METOART

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • METOART 10 MG/1 ML ENJ. COZ. ICEREN KULLANIMA HAZIR SIRINGA
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • METOART 10 MG/1 ML ENJ. COZ. ICEREN KULLANIMA HAZIR SIRINGA
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • metotreksat

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699828950011
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 / 18

KISA ÜRÜN B

LG

S

1. BE

ER

TIBB

ÜRÜNÜN ADI

METOART 10 mg/1 ml enjeksiyonluk çözelti içeren enjektör

2. KAL

TAT

F VE KANT

TAT

F B

LE

Şİ

M

Etkin madde:

Her 1 ml çözelti içeren enjektör, 10 mg metotreksat’a e

er 10,96 mg metotreksat disodyum

içerir.

Yardımcı madde(ler):

Sodyum klorür…………7,70 mg

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3. FARMASÖT

K FORM

Kullanıma hazır

ırıngada enjeksiyonluk çözelti

Steril

Sarı renkli, berrak çözelti.

4. KL

N

K ÖZELL

KLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

METOART a

ıdaki belirtilenlerin tedavisinde endikedir;

- Yeti

kin hastalardaki aktif romatoid artrit

- Non-steroid antienflamatuar ilaçlara (NSAID) cevabın yetersiz oldu

u aktif juvenil idiopatik

artritin poliartritik formları,

- Konvansiyonel tedaviye cevap vermeyen yeti

kin hastalardaki

iddetli ve jeneralize psöriazis

ve aktif psöriatik artritte

- Tiyopürin tedavisine yanıt vermeyen veya toleransı olmayan yeti

kin hastalarda hafif veya orta

iddetli Crohn hastalı

ının tedavisinde tek ba

ına veya kortikosteroidler ile kombine olarak

kullanımı endikedir.

4.2. Pozoloji ve uygulama

ekli

Pozoloji/uygulama sıklı

ı ve süresi:

METOART,

tıbbi

ürünün

itli

özelliklerini

etki

eklini

bilen

doktorlar

tarafından

reçetelendirilmelidir. METOART haftada bir kez enjekte edilir.

2 / 18

Hasta haftada bir kez uygulanması hakkında açıkça bilgilendirilmelidir. Enjeksiyon için hafta içi

sabit ve uygun bir gün belirlenmesi tavsiye edilir.

Metotreksat eliminasyonu üçüncü bir da

ılım aralı

ına sahip olan hastalarda (assit, plevral

efüzyon) azalır. Bu hastaların özellikle toksisite için dikkatli izlenmesi gerekir. Doz azaltılması

ya da bazı durumlarda metotreksat uygulamasının kesilmesi gerekir (bkz. bölüm 5.2 ve 4.4).

Romatoid artritli yeti

kin hastalarda doz:

Tavsiye edilen ba

langıç dozu olarak, haftada bir kez subkutan veya intramüsküler olarak

uygulanan

metotreksat’tır.

Hastalı

ideki

aktivitesine

hastanın

toleransına

toleransına ba

lı olarak ba

langıç dozu dereceli olarak haftada 2.5 mg arttırılabilir. Haftalık doz

25 mg’ı geçmemelidir. Bununla birlikte, 20 mg/haftayı a

an doz özellikle kemik ili

i supresyonu

gibi

toksisitede

önemli

artı

kilidir.

Yakla

hafta

sonra,

tedaviye

cevap

beklenebilir. Terapötik olarak istenilen sonucun elde edilmesi üzerine doz dereceli olarak en

ük etkin idame dozuna azaltılmalıdır.

Psöriazis ve psöriyatik artrit hastalarında doz:

Tedaviden bir hafta önce, idiyosenkratik advers reaksiyonları belirlemek için, 5-10 mg’lık bir

test dozunun parenteral olarak uygulanması tavsiye edilmektedir. Tavsiye edilen ba

langıç dozu,

haftada bir kez subkutan veya intramüsküler olarak uygulanan 7.5 mg metotreksat’tır. Doz

dereceli olarak arttırılabilir fakat genellikle haftalık doz 25 mg’ı geçmemelidir. Bununla birlikte,

20 mg/hafta’yı a

an doz özellikle kemik ili

i supresyonu gibi toksisitede önemli bir artı

kilidir. Yakla

ık 2-6 hafta sonra, tedaviye cevap beklenebilir. Terapötik olarak istenilen

sonucun elde edilmesi üzerine doz dereceli olarak en dü

ük etkin idame dozuna azaltılmalıdır.

Crohn hastalı

ı olan yeti

kin hastalarda doz:

langıç tedavisi:

Subkutan veya intramüsküler olarak uygulanan 25 mg/hafta

dame tedavisi:

Subkutan veya intramüsküler olarak uygulanan 15 mg/hafta

Pediyatrik popülasyonda METOART’ın Crohn hastalı

ının tedavisi için kullanımı ile ilgili

yeterli deneyim bulunmamaktadır.

3 / 18

Uygulama

ekli:

Bu tıbbi ürün sadece tek kullanım içindir.

METOART intramüsküler veya subkutan yolla uygulanabilir.

Toplam tedavi süresi doktor tarafından belirlenmelidir.

Not: E

er oral uygulama parenteral uygulama ile de

tirilecekse, oral uygulamadan sonra

metotreksatın de

ken biyoyararlanımına ba

lı olarak bir doz azaltılması gerekebilir. Mevcut

tedavi kılavuzlarına göre folik asit ilavesi dü

ünülebilir.

Özel popülasyonlara ili

kin ek bilgiler:

Böbrek yetmezli

i:

METOART zayıf böbrek fonksiyonu olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. A

ıdaki tabloya

göre doz ayarlaması yapılmalıdır:

Kreatin klerensi (mL/dak)

> 50

% 100

20-50

% 50

< 20

METOART kullanılmamalıdır

Karaci

er yetmezli

i:

METOART, özellikle alkole ba

lı karaci

er hastalı

ı geçirmi

veya geçirmekte olan hastalarda

dikkatli

kullanılmalıdır.

bilirubin

>5

mg/dl

(85.5

mikromol/l)

ise,

METOART

kontrendikedir.

Pediyatrik popülasyon:

Juvenil idiyopatik artritin poliartritik formlarının görüldü

ü 16 ya

ından küçük çocuklarda doz:

Tavsiye edilen doz, haftada bir defa 10-15 mg/m

vücut yüzey alanı (VYA)’dır. Tedaviye cevap

alınamaması durumunda haftalık doz 20 mg/m

(VYA) olarak arttırılabilir. Fakat e

er doz

artırılırsa izleme sıklı

ının artması gerekmektedir.

Juvenil idiyopatik artritli çocuk/ergen hastalar tedavi için her zaman bir romatoloji uzmanına

sevk edilmelidir.

Çocuklarda subkutan kullanıma ili

kin kısıtlı veriye ba

lı olarak, juvenil idiyopatik artritte

kullanım intramüsküler enjeksiyonla sınırlandırılmı

tır.

4 / 18

3 ya

ın altındaki çocuklarda etkililik ve güvenlilik ile ilgili yeterli deneyim olmadı

ından, bu ya

grubunda kullanılması önerilmez (bkz. bölüm 4.4).

Geriyatrik popülasyon:

ın artmasıyla beraber folat rezervlerinin azalmasıyla oldu

u kadar, azalan karaci

er ve

böbrek fonksiyonlarına ba

lı olarak ya

lı hastalarda doz azaltılmasına gidilebilir.

Üçüncü bir da

ılım aralı

ına sahip olan hastalar (plevral efüzyon, assit):

Metotreksat yarılanma ömrü üçüncü bir da

ılım aralı

ına sahip olan hastalarda normal zamandan

4 kat daha uzun oldu

u için, doz azaltılması veya bazı vakalarda metotreksat uygulamasının

kesilmesi gerekli olabilir (bkz. bölüm 5.2 ve 4.4).

4.3. Kontrendikasyonlar

METOART a

ıdaki durumlarda kontrendikedir:

Metotreksat veya bölüm 6.1' de listelenen yardımcı maddelerden herhangi birine kar

ı a

ırı

duyarlılık

iddetli karaci

er yetmezli

i (bkz. Bölüm 4.2)

Alkol ba

ımlılı

iddetli renal yetmezlik (Kreatin klerensi < 20 mL/dak’dan az, bkz. bölüm 4.2 ve 4.4)

Kemik ili

inde hipoplazi, lökopeni, trombositopeni veya belirgin anemi gibi önceden mevcut

kan diskrazisi

Tüberküloz ve HIV ve di

er immün yetmezlik sendromları gibi ciddi, akut veya kronik

enfeksiyonlar,

ız bo

u ülserleri ve bilinen gastrointestinal ülser hastalı

ında

Gebelik ve laktasyonda (bkz. bölüm 4.6)

Canlı a

ılarla e

zamanlı olarak kullanılması kontrendikedir.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Hastalar

tedavinin

gün

haftada

uygulanması

gerekti

konusunda

bilgilendirilmelidir.

Tedavi

altındaki

hastalar,

olası

toksik

etki

belirtileri

veya

advers

reaksiyonların görülmesi ve bunların en kısa sürede de

erlendirilmesi açısından uygun bir

ekilde takip edilmelidir. Bu yüzden metotreksat sadece antimetabolit tedavisi konusunda bilgi

tecrübesi

olan

doktorların

denetimi

altında

uygulanmalıdır.

iddetli

hatta

ölümcül

5 / 18

olabilecek toksik reaksiyon olasılı

ı dolayısıyla, hasta doktor tarafından riskler ve önerilen

güvenlik önlemleri hakkında tam olarak bilgilendirilmelidir.

3 ya

ın altındaki çocuklarda etkililik ve güvenlilik ile ilgili yeterli deneyim olmadı

ından, bu ya

grubunda kullanılması önerilmez (bkz. bölüm 4.2).

Tavsiye edilen tetkikler ve güvenlik önlemleri:

Metotreksat

tedavisine

lamadan

önce

veya

dinlenme

periyodundan

sonra

metotreksat

tedavisine yeniden ba

lanmadan önce:

Diferansiyel kan sayımı ve trombosit sayımı ile tam kan sayımı, karaci

er enzimleri, bilirubin,

serum albumin, akci

er filmi ve böbrek fonksiyon testleri. E

er klinik olarak belirtilmi

tüberküloz ve hepatit hariç tutulmalıdır.

Tedavi süresince (ilk altı ay boyunca en az ayda bir ve ondan sonra her üç ayda bir):

Doz arttı

ında izleme sıklı

ında da artı

ünülmelidir.

Mukozal de

iklikler için a

ız ve bo

az muayenesi

Diferansiyel kan sayımı ve trombosit ile beraber tam kan sayımı. Metotreksatın neden oldu

hemopoietik

baskılama

aniden

görünü

güvenli

dozlarda

ortaya

çıkabilir.

Beyaz

hücrelerinde

veya

trombosit

sayısında

herhangi

belirgin

tıbbi

ürünün

hemen

kesilmesini ve uygun destekleyici tedaviyi gerektirir. Hastalar enfeksiyonla ilgili tüm i

aretlerini

bildirmeleri

gerekti

konusunda

bilgilendirilmelidir

zamanlı

olarak

hematotoksik

tıbbi

ürünler (örn. leflunomid) kullanan hastalar kan ve trombosit sayımı ile yakından izlenmelidir.

3. Karaci

er fonksiyon testleri: Karaci

er toksisitesinin ortaya çıkması halinde özel dikkat

gösterilmelidir. Karaci

er fonksiyon testlerinde veya karaci

er biyopsisinde mevcut ya da tedavi

süresince geli

en herhangi bir anormallik durumunda tedavi yeniden düzenlenmelidir veya

durdurulmalıdır. Bu gibi anomaliler hekimin insiyatifinde yeniden ba

lanılan tedavi sonrasında

iki hafta içinde normale dönmelidir. Romatolojik endikasyonlarda hepatik toksisitenin izlenmesi

için

karaci

biyopsisinin

kullanımı

tartı

malıdır.

Birbirini

izleyen

karaci

erin

kimyasal

testlerinin

veya

kollajen

propeptidinin

hepatotoksisiteyi

yeteri

kadar

belirleyip

belirlemedi

inin

saptanması

için

daha

fazla

tırma

gereklidir.

Psöriazis

hastaları

için

tedaviden önce ya da tedavi sırasında karaci

er biyopsisi yapılma ihtiyacı mevcut bilimsel

verilere göre de

erlendirilmelidir. De

erlendirme hiç risk faktörü olmayan hastalar ile a

ırı alkol

kullanımı olan, karaci

er enzimlerinde kalıcı artı

lar gözlenen, karaci

er hastalı

ı geçmi

i olan,

ailede genetik karaci

er hastalı

ı bulunan, diyabeti olan, obezite hastalı

ı olan, geçmi

te uzun

6 / 18

süre hepatotoksik ilaçlara ya da kimyasallara maruz kalmı

olan ve uzun süre veya 1.5 g veya

daha fazla kümülatif dozda metotreksat tedavisi almı

olan gibi risk faktörü olan hastalar

arasında ayrı olarak de

erlendirilmelidir

Serumda karaci

er enzimlerinin kontrolü: Transaminazlarda normalin iki ya da üç katı geçici

yükselmeler hastalar tarafından % 13-20 sıklıkta bildirilmi

tir. Karaci

er enzimlerinde sabit bir

yükseli

durumunda dozda bir azaltma ya da tedavinin kesilmesi dü

ünülmelidir.

Karaci

er üzerindeki potansiyel toksik etkisi nedeniyle açıkça gerekmedikçe metotreksat ile

tedavi süresince ek hepatotoksik tıbbi ürünler alınmamalıdır ve alkol tüketiminden kaçınmalı

veya alkol tüketimi oldukça azaltmalıdır (bkz. bölüm 4.5). Beraberinde di

er tıbbi hepatotoksik

ilaçlar

(örn.

leflunomid)

alan

hastaların

karaci

enzimleri

yakından

izlenmelidir.

Aynı

önlemler e

zamanlı olarak hematotoksik tıbbi ürünler (örn. leflunomid) kullanıldı

ında da

alınmalıdır.

4. Böbrek fonksiyonu, böbrek fonksiyon testleriyle ve idrar tahlili ile izlenmelidir (bkz. bölüm

4.2 ve 4.3). Metotreksat ba

lıca böbrekler yoluyla elimine edildi

inden, ciddi istenmeyen

etkilere yol açabilecek böbrek yetmezli

i durumunda serum konsantrasyonlarının yükselmesi

beklenir.

Böbrek

fonksiyonunun

bozuk

olabilece

durumlarda

(örn.

lılarda),

daha

sık

aralıklarla izleme yapılmalıdır. Bu durum özellikle, metotreksatın eliminasyonunu etkileyen ve

böbrek hasarına neden olan (örn. non-steroid antiinflamatuvar ilaçlar) ya da potansiyel olarak

umunda

bozuklu

neden

olabilen

tıbbi

ürünler

aynı

anda

verildi

inde

uygulanmalıdır. Dehidrasyon, ayrıca metotreksatın toksisitesini artırabilir.

5. Solunum sisteminin de

erlendirmesi: Akci

er fonksiyon zayıflı

ı semptomları için dikkatli

olmak ve e

er gerekirse akci

er fonksiyon testi. Pulmoner etki hızlı bir tanı ve metotreksat

tedavisinin

kesilmesini

gerektirir.

Metotreksat

tedavisi

sırasında

pulmoner

belirtiler

(özellikle kuru, produktif olmayan öksürük) veya spesifik olmayan pnömoni potansiyel olarak

tehlikeli bir lezyonun belirtisi olabilir, tedavinin kesilmesini ve dikkatle izlemeyi gerektirir.

Genellikle kan eozinofili ile ili

kili akut veya kronik interstisyel pnömoni görülebilir ve ölümler

rapor edilmi

tir. Klinik olarak de

ken olmasına ra

men, metotreksata ba

lı akci

er hastalıkları;

, öksürü

e ba

lı nefes darlı

ı, hipoksemi ve gö

üs röntgen filminin üzerinde bir infiltrat

olarak belirti gösterir, enfeksiyon bu belirtilere dahil edilmemelidir. Akci

er hastalı

ı hızlı

hisi ve metotreksat tedavisinin kesilmesini gerektirir. Bu lezyon tüm dozlarda olu

abilir.

7 / 18

6. Ba

ıklık sistemi üzerine olan etkileri nedeniyle metotreksat a

ı ya yanıtı zayıflatabilir ve

immünolojik testlerin sonuçlarını etkileyebilir. Muhtemel aktivasyon nedeniyle inaktif, kronik

enfeksiyonların

(örn:

herpes

zoster,

tüberküloz,

hepatit

veya

varlı

ında

özel

dikkat

gerektirir. Metotreksat canlı a

ılar ile aynı zamanda uygulanmamalıdır.

metotreksat

alan

hastalarda,

malign

lenfomalar

abilir,

durumda

tedavi

kesilmelidir.

Spontan

olarak

gerileme

aretleri

göstermeyen

lenfoma,

sitotoksik

tedavinin

lamasını gerektirir.

Trimetoprim/sülfametoksazol gibi folat antagonistleri ile birlikte uygulanmasının nadir vakalarda

akut megaloblastik pansitopeniye neden oldu

u bildirilmi

tir.

Radyasyon kaynaklı dermatit ve güne

yanı

ı metotreksat tedavisi sırasında yeniden ortaya

çıkabilir

(recall-reaksiyonu).

Psöriatik

lezyonlar,

ınları

metotreksatın

aynı

anda

uygulanması sırasında

iddetlenebilir.

Metotreksat eliminasyonu, üçüncü bir da

ılım aralı

ına sahip olan hastalarda (assit, plevral

efüzyon) azalır. Bu hastaların özellikle toksisite için dikkatli izlenmesi gerekir. Doz azaltılması

ya da bazı durumlarda metotreksat uygulamasının kesilmesi gerekir. Plevral efüzyon ve assit,

metotreksat tedavisine ba

lanmadan önce drene edilmelidir (bkz. bölüm 5.2).

shal ve ülseratif stomatit metotreksatın toksik etkileri olabilir ve tedavinin kesilmesini gerektirir,

aksi takdirde hemorajik enterit ve intestinal perforasyon sonucu ölüm meydana gelebilir.

Vitamin preparatları etkilili

ini veya folik asit, folinik asit veya türevlerini içeren di

er ürünler

metotreksatın etkinli

ini azaltabilir.

Psöriazis tedavisinde metotreksat kullanımı; di

er tedavilerle yeterli cevap alınamayan, ciddi,

inatçı, ki

inin günlük aktivitelerini engelleyici psöriazisi bulunan hastalar ile sınırlandırılmalıdır

ve metotreksat yalnızca tanı biyopsi ve/veya dermatolojik konsültasyon ile do

rulandı

ında

uygulanmalıdır.

8 / 18

Ensefalopati/lökoensefalopati metotreksat tedavisi alan onkolojik hastalarda bildirilmi

tir ve bu

durumlar onkolojik olmayan durumlar için metotreksat tedavisi alan hastalarda da göz ardı

edilemez.

METOART

uygulanmadan

önce

hamile

olunmadı

ına

emin

olunması

gerekir.

Metotreksat

insanda embriyotoksisite, dü

ük ve fetal defektlere yol açar. Metotreksat, uygulama süresince

fertilitede azalmaya

yol açabilecek

ekilde spermatogenezi ve oogenezi etkiler. Bu etkiler

tedaviye devam edilmezse geri dönü

ümlüdür. Tedavi boyunca ve tedaviden sonra en az 6

boyunca kadında ve erkekte etkili do

um kontrolü uygulanmalıdır. Çocuk do

urma potansiyeli

olan hastalarla, üreme üzerindeki etkilerinin potansiyel riskleri tartı

ılmalıdır ve e

ler uygun bir

ekilde uyarılmalıdır (bkz. bölüm 4.6).

Bu tıbbi ürün her bir

ırıngada (1 ml’lik dozunda), 23 mg’dan daha az sodyum ihtiva eder. Bu

dozda sodyuma ba

lı herhangi bir yan etki gözlenmez.

4.5. Di

er tıbbi ürünler ile etkile

imler ve di

er etkile

im

ekilleri

Levetirasetam

Levetirasetam

metotreksatın

birlikte

uygulanmasının

metotreksat

klerensini

azalttı

böylece

kandaki

metotreksat

konsantrasyonunun

potansiyel

olarak

toksik

seviyelere

kadar

artmasına/uzamasına neden oldu

u bildirilmi

tir. Bu iki ilacı birlikte kullanan hastaların kan

metotreksat ve levetirasetam seviyeleri dikkatle incelenmelidir.

Alkol, hepatotoksik tıbbi ürünler, hematotoksik tıbbi ürünler

Düzenli

alkol

tüketimi

hepatotoksik

tıbbi

ürünlerle

zamanlı

kullanılması

metotreksatın hepatotoksik etkilerinin görülme olasılı

ını arttırır (bkz. bölüm 4.4 Özel kullanım

uyarıları ve önlemleri). Ba

ka hepatotoksik tıbbi ürünleri (örn. leflunomid) birlikte alan hastalar

dikkatle

izlenmelidir.

Aynı

önlemler

zamanlı

olarak

hematotoksik

tıbbi

ürünler

(örn:

leflunomid, azatiyoprin, retinoidler, sülfasazalin) kullanıldı

ında da alınmalıdır. Leflunomid,

metotreksat ile kombine uygulandı

ında pansitopeni ve hepatotoksisite insidansı artabilir.

Asitretin veya etretinat gibi retinodler ve metotreksatın kombine tedavisi hepatotoksisite riskini

artırır.

9 / 18

Oral antibiyotikler

Tetrasiklinler,

kloramfenikol

emilmeyen

geni

spektrumlu

antibiyotikler

gibi

oral

antibiyotikler, ba

ırsak florası inhibisyonu veya bakteriyel metabolizmanın baskılanması yoluyla

enterohepatik sirkülasyonu bozabilir.

Antibiyotikler

Bazı

vakalarda,

penisilinler,

glikopeptidler,

sülfonamidler,

siprofloksasin

sefalotin

gibi

antibiyotikler

metotreksatın

renal

klerensini

azaltabilir,

böylece

serumda

artan

metotreksat

konsantrasyonlarıyla e

zamanlı hematolojik ve gastrointestinal toksisite olu

abilir.

Plazma proteinlerine yüksek oranda ba

lanan tıbbi ürünler

Metotreksat,

plazma

proteinlerine

lanır

salisilatlar,

hipoglisemikler,

sülfonamidler,

difenilhidantoinler,

tetrasiklinler,

kloramfenikol

p-aminobenzoik

asit

asidik

antienflamatuar ajanlar gibi proteinlere ba

lanan di

er ilaçlar ile yer de

tirebilir. Aynı zamanda

kullanıldıkları zaman toksisite artı

ına neden olabilir.

Probenesid, zayıf organik asitler, pirazoller ve non-steroidal anti inflamatuar ajanlar

Probenesid,

kıvrım

diüretikleri

gibi

zayıf

organik

asitler

pirazoller

(fenilbütazon)

metotreksatın

eliminasyonunu

azaltabilir

yüksek

serum

konsantrasyonları

daha

yüksek

hematolojik

toksisiteye

açabilir.

Ayrıca

metotreksat

non-steroid

antiinflamatuvar tıbbi ürünler veya salisilatların kombinasyonunda toksisite artı

ı olasılı

ı vardır.

Kemik ili

i üzerinde advers reaksiyonları olan tıbbi ürünler

Kemik ili

i üzerinde advers reaksiyonları olan tıbbi ürünlerle (örn: sülfanomidler, trimetroprim-

sülfametoksazol, kloramfenikol, pirimetamin) birlikte kullanılması durumunda, kan olu

umunda

ciddi azalma görülme ihtimaline dikkat edilmelidir.

Folat eksikli

ine yol açan tıbbi ürünler

Folat eksikli

ine yol açan tıbbi ürünlerin (örn: sülfanomidler, trimetroprim-sülfametoksazol)

birlikte uygulanması metotreksat toksisitesinin artmasına yol açabilir. Folik asit yetersizli

durumunda özel önlem alınması tavsiye edilir.

10 / 18

Folik asit veya folinik asit içeren ürünler

Vitamin

preparatları

veya

folik

asit,

folinik

asit

veya

türevlerini

içeren

ürünler

metotreksatın etkinli

ini azaltabilir.

er antiromatik tıbbi ürünler

METOART

antiromatik

tıbbi

ürünlerle

(örn:

altın

bile

ikleri,

penisilamin,

hidroksiklorokin,

sülfasalazin,

azatioprin,

siklosporin)

beraber

uygulandı

ında

genellikle

metotreksatın toksik etkilerinde bir artı

beklenmez.

Sülfasalazin

Metotreksat ve sülfasalazin kombinasyonu, metotreksatın etkisinde bir artı

a sebep olabilir.

Sonuç olarak sülfasalazin vasıtasıyla folik asit sentezi inhibisyonuna ba

lı olarak, sadece bazı

nadir vakalarda istenmeyen etkilerde artı

a neden olabilir.

Merkaptopurin

Metotreksat

teofilinin

klerensini

azaltabilir.

nedenle,

metotreksat

merkaptopurin

kombinasyonu doz ayarlanmasını gerektirebilir.

Proton-pompası inhibitörü

Omeprazol

veya

pantoprazol

gibi

proton

pompası

inhibitörleriyle

birlikte

uygulanması

etkile

imlere yol açabilir: Metotreksat ve omeprazolün birlikte uygulanması metotreksatın renal

eliminasyonunun

gecikmesine

açar.

Pantoprazol

kombinasyonu,

miyalji

hidroksimetotreksat

metabolitinin

renal

eliminasyonunu

inhibe

eder,

vakada

titreme

bildirilmi

tir.

Teofilin

Metotreksat

teofilinin

klerensini

azaltabilir.

Metotreksat

beraber

kullanıldı

ında

teofilin

seviyesi izlenmelidir.

Kafein veya teofilin içeren içecekler

Metotreksat tedavisi süresince kafein veya teofilin içeren içeceklerin (kahve, kafein içeren

alkolsüz içecekler, siyah çay) a

ırı tüketiminden kaçınmalıdır.

11 / 18

Özel popülasyonlara ili

kin ek bilgiler

Özel popülasyonlara ili

kin herhangi bir etkile

im çalı

ması bulunmamaktadır.

Pediyatrik popülasyon

Pediyatrik popülasyona ili

kin herhangi bir etkile

im çalı

ması bulunmamaktadır.

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi X.

Çocuk do

urma potansiyeli bulunan kadınlar/Do

um kontrolü (Kontrasepsiyon)

Metotreksat tedavisi sırasında kadınlar hamile kalmamalıdır. Tedavi sırasında hamile kalınırsa,

metotreksat tedavisine ba

lı çocuklarda görülebilecek advers reaksiyonlarının riskleri hakkında

medikal bilgiler ara

tırılmalıdır. Bu yüzden, cinsel açıdan olgun hastalar (kadın veya erkek)

METOART tedavisi süresince etkili bir do

um kontrolü uygulamalıdır ve bu uygulamaya

tedaviden sonra en az 6 ay boyunca devam etmelidir (bkz. bölüm 4.4).

Çocuk do

urma potansiyeli olan kadınlar için tedavi öncesinde gebelik testi yapılması gibi

tedbirler alınarak bu kadınların hamile olmadı

ından kesinlikte emin olunmalıdır.

Gebelik dönemi

Metotreksat

gebelik

sırasında

kontrendikedir

(bkz.

bölüm

4.3).

Hayvan

çalı

malarında

metotreksat üreme toksisitesi göstermi

tir (bkz. bölüm 5.3). Metotreksatın insanda teratojenik

oldu

u görülmü

tür; fetal ölüm ve/veya konjenital anomalilere sebep oldu

u bildirilmi

tir. Sınırlı

sayıda

hamile

kadında

(42)

maruziyet

malformasyonların

(kranial,

kardiyovasküler

ekstremitel) insidansında artı

(1:14) ile sonuçlanmı

tır. E

er metotreksat kullanımına hamile

kalınmadan önce son verilmi

se, normal gebelikler bildirilmi

tir.

Laktasyon dönemi

Metotreksat infant için risk olabilecek bir konsantrasyonda anne sütüyle atılmaktadır ve bundan

dolayı uygulamadan önce ve uygulama boyunca emzirme kesilmelidir.

12 / 18

Üreme yetene

i / Fertilite

Metotreksat

genotoksik

oldu

undan

hamile

kalmak

isteyen

kadınların

genetik

danı

manlık

deste

i almaları tavsiye edilmektedir ve erkekler tedaviden önce spermlerini koruma imkanı

konusunda tavsiye almalıdırlar.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Tedavi

boyunca

yorgunluk

dönmesi

gibi

merkezi

sinir

sistemine

belirtiler

abilir. METOART’ın araç ve makine kullanımı üzerine az veya orta dereceli etkisi vardır.

4.8.

stenmeyen etkiler

En yaygın istenmeyen etkiler hematopoetik sistem baskılaması ve gastrointestinal hastalıklardır.

Advers ilaç reaksiyonları a

ıda sıklık

eklinde listelenmi

tir. Sıklıklar

ekilde tanımlanır:

Çok yaygın (

1/10), yaygın (

1/100 ila <1/10), yaygın olmayan (

1/1000 ila <1/100), seyrek

1/10000 ila <1/1000), çok seyrek (<1/10000) bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin

edilemiyor).

(Kist ve polipler de dahil olmak üzere) iyi huylu ve kötü huylu neoplazmlar

Çok seyrek : Metotreksat tedavisi kesildi

inde azalan lenfoma vakaları bildirilmi

tir.

Son zamanlarda gerçekle

tirilen bir çalı

mada, metotreksat tedavisinin

lenfoma insidansını arttırdı

ı kanıtlanamamı

tır.

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Yaygın

: Lökopeni, anemi, trombopeni

Yaygın olmayan

: Pansitopeni

Çok seyrek

: Agranülositoz, ciddi kemik ili

i depresyonu

Metabolizma ve beslenme hastalıkları

Yaygın olmayan

: Diyabetes mellitus’un tetiklenmesi

Sinir sistemi bozuklukları

Yaygın

: Ba

rısı, yorgunluk, uyku hali

Yaygın olmayan

: Ba

dönmesi, konfüzyon, depresyon

Çok seyrek : Görsel zayıflama, a

rı, ekstremitelerde müsküler asteni veya parestezi, tat

almada de

iklik (metalik tat), konvülsiyonlar, menenjit, paraliz

13 / 18

Bilinmiyor

: Lökoensefalopati

Göz hastalıkları

Seyrek

: Görsel bozukluklar

Çok seyrek

: Retinopati

Kardiyak hastalıklar

Seyrek

: Perikardit, perikardiyal efüzyon, perikardiyal tamponad

Vasküler hastalıklar

Seyrek

: Hipotansiyon, tromboembolik olaylar.

Solunum, gö

üs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar

Yaygın : Pnömoni, ço

u kez eozinofil ile ili

kili interstitial alveolit/akci

er iltihabı.

Ciddi akci

er hasarının (interstisyel pnömoni) potansiyel semptomları:

kuru, produktif olmayan öksürük, nefes darlı

ı ve ate

Seyrek : Pulmoner fibroz, Pneumocystis carinii pnömonisi, nefes darlı

ı ve bron

iyal

astım, plevral efüzyon

Gastrointestinal hastalıklar

Çok yaygın

: Stomatit, dispepsi, mide bulantısı, i

tah kaybı

Yaygın

: Oral ülserler, diyare

Yaygın olmayan

: Farenjit, ba

ırsak iltihabı, kusma

Seyrek

: Gastrointestinal ülserler

Çok seyrek

: Hematemesis (kan kusma), a

ırı kanama, toksik megakolon

Hepatobiliyer hastalıklar

Çok yaygın

: Transaminazların yükselmesi

Yaygın olmayan

:Siroz, fibroz ve karaci

er ya

lanması, serum albüminde azalma

Seyrek

: Akut hepatit

Çok seyrek

: Hepatik yetmezlik

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın

: Ekzantem, eritem, ka

ıntı

14 / 18

Yaygın olmayan

a kar

ı hassasiyet, saç kaybı, romatik nodüllerin artı

ı, herpes zoster,

vaskülit, derinin herpetiform döküntüleri, ürtiker

Seyrek

: Pigmentasyon artı

ı, akne, ekimoz

Çok seyrek

:Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz (Lyell’s sendromu),

tırnaklarda artan pigmentasyon de

iklikleri, akut paroni

i, furonküloz,

telanjiektazi

Kas- iskelet bozuklukları, ba

dokusu ve kemik hastalıkları

Yaygın olmayan

: Artralji, miyalji, osteoporoz

Böbrek ve idrar yolu hastalıkları

Yaygın olmayan

: Mesanenin inflamasyon ve ülserasyonu, renal bozukluk, idrar kaçırma

Seyrek

: Böbrek yetmezli

i, oligoüri, anüri, elektrolit bozuklu

Üreme sistemi ve meme hastalıkları

Yaygın olmayan

: Vajinanın inflamasyonu ve ülserasyonu

Çok seyrek

:Libido

kaybı,

impotens,

jinekomasti,

oligospermi,

mensturasyon

bozuklu

u, vajinal akıntı

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ili

kin hastalıklar

Seyrek

: Alerjik reaksiyonlar, anafilaktik

ok, alerjik vaskülit, ate

, konjunktivit,

enfeksiyon, sepsis, yara iyile

mesinin yava

laması, hipogammaglobinemi

Çok seyrek :

ntramüsküler veya subkutan uygulamayı takiben enjeksiyon bölgesinde

an lokal hasar (steril apse olu

umu, lipodistrofi).

stenmeyen etkilerin ciddiyet derecesi ve ortaya çıkı

ı dozaj seviyesine ve uygulama sıklı

ına

lıdır. Ancak ciddi istenmeyen etkilerin dü

ük dozlarda da ortaya çıkabilece

i için, hastaların

doktor tarafından düzenli olarak izlenmesi gereklidir.

Metotreksat intramüsküler yolla verildi

inde, enjeksiyon bölgesinde lokal istenmeyen etkiler

(yanma hissi) veya hasar (steril apse olu

umu, ya

dokusunda yıkım) ortaya çıkabilir. Sadece

tedavi sırasında azalan hafif lokal cilt reaksiyonları gözlenmi

tir.

15 / 18

üpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma

sonrası

üpheli

ilaç

advers

reaksiyonlarının

raporlanması

büyük

önem

ımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar / risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine

olanak sa

lar. Sa

lık mesle

i mensuplarının herhangi bir

üpheli advers reaksiyonu Türkiye

Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirmeleri gerekmektedir. (www.titck.gov.tr; e- posta:

tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99)

4.9. Doz a

ımı ve tedavisi

a) Doz a

ımı semptomları

Metotreksat toksisitesi ba

lıca hematopoietik sistemi etkiler.

b) Doz a

ımı durumunda tedavi

Kalsiyum folinat, metotreksatın toksik istenmeyen etkilerini nötralize etmek için spesifik bir

antidottur.

Yanlı

lıkla, alınması gerekenden fazla doz alındı

ında, bir saat içinde intramüsküler olarak

alınan

metotreksat

dozuna

miktarda

veya

daha

fazla

miktarda

kalsiyum

folinat

dozu

uygulanmalıdır ve bu i

leme metotreksat serum seviyeleri 10

mol/l’nin altına dü

ene kadar devam edilmelidir.

ırı doz a

ımı vakalarında, renal tübüllerde metotreksatın ve metabolitlerinin çökelmesinin

önlenmesi

için

hidrasyon

üriner

alkalizasyon

gerekebilir.

Hemodiyalizin

peritoneal

diyalizin metotreksat eliminasyonunu arttırdı

ı gözlemlenmemi

tir. Yüksek akımlı bir diyalizör

kullanılarak gerçekle

tirilen akut, intermitan hemodiyaliz ile etkili bir metotreksat klerensi

bildirilmi

tir.

5. FARMAKOLOJ

K ÖZELL

KLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Folik asit analogları

ATC kodu: L01BA01

Juvenil

idiyopatik

artritin

poliartritik

formları

kronik,

inflamatuar

romatik

hastalıkların

tedavisi için antiromatik tıbbi ürün.

16 / 18

Etki mekanizması

Metotreksat,

antimetabolitler

olarak

bilinen

sitotoksik

ajanlar

sınıfına

folik

asit

analo

udur. Dihidrofolat redüktaz enziminin yarı

malı inhibisyonu ile etki eder ve böylece DNA

sentezini inhibe eder. Metotreksatın psöriazis, psöriatik artrit ve kronik poliartritin tedavisinde,

inflamasyon

bölgesinde

metotreksata

ekstraselüler

adenozin

konsantrasyonunda

artı

layan

antiinflamatuvar

immünosüpresif

etkisi

olup

olmadı

olarak

bilinmemektedir.

5.2. Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

Emilim: Oral uygulamadan sonra metotreksat gastrointestinal kanaldan emilir. Dü

ük doz (7.5

mg/m

mg/m

vücut

yüzey

alanı

arasında

doz)

uygulanması

durumunda,

ortalama

biyoyararlanım yakla

ık %70’tir. Fakat bireyler arasında ve birey içinde önemli derecede sapma

(%25-100) görülme olasılı

ı vardır. Maksimum serum konsantrasyonu 1-2 saat sonra sa

lanır.

Subkutan ve intramüsküler enjeksiyonun biyoyararlanımı benzerdir ve yakla

ık %100’dür.

ılım:

Metotreksatın

yakla

%50’si

serum

proteinlerine

lanır.

Vücut

dokularına

ıldı

ından dolayı karaci

er, böbrekler ve özellikle dalakta haftalar ya da aylar süresince

tutulabilen

yüksek

konsantrasyonlarda

poliglutamit

formu

bulunmu

tur.

Küçük

dozlarda

uygulandı

ında, metotreksat az miktarda vücut sıvısına geçer. Terminal yarı ömrü ortalama 6 -7

saattir ve önemli ölçüde de

im gösterir (3-17 saat). Yarı ömür, üçüncü bir da

ılım alanına

sahip olan hastalarda (plevral efüzyon, assit) normal sürenin 4 katına kadar uzayabilir.

Biyotransformasyon: Uygulanan metotreksatın yakla

ık %10’u intrahepatik olarak metabolize

olur. Ba

lıca metaboliti 7-hidroksimetotreksattır.

Eliminasyon: Eliminasyon, öncelikle glomerular filtrasyon yoluyla ve proksimal tübülüste aktif

sekresyon ile renal olarak, ço

unlukla de

meden olur.

Safra ile yakla

ık %5-20 metotreksat ve % 1-5 7-hidroksimetotreksat elimine edilir. Güçlü

enterohepatik kan akı

ı gözlenir.

Böbrek yetmezli

i durumunda eliminasyon önemli oranda gecikir. Karaci

er yetmezli

ine ba

olarak eliminasyonda bozulma bilinmemektedir.

17 / 18

rusallık/do

rusal olmayan durum: Bilgi bulunmamaktadır.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Hayvanlarla

yapılan

çalı

malar

metotreksatın

fertiliteye

zarar

verdi

embriyotoksik,

fetotoksik ve teratojenik oldu

unu gösterir. Metotreksat in vivo ve in vitro olarak mutajeniktir.

Geleneksel

karsinojenesite

çalı

maları

yapılmadı

hayvanlar

üzerinde

yapılan

kronik

toksisite çalı

malarının yetersiz olması nedeniyle metotreksat insanlarda karsinojenik olarak

sınıflandırılmaz.

6. FARMASÖT

K ÖZELL

KLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Sodyum klorür

Enjeksiyonluk su

6.2. Geçimsizlikler

er paranteral ürünler ile geçimlili

i ile ilgili çalı

ma yapılmamı

tır. Bu tıbbi ürün, di

er tıbbi

ürünlerle ve çözücülerle karı

tırılmamalıdır.

6.3. Raf ömrü

24 ay

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

C altındaki oda sıcaklıklarında saklayınız.

Orijinal ambalajında saklayınız.

6.5. Ambalajın niteli

i ve içeri

i

10 mg/ml enjeksiyonluk çözelti içeren çözelti (10 mg/1 ml) içeren kullanıma hazır

ırınga,

yanında enjeksiyon için i

ne içeren karton kutu.

6.6. Be

eri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve di

er özel önlemler

Özel bir gereklilik yoktur.

Kullanılmamı

olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi ürünlerin kontrolü yönetmeli

i” ve

“Ambalaj atıklarının kontrolü yönetmelikleri”ne uygun olarak imha edilmelidir.

18 / 18

7. RUHSAT SAH

B

KOÇAK FARMA

laç ve Kimya Sanayi A.

larba

ı, Gazi Cad. No: 40

Üsküdar /

stanbul

Tel. : 0216 492 57 08

Faks.: 0216 334 78 88

E-posta : info@kocakilac.com

8. RUHSAT NUMARASI(LARI)

225/47

9.

LK RUHSAT TAR

H

/RUHSAT YEN

LEME TAR

H

lk ruhsat tarihi:24.06.2010

Ruhsat yenileme tarihi:

10.

KÜB’ÜN YEN

LENME TAR

H

29-6-2018

Medicines Safety Update, Volume 9, Number 2, June 2018

Medicines Safety Update, Volume 9, Number 2, June 2018

Oral methotrexate dosing, medicines associated with a risk of neuropsychiatric adverse events, and clozapine and gastrointestinal effects

Therapeutic Goods Administration - Australia

5-3-2012

Danish Pharmacovigilance Update, 16 February 2012

Danish Pharmacovigilance Update, 16 February 2012

Among the topics covered in this issue of Danish Pharmacovigilance Update are: Risk of overdose with methotrexate in the treatment of rheumatoid arthritis as well as intensified monitoring of heart rate and blood pressure in connection with treatment with Gilenya.

Danish Medicines Agency

24-5-2018

Jylamvo (Therakind Ltd)

Jylamvo (Therakind Ltd)

Jylamvo (Active substance: methotrexate) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3263 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2014/201706

Europe -DG Health and Food Safety

18-5-2018

Nordimet (Nordic Group B.V.)

Nordimet (Nordic Group B.V.)

Nordimet (Active substance: methotrexate) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3155 of Fri, 18 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2014/201706

Europe -DG Health and Food Safety