MIMPARA

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • MIMPARA 30 MG 28 FILM KAPLI TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • MIMPARA 30 MG 28 FILM KAPLI TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • cinacalcet

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699862090100
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

MİMPARA ® 30 mg filmkaplıtablet

Oralyoldankullanılır.

Etkinmadde:Herbirtablet 30mgsinakalsetiçerir(hidroklorürolarak).

Yardımcımaddeler:Prejelatinizenişasta(mısır), mikrokristalselülöz, povidon,

krospovidon, magnezyumstearat, kolloidalanhidrözsilika, Karnaubaparafin,

OpadryIIgreen (laktozmonohidrat, hipromellöz, titanyumdioksit(E171), gliserol

triasetat,FD&Cmavisi(E132),sarıdemiroksit(E172)),Opadryclear(hipromellöz,

makrogol).

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin için önemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrarokumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişiselolaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksek veya düşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalim atında:

1. MİMPARA ®

nedirveneiçinkullanılır?

2. MİMPARA ® ’yıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. MİMPARA ®

nasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. MİMPARA ® ’nınsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. MİMPARA ®

nedirveneiçinkullanılır?

MİMPARA ®

açıkyeşilfilmkaplıbirtablettir. Tabletlerovalşekillidirvebiryüzünde“30”, diğer

yüzündeise“AMG”yazısıbasılıdır.

MİMPARA ® 30 mgfilmkaplıtabletiçerenblisterlerdebulunmaktadır.Blisterpaketleribirkutu

içinde28tablet içerir.

MİMPARA ®

,vücudunuzdaparatiroid hormon (PTH), kalsiyumvefosfordüzeylerinikontrol

edereketkieder.Paratiroidbezleriolarak adlandırılanorganlarlailgilisorunlarabağlı

hastalıklarıntedavisindekullanılır.Paratiroidler,boyundatiroidbezyanındabulunanve

paratiroid hormonu (PTH)üreten4adetküçük bezdir.

MİMPARA ®

aşağıdakidurumlardakullanılır:

Kanlarındakiatıkürünlerintemizlenmesiiçindiyaliztedavisineihtiyaçduyan ciddiböbrek

hastalarındakisekonderhiperparatiroidizmtedavisinde.

Paratiroidkanseriolanhastalardakandayüksek kalsiyumdüzeylerinin(hiperkalsemi)

düşürülmesinde.

Paratiroid bezininçıkarılmasınınmümkünolmadığıdurumlardaprimerhiperparatiroidizm

hastalarındakandakiyüksekkalsiyumdüzeylerinin (hiperkalsemi)düşürülmesinde.

Primervesekonderhiperparatiroidizmdeparatiroid bezleriçokfazlamiktardaPTHüretmektedir.

“Primer”,hiperparatiroidizminherhangibirdiğernedendenkaynaklanmadığı,“sekonder”ise

hiperpar atiroidizmindiğerbirdurumdan,örn:böbrekhastalığındankaynaklandığıanlamına

gelir.Primervesekonderhiperparatiroidizmkemiklerdekikalsiyumunkaybınanedenolabilir,bu

durumkemikağrısıvekırıklara,kanvekalpdamarlarıileilgilisorunlara,böbrektaşlarına,

mentalhastalık vekomayayolaçabilir.

2. MİMPARA ® ’yıkullanmadan öncedikkatedilmesigerekenler

MİMPARA ® ’yıaşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

EğerMİMPARA ® ’nınetkinmaddesinioluşturansinakalsetyadabuilacınbileşimindebulunan

diğeryardımcımaddelere(KullanmaTalimatı’nınbaşında‘Yardımcımaddeler’bölümünde

belirtilmiştir)alerjikiseniz.

18 yaşınaltındakiçocuklarMİMPARA ® ’yıkullanmamalıdır.

MİMPARA ® ’yıaşağıdakidurumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Nöbetler(bazen krizveyahavale(konvülsiyon) olarakadlandırılır)dedahilolmaküzere

herhangibirtıbbisorununuzvarsadoktorunuzasöyleyiniz. Dahaöncenöbetgeçirenlerdenöbet

geçirmeriskidahayüksektir. Kalsiyumdüzeyiniçok fazla düşürmeknöbetgeçirmeriskinide

artırabilir. Eğernöbetinizvarsadoktorunuzahemen söylemelisiniz.

Eğerkaraciğerinizindüzgünşekildeçalışmadığınıbiliyorsanız,veyakalprahatsızlığınızvarsa

veyakalprahatsızlığıgeçirdiyseniz,veyaMİMPARA ®

alırkensigaraiçmeyebaşlamışyada

bırakmışsanızbudurumMİMPARA ® ’nınetkigöstermeşeklinietkileyeceğiiçindoktorunuza

söylemelisiniz.

MİMPARA ®

iletedaviedilenhastalardadüşükkalsiyumdüzeyleri(hipokalsemi)ileilişkili

yaşamıtehditeden olaylarveölümcülsonuçlarbildirilmiştir.

Düşükkalsiyumdüzeylerikalpritminizietkileyebilir.MİMPARA ®

alırkenkalpritim

bozukluğunuzvarsaveyakalpritimsorunlarınanedenolduğubilinenilaçlarkullanıyorsanız,

kalpatışınızınalışılmadıkderecedehızlıveyaçarpıntışekildeolmasıhalindedoktorunuza

söyleyiniz.

Bu uyarılargeçmişdönemlerdedahilolmak üzeresizin için geçerliisedoktorunuzabaşvurunuz.

İlavebilgiiçin bölüm4’ebakınız.

MİMPARA ® ’nınyiyecekveiçecekilekullanılması

MİMPARA ®

besinlerlebirlikteveyabesinlerden kısasüresonraalınmalıdır.

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

MİMPARA ®

hamile kadınlardatestedilmemiştir.Hamilelikdurumunda,MİMPARA ®

doğmamışbebeğezararverebileceğiiçindoktorunuztedavinizideğiştirmeyekararverebilir.

Dolayısıyla,hamileyseniz,hamileolabileceğinizidüşünüyorsanızya dahamilelikplanlıyorsanız

doktorunuzamutlakasöyleyiniz.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

MİMPARA ® ’nıninsansütüyleatılıpatılmadığıbilinmemektedir.Emzirmenin durdurulup

durdurulmayacağınayadaMİMPARA ®

tedavisinindurdurulupdurdurulmayacağınadoktorunuz

kararverecektir.

Araçvemakinekullanımı

Araçvemakinekullanmayeteneğiüzerindekietkilerikonusundaherhangibirçalışma

yapılmamıştır.MİMPARA ®

alanhastalardabaşdönmesivenöbetlerraporedilmiştir.Sizde

bunlarıhissederseniz, araçvemakinekullanmayeteneğinizetkilenebilir.

MİMPARA ® ’nıniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

MİMPARA ®

yardımcımaddeolaraklaktoziçerir.Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazı

şekerlerekarşıintoleransınız(duyarlılığınız)olduğusöylenmişsebutıbbiürünüalmadanönce

doktorunuzlatemasageçiniz.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

AşağıdaadıgeçenilaçlarMİMPARA ®

nınetkigöstermeşeklinietkileyeceğiiçin;

Ketokonazol, itrakonazolvevorikonazol(Bu ilaçlarciltve mantarenfeksiyonlarının

tedavisindekullanılmaktadır),

Telitromisin,rifampisinvesiprofloksasin(Builaçlar bakteriyelenfeksiyonların

tedavisindek ullanılmaktadır),

Ritonavir(BuilaçHIV enfeksiyonu veAIDStedavisindekullanılmaktadır),

Fluvoksamin (Bu ilaçdepresyon tedavisindekullanılmaktadır).

MİMPARA ®

aşağıdaadıgeçenilaçlarınetkigöstermeşeklinietkileyeceğiiçin;

Amitriptilin,desipramin,nortriptilinveklomipramin(Builaçlardepresyontedavisinde

kullanılmaktadır),

Flekainid vepropafenon (Bu ilaçlar kalpatışhızındakideğişikliklerintedavisinde

kullanılmaktadır),

Metoprolol(Bu ilaç yüksekkanbasıncı(yüksek tansiyon)tedavisindekullanılmaktadır).

MİMPARA ®

kullanırkenbu ilaçlarıalıyorsanızlütfen doktorunuza bildiriniz.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlarhakkında bilgiveriniz.

3. MİMPARA ®

nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

MİMPARA ® ’yıherzamantamdoktorunuzunsizeverdiğidirektiflerdoğrultusundakullanınız.

Emindeğilisenizdoktorunuzyadaeczacınızlateyitetmelisiniz.Doktorunuzsizenemiktarda

MİMPARA ®

almanızgerektiğinisöyleyecektir.

Uygulama yoluvemetodu:

MİMPARA ®

oralyoldanbesinlerlebirlikteyadabesinlerdenkısasüresonraalınmalıdır.

Tabletlerbütün olarak alınmalıvebölünmemelidir.

Eğersekonderhiperparatiroidiiçintedaviediliyorsanız

MİMPARA ® ’nınolağanbaşlangıçdozu30mg (birtablet)gündetekdozdur. Doktorunuz

MİMPARA ® ’yanasılyanıtverdiğiniziölçmekiçindüzenlikanörneklerialacakveparatiroid

hormon, kalsiyumvefosfatdüzeylerinizikontroletmek için gereğincedozunuzu ayarlayacaktır.

Durumunuzbirkezkontrolaltınaalındıktansonra,doktorunuzkanınızıdüzenliincelemeye

devamedecektirvegerektiğindeparatiroidhormon,kalsiyumvefosfatdüzeyinizinuzundönem

kontrolünü sağlamak içindozunuzdahadaayarlanabilir.

Eğerparatiroidkanseriveyaprimer hiperparatiroidizmiçintedaviediliyorsanız

MİMPARA ® ’nınolağandozu30mg(birtablet)gündeikidozdur.DoktorunuzMİMPARA ®

’ya

nasılyanıtverdiğiniziölçmekiçindüzenlikanörneklerialacakvekalsiyumdüzeyinizikontrol

etmek için gereğincedozunuzu ayarlayacaktır.

Durumunuzbir kezkontrolaltınaalındıktansonra,doktorunuzkanınızıdüzenliincelemeye

devamedecektirvegerektiğindekalsiyumdüzeyinizinuzundönemkontrolünüsağlamakiçin

dozunuzyeniden ayarlanabilir.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanım:

MİMPARA ® ’nınetkililiğivegüvenliliği18yaşaltındakihastalardabelirlenmemiştir.

Yaşlılarda kullanım:

MİMPARA ® yaşlılardakullanılabilir.

Özelkullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği/karaciğeryetmezliği

HernekadarMİMPARA ® ’nınortaşiddetliveciddikaraciğeryetmezliğiolanhastalardadikkatli

kullanılmasıgerekmeklebirlikteMİMPARA ®

böbrekyetmezliğivekaraciğeryetmezliğiolan

hastalardakullanılabilir.

Doktorunuzhastalığınızabağlıolarak ilacınızın dozunu belirleyecekvesizeuygulayacaktır.

EğerMİMPARA ® ’nınetkisininçokgüçlüyadazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

Kullanmanızgerekendendahafazla MİMPARA ®

kullandıysanız:

MİMPARA ® ’dan kullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

Aşırıdozunmuhtemelbelirtileriağızçevresindeuyuşuklukveyakarıncalanma,kasağrılarıveya

kramplarıvenöbetlerdir.

MİMPARA ® kullanmayıunutursanız

Unutulandozu dengelemekiçin çiftdozalmayınız.

EğerbirMİMPARA ®

dozunu unutursanızbirsonrakidozu normalolarak almalısınız.

Bu ilacınkullanımınailişkin ilavesorularınızvarsadoktorunuzyadaeczacınızasorunuz.

MİMPARA ®

iletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler

Sinakalsetinkesilmeveyageri tepme(rebound)etkileri şeklindeherhangibiretkipotansiyeli

beklenmez.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiMİMPARA ® ’nıniçeriğindebulunan maddelereduyarlıolan kişilerdeyanetkiler

olabilir.

Eğerağzınızınçevresindeuyuşuklukveyakarıncalanma,kasağrılarıveyakramplarvenöbetler

başlayacakolursa,hemendoktorunuzasöylemelisiniz.Bunlar,kalsiyumdüzeyinizinçokdüşük

olduğunun işaretleriolabilir(hipokalsemi).

Yanetkileraşağıdakikategorilerdegösterildiğişekildesıralanmıştır.

Çokyaygın:10hastanınen az1’indegörülebilir.

Yaygın:10hastanın birinden az, fakat100hastanın birinden fazlagörülebilir.

Yaygın olmayan:100hastanın birinden az, fakat1,000hastanın birinden fazlagörülebilir.

Seyrek:1,000 hastanın birinden az, fakat10,000hastanın birinden fazlagörülebilir.

Çok seyrek:10,000 hastanın birinden azgörülebilir.

Bilinmiyor: Eldekiverilerdenhareketle tahminedilemiyor.

Çokyaygın:

ulantı,

Kusma.

Yaygın:

Başdönmesi,

Uyuşukluk veyakarıncalanmahissi(Parestezi),

İştah kaybı(Anoreksi)veyaiştahazalması,

Kasağrısı(Miyalji),

Zayıflık(Asteni),

Döküntü,

üşüktestosterondüzeyleri,

Kandayüksek potasyumdüzeyleri(Hiperkalemi),

Alerjik reaksiyonlar(A şırıduyarlılık),

Başağrısı,

Nöbetler(Konvülsiyonlarveyakrizler),

Düşük kan basıncı(Hipotansiyon),

Üstsolunumyolu enfeksiyonu,

Solunumdagüçlükler(Dispne),

Öksürük,

Hazımsızlık(Dispepsi),

Diyare,

Karın ağrısı, üstkarın ağrısı,

Kabızlık,

Kaskasılmaları,

Sırtağrısı,

Kandadüşük potasyumdüzeyleri(Hipokalsemi).

Bilinmiyor:

Kurdeşen(Ürtiker),

Yüz,dudaklar,ağız,dilveyaboğazın,yutmaveyanefesalmadazorlukyaratacakşekilde

şişmesi(Anjiyoödem),

Kanınızdakidüşükkalsiyumdüzeyleriyleilişkiliolabilecekalışılmadıkderecedehızlıveya

çarpıntışeklindekalpatışı(DüşükkalsiyumdüzeyinebağlıQTuzamasıveventriküler

aritmi).

MİMPARA ®

kalsiyumdüzeyinizidüşürür.Eğerkalsiyumdüzeyleriçokdüşersesizde

hipokalsemioluşabilir.Hipokalsemibelirtileriarasındaağızçevresindeuyuşuklukveya

karıncalanma,kasağrılarıveyakramplarıvenöbetlerbulunur.Busemptomlardanherhangibiri

sizdeolursaderhaldoktorunuzasöylemelisiniz.

MİMPARA ®

aldıktansonrakalprahatsızlığıolançokazsayıdahasta nın durumukötüleşmiş

ve/veyadüşük kan basıncı(hipotansiyon)görülmüştür.

Çocuklar ve ergenler

ÇocuklardaveergenlerdeMİMPARA ®

kullanımıbelirlenmemiştir.Ergenklinikaraştırma

hastasında, kandaçok düşük kalsiyumdüzeyiile(hipokalsemi)ölümcülsonuçbildirilmiştir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesidurumunda

hekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyanetkileri

www.titck.gov.tr sitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada0800314

0008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi(TÜFAM)’ne

bildiriniz.Meydanagelenyanetkileri bildirerekkulla nmaktaolduğunuzilacıngüvenliliği

hakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5. MİMPARA ® ’nınsaklanması

MİMPARA ® ’yıçocukların göremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında saklayınız.

30ºC’nin altındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarakkullanınız.

Kartonuve blisteriüzerindebelirtilen sonkullanmatarihindensonraMİMPARA ® ’yı

kullanmayınız. Son kullanma tarihio ayın son gününü gösterir.

Hiçbirilacıatıksuveyaeveaitçöplerlebirlikteatmayınız.Kullanmayacağınızilaçlarınnasıl

atılacağınıeczacınızasorunuz. Bu önlemlerçevreyikorumayakatkıdabulunacaktır.

RuhsatSahibi:

AmgenİlaçTic.Ltd. Şti.

İşKuleleri,LeventMah.,MeltemSok.

No:10 Kule:2 Kat:25, 4.Levent, Beşiktaş,

İstanbul

ÜretimYeri:

Patheon Inc.

Toronto Region Operations2100 SyntexCourtMississauga,

Ontario,

KanadaL5N7K9

Bu kullanma talimatıgg.aa.yyyytarihindeonaylanmıştır.

28-11-2018

Prenoxad 1 mg/mL solution for injection (naloxone hydrochloride)

Prenoxad 1 mg/mL solution for injection (naloxone hydrochloride)

Update - medicine shortage

Therapeutic Goods Administration - Australia

4-6-2018

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, in the Carpuject™ Syringe System due to the Potential Presence of Particulate Matter

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, in the Carpuject™ Syringe System due to the Potential Presence of Particulate Matter

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling lots 72680LL and 76510LL of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL, Carpuject Single-use cartridge syringe system (NDC 0409-1782-69), to the hospital/institution level due to the potential presence of embedded and loose particulate matter on the syringe plunger.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

4-6-2018

Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL in the Carpuject™ Single-use Cartridge Syringe System  by Hospira: Recall - Due to the Potential Presence of Particulate Matter

Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL in the Carpuject™ Single-use Cartridge Syringe System by Hospira: Recall - Due to the Potential Presence of Particulate Matter

The patient has a low likelihood of experiencing adverse events ranging from local irritation, allergic reactions, phlebitis, end-organ granuloma, tissue ischemia, pulmonary emboli, pulmonary dysfunction, pulmonary infarction, and toxicity.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-11-2018

Econor (Elanco GmbH)

Econor (Elanco GmbH)

Econor (Active substance: Valnemulin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)8038 of Wed, 28 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/42/T/54

Europe -DG Health and Food Safety

26-11-2018

Wakix (Bioprojet Pharma)

Wakix (Bioprojet Pharma)

Wakix (Active substance: Pitolisant hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7974 of Mon, 26 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

21-11-2018

EU/3/18/2082 (Takeda Pharma A/S)

EU/3/18/2082 (Takeda Pharma A/S)

EU/3/18/2082 (Active substance: 5-{(1R,2R)-2-[(cyclopropylmethyl)amino]cyclopropyl}-N-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)thiophene-3-carboxamide monohydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)7791 of Wed, 21 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/040/18

Europe -DG Health and Food Safety

13-11-2018

EU/3/17/1836 (Zogenix GmbH)

EU/3/17/1836 (Zogenix GmbH)

EU/3/17/1836 (Active substance: Fenfluramine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)7576 of Tue, 13 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/233/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

13-11-2018

EU/3/13/1219 (Zogenix GmbH)

EU/3/13/1219 (Zogenix GmbH)

EU/3/13/1219 (Active substance: Fenfluramine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)7575 of Tue, 13 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/140/13/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

1-11-2018

Dexdomitor (Orion Corporation)

Dexdomitor (Orion Corporation)

Dexdomitor (Active substance: dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7380 of Thu, 01 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

31-10-2018

Evista (Daiichi Sankyo Europe GmbH)

Evista (Daiichi Sankyo Europe GmbH)

Evista (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7342 of Wed, 31 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

26-9-2018

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Active substance: Dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6325 of Wed, 26 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-8-2018

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Active substance: vernakalant hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5523 of Fri, 10 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1215/T/31

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Active substance: ertugliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5103 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4314/T/2

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Active substance: Histamine dihydrochloride) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5116 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/796/R/36

Europe -DG Health and Food Safety

23-7-2018

Optruma (Eli Lilly Nederland B.V.)

Optruma (Eli Lilly Nederland B.V.)

Optruma (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4893 of Mon, 23 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-7-2018

Econor (Elanco Europe Ltd)

Econor (Elanco Europe Ltd)

Econor (Active substance: Valnemulin hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4580 of Thu, 12 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Ariclaim (Eli Lilly Nederland B.V.)

Ariclaim (Eli Lilly Nederland B.V.)

Ariclaim (Active substance: duloxetine hydrochloride) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2018)4515 of Wed, 11 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-7-2018

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

This document provides product-specific guidance on the demonstration of the bioequivalence of pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml.

Europe - EMA - European Medicines Agency

3-7-2018

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4254 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/896/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4249 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1235/T/77

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4252 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/862/T/93

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4251 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/861/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

29-6-2018

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (Active substance: (R)-1-(3-(aminomethyl) phenyl)-N-(5-((3-cyanophenyl)(cyclopropylmethylamino)methyl)-2-fluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide dihydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)4173 of Fri, 29 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/003/18

Europe -DG Health and Food Safety

14-6-2018

Kuvan (BioMarin International Limited)

Kuvan (BioMarin International Limited)

Kuvan (Active substance: sapropterin dihydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3859 of Thu, 14 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3809 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/092/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3808 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/084/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3803 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/069/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/888 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/888 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/888 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3802 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/152/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/887 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/887 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/887 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3801 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/020/11/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/886 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/886 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/886 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3799 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/019/11/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Active substance: emtricitabine / rilpivirine (as hydrochloride) / tenofovir disoproxil (as fumarate)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3453 of Wed, 30 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2312/T/91

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Vokanamet (Janssen-Cilag International NV)

Vokanamet (Janssen-Cilag International NV)

Vokanamet (Active substance: canagliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3463 of Wed, 30 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

EU/3/18/2017 (Spedding Research Solutions SAS)

EU/3/18/2017 (Spedding Research Solutions SAS)

EU/3/18/2017 (Active substance: Ambroxol hydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)3384 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/236/17

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme Limited)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme Limited)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3261 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme Limited)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme Limited)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3262 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Janumet (Merck Sharp and Dohme Limited)

Janumet (Merck Sharp and Dohme Limited)

Janumet (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3260 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Efficib (Merck Sharp and Dohme Limited)

Efficib (Merck Sharp and Dohme Limited)

Efficib (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3276 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety