METILER

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • METILER 0,125 MG 25 DRAJE
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • METILER 0,125 MG 25 DRAJE
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • methylergometrine

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699587121554
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

METİLER ®

0.125mgDraje

Ağızdanalınır.

-Etkinmadde:Herbirdraje0.125mgmetilergonovinmaleatiçerir.

-Yardımcımaddeler:Laktozmonohidrat,patatesnişastası,jelatin,magnezyumstearat,talk,

şeker,kalsiyumkarbonat,dekstrozmonohidrat,tartrazin.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabu

ilacıkullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1.METİLERnedirveneiçinkullanılır?

2.METİLER’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.METİLERnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.METİLER’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.METİLERnedirveneiçinkullanılır?

METİLER

rahimkasılmasınısağlayanbirilaçgrubuna(prostaglandinler/oksitosikler)

dahildir.

METİLERsarırenkli,yassıyuvarlakdrajedir.Herkutuda25drajevardır.

METİLERrahminkasılmayetersizliğinevegebeliktenöncekidurumunadönmesine

bağlıdüşük,sezaryenameliyatveyadoğumsonrasırahimkanamasınınönlenmeve

tedavisinde,tamamlanmamışdüşükte,rahimiçeriğinindışaatılımınıçabuklaştırmakta,

löşinin(doğumdansonrarahimdengelenakıntı)gelmemesidurumundakullanılır.

2.METİLER’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

METİLERtedavinizinyeterliolupolmadığınıizleyebilmekiçindoktorunuzsizimonitöre

bağlayaraktansiyonunuzu,nabızsayınızıverahminizintedaviyeyanıtınıizlemekisteyebilir.

METİLER‘iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğeryüksektansiyonunuzvarsa,

Hamileiseniz,

Eğermetilergonovinmaleat’ayadaMETİLER‘in içerdiğiyardımcımaddelereaşırı

duyarlılığınızvarsa,

Proteazinhibitörü,azolgrubumantarilacıveyamakrolidgrubuantibiyotik

kullanıyorsanız,

Gebelikzehirlenmesinde(preeklampsi,eklampsidiyetanımlanan,gebelikte

görülebilen,idrardaproteinatılması,yüksektansiyon,ödem,nöbetdurumlarında),

lohusalıkhummasıgibibirenfeksiyonunuzvarsa,doğumuoluşturmakiçinveya

tehlikelispontan(kendiliğinden)düşükte,

METİLERkullanılmamalıdır.

METİLER’iaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Kalpdamarhastalıklarınızvarsa

Tıkayıcıbirdamarhastalığınızvarsa

Böbrekvekaraciğerhastalıklarınızvarsa

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

METİLER’inyiyecekveiçecekilekullanılması

Metilergonovinmaleatınyiyecekveiçeceklerlebilinenetkileşimiyoktur.

Hamilelik

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

METİLERhamileliksüresincekullanılmamalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

METİLERemzirmedönemindekullanılmamalıdır.

METİLER’inannesütüsalgısınıazalttığıveannesütünegeçtiğibildirilmiştir.Emziren

kadınlarınilacıbirkaçgünkullanmasıileemzirilenbebeklerdezehirlenmeyedairbazı

bildirimlervardır.Şubelirtilerdenbiriveyabirkaçıgözlemlenmişveilacınkesilmesiileyok

olmuştur;kanbasıncıyükselmesi,bradikardi(yavaşnabız)veyataşikardi(hızlınabız),

kusma,ishal,huzursuzluk,kaskrampları.Çocuğayanetkiolasılığıvesütsalgısınınazalması

nedeniileMETİLER’inemzirmesırasındakullanımıönerilmez.

Araçvemakinekullanımı

Araçvemakinekullanmaüzerineherhangibirolumsuzetkisibildirilmemiştir.Ancak

sersemlikhalinevenöbetlereyolaçmaihtimalinedeniyleMETİLERkullanımısırasındaaraç

vemakinekullanılmasıönerilmez.

METİLER’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

METİLERlaktozveşekeriçerir.Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlere

karşıduyarlılığınızolduğusöylenmişsebuilacıkullanmadanöncedoktorunuzadanışınız.

METİLER’iniçerdiğiboyarmadde(tartrazin)aşırıduyarlığa(alerji)sebepolabilir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Damarlardadaralmayanedenolanbaşkatürilaçlarvebölgeseluyuşmasağlayanilaçlar

(anestezikler)daMETİLERileaynıtürmaddeleriçerebilir.Butürilaçlarıkullanıyorsanız

kullanacağınızMETİLER

miktarıdoktorunuztarafındanayarlanacaktır.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.METİLERnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

METİLERgünde2veya3defa2drajekullanılır.

Uygulamayoluvemetodu:

METİLER

ağızyoluilealınır.

İlaçbirbardaksuiletokkarnınaalınır.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

METİLER’inçocuklarüzerindegüvenliliğiveetkililiğiyeterinceincelenmemiştir.

Yaşlılardakullanımı:

METİLER’inyaşlılarüzerindegüvenliliğiveetkililiğiiçinyeterlisayıda65yaşveüzerihasta

içerenklinikçalışmalaryoktur.Yaşlıhastalardaazalmışkaraciğer,böbrekvekalp

fonksiyonlarıolabileceğindentedaviyeendüşükdozaralığındanbaşlamakgerekir.

Özelkullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği/Karaciğeryetmezliği

Böbrekvekaraciğerhastalıklarındakullanılmamalıdır.

EğerMETİLER’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaMETİLERkullandıysanız

METİLER’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

METİLER’ikullanmayıunutursanız

Doktorunuzatlanandozunnezamanuygulanacağınakararverecektir.

Takipedendozunyeniuygulamazamanıiçindoktorunuzuntalimatlarınauymanızönemlidir.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

METİLERiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler

Herhangibiretkibeklenmemektedir.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiMETİLER‘iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

AşağıdakilerdenbiriolursaMETİLER‘ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Nefesdarlığı

Göğüsteağrı

Başağrısı

Çarpıntı

Kusma

Damarçevresindeağrı,kızarıklık,şişlik(tromboflebit)

Bilinçbulanıklığı

Kasılmaveyanöbet

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinMETİLER’ekarşıciddialerjiniz(aşırı

duyarlılığınız)vardemektir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastahaneyeyatırılmanızagerek

olabilir.

Başağrısıvenöbetyüzkişidenbirindegörülür.Başağrısıvenöbetdışındaciddiyanetkilerin

hepsiçokseyrek(onbinkişidebirdenaz)görülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasize

enyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Yüksektansiyon

Düşüktansiyon

İdrarlakangelmesi(hematüri)

Suzehirlenmesi

Solukelveayak

Ayaklardahalsizlik

Normaldışıterleme

İshal

Buruntıkanıklığı

Bunlarınhepsiciddiyanetkilerdir.Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Yüksektansiyonyüzkişidenbirindegörülür.Yüksektansiyondışındaciddiyanetkilerçok

seyrek(onbinkişidebirdenaz)görülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,doktorunuzasöyleyiniz:

Başdönmesi

Kulaklardaçınlama

Kramp

Bulantı

Deridekaşıntı

Deridedöküntü

Dildepastadı

BunlarMETİLER’inhafifyanetkileridir.Buyanetkileryaygınolmayan(100kişidebirila

1000kişidebirarası)yanetkilerdir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.METİLER’insaklanması

METİLER’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

Işıktanuzakta,25°C’ninaltındakiodasıcaklığındasaklanmalıdır.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız

Ambalajdaki/kartondaki/şişedekisonkullanmatarihindensonraMETİLER‘i kullanmayınız

/sonkullanmatarihindenöncekullanınız.

Sonkullanmatarihininilkikirakamıayı,sondörtrakamıyılıgösterir.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizMETİLER’ikullanmayınız.

RuhsatSahibi:ADEKAİlaçSanayiveTicaretA.Ş.

NecipbeyCad.No.88

55020–SAMSUN

Tel:(0362)4316045

(0362)4316046

Fax:(0362)4319672

ÜretimYeri: ADEKAİlaçSanayiveTicaretA.Ş.

NecipbeyCad.No.88

55020–SAMSUN

Tel:(0362)4316045

(0362)4316046

Fax:(0362)4319672

Bukullanmatalimatı........‘deonaylanmıştır.

30-7-2018

Apoquel (Zoetis Belgium S.A.)

Apoquel (Zoetis Belgium S.A.)

Apoquel (Active substance: Oclacitinib maleate) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5153 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2688/R/13

Europe -DG Health and Food Safety