalarda, antidepresanlarla tedavi edilen çocuk ve ergenlerde plasebo ile tedavi

edilenlerle kıyaslandığında, intihar ile ilgili davranışlar (intihar girişimi ve intihar düşünceleri)

ve düşmanca davranışlar (saldırganlık, asilik ve öfke) daha sık gözlenmiştir. Eğer yine de klinik

gereksinime dayalı tedavi kararı alınırsa, hasta intihar semptomlarının ortaya çıkması açısından

yakından izlenmelidir. Ayrıca çocuk ve adölesanlarda büyüme, olgunlaşma, bilişsel ve davranış

gelişimi ile ilgili uzun süreli güvenlilik verisi eksiktir.

İntihar/ intihar düşünceleri veya klinik olarak kötüleşme:

Depresyon, artmış intihar etme düşünceleri, kendine zarar verme ve intihar (intihar ile ilişkili

olaylar) riskiyle ilişkilidir. Bu risk önemli ölçüde remisyon meydana gelene kadar devam eder.

İyileşme, tedavinin ilk haftaları ya da sonrasında meydana gelemeyebileceği için, hastalar

böyle bir iyileşme olana kadar yakın olarak takip edilmelidir. Genel klinik tecrübeye göre

intihar etme riski iyileşmenin ilk evrelerinde artabilir.

İntihar bağlantılı bir olay öyküsü olan hastalar veya tedavinin başlamasından önce önemli

derecede intihar düşüncesi olan hastaların, intihar düşünceleri veya intihara kalkışma riskinin

yüksek

olduğu

bilinmektedir

hastaların

tedavi

süresince

dikkatlice

izlenmeleri

gerekmektedir. Psikiyatrik rahatsızlıkları olan yetişkin hastalarda, antidepresanların plasebo-

kontrollü klinik çalışmaların meta-analizi, 25 yaşın altındaki hastalarda plasebo kullanımıyla

kıyaslandığında, intihar davranışı riskinin daha da artmış olduğunu göstermiştir.

Hastaların

özellikle

yüksek

risk

altında

olanların

yakından

izlenmesine,

özellikle

antidepresan tedavisinin ilk başlarında ve doz değişikliklerinde devam edilmelidir. Hastalar (ve

hastaların bakıcıları), herhangi bir klinik kötüleşme, intiharla ilgili bir davranış ya da düşünce

ve daha önce davranışta görülmeyen değişikliklerin gözlenmesi konusunda her an tetikte olmalı

ve bu semptomların herhangi birisi fark edilirse hemen medikal yardım istenmelidir.

İntihar olasılığına bağlı olarak, özellikle tedavinin başlangıcında, hastayı iyi takip ederek

hastadaki doz aşımı riskini azaltabilmek için sadece az miktarda MİRTARON çentikli film

kaplı tablet verilmelidir.

Kemik iliği depresyonu:

MİRTARON tedavisi sırasında, genelde granülositopeni ya da agranülositoz şeklinde kendini

gösteren kemik iliği depresyonu bildirilmiştir. MİRTARON ile yapılan klinik araştırmalar

sırasında nadir olarak geri dönüşlü agranülositoz bildirilmiştir. Pazarlama sonrası periyotta,

MİRTARON ile çoğu geri dönüşlü olmak üzere çok nadir fakat bazıları ölümcül olmak üzere

agranülositoz olgusu bildirilmiştir. Ölüm ile sonlanan olguların tümünde hastalar 65 yaş

üzerindedir.

Hekim,

ateş,

boğaz

ağrısı,

stomatit

veya

diğer

enfeksiyon

belirtilerine

karşı

dikkatli

olmalıdır;

benzer

semptomlar

görüldüğünde

tedavi

kesilmeli

testleri

yapılmalıdır.

Sarılık:

4/13

Sarılık görüldüğünde tedavi kesilmelidir.

İzlemeye gerek duyulan durumlar:

Düzenli ve yakın izlemle birlikte doz ayarlamasının hastalarda dikkatli yapılması gereken

durumlar:

- Epilepsi ve organik beyin sendromu: Klinik deneyimler, diğer antidepresanlar ile olduğu gibi,

mirtazapin ile tedavi edilen hastalarda da epileptik nöbetlerin nadir olduğunu gösterse de

MİRTARON nöbet öyküsü olan hastalarda dikkatlice uygulanmalıdır. Tedavi, nöbet gelişen

hastalarda veya nöbet sıklığında artışa neden olduğunda kesilmelidir.

- Karaciğer yetmezliği: Hafif ila orta şiddette karaciğer bozukluğu olan hastalarda 15 mg’lık

tek bir oral mirtazapin dozunun verilmesinden sonra mirtazapin klerensi, karaciğer fonksiyonu

normal

olan

insanlara

kıyasla

yaklaşık

azaldığı

görülmüştür.

Plazmadaki

ortalama

mirtazapin konsantrasyonunun ise yaklaşık %55 yükseldiği görülmüştür.

- Böbrek yetmezliği: Orta şiddette (kreatinin klerensi <40 ml/dak) ve şiddetli (kreatinin klerensi

≤10 ml/dakika) böbrek yetmezliği olan hastalarda, 15 mg’lık tek bir oral mirtazapin dozunun

verilmesinden sonra, mirtazapin klerensi, normal olan insanlarınkine kıyasla sırasıyla %30 ve

azalmıştır.

Mirtazapinin

ortalama

plazma

konsantrasyonu

sırasıyla

%115

yükselmiştir.

Orta

derecede

böbrek

yetersizliği

(kreatinin

klerensi

<

ml/dakika)

olan

hastalarda, kontrol grubuyla kıyaslandığında anlamlı farklılıklar bulunmamıştır.

- İleti bozuklukları, angina pektoris ve yakında geçirilmiş miyokart enfarktüsü gibi kardiyak

hastalıklar: Normal önlemler alınmalı ve birlikte kullanılan ilaçlar dikkatle uygulanmalıdır.

- Düşük kan basıncı

- Diabetes mellitus: Diyabetli hastalarda, antidepresanlar glisemik kontrolü değiştirebilirler.

İnsülin ve/veya oral hipoglisemiklerin doz ayarlamasına ihtiyaç duyulabilir ve yakın takip

önerilir.

Diğer antidepresanlarda olduğu gibi, aşağıdaki durumlar dikkate alınmalıdır:

- Şizofreni veya diğer psikotik bozuklukları olan hastalara antidepresan ilaçlar verildiğinde,

psikotik semptomlar kötüleşebilir; paranoid düşünceler şiddetlenebilir.

- Bipolar bozukluğun depresif fazının tedavisi sırasında, manik faza geçiş görülebilir.

Mani/hipomani öyküsü olan hastalar yakından takip edilmelidir. Mirtazapin, manik evreye

giren herhangi bir hastada kesilmelidir.

- MİRTARON bağımlılık yapan bir ilaç olmamakla birlikte, pazarlama sonrası deneyim, uzun

süreli

kullanımdan

sonra

tedavinin

kesilmesinin

bazen

yoksunluk

semptomlarına

açabileceğini göstermiştir. Yoksunluk reaksiyonlarının çoğu hafif şiddette ve kendini sınırlayan

biçimdedir.

Yoksunluk

semptomları

arasında

sık

bildirilenler,

sersemlik,

ajitasyon,

anksiyete, baş ağrısı ve bulantıdır. Bunlar yoksunluk semptomları olarak bildirilmiş olmasına

karşın, bu semptomların altta yatan hastalığa ait olabileceği düşünülmelidir. Bölüm 4.2’de

tavsiye edildiği gibi, mirtazapin tedavisinin azaltılarak kesilmesi önerilmektedir.

- (MİRTARON’un antikolinerjik etkisi çok zayıf olduğundan sorun yaşanma olasılığı çok az

olmakla birlikte) Prostat hipertrofisi gibi idrar yapma bozuklukları olan hastalar ve akut dar

açılı glokom ve göz içi basınç artışı olan hastalarda dikkatli olunmalıdır.

- Akatizi/psikomotor huzursuzluk: Antidepresanların kullanımı, hoş olmayan veya rahatsız

edici subjektif huzursuzluğun ve çoğu zaman oturma ya da hareketsiz durma yeteneğindeki

5/13

kaybın eşlik ettiği, hareket etme ihtiyacıyla karakterize akatizi gelişimi ile ilişkilidir. Akatizinin

en fazla görüldüğü dönem, tedavinin ilk birkaç haftasıdır. Bu semptomların geliştiği hastalarda,

antidepresan dozunun artırılması zararlı olabilir.

Mirtazapinin

pazarlama

sonrası

kullanımı

sırasında

uzaması,

Torsades

Pointes,

ventriküler taşikardi ve ani ölüm vakaları rapor edilmiştir. Bu raporların çoğu doz aşımıyla

ilişkili veya QT uzaması için diğer risk faktörlerine (QTc’yi uzatan ilaçların eş zamanlı

kullanımı dahil) sahip hastalarla ilgili olmuştur (Bkz. Bölüm 4.5 ve 4.9). MİRTARON, bilinen

kardiyovasküler hastalığı ya da ailesinde QT uzama öyküsü bulunan hastalara ve QTc aralığını

uzattığı

düşünülen

diğer

tıbbi

ürünlerle

zamanlı

kullanım

için

reçetelenirken

dikkatli

olunmalıdır.

Hiponatremi:

Hiponatremi, büyük olasılıkla yetersiz antidiüretik hormon (ADH) salımı sebebiyle, mirtazapin

kullanımlarında

çok

seyrek

olarak

bildirilmiştir.

İleri

yaştakiler

veya

zamanlı

olarak

hiponatremiye yol açtığı bilinen ilaçlar kullanan hastalar gibi risk altında olan hastalarda

dikkatli olmak gerekir.

Serotonin sendromu:

Serotonerjik

aktif

maddelerle

etkileşim:

serotonin

sendromu,

selektif

serotonin

geri-alım

inhibitörleri (SSRI), diğer serotonerjik aktif maddelerle birlikte kullanıldığı zaman görülebilir

(Bkz. Bölüm 4.5). Serotonin sendromu semptomları; hipertermi, rijidite, miyoklonus, vital

belirtilerde olası hızlı dalgalanmalarla birlikte otonom instabilite; konfüzyon, irritabilite ve

delirium ve koma yönünde ilerleyen aşırı ajitasyon dahil mental durum değişiklikleridir. Bu

etkin maddelerin mirtazapinle kombinasyonu sırasında dikkatli olunması önerilir ve daha yakın

klinik

gözlem

gerekir.

gibi

olaylar

meydana

geldiğinde

MİRTARON

tedavi

sonlandırılmalıdır

destekleyici

semptomatik

tedavi

başlanmalıdır.

Pazarlama

sonrası

deneyimde, yalnızca MİRTARON ile tedavi edilen hastalarda serotonin sendromunun çok

nadir olarak ortaya çıktığı görülmüştür (Bkz. Bölüm 4.8).

Yaşlılar:

Yaşlılar,

özellikle

istenmeyen

etkileri

açısından

antidepresanlara

karşı

daha

duyarlıdır.

MİRTARON ile yapılan klinik çalışmalar sırasında yaşlı hastalarda diğer yaş gruplarına oranla

daha sık istenmeyen etki bildirilmemiştir.

Laktoz:

Bu tıbbi ürün laktoz içerir. Galaktoz intoleransı, Lapp laktaz eksikliği ya da glukoz- galaktoz

malabsorbsiyonu gibi nadir görülen kalıtımsal sorunları olan hastalar, bu ilacı kullanmamalıdır.

4.5.

Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Farmakodinamik etkileşimler

Mirtazapin

inhibitörleri

eşzamanlı

olarak

inhibitör

tedavisi

kesilmesinden sonraki iki hafta içinde verilmemelidir. Mirtazapinle tedavi edilen hastalar MAO

inhibitörleriyle tedavi edilmeden önce aradan yaklaşık iki hafta geçmelidir (Bkz. Bölüm 4.3).

Ayrıca, selektif serotonin geri-alım inhibitörlerinde (SSRI) olduğu gibi diğer serotonerjik etkin

6/13

maddelerin (L-triptofan, triptanlar, tramadol, linezolid, metilen mavisi, SSRI, venlafaksin,

lityum ve St. John’s Wort–Hypericum perforatum (sarı kantaron) – preparatları) birlikte

kullanılması, serotonin ile ilişkili etkilerin insidansını yükseltebilir (serotonin sendromu: Bkz

Bölüm 4.4). Bu etkin maddelerin mirtazapinle kombinasyonu sırasında dikkatli olunması

önerilir ve daha yakın klinik izlem gerekir.

Mirtazapin

benzodiazepinlerin

diğer

sedatiflerin

(özellikle

antipsikotiklerin

çoğu,

antihistamin H

antagonistleri, opioidler) etkisini artırabilir. Bu ilaçlar mirtazapin ile birlikte

verilirken dikkatli olunmalıdır.

- Mirtazapin alkolün merkezi sinir sistemi (MSS) depresan etkisini artırabilir. Bu nedenle

mirtazapin kullanırken hastalara alkollü içeceklerden kaçınmaları önerilmelidir.

- Günde tek doz 30 mg mirtazapin, varfarin tedavisi gören hastalarda küçük fakat istatiksel

olarak anlamlı düzeyde uluslararası normalize edilmiş oran (INR) artışına yol açmıştır. Daha

yüksek doz mirtazapinin daha fazla etki oluşturma olasılığı göz ardı edilemez. Varfarin ile

mirtazapinin birlikte kullanımında INR izlenmesi önerilir.

- QT uzaması ve/veya ventriküler aritmilerin (örn. Torsades de Pointes) riski, QTc aralığını

uzatan ilaçların (örn. bazı antipsikotikler ve antibiyotikler) eş zamanlı kullanımı ile artabilir.

Farmakokinetik etkileşimler

- CYP3A4 indükleyicileri olan karbamazepin ve fenitoin ile mirtazapin klerensi yaklaşık iki kat

artar, bu da ortalama plazma mirtazapin konsantrasyonunda sırasıyla %60 ve %45 oranında

azalmaya yol açar. Karbamazepin ya da diğer hepatik metabolizma indükleyicileri (rifampisin

gibi) mirtazapin tedavisine eklendiğinde, mirtazapin dozunun artırılması gerekebilir. Bu ilaçlar

ile tedavi kesildiğinde, mirtazapin dozunun azaltılması gerekebilir.

- Güçlü bir CYP3A4 inhibitörü olan ketokonazol ile eşzamanlı kullanımda mirtazapinin plazma

doruk

düzeyleri

Eğri

Altındaki

Alan

(EAA)

değeri

sırasıyla

yaklaşık

artırmıştır.

Simetidin

(CYP1A2,

CYP2D6

CYP3A4’ün

zayıf

inhibitörü)

birlikte

mirtazapin

kullanıldığında mirtazapinin ortalama plazma konsantrasyonu %50’den daha fazla artabilir.

Dikkatlice

uygulanmalı

güçlü

CYP3A4

inhibitörleri,

proteaz

inhibitörleri,

azol

antifungaller, eritromisin, simetidin veya nefazodon ile mirtazapin eşzamanlı kullanıldığında

doz azaltılmalıdır.

- Etkileşim çalışmaları risperidon, paroksetin, amitriptilin veya lityum ile mirtazapinin eş

zamanlı kullanımı üzerine hiçbir farmakokinetik etki belirtmemiştir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda mirtazapinin

klerensi azalabildiğinden, bu hasta grubunda mirtazapinin doz ayarlamaları gerekli olabilir.

Pediyatrik popülasyon: Pediyatrik popülasyonda endikasyonu olmadığından herhangi bir

etkileşim çalışması bulunmamaktadır.

4.6.

Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi C’dir.

7/13

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Mirtazapinin gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli kontrollü çalışma mevcut değildir.

Doktorlar, çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınları etkili bir doğum kontrol yöntemi

kullanmaları konusunda yönlendirmelidir.

Gebelik dönemi

Mirtazapinin

gebe

kadınlarda

kullanılmasına

ilişkin

sınırlı

veriler,

artmış

konjenital

malformasyon riski göstermemektedir. Hayvanlarda yapılan çalışmalar, klinik olarak anlamlı

hiçbir teratojen etki göstermemiştir, ancak gelişimsel toksisite gözlenmiştir (Bkz. Bölüm 5.3).

Epidemiyolojik veriler gebelikte, özellikle gebeliğin son zamanlarında, selektif serotonin geri-

alım inhibitörleri (SSRI) kullanımının yenidoğanda kalıcı pulmoner hipertansiyonu (PPHN)

riskini

arttırabileceğini

göstermektedir.

PPHN

mirtazapin

kullanımı

arasındaki

ilişkiyi

gösteren çalışmalar yapılmamış olmasına rağmen, ilgili etki mekanizmasındaki (serotonin

konsantrasyonlarında artış) potansiyel risk göz ardı edilemez.

Gebe kadınlara reçete edilirken dikkatli olmak gerekmektedir. Eğer MİRTARON doğuma veya

doğumdan kısa bir süre öncesine kadar kullanılırsa, yenidoğanın, olası kesilme etkileri göz

önünde bulundurularak yenidoğanın doğumdan sonra izlenmesi önerilir.

MİRTARON

çentikli

film

tablet

gerekli

olmadıkça

gebelik

döneminde

kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi

Hayvan

çalışmalarında

insanlardaki

sınırlı

veriler,

mirtazapinin

anne

sütüne

çok

miktarlarda

geçtiğini

göstermiştir.

Bebeğin

emzirerek

beslenmesi/beslenmemesi

veya

MİRTARON tedavisine devam edilmesi/edilmemesi kararı, anne sütünün bebeğe faydası ve

MİRTARON tedavisinin anneye faydaları hesaba katılarak verilmelidir.

Üreme yeteneği/Fertilite

Hayvanlarda yapılan non-klinik üreme toksisitesi çalışmaları fertilite üzerinde herhangi bir etki

göstermemiştir.

4.7.

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

MİRTARON araç ve makine kullanma yeteneğini hafif veya orta derecede etkilemektedir.

MİRTARON, konsantrasyonu ve uyanıklığı bozabilir (özellikle tedavinin başlangıç evresinde).

Hastalar, motorlu araç veya hareketli makinelerin kullanımı gibi dikkat ve iyi konsantrasyon

gerektiren potansiyel tehlikeli işlerden kaçınmalıdır.

4.8.

İstenmeyen etkiler

Depresyondaki

hastalarda

hastalığın

kendisi

ilişkili

birçok

semptom

ortaya

çıkar.

nedenle

bazen

semptomların

hastalığın

kendisine

olduğu

yoksa

MİRTARON

tedavisinin sonucu olarak mı geliştiğinin ayrıştırılması güçtür.

Somnolans, sedasyon, ağız kuruması, kilo artışı, iştah artışı, sersemlik ve yorgunluk, plasebo-

kontrollü,

randomize

çalışmalarda,

MİRTARON

tedavi

edilen

hastaların

%5’inden

fazlasında meydana gelen, en sık bildirilen advers olaylardır (aşağıya bakınız).

8/13

Hastalarda yapılan tüm plasebo-kontrollü, randomize çalışmalar (majör depresif bozukluk

dışındaki endikasyonlarda yapılanlar dahil) MİRTARON’un advers reaksiyonları bakımından

değerlendirilmiştir. Meta-analizde, planlanan tedavi süresi en fazla 12 hafta olan ve günde 60

miligrama varan mirtazapin dozları verilen 1501 hastayla (134 kişi-yılı) plasebo verilen 850

hastanın (79 kişi-yılı) yer aldığı 20 çalışma ele alınmıştır. Bu çalışmaların uzatma dönemleri,

plasebo tedavisiyle karşılaştırılabilirliğin devam ettirilmesi amacıyla alınmamıştır.

Klinik çalışmalarda mirtazapin tedavisi sırasında, plaseboya kıyasla istatistiksel olarak anlam

taşıyacak şekilde daha fazla görülen advers olaylarla, bizzat hastalar tarafından bildirilen advers

olayların

kategorize

edilmiş

insidansları

gösterilmektedir.

Spontan

bildirimlerden

advers

reaksiyonların sıklığı, bu olayların klinik araştırmalarda bildirim oranına dayanır. Plasebo-

kontrollü, randomize çalışmalarda olmayan vakaların spontan bildirimlerinden mirtazapin ile

advers reaksiyon sıklığı ‘bilinmiyor’ olarak sınıflandırılmıştır.

Mirtazapin

kullanıcılarında

bildirilmiş

olan

advers

ilaç

reaksiyonlarının

listesi,

aşağıda

verilmektedir. Sıklıklar şu şekilde tanımlanmıştır:

Çok yaygın (≥ 1/10), yaygın (≥ 1/100 ila < 1/10), yaygın olmayan (≥ 1/1.000 ila <1/100),

seyrek (≥ 1/10.000 ila <1/1.000), çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden

hareketle tahmin edilemiyor).

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Bilinmiyor:

Kemik

iliği

depresyonu

(granülositopeni,

agranülositoz,

aplastik

anemi,

trombositopeni), eozinofili

Endokrin hastalıkları

Bilinmiyor: Uygun olmayan antidiüretik hormon salınımı

Metabolizma ve beslenme hastalıkları

Çok yaygın: Kilo artışı

, iştah artışı

Bilinmiyor: Hiponatremi

Psikiyatrik hastalıklar

Yaygın: Anormal rüyalar, konfüzyon, anksiyete

, uykusuzluk

Yaygın olmayan: Kabuslar

, mani, ajitasyon

, halüsinasyonlar, psikomotor huzursuzluk

(akatizi, hiperkineziyi içermektedir)

Seyrek: Saldırganlık

Bilinmiyor: İntihar düşüncesi

, intihar davranışı

Sinir sistemi hastalıkları

Çok yaygın: Somnolans

, sedasyon

, baş ağrısı

Yaygın: Letarji

, sersemlik, tremor

Yaygın olmayan: Parestezi

, huzursuz bacak, senkop

Seyrek: Myoklonus

Bilinmiyor: Konvülsiyonlar (travmalar), serotonin sendromu, oral parestezi, dizartri

Vasküler hastalıklar

Yaygın: Ortostatik hipotansiyon

Yaygın olmayan: Hipotansiyon

Gastrointestinal hastalıklar

9/13

Çok yaygın: Ağız kuruluğu

Yaygın: Bulantı

, diyare

, kusma

, konstipasyon

Yaygın olmayan: Oral hipoestezi

Seyrek: Pankreatit

Bilinmiyor: Ağızda ödem, tükürük salgısında artış

Hepato-bilier hastalıklar

Seyrek: Serum transaminazlarında yükselme

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın: Ekzantem

Bilinmiyor: Stevens-Johnson sendromu, bülloz dermatit, eritema multiforme, toksik epidermal

nekroliz

Kas-iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları

Yaygın: Artralji, miyalji, sırt ağrısı

Bilinmiyor: Rabdomiyoliz

Böbrek ve idrar yolu hastalıkları

Bilinmiyor: Üriner retansiyon

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygın: Periferik ödem

, yorgunluk

Bilinmiyor: Genel ödem, lokal ödem, uyurgezerlik

Araştırmalar

Bilinmiyor: Kreatin kinaz artışı

Klinik çalışmalarda bu olaylar mirtazapin tedavisi sırasında, plasebo kullanılmasına kıyasla

istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha sık görülmüştür.

Klinik çalışmalarda bu olaylar mirtazapin tedavisi sırasında, plasebo kullanılmasına kıyasla

daha sık görülmüştür, ancak istatistiksel olarak anlamlı değildir.

Klinik çalışmalarda bu olaylar plasebo tedavisi sırasında, mirtazapin tedavisine kıyasla

istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha sık görülmüştür.

NOT .

dozun azaltılması

genellikle,

somnolans/sedasyonun

daha

görülmesiyle

sonuçlanmaz, ancak antidepresan etkinliğini riske atabilir.

Antidepresanlarla tedavi sırasında genel olarak, anksiyete ve uykusuzluk (depresyona ait

semptomlar olabilen) gelişebilir veya şiddetlenebilir. Mirtazapin tedavisi sırasında anksiyete ve

uykusuzluk gelişimi veya şiddetlenmesi bildirilmiştir.

Mirtazapin tedavisi sırasında veya tedavinin bırakılmasından sonra erken dönemde, intihar

düşünceleri ve intihar davranışları bildirilmiştir (Bkz. Bölüm 4.4).

Klinik çalışmalar sırasındaki laboratuvar değerlendirmelerinde, transaminazlarda ve gamma-

glutamiltransferazda

geçici artışlar gözlenmiştir (ancak

bunlara

eşlik eden

advers

olaylar

mirtazapin tedavisi sırasında, plaseboya eşlik edenlerden istatistik anlam taşıyacak şekilde daha

sık görülmemiştir).

Pediyatrik popülasyon:

10/13

Çocuklarda yapılan klinik çalışmalarda yaygın olarak kilo alımı, ürtiker ve hipertrigliseridemi

(aynı zamanda Bkz. Bölüm 5.1) gibi advers olaylar gözlemlenmiştir.

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma

sonrası

şüpheli

ilaç

advers

reaksiyonlarının

raporlanması

büyük

önem

taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine

olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye

Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirmeleri gerekmektedir (www.titck.gov.tr; e-posta:

tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99).

4.9.

Doz aşımı ve tedavisi

Tek başına mirtazapin doz aşımına ilişkin var olan deneyim semptomların genellikle hafif

olduğunu göstermektedir. Merkezi sinir sistemi depresyonu ile birlikte oryantasyon bozukluğu

ve uzamış sedasyon, beraberinde taşikardi ve hafif hiper ya da hipotansiyon bildirilmiştir.

Bununla birlikte, özellikle karışık doz aşımlarında ve tedavi edici dozdan çok yüksek dozlarda

daha ciddi (ölümü de içeren) sonuçlarla karşılaşma olasılığı vardır. Bu vakalarda QT uzaması

ve Torsades de Pointes de bildirilmiştir.

aşımı

olgularında

yaşamsal

işlevler

için,

uygun

semptomatik

destekleyici

tedavi

uygulanmalıdır.

monitörizasyonu

yapılmalıdır.

Aktif

kömür

veya

gastrik

lavaj

düşünülmelidir.

Pediyatrik hastalarda doz aşımı durumlarında yukarıda yetişkinler için anlatılan uygun tedbirler

alınmalıdır.

5.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1.

Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Diğer antidepresanlar

ATC kodu: N06AX11

Etki mekanizması/farmakodinamik etkiler:

Mirtazapin, merkezi noradrenerjik ve serotonerjik nörotransmiter iletimini artıran, merkezi

etkili bir presinaptik α2 antagonistidir. Seratonerjik nörotransmisyon artışı, özellikle 5-HT1

reseptörleri aracılığıyla gerçekleşir çünkü mirtazapin hem 5-HT2 hem de 5-HT3 reseptörlerini

bloke eder. Mirtazapinin her iki enantiomerinin de antidepresif etkiye katkıda bulunduğu kabul

edilmektedir;

S(+)

enantiomeri

5HT2

reseptörlerini,

R(-)

enantiomeri

5-HT3

reseptörlerini bloke eder.

Klinik etkililik ve güvenlilik:

Histamin

H1-antagonistik

etkisi,

mirtazapinin

sedatif

etkisi

ilişkilidir.

Mirtazapinin

antikolinerjik etkisi pratik olarak yoktur ve tedavi edici dozlarda kardiyovasküler sistem

üzerinde yalnızca sınırlı etkisi (örn: ortostatik hipotansiyon) vardır.

Pediyatrik popülasyon:

Yaşları 7-18 arasında değişen ve majör depresif bozukluğu olan çocuklarda (n=259) esnek doz

kullanılarak yapılan ve ilk 4 hafta boyunca 15-45 mg mirtazapin, sonraki 4 hafta boyunca 15,

11/13

veya

mirtazapin

verilen;

çift-kör,

plasebo-kontrollü,

randomize

çalışmada,

mirtazapinle

plasebo

arasında

primer

tüm

sekonder

sonlanım

noktaları

bakımından

istatistiksel anlama sahip hiçbir fark ortaya konulamamıştır. Plasebo verilen çocukların 5.7’sine

karşılık mirtazapin verilen çocukların %48.8’inde istatistiksel anlama sahip (%7 veya daha

fazla)

kilo

artışı

gözlenmiştir.

Mirtazapin

grubunda

ürtiker

(%6.8’e

karşılık

%11.8)

hipertrigliseridemi de (%0’a karşılık %2.9), plasebo grubundakinden daha fazla görülmüştür.

5.2.

Farmakokinetik özellikler

Genel Özellikler

Emilim:

MİRTARON ağızdan alındıktan sonra etkin madde mirtazapin, hızla ve iyi biçimde emilir

(biyoyararlanımı ~ %50). Plazma doruk konsantrasyonuna yaklaşık 2 saat sonra ulaşılır. Gıda

alımının mirtazapinin farmakokinetiği üzerine etkisi yoktur.

Dağılım:

Mirtazapinin plazma proteinlerine bağlanma oranı yaklaşık %85’tir.

Biyotransformasyon:

Temel biyotransformasyon yolları demetilasyon, ve oksidasyondur. Ardından konjugasyon

gelmektedir. İnsan karaciğer mikrozomlarından elde edilen in vitro verilere göre, mirtazapinin

8-hidroksi metabolitinin oluşumunda sitokrom P450 enzimlerinden CYP2D6 ve CYP1A2, N-

demetil ve N-oksit metabolitlerinin oluşumunda CYP3A4 enzimi görev almaktadır. Demetil

metaboliti farmakolojik olarak aktif olup, ana bileşik ile aynı farmakokinetik özelliklere

sahiptir.

Eliminasyon:

Mirtazapin yaygın biçimde metabolize olur ve birkaç günde idrar ve feçes ile atılır. Ortalama

eliminasyon yarılanma ömrü 20-40 saattir; 65 saate dek süren daha uzun yarılanma ömrü

değerleri nadiren bildirilmiştir ve genç erkeklerde daha kısa yarılanma ömrü izlenmektedir.

Eliminasyon yarılanma ömrü günde tek doz kullanıma uygundur. Kararlı kan konsantrasyonuna

3-4 gün sonra ulaşılır ve bundan sonra birikim olmamaktadır.

Doğrusallık/Doğrusal olmayan durum:

Mirtazapinin farmakokinetiği önerilen doz aralığında doğrusaldır.

Özel popülasyonlar:

Mirtazapin klerensi, böbrek ya da karaciğer yetmezliğinin sonucu olarak azalabilir.

5.3.

Klinik öncesi güvenlilik verileri

Klinik

öncesi

veriler,

geleneksel

güvenlilik

farmakolojisi,

tekrarlanan

toksisitesi,

karsinojenisite veya genotoksisite çalışmalarının sonuçları temel alındığında insanlar için özel

tehlike

ortaya

çıkarmamıştır.

Sıçan

tavşanlarda

üreme

toksisitesi

çalışmalarında,

herhangi

teratojenik

etki

gözlenmemiştir.

Sıçanlarda,

insandaki

maksimal

terapötik

maruziyetin iki katı sistemik maruziyete implantasyon sonrası fötus kaybında artış, yavruların

doğum ağırlığında azalma ve laktasyonun ilk üç günü sırasında hayatta kalan yavru sayısında

azalma eşlik etmiştir.

12/13

Mirtazapin, bir dizi gen mutasyonu ve kromozomal ve DNA hasarı testlerinde genotoksisite

göstermemiştir.

Sıçan

karsinojenite

çalışmasında

bulunan

tiroid

bezi

tümörleri

fare

karsinojenite

çalışmasında

bulunan

hepatosellüler

neoplazmanın,

hepatik

enzim

indükleyicilerinin yüksek dozları ile uzun süreli tedavi ile ilişkili, türe özgü ve nongenotoksik

yanıtlar olduğu düşünülmüştür.

6.

FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1.

Yardımcı maddelerin listesi

Laktoz (Monohidrat)

Hidroksipropil Selüloz

Nişasta (Mısır, Kurutulmuş)

Kolloidal Silika (susuz)

Magnezyum stearat

Opadry Orange 04H23542*

* Opadry Orange 04H23542: HPMC 15-Methocel E15-LV 15 % 38.850 (USP, Av.Far.),

Titanyum dioksit % 33.80 (USP, Av.Far., JP), Talk % 12.5 (USP, Av.Far., JP), Demir Oksit

Sarı% 5.87 (NF, JPE), Propilen Glikol % 4.17 (NF, Av. Far., JP), IF10015 / IC07484 % 3.76

[(3/1 oranında), Methocel E15/ Demir Oksit Kırmızı], FD & C Sarı R NO 6 HT %1.05

6.2.

Geçimsizlikler

Geçerli değildir.

6.3.

Raf ömrü

36 ay

6.4.

Saklamaya yönelik özel uyarılar

25°C’nin altında, oda sıcaklığında saklayınız. Işık ve rutubetten koruyunuz.

6.5.

Ambalajın niteliği ve içeriği

MİRTARON 30 mg çentikli film tablet, kutuda 14 ve 28 film tablet içeren opak PVC/PVDC-

Alüminyum blister ambalajlarda bulunmaktadır.

6.6.

Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve

“Ambalaj Atıkların Kontrolü Yönetmelik”lerine uygun olarak imha edilmelidir.

7.

RUHSAT SAHİBİ

Zentiva Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Büyükdere Cad. No:193 Levent 34394 Şişli - İstanbul

Tel : (0212) 339 10 00

Faks: (0212) 339 10 89

13/13

8.

RUHSAT NUMARASI

213/70

9.

İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi

: 11.12.2007

Ruhsat yenileme tarihi

10.

KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ

21-9-2018

FDA Animal Drug Safety Communication: FDA Reminds Veterinarians of the Differences Between Approved and Compounded Formulas of Transdermal Mirtazapine for the Management of Weight Loss in Cats

FDA Animal Drug Safety Communication: FDA Reminds Veterinarians of the Differences Between Approved and Compounded Formulas of Transdermal Mirtazapine for the Management of Weight Loss in Cats

CVM Update describing FDA Dear Veterinarian Letter about the differences between FDA-approved Mirataz (mirtazapine transdermal ointment), an animal drug with demonstrated safety and effectiveness to manage undesired weight loss in cats, and compounded formulations of transdermal mirtazapine.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

14-5-2018

FDA Approves Mirataz, a New Animal Drug to Manage Undesired Weight Loss in Cats

FDA Approves Mirataz, a New Animal Drug to Manage Undesired Weight Loss in Cats

FDA has approved Mirataz (mirtazapine transdermal ointment), a new animal drug to manage undesired weight loss in cats. Mirataz is the first transdermal product to receive FDA approval for use in cats. FDA-approved drugs have been demonstrated to be safe and effective for their intended use.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Bu ürünle ilgili haber bulunmamaktadır.