MIKODERM

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • MIKODERM %1 30 GR POMAD
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • MIKODERM %1 30 GR POMAD
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • üre

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699587381583
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

MİKODERMPomad

Ciltüzerine(haricen)uygulanır.

Etkinmadde:Her1gpomad(merhem)10mgtolnaftatiçerir.

Yardımcımaddeler:Bütilhidroksitoluen,polietilenglikol400,polietilenglikol400

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkisiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabu

ilacıkullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1.MİKODERM

nedirveneiçinkullanılır?

2.MİKODERM’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.MİKODERM

nasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.MİKODERM’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.MİKODERM nedirveneiçinkullanılır?

MİKODERM,30g’lıkaluminyumtüptesunulan,yarı-katıkıvamda,beyazımsırenkte

merhemdir.

MİKODERM,topikalantifungaller(yüzeyelolarakkullanılanmantartedavisiilaçları)

grubunaaitbiretkenmaddeolantolnaftatiçerir.

KılsızdüzderilerdeveparmakaralarınayerleşenbirmantartürüolanTineamanum'un,

AyaktabanıveayakparmaklarıarasınayerleşenbirmantartürüolanTineapedis'in,

TineakrurisveTineakorporisolarakadlandırılanmantartürlerininbölgeselolarak

tedaviedilmesiiçinkullanılır.

2.MİKODERM’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

MİKODERM’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer,tolnaftataveyaMİKODERM’iniçeriğindekiyardımcımaddelerdenherhangibirine

karşıaşırıduyarlılığınızvarsakullanmayınız.

MİKODERM’iaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Eğer,MİKODERMiletedavisırasındahastalığınızdahakötüleşirse,vakitkaybetmeden

doktorunuzabildiriniz.Tedavinizindurdurulmasıgerekebilir.

Eğer,MİKODERMiledörthaftalıktedavinizinsonundaherhangibiriyileşmeolmadığını

düşünüyorsanız,doktorunuzlagörüşünüz.Farklıyadaekbirtedaviuygulanması

gerekiyorolabilir.

MİKODERM’ingöz,ağıziçi,buruniçivegenitalbölgeyetemasındankaçınılmalıdır.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

MİKODERM’inyiyecekveiçecekilekullanılması

Yiyecekveiçeceklerleetkileşimiyoktur.

Hamilelik

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

MİKODERMgerekliolmadıkçahamilelikdönemindekullanılmamalıdır.

Gerekliolduğudurumlardadoktorunuzunkontrolüaltındakullanınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Tolnaftatıninsansütüyleatılıpatılmadığıbilinmemektedir.

Emzirmedöneminde,MİKODERM’igerekliolduğudurumlardadoktorunuzunkontrolü

altındakullanınız.

Araçvemakinekullanımı

Araçvemakinekullanmaüzerineherhangibirolumsuzetkisisözkonusudeğildir.

MİKODERM’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

MİKODERM’iniçeriğindebulunanbutilhidroksitoluen,lokalderireaksiyonlarına(örneğin

kontakdermatite)yadagözlerdevemukozmembranlardatahrişesebebiyetverebilir.

Diğerilaçlarlabirliktekullanımı

MİKODERM’inherhangibirilaçlaetkileşimdebulunduğunadairkanıtyoktur.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacısuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.MİKODERMnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

HastalıklıyüzeyitamamenörtecekmiktardaMİKODERMgünde2ila3kezuygulanır.

Kaşıntıveyanmaduyuları24ila72saatiçindehafifler,tambirtedaviye2ila4haftada

erişilir.Bunedenleenfeksiyondantamamenkurtulmakiçin,hastalıksemptomları

geçtiktensonradoktorbaşkaşekildeönermemişse,ikihaftasüreileMİKODERMile

tedaviyedevamediniz.

Uygulamayoluvemetodu:

Haricenuygulanır.

İlaçuygulanmadanöncehastalıklıderikısmıyıkayıp,kurulayınız.MİKODERM’ihastalıklı

yüzeyitamamenörtecekşekildehafifçemasajyaparakuygulayınız.

Yenidenmikropkapmayıönlemekiçintedavisırasındahijyenşartlarınatamolarak

uyulmasınaözengösteriniz.İlacıuyguladıktansonraelleriniziiyiceyıkayınız.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

MİKODERM,doktortarafındanaksibelirtilmediğisürece2yaşındanküçükçocuklarda

kullanılmamalıdır.

Yaşlılardakullanımı:

Özeldozayarlamasınagerekyoktur.Dozveuygulamaşekliyetişkinlerileaynıdır.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

MİKODERM’inböbrek/karaciğeryetmezliğiolanhastalardakullanımınadairbirbilgi

yoktur.

EğerMİKODERM’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaMİKODERMkullandıysanız:

MİKODERM’denkullanmanızgerekendendahafazlasınıkullanmışsanızhemenbirdoktor

veyaeczacıilekonuşunuz.

Tolnaftatınuygulamayoludikkatealındığındazehirlenmemümkündeğildir.Ancakkazaile

yutulmasıdurumundabelirtilereyöneliksemptomatikuyguntedaviuygulanmalıdır.

MİKODERM’ikullanmayıunutursanız

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

Dozuygulanmasıatlanmamalıdır.Eğerkullanmadozuunutulursa,eldengeldiğikadarçabuk

giderilmelivedozprogramınadevamedilmelidir.

MİKODERMiletedavisonlandırıldığındakioluşabileceketkiler

Tedavisonlandırıldığındaoluşanherhangibiryanetkibulunmamaktadır.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,MİKODERM’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

AşağıdakilerdenbiriolursaMİKODERM’ikullanmayıdurdurunuzvedoktorunuza

bildiriniz:

Deridetahrişveşiddetlikaşıntı,

Kontaktdermatit

BunlarMİKODERM’inhafifyanetkileridir.

Buyanetkilerilacınkesilmesiyleortadankalkar.

MİKODERM’induyarlılığanedenolmasıbeklenmez.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.MİKODERM’inSaklanması

MİKODERM’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

25°C’ninaltındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız

EtiketinveyaambalajınüzerindebelirtilensonkullanmatarihindensonraMİKODERM’i

kullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizMİKODERM’ikullanmayınız.

RuhsatSahibi:ADEKAİlaçSanayiveTicaretA.Ş.

NecipbeyCad.No.88

55020–SAMSUN

ÜretimYeri:ADEKAİlaçSanayiveTicaretA.Ş.

NecipbeyCad.No.88

55020–SAMSUN

Bukullanmatalimatıgg.aa.yyyy’tarihindeonaylanmıştır.