MIKODERM

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • MIKODERM %1 20 ML SOLUSYON
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • MIKODERM %1 20 ML SOLUSYON
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • üre

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699587651594
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

MİKODERMSolüsyon

Ciltüzerine(haricen)uygulanır.

EtkinMadde:Her1mlsolüsyon10mgtolnaftatiçerir.

YardımcıMaddeler:Butilhidroksitoluen,polietilenglikol400

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkisiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdebuilacı

kullandığınızıdoktorunuzasöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1. MİKODERMnedirveneiçinkullanılır?

2. MİKODERM’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. MİKODERMnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. MİKODERM’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.MİKODERMnedirveneiçinkullanılır?

MİKODERM,20ml’lik,balrengicamşişeiçerisindekullanımasunulanrenksiz,saydam

sıvıdır.

MİKODERM,topikalantifungaller(yüzeyelolarakkullanılanmantartedavisiilaçları)

grubunaaitbiretkenmaddeolantolnaftatiçerir.

Avuçiçi,elveparmakaralarınayerleşenbirmantartürüolanTineamanum'un,Ayak

tabanıveayakparmaklarıarasınayerleşenbirmantartürüolanTineapedis'in,Tinea

kruris veTineakorporisolarakadlandırılanmantartürlerininbölgeselolaraktedavi

edilmesiiçinkullanılır.

2.MİKODERM’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

MİKODERM’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ:

Eğer,tolnaftataveyaMİKODERM’iniçeriğindekiyardımcımaddelerdenherhangibirine

karşıaşırıduyarlılığınızvarsakullanmayınız.

MİKODERM’iaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ;

Eğer,MİKODERMiletedavisırasındahastalığınızdahakötüleşirse,vakitkaybetmeden

doktorunuzabildiriniz.Tedavinizindurdurulmasıgerekebilir.

Eğer,MİKODERMiledörthaftalıktedavinizinsonundaherhangibiriyileşmeolmadığını

düşünüyorsanız,doktorunuzlagörüşünüz.Farklıyadaekbirtedaviuygulanması

gerekiyorolabilir.

MİKODERM’ingöz,ağıziçi,buruniçivegenitalbölgeyetemasındankaçınılmalıdır.

Haricenkullanılır,yutulmamalıdır.

Saçlıderienfeksiyonlarındakullanılmamalıdır.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

MİKODERM’inyiyecekveiçecekilekullanılması:

Yiyecekveiçeceklerleetkileşimiyoktur.

Hamilelik

lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

MİKODERMgerekliolmadıkçahamilelikdönemindekullanılmamalıdır.

Gerekliolduğudurumlardadoktorunuzunkontrolüaltındakullanınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Tolnaftatıninsansütüyleatılıpatılmadığıbilinmemektedir.

Emzirmedöneminde,MİKODERM’igerekliolduğudurumlardadoktorunuzunkontrolü

altındakullanınız.

Araçvemakinekullanımı

MİKODERM’inaraçvemakinekullanmaüzerineherhangibirolumsuzetkisisözkonusu

değildir.

MİKODERM’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

MİKODERM’iniçeriğindebulunanbutilhidroksitoluen,lokalderireaksiyonlarına(örneğin

kontakdermatite)yadagözlerdevemukozmembranlardatahrişesebebiyetverebilir.

Diğerilaçlarlabirliktekullanımı

MİKODERM’inherhangibirilaçlaetkileşimdebulunduğunadairkanıtyoktur.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandıysanızlütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.MİKODERMnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

MİKODERM,günde2ila3kez1ila3damlakadarkullanılır.

Kaşıntıveyanmaduyuları24ila72saatiçindehafifler,tambirtedaviye2ila4

haftadaerişilir.Bunedenleenfeksiyondantamamenkurtulmakiçin,hastalık

semptomlarıgeçtiktensonra,doktorbaşkaşekildeönermemişse,ikihaftasüreile

MİKODERMiletedaviyedevamediniz.

Uygulamayoluvemetodu

Haricenuygulanır,yutulmamalıdır.

laçuygulanmadanöncehastalıklıderikısmıyıkayıp,kurulayınız.MİKODERM’den1ila3

damlakadardamlatıphastalıklıyüzeyitamamenörtecekşekildehafifçemasajyaparak

uygulayınız.

Yenidenmikropkapmayıönlemekiçintedavisüresindetemizlikkoşullarınatamolarak

uyulmasınaözengösteriniz.İlacıuyguladıktansonraelleriniziiyiceyıkayınız.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanım:

MİKODERM,doktortarafındanaksibelirtilmediğisürece2yaşındanküçükçocuklarda

kullanılmamalıdır.

Yaşlılardakullanım:

Özeldozayarlamasınagerekyoktur.Dozveuygulamaşekliyetişkinlerileaynıdır.

Özelkullanımdurumları

Böbrek/Karaciğeryetmezliği

MİKODERM’inböbrek/karaciğeryetmezliğiolanhastalarda kullanımınadairbirbilgi

yoktur.

EğerMİKODERM’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaMİKODERMkullandıysanız:

MİKODERM’denkullanmanızgerekendendahafazlasınıkullanmışsanızhemenbirdoktor

veyaeczacıilekonuşunuz.

MİKODERM’inuygulamaşeklidikkatlealındığındazehirlenmemümkündeğildir.Ancak

kazaileyutulmasıhalindehemengereklitedaviuygulanmalıdır.

MİKODERM’ikullanmayıunutursanız:

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

Dozuygulanmasıatlanmamalıdır.Eğerkullanmadozuunutulursa,eldengeldiğikadarçabuk

giderilmelivedozprogramınadevamedilmelidir.

MİKODERMiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler

Bulunmamaktadır.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,MİKODERM’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

AşağıdakilerdenbiriolursaMİKODERM’ikullanmayıdurdurunuzvedoktorunuza

bildiriniz:

Deridetahrişveşiddetlikaşıntı,

Bazıvakalardakızarıklıkvekabuklanmaylaseyredenderiiltihabı(kontaktdermatit),

BunlarMİKODERM’unhafifyanetkileridir.

Buyanetkilerilacınkesilmesiyleortadankalkar.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.MİKODERM’inSaklanması

MİKODERM’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

25°C’ninaltındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız

EtiketinveyaambalajınüzerindebelirtilensonkullanmatarihindensonraMİKODERM’i

kullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizMİKODERM’ikullanmayınız.

RuhsatSahibi:ADEKAİlaçSanayiveTicaretA.Ş.

NecipbeyCad.No.88

55020–SAMSUN

Tel:(0362)4316045

(0362)4326046

Fax:(0362)4319672

ÜretimYeri:ADEKAİlaçSanayiveTicaretA.Ş.

NecipbeyCad.No.88

55020–SAMSUN

Tel:(0362)4316045

(0362)4326046

Fax:(0362)4319672

Bukullanmatalimatıenson...........’deonaylanmıştır.