MICLAST

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • MICLAST TIRNAK CILASI
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • MICLAST TIRNAK CILASI
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • Klotrimazol

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8681349103007
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 27-09-2016
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

MİCLAST ®

80 mg/g tırnakcilası

Tırnakyüzeyinesürülerekkullanılır

Etkinmadde:Siklopiroks 80 mg/g

Yardımcımaddeler:Metilviniletervemaleikasitmonobütilesterinkopolimeri,etilasetat,

izopropanol.

Builacı kullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizereçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdebuilacıkullandığınızı

doktorunuza söyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveya düşükdoz kullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.MİCLASTnedir veneiçinkullanılır?

2.MİCLAST’ıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.MİCLASTnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.MİCLAST’ınsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.MİCLASTnedir veneiçinkullanılır?

MİCLASTtırnakcilasının, 1 gramında80 mgsiklopiroks etkin maddesi bulunur.

Kutunun içinde3 mltırnak cilası solüsyonu içeren şişevehasta kullanımkılavuzuyer alır.

MİCLAST, tırnaklardakimantar hastalıkları tedavisindekullanılır.

2.MİCLAST'ıkullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

MİCLAST’ıaşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ:

MİCLAST’ıniçindekietkinmaddeolansiklopiroksveyailacıniçerdiğidiğermaddelerden

birinekarşı alerjinizvarsakullanmayınız.

Çocuklardakullanılmamalıdır.

Gözeveaçıkyaralarauygulanmamalıdır.

MİCLAST’ıaşağıdakidurumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Hamileyseniz

Uygulamaalanında,olasıhassasiyetnedeniyle,artantahrişbelirtilerigörülürsedikkatli

kullanılmalıdır.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyse,lütfen

doktorunuzadanışın.

MİCLAST'ınyiyecekveiçecekilekullanılması

MİCLAST,tırnaküstünesürülerek,haricenkullanılır.Buyüzdenyiyecekveiçecekile

etkileşimi beklenmemektedir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

MİCLASTancakdoktorunuztarafındangerekligörüldüğündehamileliksırasında

kullanılabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Süt verme sırasındaMİCLASTkullanılmamalıdır.

Araçvemakinekullanımı

Araçvemakinekullanımı üzerineözel önlem alınmasınıgerektiren biretkisiyoktur.

MİCLAST’ıniçeriğindebulunanbazı maddelerhakkında önemlibilgiler

Özel önlem alınmasınıgerektirenyardımcı maddeiçermez.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

Başka ilaçlarla karşılıklıetkileşmeyeşimdiyekadar rastlanmamıştır.

Eğer reçeteliya da reçetesizherhangibir ilacı şu anda kullanıyorsanızveya son zamanlarda

kullandınız ise,lütfen doktorunuza veyaeczacınıza bunlarhakkında bilgiveriniz.

3.MİCLASTnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/ uygulama sıklığı içintalimatlar:

Başkabirşekildeönerilmedikçe,MİCLASTtırnakcilasıhastatırnağailkaygünaşırıolarak

incebirtabakahalindesürülür.Tırnağınetkinmaddeyedoymasısağlanır.Uygulama

tedavinin2.ayındahaftada2kez’denazolmamakkaydıylave3.aydanitibarenhaftada1kez

olacak şekildeazaltılabilir.

Uygulamasüresiboyuncahaftadabirkezbütüncilatabakasıasetoniletemizlenir.Buişlem

sırasında,enfeksiyonlutırnakkısmıtörpüyardımıylamümkünolduğuncatörpülenmelidir.

Eğerbusıradacilatabakasıbozulursa,MİCLASTtırnakcilasınıçentilmişyerleretekrar

sürmek kafidir.

Uygulamasüresi enfeksiyonunşiddetinebağlıdır,fakat altıaylık tedavi süresi aşılmamalıdır.

MİCLASTtırnakcilasınıilkkezuygulamadanönce,hastalıktanetkilenmişenfekteolan

tırnak,tırnakmakasıylamümkünolduğuncakesilir,geriyekalanenfeksiyonlutırnakkısmıda

törpülenir.

Solüsyonun kurumasınıönlemek için, kapak kullanımdan sonrasıkıcakapatılmalıdır.

Kapağınşişeyeyapışmamasıiçin,solüsyonunşişeniniçkenarlarındakiyivleresızması

engellenmelidir.

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklardakullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanım:

65yaş veüstü hastalarıngeneldeyetişkin hastalardan farklı şekildeyanıtverdiğinigösterecek

yeterli veri mevcut değildir. Doktorunuzsizeuygun tedavi dozunu veşekliniayarlayacaktır.

EğerMİCLAST'ınetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazlaMİCLASTkullandıysanız:

MİCLAST’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullandıysanız,birdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

MİCLAST’ıkullanmayı unutursanız:

Hatırlar hatırlamaz,MİCLAST’ıhastalıklıtırnak üstünesürünüz.

Unutulan dozları dengelemekiçin birsonraki dozudaha fazla miktarda uygulamayınız.

MİCLASTiletedavi sonlandırıldığındaki oluşabileceketkiler:

MİCLASTkullanımınıdoktorunuzonaylamadanbırakırsanız,ilacınızınkoruyucuvetedavi

edici etkisi görülmeyebilir vetırnaklarınızdaki mantarenfeksiyonu tekraredebilir.

4. Olası yanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,MİCLAST’ıniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkiler olabilir.

Yan etkileraşağıdaki kategorilerdegösterildiği şekildesıralanmıştır:

Çokyaygın:10 hastanınen azbirindegörülebilir.

Yaygın:100hastanın enazbirindegörülebilir.

Yaygın olmayan: 1000 hastanın en azbirindegörülebilir.

Seyrek: 10000 hastanın en azbirindegörülebilir.

Çok seyrek: 10000 hastanın birinden dahaazındagörülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketletahmin edilemiyor.

Seyrek: Tırnağayakın deridealerjik kontak dermatit (temasabağlıgelişenderi reaksiyonu)

Çok seyrek: Kızarıklık, pullanma

Bilinmiyor: Yanmahissi, kaşıntı

BunlarMİCLAST’ınhafifyanetkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileri www.titck.gov.tr sitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarak,TürkiyeFarmakovijilans

Merkezi’ne(TÜFAM)bildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmakta

olduğunuzilacıngüvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamış

olacaksınız.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.MİCLAST'ınsaklanması

MİCLAST'ıçocukların göremeyeceği,erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

30°C’nin altındaki odasıcaklığındaveorijinal ambalajında saklayınız.Işıktan korunmalıdır

(örn. şişekutu içinde saklanmalıveyakullanıldıktan sonrakutusunun içineyerleştirilmelidir).

Şişe açıldıktan sonra, eğer önerilen şekildesaklanırsa,3aydayanıklıdır.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Ambalajdaki sonkullanma tarihinden sonraMİCLAST’ıkullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

PierreFabreDermo KozmetikLtd.Şti.

Anelİş Merkezi SarayMah.

SiteYolu Sok. No.5/11 34768

Ümraniye/İSTANBUL

Tel:0216 636 74 00

Fax: 0216 636 74 04

Üretimyeri:

PierreFabreMédicament Production

SIMAPHAC-ZoneindustrielledeChateaurenard

45220 Chateaurenard

FRANSA

Bu kullanmatalimatı……………tarihindeonaylanmıştır.