MIFLONIDE

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • MIFLONIDE 200 MCG 60 KAPSUL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • MIFLONIDE 200 MCG 60 KAPSUL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • KOAH

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699504550108
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

MİFLONİDE 200mcg inhalerkapsül

Solunumyoluyla alınır.

Etkinmadde:Her birkapsül200mikrogram budesonid içerir.

Yardımcımadde:Laktozmonohidrat,jelatin,kırmızıdemiroksit(E172),titanyum

dioksit(E171),safsu,siyahdemiroksit(E172),şellak,Butilalkol,susuzalkol,

isopropilalkol, propilen glikol, güçlü amonyakçözeltisi, potasyum hidroksit

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasındadoktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveya düşük dozkullanmayınız.

Bukullanmatalimatında:

1.MİFLONİDEnedir veneiçinkullanılır?

2.MİFLONİDE’i kullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3.MİFLONİDEnasılkullanılır?

4.Olası yanetkiler nelerdir?

5.MIFLONİDE’insaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1. MİFLONİDEnedir veneiçinkullanılır?

MİFLONİDE,glukokortikosteroidlerolarakadlandırılanbirilaçgrubunadahilolan

budesonidadıverilenbiretkinmaddeiçerir.MİFLONİDE,akciğerlerdekiiltihabıazaltmak

için kullanılırvesolunumyollarını açık tutarak astım belirtileriniazaltır.

MİFLONİDE, 60 adet kapsüliçeren blisterambalajlardatakdim edilmektedir.

MİFLONİDEkapsüllerberaberindeteminedilenvekapsüliçeriğininnefesyoluyla

alınmasınısağlayan Aerolizer adlıcihazilekullanılmak üzeretasarlanmıştır.

MİFLONİDE;

Yetişkinler ile 6yaş ve üzeri çocuklardaastımın uzun süreli(idame) tedavisi,

Yetişkinlerdekroniktıkayıcıbronşit(havayollarınıkaplayanzarıniltihaplanmasıdır

vekroniktıkayıcıakciğerhastalığının[KOAH]birbileşenidir)içinkullanılır.

KOAH’tatek başına kullanılması önerilmez.

Astımakciğerlerdekiküçükhavayollarınıniltihabındankaynaklanır.DüzenliMİFLONİDE

kullanımıastımkrizlerininönlenmesinevenefesalmaproblemlerininhafifletilmesine

yardımcıolur.SemptomlarınızdüzelsebiledüzenliolarakMİFLONİDEkullanmayadevam

etmelisiniz.

MİFLONİDEayrıca,KOAH’abağlısolunumzorluğuolankişilerdesolunumurahatlatmak

içinkullanılabilir.Havayollarındakiiltihabıazaltarakhavayoludarlığınabağlınefes

darlığınıngiderilmesinekatkıdabulunur.Ancakbudesonid,KOAH’datekbaşınamonoterapi

olarak(tek ilaçla tedavi şeklinde)kullanılmamalıdır.

MİFLONİDE’innasıletkigösterdiğiyadabuilacınsizenedenreçeteedildiğihakkındabaşka

sorunuzvarsa, doktorunuzadanışınız.

2. MİFLONİDE’i kullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

Doktorunuztarafındanverilentümtalimatlarıdikkatleuygulayınız.Butalimatlarbukullanma

talimatındayer alangenel bilgilerden farklı olabilir.

MİFLONİDE’i aşağıdaki durumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer:

BudesonideyadaMİFLONİDE’iniçerdiğiyardımcımaddelerekarşıaşırıduyarlı

(alerjik)iseniz(eğeralerjinizolabileceğinidüşünüyorsanız,doktorunuzdantavsiyede

bulunmasınıisteyiniz),

Tüberküloz(TB) tedavisi görüyorsanızyadadahaöncetüberkülozgeçirdiyseniz.

Eğeryukarıdakilerdenherhangibirisiziniçingeçerliise,MİFLONİDEkullanmaya

başlamadan öncedoktorunuzasöyleyiniz.

MİFLONİDE’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

MİFLONİDE’i kullanmayabaşlamadan önce;

Eğer;

Başka birkortikosteroid ilaçkullanıyorsanız,

AstımveyaKOAHdışındabirnedenebağlısolunumyadanefesalmasorununuz

varsa,

Eğer bunlardan herhangibiri sizin için geçerli ise,MİFLONİDE kullanmayabaşlamadan önce

doktorunuzasöyleyiniz.

MİFLONİDE’i kullanmayabaşladıktan sonra;

Birakciğeryadasolunumyoluenfeksiyonu(iltihapoluşturanmikrobikhastalık)

yaşarsanız(Öksürüktevebalgamçıkarmadaartışveyüksekateşşeklindeortaya

çıkabilir),

MİFLONİDE’iiçinizeçektiğinizdehırıltıveöksürüklebirliktenefesalmadagüçlük

yaşarsanız(paradoksal bronkospazm),

MİFLONİDEiletedavinizsırasındadöküntü,kaşıntı,kurdeşen,nefesalmadayada

yutmadazorluk, baş dönmesiyadayüzveboğazdaşişlikyaşarsanız,

MİFLONİDEiletedavinizsırasındakilodeğişimi,halsizlik,karınbölgesindekilo

artışı, midebulantısıyadainatçı ishalyaşarsanız,

Bulanıkgörmeyadagörmededeğişiklikyaşarsanız,

Hırıltınızınyadanefesdarlığınızınarttığınıfarkederseniz,budurumuderhal

doktorunuzabildiriniz.

MİFLONİDE’ianigelişennefesdarlığınöbetinitedavietmekiçinkullanmayınız.

Eğer sizebu amaçiçin önceden bir ilaçverilmemiş isedoktorunuzadanışınız.

Ağızdanalınaniltihapgidericiilaç(Oralantiinflamatuvar)tedavisigörüyorsanız

tedavinizi aniden kesmeyin(örneğin oral steroidler).

DoktorunuzMİFLONİDEtedavisinebaşladığınızda,builacındozunukademeliolarak

azaltabilir.

AstımveyaKOAHsemptomlarınıhafifletmekiçinyanınızdasolunumyoluyla

kullanılankısaetkilibirbronş(akciğerleregidenküçükhavayolları)genişleticiilaç

(albuterolyadasalbutamol gibi) bulundurunuz.

Doktorunuzarasıraböbreküstü bezi fonksiyonunuzailişkin testleryaptırabilir.

Uykusorunlarıveyadepresyonyadaendişehissi,huzursuzluk,asabiyet,aşırı

heyecanlılıkyadasinirlilikyaşıyorsanız.

Eğerherhangibirkaraciğerhastalığınızvarsayadasarılıksanız,MİFLONİDEalmaya

başlamadanöncebudurumudoktorunuzasöyleyiniz.Doktorunuzsiziniçindoğru

dozu belirleyecektir.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

MİFLONİDE’in yiyecekveiçecekilekullanılması

Uygulamayöntemi açısındanyiyecek veiçeceklerleetkileşimiyoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Hamileysenizyadahamilekalmayıdüşünüyorsanız,MİFLONİDEalmadanönce

doktorunuzdan tavsiyedebulunmasınıisteyiniz.

DoktorunuzsizihamileliksırasındaMİFLONİDEkullanmanınrisklerikonusunda

bilgilendirecektir.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Eğerbebeğiniziemziriyorsanızbunudoktorunuzabildiriniz.Doktorunuzemzirmesırasında

MİFLONİDEkullanımının potansiyel risklerini sizeanlatacaktır.

Araçvemakinekullanımı

MİFLONİDE’in araçyadamakinekullanmayeteneğinizi etkilemesi olası değildir.

MİFLONİDE’in içeriğindebulunanbazı yardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

MİFLONİDElaktoz(sütşekeri)içermektedir.Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazı

şekerlerekarşıdayanıksızolduğunuzsöylenmişsebutıbbiürünüalmadanöncedoktorunuzla

temasageçiniz.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

Aşağıdakiilaçlardanbirinialıyorsanız,dozudeğiştirmenizve/veyabaşkaönlemleralmanız

gerekebilir:

Enfeksiyonların(iltihapoluşturanmikrobikhastalıklar)tedaviedilmesiiçinkullanılan

belliilaçlar(örn., itrakonazol, ketokonazol, klaritromisin, rifampisin),

HIV’in(AIDS’enedenolaninsanimmünyetmezlikvirüsü)tedaviedilmesiiçin

kullanılanbelliilaçlar(örn., ritonavir, nelfinavir,atazanavir),

Kalp atımdüzensizliğinin tedavi edilmesi için kullanılanbelliilaçlar.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınız iselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3. MİFLONİDEnasılkullanılır?

MİFLONİDEkapsüllerikiayrıdozdabulunmaktadır(200ve400mikrogram).Doktorunuz

sizin için en iyi olan dozu belirlemiştir.

Doktorunuzun talimatlarını dikkatliceuygulayınız. Önerilendozu aşmayınız.

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

MİFLONİDEiçinastımlıyetişkinlerintedavisindeönerilendozgündebiryadaikikere

200-400mikrogramdır.Gerektiğinde,doktor,dozugünde1600mikrogramakadar

çıkarabilir.

6yaşveüzeriçocuklardaMİFLONİDEiçinönerilendozgündebiryadaikikez200

mikrogramdır. Gerektiğinde, dozgünde800 mikrograma kadar çıkarılabilir.

MİFLONİDEiçinKOAH tedavisindeönerilendoz, gündeikikere200-400 mikrogramdır.

Gerektiğinde, doktor,dozu günde1600 mikrograma kadarçıkarabilir.

EğerkaçtaneMİFLONİDEkapsülkullanmanızgerektiğikonusundaemindeğilseniz,

MİFLONİDEkullanmayabaşlamadan öncedoktorunuzayadaeczacınızadanışınız.

Tedaviyeverdiğinizyanıtagöre,doktorunuzdahayüksekyadadahadüşükbirdoz

önerebilir.

DoktorunuzilacıkesmenizisöylemediğisüreceMİFLONİDEkullanmayıaniden

bırakmayınız.

Uygulama yoluvemetodu:

Kapsülleriyutmayınız.Kapsülleriniçerisindekitozyalnızcateneffüsedilerek

kullanılacaktır.

Kapsüller,yalnızcaaynıilaçkutusundançıkanAerolizeradlıcihazilekullanılmalıdır.

Kapsülleri farklı bir inhaler(cihaz) kullanarak teneffüs etmeyeçalışmayınız.

MİFLONİDE’ihergünaynısaattekullanmanız,ilacınızınezamankullanacağınızı

hatırlamanızayardımcı olacaktır.

MİFLONİDE’idoktorunuzuntalimatlarınagöredüzenliolarakkullanmanızönemlidir.

Astım/KOAHbelirtilerinizolmasabile,MİFLONİDEkullanmayadevametmelisiniz

çünkü bu astım/KOAHnöbetlerininoluşmasınıönlenmeyeyardımcı olabilir.

EğerMİFLONİDE’inekadarsürekullanacağınızlailgilisorularınızvarsa,doktorunuzla

yadaeczacınızla konuşunuz.

İlacınızıkullandıktansonraağzınızısuylaiyiceçalkalayınızvebusuyutükürünüz.Bu

işlem ağzınızdabir mantarenfeksiyonu (pamukçuk)gelişmeriskiniazaltacaktır.

MİFLONİDEkapsülüAerolizerinhaler(cihaz)ilenasılkullanacağınızıöğrenmekiçin

şekillerlegösterilen talimatları takip ediniz.

Aerolizer aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır:

1.Ağızlığı koruyan bir kapak.

2.İlacınkapsüldendüzgünolaraksalınmasını

sağlayan bir taban.

Tabankısmıaşağıdakikısımlardanoluşur:

3.Ağızlık.

4.Kapsülbölmesi.

5.Kapsülbölmesininikiyanındabasıldığında

çıkaniğneleraracılığıylakapsülleridelmeye

yarayan düğmeler(“kulakçıkları”)

6.Havageçişkanalı.

1.Kapağı çekip çıkarınız.

2.Kapsülbölmesiniaçınız.

İnhalerintabanınısıkıcatutup,açmakiçin

ağızlığıüzerindeyeralanokişaretiyönünde

döndürünüz.

3.Parmaklarınızıntamamenkuruolduğundan

eminolunuz.Blisterdenbirkapsülçıkarınız

vebukapsülücihazıntabanındakikapsül

bölmesine yatık olarak yerleştiriniz.

Kapsülü, kullanımdan hemen önce

blisterden çıkarmanızönemlidir.

ÖNEMLİ:Kapsülüağızlığıniçerisine

koymayınız!

4.“Tık”sesiniduyanakadarağızlığıok

yönünün tersine döndürerek kapsül

bölmesinikapatınız.

5.Tozu kapsüldenserbestlemek için:

Cihazıağızlıkyukarıdoğrubakacak

şekildedik olarak tutunuz.

Kenarlardakiikikulakçığa(düğmelere)

aynıandavesadecebirkezsıkıca

basarak kapsülü deliniz.

Not:Kapsülbuaşamadaparçalanabilirve

küçükjelatinparçacıklarıağzınızayada

boğazınızagelebilir.Fakatjelatinyenilebilir

nitelikte olduğu için zararlı değildir.

6.Nefesinizi dışarıyaolabildiğinceveriniz.

7.İlacıderinbirşekildehavayollarınıza

çekmek için:

Ağızlığıağzınızayerleştirinizve

başınızı hafifçegeriyedoğrueğiniz.

Dudaklarınızlaağızlığınetrafınısıkıca

sarınız.

Hızlı,duraksamadanvealabildiğiniz

kadar derinbir nefesalınız.

Not:Kapsülün,kapsülbölmesininüzerindeki

alandadönmesinebağlıolarakbirvızıldama

sesiduymalısınız.Eğerbuvızıldamasesini

İlacınızıkullandıktansonraağzınızısuylaiyiceçalkalayınızvebusuyutükürünüz..

Buişlemağzınızdabirmantarenfeksiyonu(pamukçuk)gelişmeolasılığını

azaltacaktır.

Değişikyaş grupları:

Çocuklardakullanım:

MİFLONİDE,6yaşından küçük çocuklardakullanılmamalıdır.

Eğerçocuğunuzsolunumyoluylakullanılan(inhale)birsteroidiyüksekdozlardauzunbir

süredirkullanıyorsa,doktorunuzdüzenlikontrolkapsamındaçocuğunuzunkilosunutakip

edecektir.

MİFLONİDE’in6yaşındanbüyükçocuklariçinönerilendozugündebiryadaikikere200

mikrogramdır.Gerektiğinde,doktorunuzdozugünde800mikrogramaçıkarabilir.Çocuklar

ilacınkullanımısırasında gözlenmelidir.

Yaşlılarda kullanım:

65yaş veüzerindeki hastalariçin özel bir dozönerisiyoktur.

Özel kullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

Böbrekvekaraciğeryetmezliğidurumundadozayarlamasınıngerektiğinedairveri

duymazsanız,kapsülbölmesiniaçınızve

kapsülün, kapsül bölmesinde sıkışıp

sıkışmadığınıkontrolediniz.Dahasonra7.

basamağıtekrarlayınız.Kapsülüsıkıştığı

yerdenkurtarmakiçindüğmeleretekrartekrar

BASMAYINIZ.

8.Cihazıniçerisindennefesaldıktansonra,

nefesiniziolabildiğincetutunuzvecihazı

ağzınızdançıkarınız.Sonraburnunuzdan

nefesveriniz.Kapsülbölmesiniaçınızve

kapsüldetozkalıpkalmadığınıkontrol

ediniz.Eğerkalmışise6-8.işlemleri

tekrarlayınız.

9.Tümtozukullandıktansonrakapsül

bölmesiniaçınız(Bkz.basamak2).Boş

kapsülüçıkarınızveiçeridekalantozları

temizlemekiçinkurubirkağıtmendilyada

yumuşak birfırçakullanınız.

Not: Aerolizeri temizlemek için SU

KULLANMAYINIZ.

10.Önceağızlığı, ardındankapağı kapatınız.

Doktorunuzayrı bir tavsiyedebulunmadıkça, butalimatları takip ediniz.

İlacınızı zamanındaalmayıunutmayınız.

DoktorunuzMİFLONİDEiletedavinizinnekadarsüreceğinisizebildirecektir.Tedaviyi

erken kesmeyiniz, çünküistenen sonucu alamazsınız.

EğerMİFLONİDE’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazlaMİFLONİDEkullandıysanız:

ÇokfazlaMİFLONİDEkullanmışsanızyadabirbaşkasıyanlışlıklasizinkapsüllerinizi

kullanmışsa,tavsiyealmakiçinderhaldoktorunuzayadabirhastaneyebaşvurunuz.Tıbbi

tedavi görmenizgerekebilir.Kullanmakta olduğunuzilaçlarıyanınızdagötürünüz.

MİFLONİDE’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

MİFLONİDE’i kullanmayıunutursanız:

Eğer birdozu almayı unutursanız, sonraki dozu normal zamanındaalınız.

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

MİFLONİDEiletedavi sonlandırıldığında oluşabileceketkiler

MİFLONİDEiletedavinizi kesmenizastım/KOAHhastalığınızıkötüleştirebilir.

Doktorunuzsizesöylemediği süreceMİFLONİDEkullanmayı aniden kesmeyiniz.

4. Olası yanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,MİFLONİDE’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

MİFLONİDE’inkullanılması sonucundaaşağıdabelirtilenyanetkilerortayaçıkabilir:

Yan etkileraşağıdaki kategorilerdegösterildiği şekildesıralanmıştır:

Çokyaygın :10 hastanın en az1’indegörülebilir.

Yaygın :10hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Yaygın olmayan :100hastanınbirindenaz,fakat1.000hastanınbirindenfazla

görülebilir.

Seyrek :1.000hastanınbirindenaz,fakat10.000hastanınbirindenfazla

görülebilir.

Çok seyrek :10.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Sıklığı bilinmeyen :Eldeki verilerilebelirlenemeyecek kadar azhastadagörülebilir.

Bazı yanetkilerciddi olabilir:

Seyrek:

Hırıltıyadaöksürük ilebirliktenefes almagüçlüğü,

Döküntü,kaşıntı,kurdeşen,solukalmadaveyayutkunmadazorluk,başdönmesi

ve/veya

yüzyadaboğazın şişmesi ile seyredenciddialerjik deri reaksiyonları,

Aşırıhalsizlik,kilokaybı,midebulantısıveinatçıishal(bunlarböbreküstübezinin

normalden azçalışmasından kaynaklanabilir),

Kilo alma,yüzünyuvarlak veşişbirgörünümalması, halsizlik ve/veyakarın bölgesinde

yağlanmavegenişleme(bunlarCushingsendromuyadahiperadrenokortisizmolarak

adlandırılan hormonal birhastalığın belirtileri olabilir),

Bulanıkgörmeyadagörmededeğişiklikler(merceğinnetliğinikaybetmesiyadaartmış

göziçi basıncı).

Literatürde,KOAHtedavisiiçinuzunbirsüre(3yıl)benzerbirilaç(MİFLONİDEileaynı

etken maddeyi içeren)alan hastalardabaşkaciddiyanetkilerbildirilmiştir:

Ateş, öksürme, nefes alıpvermedezorluk, hırıltı(akciğer iltihabıbelirtileri).

Eğer bunlardan biri sizdemevcut isedoktorunuzaderhal bildiriniz.

Yaygın:

Öksürük,

Ağızyadaboğazdaenfeksiyonlar(örneğin:ağızdapamukçuk).

Seyrek:

Ses kısıklığı,

Boğazağrısıyadatahrişi,

Çocuklardayadaergenlerdebüyümegeriliği,

Kemiklerinincelmesi(Kemikleriniznekadarkalınsa,kırılmaolasılıklarıokadar

azdır.).

Depresyon,

Huzursuzluk.

Çok seyrek:

Sinirlilik.

Başka yanetkilerdegörülebilirancaksıklıkları bilinmemektedir

Uykusorunları,endişehissi,aşırıheyecanlılık.Budavranışbozukluklarınınçocuklarda

görülmeolasılığı dahayüksektir.

Deriyüzeyi,belirliyabancımaddeleriletemasettiğindeortayaçıkabilecekyüzeyselbir

cilt rahatsızlığı olan kontakt dermatit.

Literatürde,KOAHtedavisiiçinuzunbirsüre(3yıl)benzerbirilacı(MİFLONİDEileaynı

etken maddeyiiçeren)hastalardabaşkaciddiyanetkilerbildirilmiştir:

Deri morarmaları.

Buyan etkilerden herhangi biri sizi şiddetli şekildeetkilerse, doktorunuzasöyleyiniz.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz .

5. MİFLONİDE’in saklanması

MİFLONİDE’içocukların göremeyeceği,erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

MİFLONİDE,25°C’ninaltındaki odasıcaklıklarındasaklanmalıdır.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Ambalajdaki sonkullanma tarihinden sonraMİFLONİDE’i kullanmayınız.

Eğer üründeve/veyaambalajında bozukluklar fark edersenizMİFLONİDE’i kullanmayınız.

Kutudakikapsüllerbittiğindeokutudançıkaneskicihazı(Aerolizer)atınızveher

kutudaki kapsülleri aynıkutudan çıkanyeniAerolizer cihazıilekulanınız.

Ruhsat sahibi: Novartis Ürünleri

34912, Kurtköy/İstanbul

Üretimyeri:

PharmachemieB.V.

Swensweg5

2031 GAHaarlem

Hollanda

Novartis PharmaAG,Basel-İsviçre’den ithal edilmiştir.

Bu kullanma talimatı……………………tarihindeonaylanmıştır.