MIGREX

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • MIGREX 2,5 MG 3 FILM TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • MIGREX 2,5 MG 3 FILM TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • Sumatriptan

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699831090131
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

MİGREX2.5mgFilmTablet

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:2.5mgFrovatriptan(süksinatmonohidrat)içerir.

Yardımcımadde(ler):Laktozanhidrik,mikrokristalselüloz,magnezyumstearat,

sodiumnişastaglikolat(tipA),kolloidalsilikaanhidrik,titanyumdioksit(E171),

hipromelloz(E464),macrogol3000,triasetin.

BuilacıkullanmayabaşlamadanönceKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz;çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz..

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1. MİGREXnedirveneiçinkullanılır?

2. MİGREX’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. MİGREXnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilerinelerdir?

5. MİGREX’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.MİGREXnedirveneiçinkullanılır?

MİGREXfrovatriptaniçerir.Frovatriptantriptanlarilaçgrubuna(5-hidroksitriptamin(5HT

)

selektifreseptöragonistleri)dahildirvemigrenataklarınıntedavisiiçinkullanılır.

MİGREXauralı(migrenöncesindegörülenvehastayagöredeğişen,ancakgörme,koklama,

duymayıvs.etkileyebilecekgeçicifarklıbirduygu)veyaaurasızmigrenataklarınınbaşağrısı

fazınıntedavisiiçinkullanılanbirilaçtır.

MİGREXmigrenataklarınıönlemekiçinkullanılmamalıdır.

MİGREX’intabletleribiryüzünde“m”vediğeryüzünde“2.5”baskısıolanyuvarlakfilm

tabletlerdir.3ve6filmtabletambalajlarolarakkullanımasunulmuştur.

2.MİGREX’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler:

Migrentanısıdoktorunuztarafındanaçıkçakoyulmuşolmalıdır.

MİGREX’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ:

Eğer,

FrovatriptanveyaMİGREX’iniçeriğindekidiğermaddelerdenherhangibirinekarşı

aşırıduyarlılığınızvarsa,

Kalpkrizigeçirdiysenizyadaanjinapektoris(solkolayayılabilengöğüsteeziciağrı

iletanımlanandurum)gibibazıkardiyovaskülerhastalıklargeçirdiysenizyada

geçiriyorsanızyadabağırsağıbesleyendamarlardayadakolvebacaklarınızda

dolaşımbozukluğu(özellikleelveayakparmaklarınızda)varsa,

Felçyadageçiciiskemikatak(TIA)geçirdiyseniz,

Şiddetliyadaortaderecedeyüksekkanbasıncınızvarsayadakanbasıncınızyeterince

kontroledilmediyse,

Şiddetlikaraciğerhastalığınızvarsa,

Migrentedavisindekullanılandiğerilaçlarla(ergotaminveergotamintürevleri

(metiserjitdahilolmaküzere)yadadiğertriptanlar(5-hidroksitriptamin(5HT

)

agonistleri)birliktekullanmayınız.

Bazıtürmigrenvakalarında(hemiplejik,bazillerveyaoftalmoplejik)

MİGREX’iaşağıdakidurumlardadikkatliKULLANINIZ:

Koronerarterhastalığıriskinizvarsa;

Ağırsigaraiçicisiisenizyadanikotin”yerinekoymatedavisi”kullanıyorsanız,

Menopozsonrasıevredebirkadınyada40yaşüzerindebirerkekiseniz,

Eğerbudurumlardanbirinesahipseniz,MİGREXkullanmadanöncedoktorunuzadanışınız.

Çoknadirolarak,dahaöncesindekalpvedamarhastalığıolmayanhastalardadatriptan

kullanırkengöğüstesıkışmahissiyadaağrıortayaçıkabilir.Eğerböylebirdurumolursa,ilacı

almayıkesinizvederhaldoktorunuzabaşvurunuz.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyse,lütfen

doktorunuzadanışınız.

MİGREX’inyiyecekveiçecekilekullanılması

MİGREX’inyiyeceklerlebirlikteyadaaçkarnınayeterlimiktarsuilealınmasıgereklidir.

Hamilelik

lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

MİGREXdoktorunuztarafındanaksisöylenmedikçe,hamileliksüresincekullanılmamalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

MİGREXdoktorunuztarafındanaksisöylenmedikçe,emzirmesüresincekullanılmamalıdır.

MİGREXaldıktansonraki24saatsüresinceemzirmeyinizvebusürezarfındagöğsünüzde

birikensütüatınız.

Araçvemakinekullanımı

MigrenveMİGREXtedavisiuyuklamayanedenolabilir.Eğeretkileniyorsanız,araçve

makinekullanımıtehlikeliolabilir,bundankaçınınız.

MİGREX’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

Builaçlaktoziçermektedir.Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlerekarşı

intoleransınızolduğusöylenmişse,butıbbiürünüalmadanöncedoktorunuzadanışınız.

Diğerilaçlarlabirliktekullanımı

MİGREX’imigrentedavisindekullanılandiğerbazıilaçlarlabirliktekullanmamalısınız:

Özellikleergotamin,ergotamintürevleri(metiserjitdahilolmaküzere);builaçlarla

MİGREXkullanımınızarasındaenaz24saatolmalıdır.Benzerşekilde,MİGREXaldıktan

sonraki24saattebuilaçlarıkullanmayınız.

Özelliklediğertriptanları(sumatriptan,almotriptan,eletriptan,naratriptan,rizatriptanyada

zolmitriptangibi5-HT

agonistleri)kullanmanızarasındaenaz24saataraolmalıdır.

Doktorunuztarafındanaksisöylenmedikçe,builacıdepresyontedavisindekullanılan

monoaminoksidazinhibitörü(MAOI)ilaçlarla(fenelzin,izokarboksazid,tranilsipromin,

moklobemid)birliktekullanmayınız.

Oralkontraseptifyadaseçiciserotoningerialıminhibitörleri(sitalopram,fluoksetin,

fluvoksamin,paroksetin,sertralin)kullanıyorsanız,doktoryadaeczacınızıbilgilendiriniz.

Selektifserotonin/norepinefringerialıminhibitörleri(duloksetin,venlafaksin)kullanıyorsanız,

doktoryadaeczacınızıbilgilendiriniz.

MİGREX’i,St.John’sWort(hypericumperforatum–sarıkantaronbitkisi)ilebirlikte

almamanızönerilir.

MİGREXileyukarıdakiilaçlarınbirliktekullanımı(özellikleMAOİ,seçiciserotoningeri

alıminhibitörleri,selektifserotinin/norepinefringerialıminhibitörlerivehypericum

perforatum)serotoninsendromuriskiniarttırabilir(serotoninsendromubelirtileri:titreme,

terleme,huzursuzluk,anikaskasılmaları,bulantı,ateşvekonfüzyon(zihinkarışıklığı)).

MİGREXilebirliktekullanabileceğinizdiğerilaçlarhakkındabirşüphenizvarsa,

doktorunuzayadaeczacınızadanışınız.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandıysanızlütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.MİGREXnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

MİGREX’idaimadoktorunuzunönerdiğişekildealınız.Herhangibirdurumdanemin

değilsenizdoktorunuzadanışınız.

MİGREX’imigrenbaşağrısınınbaşlamasındansonramümkünolduğuncaerkenalınız.

Eğerilkdozileağrıazalmazsa,aynıatakiçinikincibirdozalmayınız.MİGREX’idaha

sonrakiataklardakullanabilirsiniz.

lkdozdansonrarahatlarsanız,fakat24saatiçindebaşağrısıtekrarlarsa,2dozarasındaenaz

2saatolacakşekildeikincibirdozalabilirsiniz.

24saatiçerisindemaksimumdozolan5mg’ı(ikitablet)geçmeyiniz.

MİGREX’inbirkaçgünarkaarkayatekrarlanankullanımıbuilacınyanlışkullanılması

demektirveyanetkilerinartışınasebepolabilirvetedaviningeçiciolarakkesilmesini

gerektirengünlükkronikbaşağrılarınayolaçabilir.Güniçindesıklıklabaşağrılarınızolmaya

başlarsadoktorunuzadanışınız,çünkübuilacınaşırıkullanımınailişkinbaşağrısıolabilir.

Uygulamayoluvemetodu:

MİGREX’iyiyeceklerilebirlikteveyaöğünlerarasındabirmiktarsuileyutarakalınız.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

MİGREX,18yaşındanküçükhastalardakullanılmamalıdır.

Yaşlılardakullanımı:

65yaşınüzerindekihastalardaverilersınırlıolduğundan,bugruptakihastalarınMİGREX

kullanmasıtavsiyeedilmez.

Özelkullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:

Böbrekyetmezliğiolanhastalardadozayarlamasınagerekyoktur.

Karaciğeryetmezliği:

Hafifveortaderecelikaraciğeryetmezliğinizvarsa,dozayarlamasınagerekyoktur.

MİGREX,ağırkaraciğeryetmezliğiolanhastalardakullanılmamalıdır.

EğerMİGREX’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaMİGREXkullandıysanız:

MİGREX’iyanlışlıklaaşırıdozdaalırsanızhemendoktoryadaeczacınızıarayınızyadaen

yakınhastaneninacilservisinebaşvurunuz.Kalantabletlerivekullanmatalimatınıyanınıza

almayıunutmayınız.

MİGREX’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

MİGREX’ikullanmayıunutursanız:

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

MİGREXiletedavisonlandırıldığındakioluşabileceketkiler

MİGREXiletedavisonlandırıldığındahiçbirözelönlemalınmasıgerekmez.Eğerilacın

kullanımınayöneliksorularınızolursa,lütfendoktorunuzayadaeczacınızadanışınız.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiMİGREX’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

MİGREX’ialdıktanbirkaçdakikasonrabazenyoğunveboğazadoğruyayılangöğüs

sıkışmasıyadaağrısıortayaçıkabilir;budurumdabaşkabirdozalmayınızvedoktorunuza

bildiriniz.

MİGREXileyapılanklinikçalışmalarsırasındabildirilenyanetkilergenelliklehafifveorta

iddetteolmuşvekendiliğindenkaybolmuştur.Raporedilensemptomlardanbazılarımigren

ileilişkiliolabilir.

Görülmesıklıkları:

Aşağıdakiyanetkileryaygınolarakgözlenmiştir(100kişide1kişidenfazlasınıancak10

kişide1kişidenazınıetkileyen):

-Bulantı,ağızkuruluğu,sindirimsorunları,mideağrısı

-Yorgunluk,göğüsterahatsızlık(göğüsteağırlık,basınçyadasıkışmahissi)

-Başağrısı,başdönmesi,sıklıklakolvebacaklardaiğnelenme/karıncalanmahissi,dokunma

duyusundaartmayadaazalma,uyuklama

-Sıcakbasması

-Boğazdasıkışma

-Görmebozuklukları

-Terlemeartışı

Aşağıdakiyanetkileryaygınolmayanyanetkilerdir(1000kişide1kişidenfazlasınıancak100

kişide1kişidenazınıetkileyen):

-Tatduygusudeğişikliği,titreme,konsantrasyongüçlüğü,letarji(uyuşukluk),dokunma

duyusundaartış,sersemlik,istemsizkaskasılmaları

-İshal,yutmagüçlüğü,midevebağırsaktagaz,midederahatsızlık,midedeşişkinlik

-Kalpatışlarınınhissedilmesi(çarpıntı),kalpatımınınhızlanması,kanbasıncıartışı,göğüs

ağrısı(göğüstesıkışmavebasınçhissi)

-Sıcakbasması,sıcakvesoğuğakarşıtoleransazalması,ağrı,güçsüzlük,ateş,susama,enerji

artışı,genelkötühissetmehali,sersemlikyadaağırlıkhissi,iğnelenmehissi,

-Anksiyete(kaygı,endişe),uykusuzluk,konfüzyon(zihinkarışıklığı),sinirlilik,ajitasyon

(huzursuzluk),depresyon,kimlikkaybıhissi

-Elveayaklardasoğukluk

-Burunirritasyonu,sinüslerdeinflamasyon,boğazdave/veyasestellerindeağrı

-Kassertliği,eklem/kasağrısı,el/ayakağrısı,sırtağrısı,ağrılıeklemler

-Gözağrısı,gözdeirritasyonveışığakarşıaşırıduyarlılık,

-Kaşıntı,

-Kulakçınlaması,kulakağrısı,

-Dehidratasyon(sukaybı)

-Sıkveçokmiktardaidraraçıkma

-Kanbasıncındayükselme

Aşağıdakiyanetkilerseyrekyanetkilerdir (10000kişide1kişidenfazlasınıancak1000kişide1

kişidenazınıetkileyen):

-Kasspazmı

-Kasgevşekliği,reflekslerdeazalma,hareketproblemleri,

-Kabızlık,yanma,göğüsteyanma,irritablbağırsaksendromu,dudaklardaşişlik,dudak

ağrısı,boğazdaspazm,ağızdaşişlik,mideülseriyadaincebağırsaküstbölümünde

ülser,tükürükbezindeağrı,ağızdainflamasyon,dişağrısı,

-Ateş,

-Bellekkaybı,anormalrüya,kişilikbozukluğu

-Burunkanaması,hıçkırık,solunumartışı,solunumbozukluğu,boğazağrısı,

-Gecekörlüğü,

-Deridekızarma,tüylerindikkalkmasıhissi,derivemukozalardamornoktayadalekeler,

kurdeşen,

-Kalpatımındayavaşlama,

-Kulaktarahatsızlık,kulakağrısı,kulaktakaşıntı,işitmededuyarlılaşma,

-Kandabilirubinartışı(karaciğerdeüretilenbirmadde),kandakalsiyumazalması,anormal

idrarbulguları,

-Kanşekerindedüşme,

-Gecesıkidraraçıkma,böbreklerdeağrı,

-Kendikendiniyaralama(yaralanmayadamorarma),

-Lenfnodüllerindeşişlik,

-Memedeağrıyadarahatsızlık,

MİGREXilederidöküntüsü,bazenanisolunumgüçlüğü,kalphızıartışıveçarpıntıile

seyredenşiddetlitümvücutalerji(anafilaksi)reaksiyonolgularıbildirilmiştir.Eğerbu

gerçekleşirse,derhalbirsağlıkkuruluşununacilbölümünebaşvurunuz.Budurumçokender

görülsedeciddibirdurumdur.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.MİGREX’insaklanması

MİGREX’i,çocuklarıngörmeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

25°C’ninaltındaveodasıcaklığındaışıktankorunacakşekildesaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajınüzerindebelirtilensonkullanmatarihindensonraMİGREX’ıkullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındaherhangibirbozuklukgörürseniz,MİGREX’i

kullanmayınız.

Ruhsatsahibi:ULAGAYLARİlaçSan.veTic.A.Ş.DavutpaşaCad.No:12(34473)

Topkapı/İSTANBUL

Üretimyeri:A.MenariniManufacturingLogisticsandServicesS.r.l.,ViaCampodiPile-

67100L’Aquila/İTALYA

Bukullanmatalimatı..............tarihindeonaylanmıştır.