MIAMBUTOL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • MIAMBUTOL 500 MG 50 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • MIAMBUTOL 500 MG 50 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • tamamlamak

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699828010302
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 27-09-2016
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

MİAMBUTOL500mgTablet

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Herbirtablette500mgetambutolHCl.

Yardımcımaddeler:Nişasta,jelatin,magnezyumstearat,talk,koloidalsilikon

dioksit

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabu

ilacıkullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1. MİAMBUTOLnedirveneiçinkullanılır?

2. MİAMBUTOL’ukullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. MİAMBUTOLnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. MİAMBUTOL’unsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. MİAMBUTOLnedirveneiçinkullanılır?

MİAMBUTOL,veremekarşı(antitüberkülotik)etkilietambutolHCliçerir.

MİAMBUTOL,50tabletiçerenamberrenklicamşişeambalajlardapiyasayaverilmiştir.

MİAMBUTOL,diğerprimerantitüberkülotikajanlarlabirlikte,verem(tüberküloz)

tedavisindekullanılır.Tüberküloztedavisindetekbaşınakullanılmasıuygundeğildir.

2.MİAMBUTOL’ukullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

MİAMBUTOL’uaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer,

EtambutolyadaMİAMBUTOL’uniçerdiğidiğermaddelerekarşıaşırı

duyarlılığınızvarsa,

Optiksinirinizdebiriltihap(enflamasyon)(optiknörit)veciddigörme

bozukluğunuzvarsa.

MİAMBUTOL’uaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

MİAMBUTOL’ualmadanöncegörmegücünüzkontroledilmişolmalıdır.Eğer

MIAMBUTOLalırkengörmenizdeherhangibirdeğişiklikolursatabletlerialmayıkesinizve

hemendoktorunuzabildiriniz.

Doktorunuz,tedavidenönceyadatedavisırasındadüzenliaralıklarlagörmekeskinliğinizi

kontroledecektir.

Eğerböbrekyadaguthastalığınızvarsadoktorunuzasöyleyiniz.MİAMBUTOLdozunun

siziniçindeğiştirilmesigerekebilir.

Uzunsürelitedavilerdedüzenliolarakböbrekvekaraciğerişlevlerivekantablosukontrolleri

yapılmalıdır.

MİAMBUTOL’unyiyecekveiçecekilekullanılması

MİAMBUTOL,yiyeceklerleberaberyadaaçkarnınaalınabilir.

Hamilelik

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Gebekadınlardakullanımınailişkinyeterliverimevcutdeğildir.İlacınanneüzerine

olanpotansiyelyararlarıfetusüzerineolanmuhtemelrisklerindenağırbasmadıkça

gebekadınlardayadaçocukdoğurmapotansiyelibulunankadınlardakullanılmaz..

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzadanışınız.

Emzirme

Annesütünegeçer.Ancak,etambutolkullanırkenemzirenannelerinbebeklerinde

negatifetkilerbildirilmiştir.

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Araçvemakinekullanımı

MİAMBUTOL,görmebozukluklarınanedenolabilir.Bunedenlebuilacıaldıktansonra

ilacınsizinasıletkilediğinibilenekadararaçvemakinekullanılmamalıdır.

MİAMBUTOL’uniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

Bulunmamaktadır.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

MİAMBUTOL,aluminyumhidroksitiçerenmideasitliğinigiderenantiasitilaçlarlaaynıanda

alınmamalıdır.Builaçlaretambutol’ünetkisiniazaltabilir.

Etambutolveetionamid(veremtedavisindekullanılır)’inbirliktekullanılması,yanetkilerde

artışanedenolabilir.

Disülfiramilebirliktekullanılmasıgözüzerinezararlıetkiriskiniartırabilir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.MİAMBUTOLnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

MİAMBUTOLtabletherzamandoktorunuzunsöylediğişekildealınmalıdır.Eğeremin

değilsenizdoktorunuzlayadaeczacınızadanışınız.

MİAMBUTOLdozu,kilonuzagöredoktorunuztarafındanbelirlenecektir.

lkkeztüberküloztedavisiyapılanhastalariçinönerilendoz,gündebirdefa15

mg/kg/gün’dür..

Dahaöncetüberküloztedavisiyapılanhastalariçinönerilendoz,gündebirdefa25mg/kg/gün

olup60günsonradoz15mg/kg/gün'edüşürülerektedaviyedevamedilir.

MİAMBUTOL,gündebirdefaalınmalıdır.

Uygulamayoluvemetodu:

Ağızdanalınır.Tabletlerbütünolarakbirbardaksuileyutulmalı,kırılmamalıve

çiğnenmemelidir.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanım:

13yaşındanküçükçocuklardakullanımıtavsiyeedilmez.

Yaşlılardakullanım:

Böbrekfonksiyonlarınormalolanyaşlıhastalardayukarıdabelirtilendozlarkullanılabilir.

Böbrekhastalığıolanyaşlıhastalardakantestlerinyapılmasıgerekebilir,budurumüzerine

dozazaltılabilir.

Özelkullanımdurumları

Böbrekyetmezliği:

Böbrekyetmezliğiolanhastalardadozayarıyapılır.

Karaciğeryetmezliği:

Karaciğeryetmezliğiolanhastalardadozayarıgereklideğildir.

Doktorunuzayrıbirtavsiyedebulunmadıkça,butalimatlarıtakipediniz.

İlacınızızamanındaalmayıunutmayınız.

DoktorunuzMİAMBUTOLiletedavinizinnekadarsüreceğinisizebildirecektir.

Tedaviyierkenkesmeyiniz.

EğerMİAMBUTOL’unetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaMİAMBUTOLkullandıysanız:

Eğerkullanmanızgerekenfazlatabletalmışsanızkusma,midebarsakbozuklukları,ateş,baş

ağrısı,başdönmesi,halüsinasyonlarve/veyagörmebozukluklarıgelişebilir.Hemen

doktorunuzla,eczacınızlayadaenyakınhastaneninacilservisiiletemasageçiniz.

MİAMBUTOL’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

MİAMBUTOL’ukullanmayıunutursanız:

Eğeralmanızgerekentabletialmayıunutursanız,hatırladığınızenkısazamandaalınız.Ancak

birsonrakidozarasında2saatvarsaalmayınız,dozuatlayınızvetakvimegöredevamediniz.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

MİAMBUTOLiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler:

Bulunmamaktadır.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,MİAMBUTOL’uniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

AşağıdakilerdenbiriolursaMİAMBUTOL’ukullanmayıdurdurunveDERHAL

doktorunuzabildirinveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Nefesalmadazorlanma,hırıltı,kızarıklık,gerginlikyadadüzensiznabızgibiişaretleri

olanciddialerjikreaksiyonlar

“Bunlarınhepsiciddiyanetkilerdir.”Eğerbunlardansizdemevcutise,sizinMİAMBUTOL’e

karşıciddialerjikreaksiyonunuzvardemektir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneye

yatırılmanızagerekolabilir.

Buçokciddiyanetkilerinhepsioldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasize

enyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Renkkörlüğüdahilgörmesorunları.Vakalarınçoğundatedavininkesilmesinden

normaledöner.Ancaknadirdurumlardasorununiyileşmesiuzunzamanalabiliryada

kalıcıolabilir.

Böbreksorunları.Eğerbelinizdeağrıvarsa,idraryaparkenzorlanıyorsanız,yanma

oluyorsayadaidrardakanvarsa

Bunlarınhepsiciddiyanetkilerdir.Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Ciddiyanetkilerçokseyrekgörülür.

Muhtemeldiğeryanetkiler:

Cilttedöküntüvekaşıntıyıiçerenalerjikreaksiyonlar

Solunumsorunları

Enfeksiyonriskindeartışanedenolabilenkanhücresayısındaazalma

Başdönmesi,konfüzyon,uyumbozukluğu,başağrısı,halüsinasyon

Gutvetatkaybı,hastaolmayadahissetme,diyare,metaliktat,kilokaybı,midegazı

yadaağrısıgibimidesorunları

Ciddiciltsorunlar(deri,ağız,gözkapağıvegenitalbölgedesoyulmayadaderidepul

puldöküme)

Kolvebacaklardauyuşukluk,halsizlik,şiddetliağrı,titreme

Gut(eklemyerlerindeağrıyadaşişme(özelliklebüyükayakparmağı),etkilenen

eklemlerdesıcaklık

Elvekolarkalarındasertşişlikleryadakırmızılekelerdahilciltsorunları

Trombositsayısındaazalma(zedelenmesonrasıuzunsürenkanama,morumsu

kızarıklıkyadakolaycamorarma’yanedenolabilir)

Karaciğersorunları(solukrenklidışkı,koyurenkliidraryadaciltteyadagözlerde

hafifçesarılıkolabilir)

Karaciğerfonksiyonlarıyadaüremiktarıiçinyapılankantestlerindeanormal

sonuçlar

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.MİAMBUTOL’unsaklanması:

MİAMBUTOL’uçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

25˚C’ninaltındakiodasıcaklığındavekurubiryerdemuhafazaediniz.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

Ambalajdaki/kartondaki/şişedeki son kullanma tarihinden sonra MİAMBUTOL’u

kullanmayınız/sonkullanmatarihindenöncekullanınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizMİAMBUTOL’u

kullanmayınız.

Ruhsatsahibi:KOÇAKFARMAİlaçveKimyaSanayiA.Ş.

Bağlarbaşı,GaziCad.,No:64-66

Üsküdar/İstanbul

malyeri:KOÇAKFARMAİlaçveKimyaSanayiA.Ş.

OrganizeSanayiBölgesi

Çerkezköy/Tekirdağ

Bukullanmatalimatı…/…/…tarihindeonaylanmıştır.

Bu ürünle ilgili haber bulunmamaktadır.