METSIL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • METSIL FORT 80 MG 50 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • METSIL FORT 80 MG 50 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • silikonlar

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699570080028
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 28-08-2017

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

METSİL ® FORT 80 mg çiğneme tableti

Ağızdan alınır.

Etkin madde:80 mgsimetikon

Yardımcımaddeler:Sodyumsakarin dihidrat, laktoz monohidrat, mannitol, povidon k-30,

magnezyum stearat, kolloidal anhidrus silika, mikrokristalizeselüloz, mentol kristal.

Bu ilacıkullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin içinönemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanmatalimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımısırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimattayazılanlara aynen uyunuz.İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek

veya düşükdoz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. METSİL FORT nedir ve ne için kullanılır?

2. METSİL FORT’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. METSİL FORT nasıl kullanılır?

4. Olasıyan etkiler nelerdir?

5. METSİL FORT’un saklanması

Başlıklarıyer almaktadır.

1. METSİL FORT nedir ve niçin kullanılır?

METSİL FORT 20 ve 50 tabletlik ambalajlarda bulunur.

Her çiğnemetableti beyaz, bir yüzü çentikli, yuvarlaktır ve 80 mgsimetikon içerir.

METSİL FORT, sindirimkanalında aşırıgazın yarattığıağrıyıdindirmek için kullanılanbir

gaz gidericidir.

METSİL FORT, hava yutulması, fonksiyonel dispepsi (yapısal nedenlere bağlıolmayan

hazımsızlık), ameliyat sonrasında oluşan gaz gerginliği, mide-bağırsaktaülser,irritabl kolon

(rahatsızlık hissi ile beraber bağırsak alışkanlıklarında değişikliklere yol açan bir kalın

bağırsakhastalığı), divertikülit (bağırsak duvarının zayıf noktalarında oluşan cepleşmelerin

iltihabınedeniyle karın ağrısıyla seyreden bir hastalık), postkolesistektomi sendromu (safra

kesesi ameliyatından sonraşikayetlerin devametmesi) ve kronik kolesistit (süregelen safra

kesesi iltihabı) gibişikayetlere bağlıolarak gaz çıkarılamamasının sorun yaratabileceği

durumlarda ve karın içi röntgen çekimleri (safra kesesi, bağırsak, böbrek gibi) öncesinde

mide-bağırsak kanalındaki gaz birikimlerini gidermek için kullanılır.

2. METSİL FORT’u kullanmadan önce dikkatedilmesigerekenler

METSİL FORT’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer;

Simetikona ya da METSİL FORT’ta bulunan yardımcımaddelerden herhangi birine karşı

aşırıduyarlılık varsa,

Sindirimsisteminde delinme, tıkanma veya bunlarınşüphesi varsa.

METSİL FORT’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİKULLANINIZ:

METSİL FORT tavsiye edilen günlük dozlarda kullanılmalıdır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsasizin için geçerliyse lütfen

doktorunuza danışınız.

METSİL FORT’un yiyecek veiçecek ile kullanılması

METSİL FORT’un yiyecek ve içeceklerle bilinen bir etkileşimi bulunmamaktadır.

Hamilelik

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

METSİL FORT’u hamilelik sırasında kullanıp kullanmayacağınıza doktorunuz karar

verecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

METSİL FORT’u emzirme sırasında kullanıp kullanmayacağınıza doktorunuz karar

verecektir.

Araç ve makine kullanımı

METSİL FORT’un araç ve makine kullanımıüzerine etkileri üzerine bir çalışma

yapılmamıştır. METSİLFORT’un olumsuz olarak etkilemediğine yeterince emin oluncaya

kadar motorlu taşıtlar dahil tehlikeli makineler kullanılmamalıdır.

METSİL FORT’un içeriğinde bulunan bazıyardımcımaddeler hakkında önemli

bilgiler

METSİL FORT, mannitol içermektedir. Ancak miktarınedeniyle herhangi bir yan etki

beklenmemektedir.

METSİL FORT’un her dozu 1 mmol (23 mg)’dandaha az sodyum ihtiva eder; bu dozda

sodyuma bağlıherhangi bir yan etki beklenmemektedir.

METSİL FORT, laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazışekerlere

karşıintoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa

geçiniz.

Diğer ilaçlarile birliktekullanımı

Tiroid hastalıklarının tedavisinde kullanılanlevotiroksin içeren birilaç kullanıyorsanız bu

durumu doktorunuza bildiriniz. METSİL FORT levotiroksin içerenilaçlar ile birlikte

kullanılacaksa her iki ilaç uygulamasıarasında en az 4 saat olmasıönerilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacışu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. METSİL FORTnasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığıiçin talimatlar:

METSİL FORT’u, doktorunuz başkaşekilde önermediği takdirde günde 4 kez, 1’er tablet

alınız.

Doktorunuz başkaşekilde önermediği takdirde, istenmeyen gazların giderilmesi için karın içi

röntgen çekimlerinden 3 gün önce başlamak üzere günde 3 defa 2’şer tablet alınız.

Doktorunuz tavsiye etmediği sürece günlük 6 tabletten fazla METSİL FORT kullanmayınız.

Uygulama yoluve metodu:

METSİL FORT’u günde 3 kez alıyorsanız yemeklerden sonra; günde 4 kez alıyorsanız

yemeklerden sonra ve yatmadan önce kullanınız.Tabletleri yutmadan önce iyice çiğneyiniz.

Değişik yaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

Çocuklarda damla ya da süspansiyon formlarının kullanılmasıönerilir.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlıhastalarda doz ayarlamasıgerekmemektedir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek bozukluğu:

Böbrek bozukluğu olan hastalarda doz ayarlamasıgerekmemektedir.

Karaciğer bozukluğu:

Karaciğer bozukluğu olan hastalarda doz ayarlamasıgerekmemektedir.

Eğer METSİL FORT’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla METSİL FORT kullandıysanız:

Kullanmanız gerekenden fazla METSİL FORT kullanmanızın, hayatıtehdit edici belirtilere

yol açmasıbeklenmez.

METSİL FORT’dan kullanmanız gerekenden fazlasınıkullanmışsanız bir doktor veya eczacı

ile konuşunuz.

METSİL FORT kutusunu doktorunuzveyaeczacınıza göstermeküzereyanınıza alınız.

METSİL FORT’u kullanmayıunutursanız

Unutulan dozlarıdengelemek için çift doz almayınız.

Bir sonraki dozu zamanıgelince alınız.

METSİL FORT kullanmayısonlandırırsanız

İlk önce doktorunuzla konuşmadan METSİL FORT almayıbırakmayınız. Bu ilacın kullanımı

üzerine daha fazla sorunuz varsa doktorunuz veyaeczacınıza danışınız.

4. Olasıyan etkiler nelerdir?

Tümilaçlar gibi, METSİL FORT’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlıolankişilerde yan

etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, METSİL FORT’u kullanmayıdurdurunuzve DERHAL

doktorunuza bildirinizveya sizeen yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Ellerin, ayakların, bileklerin, yüzün, dudaklarınşişmesi ya da ağzın veya boğazın

yutmayıveya nefes almayızorlaştıracakşekildeşişmesi.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizdemevcut ise, sizin METSİL FORT’a karşıciddi alerjiniz var

demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz,hemen doktorunuzabildirinizveya size

en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Yaygın deri döküntüsü

Bunların hepsi ciddi yanetkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz, doktorunuzasöyleyiniz:

Başağrısı

İshal

Mide bulantısı

Kusma

Mide ağrısı

Burun akıntısı

Bunlar METSİL FORT’un hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzuveya eczacınızıbilgilendiriniz.

5. METSİL FORT’un saklanması

METSİL FORT’u çocukların göremeyeceği,erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında

saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Son kullanma tarihiile uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra METSİL FORT’u kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz METSİL FORT’u

kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

HÜSNÜ ARSANİLAÇLARI A.Ş.

34398Şişli-İSTANBUL

Üretim yeri:

Biofarmaİlaç San. ve Tic A.Ş.

34885 Samandıra Kartal /İSTANBUL

Bu kullanmatalimatı tarihinde onaylanmıştır.