MICTONORM

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • MICTONORM SR 30 MG SUREKLI SALINIMLI 30 KAPSUL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • MICTONORM SR 30 MG SUREKLI SALINIMLI 30 KAPSUL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • propiverin

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699559170016
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 26-01-2016
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

12

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1.

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

MICTONORM

SR 30 mg Sürekli Salımlı Kapsül

2.

KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Her bir kapsül 27,28 mg propiverine eşdeğer 30 mg propiverin hidroklorür içerir.

Yardımcı maddeler:

Laktoz monohidrat

5,667 mg

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3.

FARMASÖTİK FORM

Sürekli salımlı sert jelatin kapsül

Beyaz ya da beyazımsı pelletler içeren, turuncu ve beyaz renkte sert jelatin kapsül.

4.

KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1.

Terapötik endikasyonlar

MICTONORM SR, aşırı aktif mesaneye bağlı ani idrar sıkışması ve sık idrara çıkma ve/veya

idrar tutamama problemlerinin semptomatik tedavisinde, endikedir.

4.2.

Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi

Önerilen günlük dozlar aşağıdaki gibidir:

Yetişkinler: Standart bir doz olarak, günde bir kapsül (=30 mg propiverin hidroklorür) tavsiye

edilir.

Uygulama sıklığı ve süresi

Günlük bir tane MICTONORM SR Kapsüldür.

Uygulama şekli

Kapsüller oral kullanım içindir. Kapsülleri kırmayınız veya çiğnemeyiniz.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Böbrek yetmezliği

Hafif ve orta derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda, doz ayarlaması gerekmemektedir

(5.2).

Karaciğer yetmezliği

Hafif karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir; ancak bu tip

hastalara MICTONORM SR verirken dikkatli olunmalıdır. Orta ve ağır karaciğer yetmezliği

olan hastalarda ise, bu tip hasta grubunda propiverin uygulanmasının incelendiği herhangi bir

2

12

çalışma gerçekleştirilmediğinden, MICTONORM SR kullanımı önerilmemektedir. (Bakınız

bölüm 5.2)

Pediyatrik popülasyon

Yeterli veri olmadığından MICTONORM SR çocuklarda kullanılmamalıdır.

Geriyatrik popülasyon

Bu yaş grubunda doz ayarlaması gerekmemektedir. Doz yetişkinlerde olduğu gibidir.

(Bakınız bölüm 5.2)

Metimazolle kombine halde CYP 3A4’ün potent inhibitörleri olan ilaçlarla eşzamanlı tedavi

alan hastalar

Potent CYP 3A4/5 inhibitörleriyle metimazol gibi potent flavin-içeren monoksijenaz (FMO)

inhibitörlerini kombine kullanan hastalarda, tedavi 15 mg/ gün dozu ile başlamalıdır. Doz

daha sonra yükseltilebilir. Ancak dikkatli kullanılmalıdır ve doktorlar hastaları yan etkiler

açısından dikkatlice izlemelidir (bkz. bölüm 4.5, 5.2).

Yiyeceklerin klinik olarak propiverinin farmakokinetiği üzerine etkisi bulunmamaktadır (bkz.

bölüm

5.2).

Buna

bağlı

olarak,

yiyeceklerle

propiverin

alımına

ilişkin

özel

öneri

bulunmamaktadır.

4.3.

Kontrendikasyonlar

MICTONORM SR,

Etkin

madde

propiverine

veya

kapsül

bileşiminde

alan

yardımcı

maddelerden

herhangi birine karşı duyarlı olduğu bilinen kişilerde,

Bağırsak tıkanması

Üriner retansiyon oluşturabilecek önemli derecede mesane çıkış obstrüksiyonu

Miyastenia gravis

İntestinal atoni

Ciddi ülseratif kolit

Toksik megakolon

Kontrol edilememiş kapalı açılı glokom

Orta veya şiddetli karaciğer yetmezliği

Taşiartimide, kontrendikedir.

4.4.

Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Propiverin,

otonomik nöropati,

böbrek yetmezliği (bkz. bölüm 4.2)

karaciğer yetmezliği (bkz. bölüm 4.2) olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

3

12

Propiverin uygulamasını takiben aşağıda yer alan hastalıkların semptomları ağırlaşabilir;

Ciddi konjestif kalp yetmezliği (NYHA Evre IV)

Prostat hipertrofisi

Reflü özofajiti olan hastalardaki hiatüs hernisi (fıtık)

Kardiyak aritmi

Taşikardi

Diğer

antikolinerjik

ilaçlarda

olduğu

gibi

propiverin

midriyazise

neden

olabilir.

nedenle, propiverinin, ön kamaradaki açının darlaşabileceği yetişkinlerdeki akut kapalı açılı

glokom başlatma riski artabilmektedir. Propiverin de dahil olmak üzere, bu sınıfa ait ilaçların,

akut kapalı açılı glokoma neden olduğu ya da başlattığı rapor edilmiştir.

Propiverin ile tedaviye başlamadan önce, böbrek hastalığına ya da konjestif kalp yetmezliğine

bağlı

pollaküri

noktüri

ayrıca

organik

mesane

hastalıkları

(örn:

idrar

yolu

enfeksiyonları, malignite) tedavi edilmelidir.

Bu tıbbi ürün laktoz içerir. Galaktoz intoleransı, Lapp laktoz yetersizliği veya glukoz galaktoz

malabsorbsiyonu gibi nadir kalıtsal problemleri olan hastalar, bu ilacı kullanmamalıdır.

4.5.

Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Trisiklik

antidepresanlar

(örn:

imipramin),

trankilizanlar

(örn:

benzodiazepinler),

antikolinerjikler (sistemik uygulandığında), amantadin, nöroleptikler (örn: fenotiyazinler) ve

beta-adrenoseptör

agonistler

(beta-sempatomimetikler)

birlikte

kullanıldığında,

propiverinin etkisi artar. Kolinerjik ilaçlarla birlikte kullanıldığında, propiverinin etkisi azalır.

İzoniazid

tedavi

edilen

hastalara

propiverin

uygulandığında,

basıncında

azalma

görülür. Propiverin, metoklopramid gibi prokinetiklerin etkisini azaltabilir.

Propiverin ve sitokrom P450 3A4 (CYP 3A4) ile metabolize olan diğer ilaçlar arasında

farmakokinetik etkileşimler görülmüştür. Bununla beraber, propiverinin etkileri klasik enzim

inhibitörleriyle (örn: ketokonazol ya da greyfurt suyu) karşılaştırıldığında az olduğundan, bu

tip ilaçların konsantrasyonlarında çok belirgin artış beklenmemektedir. Propiverin, CYP

3A4’ün zayıf bir inhibitörü olarak düşünülebilir. Eş zamanlı olarak, azol antifungallar (örn:

ketokonazol, itrakonazol) ya da makrolid antibiyotikler (örn: eritromisin, klaritromisin) gibi

güçlü

inhibitörlerini

alan

hastalar

üzerinde

farmakokinetik

çalışmalar

yapılmamıştır.

Metimazolle kombine halde CYP 3A4’ün potent inhibitörleri olan ilaçlarla eşzamanlı tedavi

alan hastalar

Potent CYP 3A4/5 inhibitörleriyle metimazol gibi potent flavin-içeren monoksijenaz (FMO)

inhibitörlerini kombine kullanan hastalarda, tedavi 15 mg/ gün dozu ile başlamalıdır. Doz

daha sonra yükseltilebilir. Ancak dikkatli kullanılmalıdır ve doktorlar hastaları yan etkiler

açısından dikkatlice izlemelidir (bkz. bölüm 4.2, 5.2).

4

12

4.6.

Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: C

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Herhangi bir veri bulunmamaktadır.

Gebelik dönemi

MICTONORM SR’ın hamile kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri bulunmamaktadır.

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar üreme toksisitesinin bulunduğunu göstermiştir (bkz.

bölüm 5.3). İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

Propiverin kullanımı hamilelik süresince önerilmemektedir.

Laktasyon

Propiverinin veya metabolitlerinin insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Hayvan

çalışmalarından

elde

edilen

mevcut

farmakodinamik/toksikolojik

veriler

propiverin

veya

metabolitlerinin süte geçtiğini göstermiştir. Yenidoğanda veya infantta bu risk göz ardı

edilemez. Emzirmenin çocuğa yararları ile hastanın tedaviden göreceği yarar dikkate alınarak

emzirmenin

veya

propiverin

tedavisinin

durdurulması

yönünde

karar

verilmesi

gerekmektedir.

Üreme yeteneği/Fertilite

Propiverinin insan fertilitesi üzerine etkilerine dair veri bulunmamaktadır. Hayvan çalışmaları

fertilite üzerine doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler göstermemektedir (Bakınız bölüm 5.3).

4.7.

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Araç ve makine kullanımı kabiliyeti üzerine herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

MICTONORM SR ile tedavi edilen hastalarda bulanık görme ve uyuşukluk hali gelişebilir.

Bu; makine ya da motorlu araç kullanımı ya da tehlikeli işlerde çalışılması gibi mental dikkat

gerektiren aktivitelerin yapılma kabiliyetini etkileyebilir.

Sedatif ilaçlar, propiverin hidroklorür kullanımına bağlı uyuşukluk durumunu artırıcı etki

gösterirler.

4.8.

İstenmeyen etkiler

Propiverin ile ilişkili olası istenmeyen etkiler sistem organ sınıfına ve aşağıdaki sıklık

sıralamasına göre listelenmiştir:

Çok yaygın (≥1/10), yaygın (≥1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (≥1/1.000 ila <1/100); seyrek

(≥1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle

tahmin edilemiyor)

5

12

İstenmeyen etkilerin tümü geçicidir ve dozun azaltılması ya da tedavinin sonlandırılmasından

sonraki, en fazla 1–4 gün içinde kaybolur.

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Seyrek: Hipersensitivite

Psikiyatrik hastalıklar

Çok seyrek: Huzursuzluk, konfüzyon

Bilinmiyor: Halüsinasyon

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın : Baş ağrısı

Yaygın olmayan : Baş dönmesini de içeren sersemlik hali, titreme, tat alma duyusunda

değişiklikler

Bilinmiyor: Konuşma bozuklukları

Göz hastalıkları

Yaygın: Akomodasyon bozuklukları, görüş anormallikleri

Kardiyak hastalıklar

Seyrek: Taşikardi

Çok seyrek: Palpitasyon

Vasküler hastalıklar

Yaygın olmayan: Kızarıklık, uyuşukluk hali ile birlikte düşük kan basıncı

Gastrointestinal hastalıklar

Çok yaygın: Ağızda kuruluk

Yaygın: Karın ağrısı, dispepsi, konstipasyon

Yaygın olmayan: Bulantı, kusma

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın olmayan: Kaşıntı

Seyrek: Döküntü

Böbrek ve idrar hastalıkları

Yaygın olmayan: İdrar retansiyonu, mesane ve üretral semptomlar

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar:

Yaygın: Yorgunluk

6

12

Uzun

süreli

tedavi

esnasında,

nadir

vakalarda

karaciğer

enzimlerinde

geri

dönüşümlü

değişiklikler görüldüğünden, karaciğer enzimleri izlenmelidir.

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma

sonrası

şüpheli

ilaç

advers

reaksiyonlarının

raporlanması

büyük

önem

taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine

olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi

(TÜFAM)'ne

bildirmeleri

gerekmektedir

(www.titck.gov.tr;

posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0800 314 00 08; faks: 0312 218 35 99).

4.9.

Doz aşımı ve tedavisi

Semptomlar:

Muskarinik reseptör antagonisti olan propiverin ile doz aşımı potansiyel olarak şiddetli

antikolinerjik

etkiler

oluşturabilir.

Aşağıda

alan

periferik

merkezi

sinir

sistemi

bozukları meydana gelebilir:

Şiddetli ağız kuruluğu

Bradikardi (sonraki dönemde taşikardiye yol açabilir)

Midriyazis ve akomodasyon bozukluğu

Üriner retansiyon

Bağırsak motilitesinin inhibisyonu

Huzursuzluk, konfüzyon, halusinasyon, konfabülasyon

Baş dönmesi, bulantı, konuşma bozukluğu, kas güçsüzlüğü

Tedavi:

Propiverin

aşımı

durumunda

hasta

miktarda

birlikte

aktif

kömür

süspansiyonu ile tedavi edilmelidir.

Gastrik lavaj sadece koruyucu intübasyon ile birlikte gözönünde bulundurulmalı; (mukoza

kuruluğu hesaba katılmalı) yağlı tüp kullanılarak, propiverin vücuda alındıktan sonraki 1

saat içinde uygulanmalıdır. Kusma indüklenmemelidir.

Renal eliminasyonu arttırmada zorlu diürez veya hemodiyaliz etkili değildir.

Halusinasyon veya belirgin eksitasyon gibi şiddetli merkezi antikolinerjik etkiler meydana

gelirse fizostigmin ile antidot tedavisi uygulanabilir.

Konvülsiyon veya belirgin eksitasyon oluşursa: benzodiazepinler ile tedavi

Solunum yetmezliği meydana gelirse: yapay solunum ile tedavi

İdrar retansiyonu meydana gelirse: kateterizasyon ile tedavi

Midriyazis meydana gelirse: pilokarpin göz damlası ile tedavi ve/veya hastanın odasının

karanlık hale getirilmesi.

5.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1.

Farmakodinamik özellikler

ATC kodu: G04BD06

Farmakoterapötik grup: Ürolojikler / Sık işeme ve üriner inkontinans tedavisinde kullanılan

ilaçlar

7

12

Etki Mekanizması

Propiverin kalsiyumun içeri alımını inhibe eder ve muskulotropik spazmolize neden olan

mesane düz kas hücrelerinde hücre içi kalsiyumun modülasyonunu engeller.

Propiverin antikolinerjik etkiye bağlı olarak pelvik sinirin efferent bağlantısını da inhibe eder.

Farmakodinamik etkiler

Hayvan modellerinde propiverin hidroklorür, intravezikal basınçta doza bağlı azalma ve

mesane kapasitesinde artışa neden olur. Bu etki, propiverinin ve ayrıca insan ve hayvan

kaynaklı

izole

detrusor

şeritlerde

gösterilen

üç

aktif

üriner

metabolitinin,

farmakolojik

özelliklerinin toplamına dayanmaktadır.

5.2.

Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler:

Etkin maddenin genel özellikleri

Propiverin’in

hemen

hemen

tamamı

gastrointestinal

sistem

tarafından

emilir.Yoğun

şekilde ilk geçiş etkisine maruz kalır.İdrar kesesi düz kas hücreleri üzerindeki etkisi, idrar

yoluyla vücuttan hızlı bir şekilde atılan üç aktif metabolit ve ana bileşen ile sağlanmaktır.

Emilim:

MICTONORM

SR oral yolla alındıktan sonra, propiverin gastrointestinal sistem tarafından

emilir ve 9,9 saat sonra maksimum plazma seviyesine ulaşır. MICTONORM

SR’ın ortalama

mutlak biyoyararlanımı

60,8± %17,3’tür.(AUC

0-∞

(p.o.) / AUC

0-∞

(i.v.)

için

aritmetik

ortalama değeri±SD)

Yiyecekler propiverinin farmakokinetiğini etkilemez.

Yemeklerden sonraki biyoyararlanım, açlık koşullarıyla karşılaştırıldığında, %99’dur. Sürekli

salımlı kapsülün uygulanması, uygulamadan sonraki 9,5 saat içinde propiverinin ortalama

değerinin yaklaşık 70 ng/ml’ye ulaşmasını sağlar.

Ana metabolit propiverin-N-oksidin Cm

değeri, yiyeceklerle bir miktar artar (f=1,26), ancak

emilim derecesi değişmez.

Propiverin-N-oksit, tüm farmakokinetik parametreler için, kabul aralığında %90 güvenlik

aralığı sergilemiştir. Yiyecek alımına göre doz alımı gerekmemektedir.

MICTONORM SR’ın besinlerle birlikte alımıyla ilgili olarak bir doz ayarlaması gerekli

değildir

Dağılım:

Uygulamayı takiben, dört ila beş gün sonra, kararlı duruma, tek doz uygulamasına göre daha

yüksek konsatrasyonda (C

ortalama

=71 ng/ml) ulaşılır.

Dağılım hacmi, intravenöz propiverin hidroklorür uygulanan 21 sağlıklı gönüllüde, 125 – 473

litre (ortalama 279 litre) olarak belirlenmiştir. Bu, propiverinin yüksek miktarlarda periferal

kompartmanlara dağıldığını göstermektedir. Ana bileşen için plazma proteinlerine bağlanma

% 90 -95 ve ana metabolit için yaklaşık % 60’dır.

8

12

10 sağlıklı gönüllüye MICTONORM SR 30 mg Sürekli Salımlı Kapsül ve MICTONORM SR

45 mg Sürekli Salımlı Kapsül’ün tek doz uygulanmasının ardından farmakokinetik özellikleri

(geometrik ortalama,± SD, aralık)

Doz [mg]

30

45

0-∞

[ng-h/ml]

1378

1909

(903, 2104)

(1002, 3639)

maks

[ng/ml]

60,6

80,0

(41,5, 88,6)

(41,8, 152,1)

14,2

16,3

(10,8, 18,6)

(13,9, 19,2)

maks

± 2,4

±2,4

10 sağlıklı gönüllüye MICTONORM

SR 30 mg Sürekli Salımlı Kapsül ve MICTONORM SR 45

mg Sürekli Salımlı Kapsül’ün tek doz uygulanmasının ardından propiverin plazma

konsantrasyonları

MICTONORM SR 45 mg Sürekli Salımlı Kapsül’ün 24 sağlıklı gönüllüye günde bir kez 7 gün

süreyle çoklu-doz uygulamasının ardından propiverinin kararlı durum özellikleri

geometrik ortalama

aralık ya da ±SD

0-24h

[ng.h/ml]

1711

1079, 2713

PTF [%]

109,4

81,2, 147,5

[ng/ml]

45,0, 113,0

maks

[ng/ml]

71, 155

[ng/ml]

20, 42

20,4

12,8, 32,3

maks

± 2,5

PTF: vadi-tepe dalgalanması

Zaman (saat)

9

12

MICTONORM SR 45 mg Sürekli Salımlı Kapsül’ün 24 sağlıklı gönüllüye günde bir kez 7 gün

süreyle çoklu-doz şeklinde uygulanmasının ardından 7. gündeki propiverin plazma

konsantrasyonu ve tedavi süresince en düşük seviyeleri

trough levels

time [h]

C [ng/ml]

Biyotransformasyon:

Propiverin, bağırsak ve karaciğer enzimleri tarafından büyük oranda metabolize edilir. Başlıca

metabolik yol, Piperidil-N’in oksidasyonunu içerir. Piperidinil-N’in oksidasyonu, CYP 3A4

ve Flavin-monooksijenaz (FMO) 1 ve 3 ile yürütülür ve bu oksidasyonun sonucunda daha az

etkili olan N-oksit oluşur. N-oksitin plazma konsantrasyonu ana metabolitinkinden fazladır.

İdrarda dört metabolit belirlenmiştir; bu metabolitlerden üçü farmakolojik olarak aktiftir ve

terapötik etkiye katkıda bulunabilir.

İn vitro, terapötik plazma konsantrasyonlarını 10- ila 100- kat aşan konsantrasyonlarda

oluşan, gözlenebilir hafif bir CYP 3A4 ve CYP 2D6 inhibisyonu olur (bakınız bölüm 4.5).

Eliminasyon:

Sağlıklı gönüllülere 30 mg

C-propiverin hidroklorürün oral uygulanımını takiben, 12 gün

içinde, radyoaktivitenin %60’ı idrarla ve %21’i dışkı ile atılmıştır. Oral dozun %1’den daha

azı idrarda değişmeden atılmıştır. 30 mg’lık tek doz uygulamanın ardından ortalama toplam

klerens 371 ml/dakika’dır (191-870 ml/dk).

Doğrusallık ve doğrusal olmayan durum

10–45 mg propiverin hidroklorürün oral uygulanımını takiben, propiverinin farmakokinetik

parametreleri doza bağlı olarak doğrusaldır.

Zaman (saat)

vadi düzeyi

10

12

Sürekli salımlı propiverinin oral dozu ve sonuç EAA

0-∞

arasındaki korelasyon:

Sürekli salımlı propiverinin oral dozu ve sonuç C

maks

arasındaki korelasyon

Hastalardaki karakteristik özellikler

Böbrek yetmezliği olan hastalar

Kreatinin klerensi < 30 ml/dk olan 12 hasta üzerindeki tek doz çalışmasından elde edilen

verilere göre, ciddi böbrek yetmezliği, propiverin ve başlıca metaboliti olan propiverin-N-

oksidin

atılımını

etkilememektedir.

Böbrek

yetmezliği

olan

hastalarda,

ayarlaması

gerekmemektedir.

Karaciğer yetmezliği olan hastalar

Karaciğer yağlanmasına bağlı olarak hafif ila orta derecede karaciğer fonksiyon bozukluğu

olan 12 hastanın kararlı durum farmakokinetikleri, 12 sağlıklı gönüllüden oluşan kontrol

grubu ile benzer bulunmuştur. Ciddi karaciğer yetmezliği ile ilişkili veri bulunmamaktadır.

Pediyatrik hastalar

Pediyatrik popülasyonda farmakokinetik bilgi mevcut değildir.

Geriyatrik hastalar

Kararlı durumda vadi plazma konsantrasyonları karşılaştırıldığında yaşlı hastalar (60–85 yaş;

yaş ortalaması 68) ve genç sağlıklı gönüllüler arasında fark görülmemiştir. Ana ilacın

1000

1500

2000

dose [mg]

r = 0,9961

b = 42,8

a = 27,4

dose [mg]

r = 0,9938

b = 1,72

a = 4,58

Doz [mg]

AUC

0-∞

[ng*h/ml]

Doz (mg)

Cmax [ng/ ml]

11

12

metabolite oranı yaşlı hastalarda değişmeden kalmıştır. Bu durum propiverinin ana metaboliti

olan propiverin-N-okside metabolik dönüşümünün yaşa bağlı ya da atılımı sınırlandırıcı bir

aşama olmadığını göstermektedir.

Günde 3 kez uygulanan 15 mg propiverin draje ile günde bir kez uygulanan 45 mg sürekli

salımlı propiverin kapsülün biyoeşdeğerliğinin GCP uyumulu bir çalışmada kanıtlanması ile

aynı durum 30 mg sürekli salımlı propiverin kapsül için de geçerli sayılabilir.

Glokomlu hastalar

30 mg sürekli salımlı propiverin kapsül ile tedavi, açık açılı glokomlu hastalarda ve kapalı

açılı glokomlu (kontrollü) hastalarda intraoküler basıncın artmasına neden olmamaktadır. Bu

durum, 7 gün boyunca günde üç kez 15 mg propiverin kaplı tablet uygulandığı iki plasebo-

kontrollü çalışma ile gösterilmiştir.

5.3.

Klinik öncesi güvenlilik verileri

İki memeli türünde, uzun süreli oral doz çalışmalarında, ana tedaviyle ilişkilendirilmiş etki,

karaciğerdeki

değişikliklerdir

(karaciğer

enzimlerinin

artması

dahil).

değişiklikler,

karaciğer hipertrofisi ve yağ dejenerasyonu ile karakterizedir. Yağ dejenerasyonu, tedavinin

sonlandırılmasına bağlı olarak, geri dönüşümlüdür.

Sıçanlarda

gerçekleştirilen

toksikolojik

çalışmalarda

erkek

dişi

fertilitesi

üreme

davranışları üzerine herhangi bir etki görülmemiştir.

Hayvan çalışmalarında, propiverin gebe dişilere yüksek dozlarda uygulandığında, yavrularda

iskelet gelişiminde gerileme gözlenmiştir. Emziren memelilerde, propiverin anne sütüne

geçmektedir.

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda, mutajenik etki görülmemiştir. Fareler üzerinde

yapılan

karsinojenite

çalışmasında,

yüksek

uygulanan

erkek

farelerde

hepatoselüler

adenoma ve karsinom riskinde artış görülmüştür. Sıçanlar üzerinde yapılan karsinojenite

çalışmasında, yüksek doz alan erkek sıçanlarda hepatoselüler adenoma, böbrek adenomu ve

mesane papillomu görülürken, dişi sıçanlarda yüksek doz seviyelerinde endometriyal stromal

polipler

artmıştır.

sıçanlarda

farelerdeki

tümörler

türe

özgü

olarak

değerlendirilmiştir, bu nedenle bu verinin klinik önemi bulunmamaktadır.

6.

FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1.

Yardımcı maddelerin listesi

Sitrik asit (susuz)

Povidon

Laktoz monohidrat (sığır sütünden elde edilmiştir)

Talk

Trietil sitrat

Magnezyum stearat

Metakrilik asit-metil metakrilat kopolimeri (1:1)

12

12

Metakrilik asit-metil metakrilat kopolimeri (1:2)

Amonyo metakrilat kopolimeri tip A

Amonyo metakrilat kopolimeri tip B

Jelatin (sığır jelatini)

Titanyum dioksit (E171)

Kırmızı demir oksit (E172)

Sarı demir oksit (E172)

6.2.

Geçimsizlikler

Bilinen herhangi bir geçimsizliği yoktur.

6.3.

Raf ömrü

48 ay.

6.4.

Saklamaya yönelik özel tedbirler

25 ºC altındaki oda sıcaklığında, orijinal ambalajında saklayınız.

Işıktan ve nemden koruyunuz.

6.5.

Ambalajın niteliği ve içeriği

MICTONORM

30 mg Sürekli Salımlı Kapsül, 30 kapsül içeren PVC/PVDC alüminyum

folyo blisterlerde

6.6.

Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve

“Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.

7.

RUHSAT SAHİBİ

Recordati İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Ç.O.S.B. Karaağaç Mah. Atatürk Cad. No:36

Kapaklı/Tekirdağ

Tel: 0282 999 16 00

8.

RUHSAT NUMARASI

252/38

9.

İLK RUHSAT TARİHİ / RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsatlandırma tarihi:

26.07.2013

Son yenileme tarihi:

10.

KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ

4-6-2018

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, in the Carpuject™ Syringe System due to the Potential Presence of Particulate Matter

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, in the Carpuject™ Syringe System due to the Potential Presence of Particulate Matter

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling lots 72680LL and 76510LL of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL, Carpuject Single-use cartridge syringe system (NDC 0409-1782-69), to the hospital/institution level due to the potential presence of embedded and loose particulate matter on the syringe plunger.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

4-6-2018

Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL in the Carpuject™ Single-use Cartridge Syringe System  by Hospira: Recall - Due to the Potential Presence of Particulate Matter

Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL in the Carpuject™ Single-use Cartridge Syringe System by Hospira: Recall - Due to the Potential Presence of Particulate Matter

The patient has a low likelihood of experiencing adverse events ranging from local irritation, allergic reactions, phlebitis, end-organ granuloma, tissue ischemia, pulmonary emboli, pulmonary dysfunction, pulmonary infarction, and toxicity.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-11-2018

Econor (Elanco GmbH)

Econor (Elanco GmbH)

Econor (Active substance: Valnemulin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)8038 of Wed, 28 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/42/T/54

Europe -DG Health and Food Safety

26-11-2018

Wakix (Bioprojet Pharma)

Wakix (Bioprojet Pharma)

Wakix (Active substance: Pitolisant hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7974 of Mon, 26 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

21-11-2018

EU/3/18/2082 (Takeda Pharma A/S)

EU/3/18/2082 (Takeda Pharma A/S)

EU/3/18/2082 (Active substance: 5-{(1R,2R)-2-[(cyclopropylmethyl)amino]cyclopropyl}-N-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)thiophene-3-carboxamide monohydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)7791 of Wed, 21 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/040/18

Europe -DG Health and Food Safety

13-11-2018

EU/3/17/1836 (Zogenix GmbH)

EU/3/17/1836 (Zogenix GmbH)

EU/3/17/1836 (Active substance: Fenfluramine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)7576 of Tue, 13 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/233/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

13-11-2018

EU/3/13/1219 (Zogenix GmbH)

EU/3/13/1219 (Zogenix GmbH)

EU/3/13/1219 (Active substance: Fenfluramine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)7575 of Tue, 13 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/140/13/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

1-11-2018

Dexdomitor (Orion Corporation)

Dexdomitor (Orion Corporation)

Dexdomitor (Active substance: dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7380 of Thu, 01 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

31-10-2018

Evista (Daiichi Sankyo Europe GmbH)

Evista (Daiichi Sankyo Europe GmbH)

Evista (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7342 of Wed, 31 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

26-9-2018

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Active substance: Dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6325 of Wed, 26 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-8-2018

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Active substance: vernakalant hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5523 of Fri, 10 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1215/T/31

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Active substance: ertugliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5103 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4314/T/2

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Active substance: Histamine dihydrochloride) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5116 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/796/R/36

Europe -DG Health and Food Safety

23-7-2018

Optruma (Eli Lilly Nederland B.V.)

Optruma (Eli Lilly Nederland B.V.)

Optruma (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4893 of Mon, 23 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-7-2018

Econor (Elanco Europe Ltd)

Econor (Elanco Europe Ltd)

Econor (Active substance: Valnemulin hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4580 of Thu, 12 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Ariclaim (Eli Lilly Nederland B.V.)

Ariclaim (Eli Lilly Nederland B.V.)

Ariclaim (Active substance: duloxetine hydrochloride) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2018)4515 of Wed, 11 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-7-2018

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

This document provides product-specific guidance on the demonstration of the bioequivalence of pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml.

Europe - EMA - European Medicines Agency

3-7-2018

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4254 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/896/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4249 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1235/T/77

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4252 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/862/T/93

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4251 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/861/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

29-6-2018

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (Active substance: (R)-1-(3-(aminomethyl) phenyl)-N-(5-((3-cyanophenyl)(cyclopropylmethylamino)methyl)-2-fluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide dihydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)4173 of Fri, 29 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/003/18

Europe -DG Health and Food Safety

14-6-2018

Kuvan (BioMarin International Limited)

Kuvan (BioMarin International Limited)

Kuvan (Active substance: sapropterin dihydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3859 of Thu, 14 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3809 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/092/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3808 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/084/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3803 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/069/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/888 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/888 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/888 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3802 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/152/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/887 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/887 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/887 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3801 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/020/11/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/886 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/886 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/886 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3799 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/019/11/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Active substance: emtricitabine / rilpivirine (as hydrochloride) / tenofovir disoproxil (as fumarate)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3453 of Wed, 30 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2312/T/91

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Vokanamet (Janssen-Cilag International NV)

Vokanamet (Janssen-Cilag International NV)

Vokanamet (Active substance: canagliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3463 of Wed, 30 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

EU/3/18/2017 (Spedding Research Solutions SAS)

EU/3/18/2017 (Spedding Research Solutions SAS)

EU/3/18/2017 (Active substance: Ambroxol hydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)3384 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/236/17

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme Limited)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme Limited)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3261 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme Limited)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme Limited)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3262 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Janumet (Merck Sharp and Dohme Limited)

Janumet (Merck Sharp and Dohme Limited)

Janumet (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3260 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Efficib (Merck Sharp and Dohme Limited)

Efficib (Merck Sharp and Dohme Limited)

Efficib (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3276 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

21-5-2018

EU/3/14/1353 (Lupin Europe GmbH)

EU/3/14/1353 (Lupin Europe GmbH)

EU/3/14/1353 (Active substance: Mexiletine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3134 of Mon, 21 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/074/14/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

21-5-2018

EU/3/14/1421 (Incyte Biosciences Distribution B.V.)

EU/3/14/1421 (Incyte Biosciences Distribution B.V.)

EU/3/14/1421 (Active substance: Ponatinib hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3141 of Mon, 21 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/212/14/T/02

Europe -DG Health and Food Safety