MIKOSTATIN

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • MIKOSTATIN ORAL SUSPANSIYON 48 ML
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • MIKOSTATIN ORAL SUSPANSIYON 48 ML
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • Klotrimazol

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699525706768
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

MİKOSTATİNoralsüspansiyon

Ağızyoluylaalınır.

Etkinmadde:1mlsüspansiyonda100.000ünitenistatin.

Yardımcımaddeler:Sinnamaldehit,kirazesansı,gliserin,metilparaben,naneyağı,

propilparaben,sukroz,karboksimetilselülozsodyum,sodyumfosfatdibaziksusuz,etanol%1,

safsu.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizde,doktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1. MİKOSTATİNnedirveneiçinkullanılır?

2. MİKOSTATİN'ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. MİKOSTATİNnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. MİKOSTATİN'insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.MİKOSTATİNnedirveneiçinkullanılır?

MİKOSTATİN'inher1ml'si100.000ünitenistatiniçerir.

MİKOSTATİNplastikkapakilekapatılmış48dozlukcamşişelerde,damlalıklıkapakile

birliktekullanımasunulanhafif,kremsarısı,homojen(tekdüze),vişne/nanearomalıopak(saydam

olmayan)süspansiyondur(katı-sıvıkarışım).

MİKOSTATİNantienfektifler(enfeksiyongidericiler)olarakadlandırılanbirilaçgrubuna

dahildir.

MİKOSTATİN,ağızboşluğu(pamukçuk)veboğazdakandidaadıverilenbirmantartürünün

sebepolduğuenfeksiyonların(iltihapoluşturanmikrobikhastalıkların)tedavisindekullanılır.

2.MİKOSTATİN'ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

MİKOSTATİN'iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

NistatineveyaMİKOSTATİN'indiğerbileşenlerinekarşıalerjinizvarise.

Sayfa1/5

MİKOSTATİN'iaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Eğer,MİKOSTATİNtedavisisırasındaduyarlılıkveyatahrişgelişirsederhaldoktorunuzu

bilgilendiriniz.

Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlerekarşıintoleransınızolduğu

söylenmişseMİKOSTATİN'ialmadanöncedoktorunuzlatemasageçiniz.

Herml'de500mgsukroziçerir.Budurumşekerhastalığı(diyabet)olanhastalardagözönünde

bulundurulmalıdır.

Herml'de8.07mgalkol(etanol)içerir.Alkolbağımlılığıolanlariçinzararlıolabilir.Hamile

veyaemzirenkadınlar,çocuklarvekaraciğerhastalığıyadaepilepsigibiyüksekrisk

grubundakihastalariçindikkatealınmalıdır.

MİKOSTATİN'iönerilenkullanımıdışındabaşkaenfeksiyonların(iltihapoluşturanmikrobik

hastalıkların)tedavisiiçinkullanmayınız.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsa,siziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışınız.

MİKOSTATİN'inyiyecekveiçecekilekullanılması

Yiyecekveiçeceklerilacınağızyadaboğaziletemassüresiniazaltacaktır.

MİKOSTATİNilealkolarasındabilinenbiretkileşimyoktur.

Hamilelik

İ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

MİKOSTATİN'invücuttarafındanemilimiçokazdır.Hamileiseniz;ancakdoktorunuzgerekli

olduğunakararverirseMİKOSTATİNkullanabilirsiniz.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

EğeremziriyorsanızMİKOSTATİNkullanırkendikkatliolunuz.

Araçvemakinekullanımı

MİKOSTATİNtedavisibulantıvekusmariskindeartışavemide-barsaksisteminderahatsızlığa

yolaçabilir.İlaçuygulandıktansonrabubelirtilersizdedevarsa,araçvemakinekullanmayınız.

MİKOSTATİN'iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

MİKOSTATİNazmiktardaalkol(etanol)(herml'sinde8.07mg)vesukroz(herml'sinde500mg)

içerir.

MİKOSTATİN,bazıhastalardayüksekdozdabaşağrısı,miderahatsızlığıveishaleyol

açabilecekgliseriniçerir.Bununlabirlikte,MİKOSTATİN'iniçindekimiktarınbusorunlarayol

açmasıbeklenemez.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı:

MİKOSTATİNgenelliklediğerilaçlarlaetkileşimegirmemektedir.

Sayfa2/5

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.MİKOSTATİNnasılkullanılır?

MİKOSTATİN'iherzamantamolarakdoktorunuzunaçıkladığışekildekullanınız.Emin

olmadığınızkonulardadoktorunuzayadaeczacınızadanışınız.

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

YeniDoğanBebekler:

Gündedörtdefa1yada2mlkullanılır.

Erkendoğan(prematüre)vedüşükkiloluyenidoğanbebeklerdegündedörtdefa1ml

kullanılmasıyeterlidir.

ÇocuklarveYetişkinler:

Gündedörtdefa1ila6mldozlardakullanılır.

MİKOSTATİNuygulamasına,belirtilerortadankaybolduktansonraenaz48saatdevamediniz.

Eğer14güntedavidensonrabelirtilerdahakötüyegideryadadevamedersedoktorunuza

danışınız.

Tedavininilkbirkaçgünündebelirtilereyönelikbirrahatlamahissetsenizbile,siziniçinreçete

edilentedavikürütamamlanmadanilacaaravermeyinizyadatedaviyikesmeyiniz.

Uygulamayoluvemetodu:

Kullanmadanönceşişeyiiyiceçalkalayınız.

Builacıağızyadaboğazınızdakibirenfeksiyoniçinalıyorsanız,çözeltiyiyutmadanönce

ağzınızdamümkünolduğukadaruzunsüre(örneğinbirkaçdakika)tutunuz.İlacınenfeksiyon

yeriiledahauzuntemasetmesiiyidir.

Yenidoğanbebeklereveküçükçocuklaraağzınherikitarafınadozunyarısınıuygulayınız.

Tedavinizsırasındatakmadişlerinuygunbakımıdahil,ağıziçihijyeninizeözengösteriniz.

Değişikyaşgrupları

Çocuklardakullanım:

MİKOSTATİNyenidoğanbebeklerveçocuklardakullanılabilir.

Yaşlılardakullanım:

MİKOSTATİN'inyaşlılardakullanımıaraştırılmamıştır.

Özelkullanımdurumları

Böbrekyetmezliğive/veyakaraciğeryetmezliğiolanhastalardakullanımıaraştırılmamıştır.

EğerMİKOSTATİN’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaMİKOSTATİNkullandıysanız:

MİKOSTATİN'invücuttarafındanemilimiçokazolduğundan,gerekendenfazlaalınmasının

ciddietkilereyolaçmamasıbeklenir.Ancakçocuklardabudurumuhastaneveyadoktorunuz

ilepaylaşınız.

MİKOSTATİN’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

Sayfa3/5

MİKOSTATİN'ikullanmayıunutursanız:

Eğerbirsonrakidozualmanızayakınbirzamandeğilse,hatırladığınızandailacınızıalınız.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

MİKOSTATİNiletedavisonlandığındakioluşabileceketkiler:

DoktorunuzMİKOSTATİNiletedavinizinnekadarsüreceğinisizebildirecektir.Kendinizi

iyihissetsenizbiledoktorunuzadanışmadantedaviyierkenkesmeyiniz.

Builacınkullanımıileilgilibaşkasorularınızolursadoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,MİKOSTATİN'iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,MİKOSTATİN'ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Alerjisonucuyüzveboğazdaşişme

Aşırıduyarlılık

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.

-Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,MİKOSTATİN'ekarşıciddialerjinizvardemektir.

Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerekolabilir.

Buçokciddiyanetkilerinhepsioldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkedersenizhemendoktorunuzabildirinizveyasize

enyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

-Cilttevegözçevresindekanoturması,şişlikvekızarıklıklaseyredeniltihap

Bunlannhepsiciddiyanetkilerdir.Aciltıbbimüdahalegerekolabilir.

Ciddiyanetkilerçokseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkedersenizdoktorunuzasöyleyiniz:

shal,mide-barsaksisteminderahatsızlık,bulantı,kusma,ağızdairritasyonyadaduyarlılık

Kurdeşen(ürtiker)dahildöküntü

BunlarMİKOSTATİN'inhafifyanetkilerdir.

Yanetkilerinraporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan"İlaçYanEtkiBildirimi"ikonunatıklayarakyada

Sayfa4/5

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)'nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.MİKOSTATİN'insaklanması

MİKOSTATİN'içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

15-30°Carasındaodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraMİKOSTATİN'ikullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizMİKOSTATİN'ikullanmayınız.

Ruhsatsahibi:DevaHoldingA.Ş

HalkalıMerkezMah.BasınEkspresCad.

34303No:1Küçükçekmece/İstanbul

İ malYeri: DevaHoldingA.Ş.

ÇerkezköyOrganizeSanayiBölgesi,

KaraağaçMah.AtatürkCad.No:32Kapaklı/TEKİRDAĞ

Bukullanmatalimatı………………….tarihindeonaylanmıştır.

Sayfa5/5

2-10-2018

Vfend (Pfizer Europe MA EEIG)

Vfend (Pfizer Europe MA EEIG)

Vfend (Active substance: voriconazole) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6490 of Tue, 02 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/000387/T/0130

Europe -DG Health and Food Safety

25-9-2018

Voriconazole Hikma (Hikma FarmacEutica (Portugal), S.A.)

Voriconazole Hikma (Hikma FarmacEutica (Portugal), S.A.)

Voriconazole Hikma (Active substance: voriconazole) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6286 of Tue, 25 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety