METOPRIM

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • METOPRIM FORT 20 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • METOPRIM FORT 20 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • bactrim

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699523010089
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 28-08-2017

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

 1 / 7 

KULLANMA TALİMATI

METOPRİM 800 mg/160 mg fort tablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde:Her bir tablet 800 mgsülfametoksazol ve 160 mg trimetoprimiçermektedir.

Yardımcımaddeler:Mısır nişastası, Povidon K-30, mikrokristalin selüloz (pH 101),

sodyumnişasta glikolat, magnezyum stearat.

Bu ilacıkullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin içinönemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanmatalimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımısırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızısöyleyiniz

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz.İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. METOPRİM nedir ve ne için kullanılır?

2. METOPRİM’i kullanmadan önce dikkatedilmesi gerekenler

3. METOPRİM nasıl kullanılır?

4. Olasıyanetkiler nelerdir?

5. METOPRİM’in saklanması

Başlıklarıyer almaktadır.

1. METOPRİM nedir ve ne için kullanılır?

METOPRİM 20 tablet içeren blister ambalajlarda sunulmaktadır

METOPRİM beyaz renkli iki yüzü çentikli, obleng tabletlerdir.

METOPRİM etkin madde olarak trimetoprimve sülfametoksazol içerir.

METOPRİM, bakterileri öldürereketki eden antibakteriyel bir ilaç türüdür. METOPRİM

tabletleri:

Pneumocystis jiroveci (P.carinii)‘nin neden olduğu akciğer enfeksiyonlarınıtedavi etmek

veya önlemek için

Toksoplazmozisi(az pişmişet veya kedi dışkısıile geçer) tedavi etmek veya önlemek için

Nokardiozisi(apselere neden olan bakteriyel enfeksiyon) tedavi etmek veya önlemek için

Üriner sistem enfeksiyonlarını(örn. sistit) veya uzun süreli bronşitin kötüleşmesini tedavi

etmek için

Kulak enfeksiyonlarını(akut otitis media) tedavi etmek için kullanılır.

 2 / 7 

2. METOPRİM’i kullanmadan önce dikkatedilmesi gerekenler

METOPRİM’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Trimetroprim, sulfonamidler veya diğer yardımcımaddelerden herhangi birisine karşı

alerjiniz (aşırıduyarlılığınız) varsa

Ciddi karaciğer hasarıya da sarılık varsa

Ciddi karaciğer bozukluğu veya porfiri (genetik bir hastalık) varsa

Ciddi karaciğer hastalığıvarsa

Hamile iseniz veya hamile kalmayıplanlıyorsanız

METOPRİM, 6 haftadan küçük yenidoğan bebeklere Pneumocystisjiroveci (P.carinii)

enfeksiyonu dışında verilmemelidir.

METOPRİM’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Ciddi alerjik reaksiyonlar veya bronşiyal astımöykünüz varsa

Glikoz 6-fosfat dehidrojenaz (G6PD) enzimeksikliğiniz varsa. Fava fasulyesi gibi belli

yiyecekleri yediğiniz zaman olumsuz reaksiyon gösterebilirsiniz.

Fenilketonüri adıverilen bir protein bozukluğunuz varsa

A grubu beta-hemolitik streptokok (bakteriyel bir enfeksiyon) pozitifse

Beslenmebozukluğunuz varsa

Yaşlıiseniz (daha fazla yan etki oluşabileceği için)

METOPRİM’ in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Tabletleri tercihen yiyecek veya içecek ile birlikte alınmalıdır.

Hamilelik

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

METOPRİM’i hamilelik döneminde kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

METOPRİM’in anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, tedavinin devamıkonusunda

doktorunuza danışınız.

Araç ve makine kullanımı

Yüksek kan basıncının tedavi edilmesi için kullanılandiğer ilaçların (antihipertansifilaçlar)

çoğunda olduğu gibi METOPRİM de nadiren sersemliğe neden olabilir ve konsantrasyon

kabiliyetini bozabilir. Bunedenle araç ve makine kullanırken dikkatli olunmalıdır.

METOPRİM’in içeriğinde bulunan bazıyardımcımaddeler hakkında önemli bilgiler

METOPRİM her dozunda 1 mmol (23 g)’den az sodyumihtiva eder; esasında “sodyum

içermez”.

 3 / 7 

Diğer ilaçlarile birliktekullanımı

Başka ilaçlar kullanıyorsanız veya yakın zamanda başka ilaç kullanmışiseniz, lütfen

doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz (reçetesiz satılan ilaçlar dahil olmak üzere). Özellikle:

ACE inhibitörleri (yüksek kan basıncınıtedavi etmek için, örn. kaptopril, lizinopril)

Amantidin (parkinsonizm veya bazıviral enfeksiyonlarıtedavi etmek için).

Prilokain gibi anestezikler

Prokainamid, amiodaron, dofetilid (bazıkalp hastalıklarınıtedavi etmek için)

Rifampisin, dapson, metamin gibi antibiyotikler

Varfarin gibi kanınızın pıhtılaşmasınıönleyen antikoagülanlar

Lamivudin, zidovudin, zalsitabin gibiantiviraller (virüslere karşıkullanılan ilaçlar)

Siklosporin (organ naklinden sonra organın reddedilmesini önlemek için)

Klozapin (ruhsağlığıproblemlerini tedavi etmek için)

Metotreksat,azatioprin,merkaptopurin gibi sitotoksik ilaçlar (bazıkanserleri, ciddi

psoriyazisi veya ciddi romatoid artriti tedavietmek için)

Digoksin (kalp hastalıklarınıtedavietmek için)

Bendroflumetiazid gibi diüretikler

Fenitoin (epilepsiyi tedavi etmek için)

Primetamin (sıtmayıtedavi etmek için)

Potasyumaminobenzoat (sklerodermayı, Peyronie hastalığınıtedavi etmek için)

Sülfonilüreler (diyabeti tedavi etmek için)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacışu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandıysanız ise lütfen doktorunuzaveya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. METOPRİM nasıl kullanılır?Metoprim

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığıiçin talimatlar:

Erişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklar: 12 saatte bir 1 tablet

12 yaşından küçük çocukların MetoprimFort kullanmasıtavsiye edilmez.

Yaşlılar veya böbrek bozukluğu olanlar:tabletleri tamolarak tarifedildiğişekilde alınız.

Pneumocystis jiroveci(P.carinii) tedavisi:Doz vücut ağırlığınıza göre ayarlanır. Olağan

doz her gün kilogrambaşına 20 mgtrimetoprimve 100 mgsülfametoksazoldür (birkaç

küçük doza bölünerek verilir).

Pneumocystis jiroveci(P.carinii) prevansiyonu veya Toksoplazmozisin tedavisi veya

prevansiyonu:doktorunuz aşağıdakilerden birisini seçebilir:

1. 7 gün süre ile günde bir tablet

2. Haftada üç kere diğer günlerde günde bir tablet

3. Haftada üç kere diğer günlerde günde iki kere bir tablet

Nokardiyozisin tedavisi:3 ay süre ile günde altıila sekiz tablet.

 4 / 7 

Uygulama yolu ve metodu:

Gastrointestinal rahatsızlığıenaza indirmek için METOPRİM’i bir miktar yiyecek veya

içecek ile almak tercih edilebilir.

Değişik yaşgrupları:

Çocuklardakullanım:

Çocuklarda METOPRİM kullanımıiçin doktorunuza danışınız.

Yaşlılarda kullanım:

Böbrek fonksiyonu normal olan yaşlıhastalarda önerilen yetişkin dozlarıuygulanmalıdır.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

METOPRİM’in karaciğer yetmezliği ve böbrek yetmezliği olan hastalardadoktor kontrolünde

dikkatli kullanılmasıönerilir.

Eğer METOPRİM’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla METOPRİM kullandıysanız:

Siz (veya başka birisi) aynıanda çok sayıda tablet alırsanız veya bir çocuğun tablet yuttuğunu

düşünüyorsanız, en yakın hastaneninacil servisi ile iletişime geçiniz veya hemen doktorunuzu

arayınız. Aşırıdozun belirtileri başdönmesi, bulantıveya kusma, döküntü, başağrısı,

düzensiz hareketler, uyuklama, idrar yaparken zorluk, yüzdeşişlik, güçsüzlük ve

konfüzyondur (kafa karışıklığı).

METOPRİM’den kullanmanız gerekenden fazlasınıkullanmışsanız bir doktor veya eczacıile

konuşunuz.

METOPRİM’i kullanmayıunutursanız:

İlacınızıalmayıunutursanız, unuttuğunuzu fark eder etmez bu dozu alın ve sonraki dozu her

zamanki saatte alınız.

Eğer, unutulduktan sonra, sonraki doz saatine yaklaştıysanız, o zaman unuttuğunuz dozu

atlayınız.

Unutulan dozlarıdengelemek için çift doz almayınız.

METOPRİM ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Kendinizi daha iyi hissettiğinizde METOPRİM tabletlerinizi almayıkesmeyiniz.

Tabletlerinizi doktorunuzun size söylediği süre boyunca almaya devamediniz. Aksi halde

problemgeri dönecektir.

 5 / 7 

4. Olasıyan etkiler nelerdir?

Tümilaçlar gibi METOPRİM’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlıolankişilerdeyan

etkiler olabilir.

Alerjik reaksiyon görülmesi durumunda METOPRİM kullanmayıdurdurun ve derhal

doktorunuza bildirin. Alerjik reaksiyonların görülmesıklıklarıçok seyrek (10.000 hastanın

1’inden az) görülür.Alerjik reaksiyonların belirtileri aşağıdaki gibidir:

Nefes almada güçlük

Bayılma

Yüzdeşişme

Ağız, boğaz veya gırtlak bölgesinde kırmızıveacılıve/veya yutkunmayıgüçleştiren

şişkinlik

Göğüs ağrısı

Vücutta kırmızılekeler

METOPRİM kullanımına bağlıgörülen diğer yan etkiler:

Çok yaygın (10 hastanın en az1’inde) görülen yan etkiler:

Anormal kalp atışına (çarpıntı) sebebiyet verecekşekilde kandaki potasyum seviyelerinde

artış

Yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla) görülen yan etkiler:

Bir mantarın sebep olduğu pamukçuk veya kandida diye isimlendirilen, ağızda veya

vajina bölgesinde görülenbir tür iltihap

Başağrısı

Bulantı

İshal

Deride kaşıntı

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla) görülen

yan etkiler:

Kusma

Çok seyrek (1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla) görülen

yan etkiler:

Yüksek ateşveya tekrarlayan iltihaplar

Ani başdönmesi veya nefes almada güçlük

Ağızda yara, uçuk veya dilde ağrıveya yara

Deride yumru ve kurdeşen (Deride kabarık, beyaz veya kırmızırenkli, kaşıntılılekeler)

Ciltte, ağzın içinde, burunda, vajinadaveya anal bölgede kabarcıklar

Gözde yanma ve kızarıklığa sebep olan iltihaplanma

Dışarıdayken kızarıklık veya güneşyanığıgörüntüsü oluşması(bulutlu bir hava varken

bile)

Kandaki sodyumdeğerlerinde azalma

 6 / 7 

Kan testlerinde değişiklik

Güçsüz, yorgun hissetme veya dikkat dağınıklığı, solgun cilt (kansızlık)

Kalple ilgili problemler

Sarılık (cildin ve gözün beyaz kısmının sararması).Sarılık, beklenmedik kanamaveya

morarma ile eşzamanlıgörülebilir.

Dışkıda kan görülmesinin eşlik edebileceği, midede ağrı

Göğüs bölgesi, kaslar veya eklemyerlerinde ağrıve kaslarda güçsüzlük hissi

Eklemiltihabı(artrit)

İdrarda bazısorunlar.İdrar yapmada güçlük. Normaldenfazla veya az miktarda idrar

yapma.İdrarda bulanıklık veya kan görülmesi.

Böbrek problemleri

Yüksek ateşin eşlik ettiği ani başağrısıveya boyunda sertlik

Hareketleri kontrol etmede güçlük

Kriz (konvülsiyon veya nöbetler)

Kararsız veya sersemhissetme

Kulakta çınlama veya başka alışıldık olmayan sesler duyma

Ellerde ve ayaklarda karıncalanmaveya uyuşma

Normal olmayan görüntüler görme(halüsinasyon)

Depresyon

HIV hastalarında kas ağrısıve/veya kaslarda güçsüzlük

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzuveya eczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da

0 800 314 00 08 numaralıyan etki bildirimhattınıarayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileribildirerekkullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkısağlamışolacaksınız.

5. METOPRİM’in saklanması

METOPRİM’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

C altında kuru bir yerde saklayınız veışıktan koruyunuz.

Son kullanma tarihiile uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra METOPRİM’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz METOPRİM’i kullanmayınız.

 7 / 7 

Ruhsat Sahibi:

Biofarmaİlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No: 156

34885 Sancaktepe/İstanbul

Telefon: (0216) 398 10 63 (Pbx)

Faks: (0216) 398 10 20

Üretim Yeri:

MünirŞahinİlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Yunus Mah. Sanayi Cad. No: 22

34873 Kartal/İstanbul

Telefon: (0 216) 306 62 60 (Pbx)

Faks: (0 216) 353 94 26

Bu kullanmatalimatı../ ../…. tarihinde onaylanmıştır.