METALYSE

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • METALYSE 10000 U (50 MG) ENJEKSIYONLUK TOZ ICEREN 1 FLAKON
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • METALYSE 10000 U (50 MG) ENJEKSIYONLUK TOZ ICEREN 1 FLAKON
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • tenecteplase

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699693270016
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KISA URUN

BiLGisi

1.

BESERi TIBBi URUNUN ADI

METAL

YSE®

10.000 U enjeksiyonluk toz iveren flakon

2.

KALiTATiF

VE

KANTiTATiF BiLESiM

Etkin madde:

1 flakon,

10.000 unite (50 mg) tenekteplaz iverir.

1 onceden

doldurulmu~

enjektOr, 10 ml

enjeksiyonluk su iverir.

Sulandmlarak

haz1rlanm1~

96zelti, her

ml'de

1.000 unite

mg) tenekteplaz iverir.

Tenektaplazm potensi, tenekteplaz ivin spesifik olan ve diger trombolitik ajanlar ivin kullan1lan

unitelerden farkh bir referans standart kullanilarak, finite (U) cinsinden ifade edilmektedir.

Tenekteplaz,

<;in

hamsteri over hucre dizisinde rekombinant DNA teknolojisi ile uretilen, fibrin-

spesifik bir plazminojen aktivatoriidur.

Yard1mc1

maddeler:

Yard1mc1

maddelerin tam bir listesi ivin, Boliim 6.1

bak1mz.

3.

FARMASOTiKFORM

Enjeksiyonluk 96zelti tozu ve 96zucusu

Toz beyaz - beyaz1ms1 renktedir. Sulandmlarak haz1rlanan preparat, berrak ve renksiz ile soluk sari

arasmda bir 9ozeltidir.

4.

KLiNiK OZELLiKLER

4.1

Terapotik endikasyonlar

ALYSE

eri~kinlerde,

israrh

ST yiikselmesi ya

yeni

sol dal

blogu ile birlikte olan akut

miyokard

enfarktiisunun

trombolitik

tedavisi

19m,

miyokard

enfarktiisii

semptomlarmm

ba~lamasmdan

sonraki 6 saat iverisinde kullanilmak iizere endikedir.

4.2

Pozoloji ve uygulama

~ekli

Pozoloji, uygulama

s1khg1

ve siiresi:

ALYSE, trombolitik tedavi konusunda deneyimli ve

tiirlii bir uygulamay1

izleyebilecek

imkanlar1 olan doktorlar tarafmdan re9ete edilmelidir.

ALYSE

tedavisi,

semptomlarm

ortaya

91kmasmdan

sonra

miimkiin

oldugu

kadar

9abuk

ba~latilmahdir.

METALYSE, maksimum doz 10.000 unite (50

tenekteplaz) olmak

ii.zere,

viicut agirhgma gore

uygulanmahdir.

Dogru

dozun uygulanabilmesi

i<;in

gerekli

olan miktar,

a~ag1daki

tabloya gore

hesaplanabilir.

Hastanm viicut

agirhg1

Tenekteplaz

Tenekteplaz

Kar~1hk

gelen

haz1rlanm1~

kategorisi (kg)

(mg)

96zelti miktar1 (ml)

<60

6.000

ile <70

7.000

ile <80

8.000

ile <90

9.000

10.000

Aynntilar

i<;in

bkz. Bolfun 6.6:

Be~eri

tibbi fuiinden arta kalan maddelerin

imhas1

ve diger ozel

onlemler

Uygulama

~ekli:

Uygulama

~ekline

ili~kin

talimatlar, Bolfun 6.6' da verilmektedir.

Gerekli doz,

yakla~1k

saniye

i<;inde,

tek intravenoz bolus

~eklinde

uygulanmahdir.

MET ALYSE sadece %0,9 sod

kloriir 96zeltisi ile rekonstitiie edilmesi

~art1yla,

daha once

a<;ilm1~

mevcut bir intravenoz damar yoluyla uygulanabilir. MET

ALYSE dekstroz 96zeltisiyle ge<;imsizdir.

Enjeksiyon 96zeltisine

ba~ka

hi9bir

ila<;

eklenmemelidir.

ard1mc1

tedavi

ST yiikselmeli miyokard enfarktiisli olan hastalarm tedavisine yonelik glincel

tedavi

kilavuzlan

dogrultusunda,

trombosit

inhibitorleri

antikoagiilanlar

yard1mc1

antitrombotik

tedavi

uygulanmahdir.

Koroner miidahale

i<;in

"Boliim 4.4"e bakm1z.

ALYSE

ile yiiriitiilen

klinik

9ah~malarda,

antitrombotik

yard1mc1

tedavi

olarak

fraksiyone

olmayan heparin ve enoksaparin

kullanilm1~tir.

Asetilsalisilik

asit,

semptomlarm

ortaya

91k1~mdan

sonra

mfunklin

oldugu

kadar

kisa

siirede

ba~latilmah

ve kontrendike

olmad1g1

siirece tedavi

ya~am

boyu siirdiiriilmelidir.

Ozel popiilasyonlara

ili~kin

ek bilgiler:

Bobrek yetmezligi:

Hayvanlardan elde edilen veriler temelinde bobrek fonksiyon bozuklugunun tenekteplaz aktivitesini

etkilemesi beklenmemektedir (Bkz 5.2).

Karaciger yetmezligi:

METAL

YSE, karaciger yetmezligi, siroz, portal hipertansiyon (ozofagus varisleri) ve aktif hepatit

gibi

agir karaciger fonksiyon bozuklugu durumlarmda kullanilmamahdir.

Pediyatrik popiilasyon:

ALYSE' in

ya~mdan

ki.i9ilk

9ocuklarda etkililigi ve gilvenliligi

belirlenmemi~tir.

Bu konuda

veri bulunmamaktad1r.

Geriyatrik popiilasyon:

METAL

YSE,

ya~h

hastalarda

ilzeri), daha yilksek kanama riski

nedeniyle,

dikkatle

uygulanmal1dir (Bkz.

Boliim 4.4'deki kanama ile ilgili bilgi ve Boliim 5.l'deki STREAM

9ah~mas1).

4.3

Kontrendikasyonlar

METAL

YSE,

bile~enlerinden

herhangi birine (tenekteplaz ya da formiildeki herhangi bir

yard1mc1

maddeye) veya gentamisine (iiretim prosesinden gelen bir eser

kalmt1)

kar~1

anaflaktik

(ya~am1

tehdit

edici) reaksiyon

oykilsil olan hastalara uygulanmamahd1r. Eger MET ALYSE tedavisinin yine de

gerekli oldugu

dii~ilnillilyorsa,

resiisitasyon gere9leri ihtiya9 durumunda kullanilmak ilzere hazir

bulundurulmahdir.

Aynca,

trombolitik

tedavi

daha

yilksek

kanama

riskiyle

ili~kili

oldugu

19m,

MET ALYSE

a~ag1daki

durumlarda kontrendikedir:

Halen var olan ya da son 6 ay ivinde ortaya

91km1~

bulunan onemli kanama bozuklugu,

Halen, etkili oral antikoagiilan (omegin,varfarin sodyum) tedavisi almakta olan hastalar (INR>l,3)

(Bkz.

Boliim 4.4 ve alt boliimii "Kanama"),

Herhangi bir merkezi sinir sistemi harabiyeti 6ykiisii (Y ani, neoplazma, anevrizma, intrakraniyal

ya da spinal cerrahi),

Var oldugu bilinen hemorajik diyatez,

Kontrol altmda olmayan

~iddetli

hipertansiyon,

6nceki 2 ay ivindeki major cerrahi

giri~im,

parenkimal bir organdan biyopsi ya da onemli travma

(bu halen ge9irilmekte olan akut miyokard enfarktiisii ile

ili~kili

herhangi bir travmay1 da kapsar),

Y akmlarda

ge9irilmi~

ya da kafatas1 travmas1,

Son 2 hafta ivinde yap1lan uzun

silrmil~

(>2 dakika) kardiyopulmoner resilsitasyon,

Akut perikardit ve/veya subakut bakteriyel endokardit,

Akut pankreati

Karaciger yetmezligi, siroz, portal hipertansiyon (ozofagus varisleri) ve aktif hepatit gibi agir

karaciger fonksiyon bozuklugu,

Aktif peptik iilserasyon,

Arteriyel anevrizma ve bilinen arteriyel veya venoz malformasyonlar,

Kanama riski yiiksek olan neoplazmalar,

Herhangi bir zamanda

ge9irilmi~

hemorajik inme ya da nereden kaynakland1g1 bilinmeyen inme

6ykiisii,

Son 6 ay ivindeki bilinen iskemik inme ya da ge9ici iskemik atak oykiisii,

Demans.

-------

----

--------

4.4

Ozel kullamm uyardan ve onlemleri

Koroner miidahale

Eger ilgili giincel tedavi kilavuzlarma gore primer perkiitanoz koroner

giri!?im

(percutaneous coronary

intervention=PCI) planlamyorsa, tenekteplaz (Bkz.

Boliim

ASSENT-4

9al1!?mas1)

verilmemelidir.

Kllavuzlarca belirtilen primer PCI

i!?leminin

bir saat i9inde yapllmas1 onerisine uyulamayan ve

primer

koroner rekanalizasyon tedavisi olarak tenekteplaz alan hastalar, anjiyografi ve

yard1mc1

koroner

giri!?im

iyin, gecikmeksizin, 6-24 saat i9inde veya tibben gerekliyse daha erken

!?ekilde,

koroner

miidahaleye

uygun

saghk

kurulu!?una

aktarilmahdir

(Bkz.

Boliim

5.1.

STREAM

9ah!?mas1).

Kan am a

METAL

tedavisinde

kar!?Ila!?1lan

komplikasyon

kanamadir.

Heparin

e!?zamanh

antikoagiilasyon uygulamas1 kanamaya katk1da bulunabilir. METAL YSE tedavisi s1rasmda fibrin

par9aland1g1

iyin, yeni

yapllm1!?

ponksiyon bOlgelerinde kanamalar olu!?abilir.

nedenle trombolitik

tedavi

muhtemel

biitiin

kanama bOlgelerinin

dikkatle

izlenmesini gerektirir (kateter yerle!?tirilen

bolgeler, arteriyel ve venoz ponksiyon bolgeleri, kesi ve igne

giri!?

yerleri

dahil).

MET ALYSE

tedavisi

s1rasmda sert kateterlerin

kullanilmasmdan,

intramuskiiler enjeksiyonlardan ve

hastanm

gereksiz yere hareket ettirilmesinden

ka91mlmahdir.

Kanama en

olarak enjeksiyon bolgesinde

goriilmii!?,

zaman zaman da genitoiiriner ve gingival

kanama

!?eklinde

gozlenmi!?tir.

Ciddi

kanama

ortaya

91kt1gmda,

ozellikle

serebral

hemoraji

durumunda,

e!?zamanh

heparin

uygulamasma derhal son verilmelidir. Kanama

ba!?lang1cmdan onceki 4 saat i9inde heparin

verilmi!?

ise,

protamin kullanilmas1

dii!?iiniilmelidir.

Bu konservatif onlemlere

yan1t

vermeyen

say1da

hastada, transfiizyon iiriinlerinin dikkatle irdelenerek

kullanilmas1 endike olabilir. Kriyopresipitat,

taze

donmu!?

plazma ve trombosit transfiizyonlar1 giindeme getirilmeli ve her uygulama sonrasmda

klinik ve laboratuar degerlendirmeleri yinelenmelidir. Kriyopresipitat infiizyonunda arzu edilen hedef

fibrinojen diizeyi 1

'dir. Son altematif olarak, antifibrinolitik ajanlarm kullan1lmas1 dii!?iiniilebilir.

A!?ag1daki

durumlarda, METAL YSE tedavisindeki riskier artabilir ve

riskier beklenen yararlara

kar!?l

tartilmahdir:

Sistolik kan

basmc1

> 160

Serebrovaskiiler hastahk

akmlarda ge9irilmi!? gastrointestinal veya genitoiiriner kanama (son

giin i9inde)

kalpte trombiis olas1hgmm yiiksek oldugu durumlar, omegin, atriyal fibrilasyon ile birlikte

mitral stenozu

Yakmlarda (son 2 giin i9inde)

yapild1g1

bilinen herhangi bir intramuskiiler enjeksiyon

ileri

ya!?

ya!?

iizeri)

Dii!?iik

viicut agirhg1 (60

kg'm

altmda)

Oral antikoagiilan alan hastalar: Uygulanan doz ya da antikoagiilan ilacm kullanilan son dozundan

sonra

ge9en sure nedeniyle rezidiiel etkililik beklenmiyorsa, bu durumun, bu iiriiniin/iiriinlerin

antikoagiilan aktivitesini gosteren uygun testlerle kan1tlanmas1 ko!?uluyla, METAL YSE

kullan1m1

dii!?iiniilebilir. Yapilan testlerin sonu9lar1, koagiilasyon sistemi iizerinde klinik

ay1dan

onemli bir

aktivite

olmad1gm1

gostermelidir

(omegin, K vitamini antagonistleri i9in INR

:'.S

olmas1

ya da

diger antikoagiilanlara

ili!?kin

diger testlere ait sonu9larm o test i9in normalin

iist

smmnm altmda

olmas1).

4 /

Aritmiler

Koroner tromboliz, reperfiizyon ile

ili~kili

aritmilere yol ayabilir. MET

ALYSE uygulamas1 s1rasmda

bradikardi

ve/veya

ventrikiller

ta~iaritmiler

iyin

antiaritmik

tedavi

arac;:lannm

(pacemaker,

defibrilator)

hazir bulundurulmas1 onerilmektedir.

Gliko-Protein (GP) IIb/IIIa antagonistleri

IIb/IIIa antagonistlerinin birlikte kullanilmas1 kanama riskini arttmr.

duyarhhk

Tekrar kullan1m

Tedaviden sonra, tenekteplaz molekiiliine

kar~1

kahc1

bir antikor

olu~umu

gozlenmemi~tir.

Ancak

METAL

uygulamasmm

tekrarlanmas1

konusunda

sistematik bir deneyim

bulunmamaktadir.

Etkin maddeye,

yard1mc1

maddelerden herhangi birine ya da gentamisine (iiretim prosesinden gelen

bir kalmt1)

kar~1

duyarh (anaflaktik reaksiyon

d1~mda)

oldugu bilinen

ki~ilere

METAL YSE

uygularken dikkatli olunmas1 gerekir. Eger bir anaflaktoid reaksiyon ortaya

c;:1karsa,

enjeksiyon derhal

durdurulmah ve uygun tedavi

ba~latilmahdir.

Hic;:bir

durumda,

fibrinojen,

plazminojen ve alfa2-

antiplazmin gibi hemostatik faktorler degerlendirilmeden tenekteplaz uygulamas1 tekrarlanmamahd1r.

Pediyatrik popiilasyon:

Giivenlilik ve etkililik hakkmdaki

bulunmad1gmdan,

c;:ocuklarda

alt1)

ALYSE

kullan1m1

onerilmemektedir.

4.5

Diger

t1bbi

iiriinler ile

etkile~imler

ve diger

etkile~im

~ekilleri

MET ALYSE ve akut miyokard enfarktiisii hastalarmda s1khkla kullanilan

ilac;:lar

ile diizenli

etkile~im

c;:ah~malar1

yapilmam1~tir.

Ancak, Faz

II ve III

ara~t1rmalar1

esnasmda tedavi edilen 12.000'den

fazla hastaya

ili~kin

verilerin analizinde, akut miyokard enfarktiisii hastalarmda s1khkla kullan1lan ve

MET ALYSE ile birlikte uygulanan

ilac;:larla,

klinik olarak onemli bir

etkile~im

ortaya

91kar1lmam1~t1r.

Koagillasyonu

etkileyen

trombosit

fonksiyonlarm1

degi~tiren

ila9lar

(om.

tiklodipin,

klopidogrel,

dii~iik

molekill agirhkh heparin), MET

ALYSE tedavisinden once, tedavi sirasmda veya

tedaviden sonra, kanama riskini artt1rabilir.

Birlikte GP IIb/Illa antagonistlerinin kullanilmas1, kanama riskini arttmr.

4.6

Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye:

Gebelik kategorisi

dir.

<;ocuk

dogurma potansiyeli bulunan kadmlar/Dogum kontrolii (Kontrasepsiyon):

Hamile kadmlarda METAL

YSE kullan1mma

ili~kin

smirh miktarda veri vardir.

Gebelik donemi:

METAL YSE'in gebe kadmlarda kullan1mma

ili~kin

yeterli veri mevcut degildir.

Hayvanlar iizerinde yap1lan

ara~tirmalar

iireme toksisitesinin bulundugunu

gostermi~tir

(bkz. 5.3).

insanlara yonelik potansiyel risk bilinmemektedir.

Tenekteplazla elde edilen klinik

d1~1

veriler, etkin maddenin bilinen farmakolojik aktivitesine bagh

olarak, anne hayvanlarda kanama ile birlikte sekonder mortalite

gostermi~

ve birka9 vakada

dii~iik

fetiislerin

rezorpsiyonu

ortaya

<;tkim~tir

etkiler,

sadece

tekrarlanan

uygulamas1yla

gozlenmi~tir).

Tenekteplazm teratojenik oldugu

dii~ilniilrnernektedir

(Bkz. Boliirn 5.3).

Gebelik

s1rasmda

rniyokard

enfarktiisu

dururnunda,

potansiyel

risklere

kar~1hk

tedavinin

yarar1

degerlendirilrnelidir.

Laktasyon donemi:

Tenekteplazm insan

sutiine

ge<;ip

ge9rnedigi bilinmernektedir. Trornbolitik tedaviyi izleyen ilk 24

saat suresince ernzirilrnernelidir.

Ureme yetenegi

Fertilite:

Tenektaplaz

(MET ALYSE)

i<;in,

fertilite

ilgili

klinik

d1~1

<;ah~rnalar

klinik

veriler

bulunmamaktadir.

Ara~

makine

kullamm1 iizerindeki etkiler

Ge9erli degildir.

istenmeyen etkiler

Guvenlilik profilinin

ozeti

Hernoraji, tenekteplaz kullan1rn1yla

ili~kili

<;ok

yaygm bir istenmeyen etkidir. Hernoraji tipi buyilk

<;ogunlukla,

enjeksiyon yerinde

olu~an

yilzeyel

kanamalar

~eklindedir.

Ekirnozlar yaygm olarak

gozlenir, ancak s1khkla herhangi bir spesifik onlern gerektirmez. inme (intrakraniyal kanama dahil)

diger ciddi kanama episodlar1

ge<;iren

hastalarda oliirn ve

kahc1

rnaluliyet dururnlar1

bildirilrni~tir.

Advers etkilerin listelenmis ozeti

A~ag1da

verilen

advers

etkiler

s1khk

sistern-organ

sm1flarma

gore

gruplandmlrn1~t1r.

S1khk

dereceleri

~ekilde

tan1rnlanrn1~t1r:

<;ok

yaygm

(~1/10);

yaygm

(~11100

ila <1/10); yaygm olrnayan

(~1/1.000

ila <11100); seyrek

(~1/10.000

ila <111.000);

<;ok

seyrek (<l/10.000), bilinmiyor (eldeki

verilerden hareketle tahrnin edilerniyor).

Bag1~1khk

sistemi

hastahklan

Seyrek:

Anaflaktoid

reaksiyonlar

(dokilntiiler,

urtiker,

bronkospazrn,

larinks

oderni

dahil)

Sinir sistemi

hastahklan

aygm olrnayan:

Sornnolans, afazi, herniparezi, konvillsiyon gibi

ili~kili

sernptornlar da dahil,

intrakraniyal hernoraji (serebral hernoraji, serebral hernatorn, hemorajik inme,

hemorajik

transformasyon

inmesi,

intrakraniyal

hematom,

subaraknoid

hemoraji gibi)

hastahklan

aygm olrnayan:

Kardiyak

hastahklar

Gozde kanarna

Yaygm olmayan:

Tenekteplaz tedavisiyle zamansal olarak yakmdan

ili~kili

~ekilde

ortaya

<;1kan

reperfiizyon

aritmileri

(asistoli,

akselere

idiyoventrikiller

aritmi,

aritmi,

ekstrasistoller, atriyal fibrilasyon,

atriyoventrikiller blok (birinci dereceden tam

bloga kadar) bradikardi,

ta~ikardi,

ventrikiiler aritrni, ventriki.iler fibrilasyon,

ventrikiiler

ta~ikardi

gibi). Reperfiizyon aritmileri kardiyak arreste yol

a<yabilir,

ya~am1

tehdit

edici

olabilir

konvansiyonel

antiaritmik

tedavilerin

kullanilmasm1 gerektirebilir.

Seyrek:

Vaskiiler

hastabklar

~okyaygm:

Seyrek:

Perikardiyal hemoraji

Kan am a

Emboli (trombotik embolizasyon)

Solunum,

gogiis

bozukluklari

ve mediastinal

hastahklar

Y aygm:

Epistaksi

Seyrek:

Pulmoner hemoraji

Gastrointestinal

hastabklar

aygm:

Gastrointestinal

kanama

(gastrik

kanama,

gastrik

iilser

kanamas1,

rektal

kanama, hematemez, melena, ag1zda kanama gibi)

Yaygm olmayan:

Retroperitoneal kanama (retroperitoneal hematom gibi)

Bilinmiyor:

BulantI, kusma

Deri ve

deri

alt1

doku

hastahklari

Yaygm:

Ekimoz

Bobrek

idrar

yolu

hastahklari

Yaygm:

Urogenital kanama (hematiiri, iiriner kanalda kanama gibi)

Genel

bozukluklar

ve uygulama bOlgesine

ili~kin

hastahklar

Yaygm:

Enjeksiyon yerinde hemoraji, ponksiyon yerinde hemoraji

Ara~t1rmalar

Seyrek:

Bilinmiyor:

Kan basmcmda

dli~me

Vlicut ISlsmda

art1~

Yaralanma

ve zehirlenme

Bilinmiyor:

Yag embolizasyonu (emboli tutulan organlara

ili~kin

sonu9lara yol

a<yabilir)

Diger trombolitik ajanlarda oldugu gibi, miyokard enfarktiisiiniin ve/veya trombolitik uygulamasmm

sekeli olarak

a~ag1daki

olaylar

bildirilmi~tir:

yaygm:

Yaygm:

Yaygm olmayan:

Seyrek:

Hipotansiyon, kalp

h1z1

ve ritminde bozukluklar, anjina pektoris

Rekiirrent

iskemi,

kalp

yetmezligi, miyokard

enfarktiisil,

kardiyojenik

~ok,

perikardit, pulmoner 6dem

Kardiyak arrest, mitral yetmezlik, perikardiyal efiizyon, ven6z tromboz, kalp

tamponad1, miyokard rilptiiril

Pulmoner embolizm

Bu kardiyovaskiiler olaylar

ya~am1

tehdit edici olabilir ve

Ollime

a<yabilir.

----

-------

Supheli advers reaksiyonlarm raporlanmas1

Ruhsatland1rma sonras1

~upheli

ila9 advers reaksiyonlarmm raporlanmas1 buyiik onem

ta~1maktad1r.

Raporlama

yap1lmas1,

ilacm yarar/risk dengesinin sfuekli olarak izlenmesine olanak saglar. Saghk

meslegi mensuplarmm herhangi bir

~upheli

advers reaksiyonu Tiirkiye Farmakovijilans Merkezi

(TUF

AM)'ne

bildirmeleri gerekmektedir (www.titck.gov.tr; e-posta: tiifam@titck.gov.tr; tel: 0 800

314 00 08; faks: 0 312 218 35 99).

4.9

Doz

a~1m1

ve tedavisi

a~1m1

durumunda, kanama riskinde

art1~

olabilir. Siddetli ve uzun siiren bir kanamada yerine

koyma tedavisi

du~linillebilir

(plazma, trombosit); Bollim

4.4'e

de bakm1z.

5.

FARMAKOLOJiK OZELLiKLER

5.1

Farmakodinamik ozellikler

Farmakoterapotik grup:

ATCkodu:

Etki mekanizmas1

Antitrombotik ajanlar

BOlA

Tenekteplaz,

dogal

t-PA'dan

protein

yap1smm

bolgede

modifiye

edilmesiyle

tfuetilmi~

rekombinant fibrin-spesifik plazminojen

aktivatOrlidilr.

Trombusiln (kan

p1ht1s1)

fibrin

bile~enine

baglan1r ve trombuse bagh plazminojeni selektif olarak plazmine

donu~tfuur;

ise trombuslin fibrin

matriksini degrade eder.

Tenekteplaz,

dogal

t-PA'ya

kiyasla daha yliksek bir fibrin spesifitesine

sahiptir ve endojen inhibitorii

AI-1) tarafmdan inaktivasyona

kar~1

da daha buyiik bir diren9

gosterir.

F armakodinamik etkiler

Tenekteplaz uygulamasmdan sonra, a.2-antiplazminin (plazminin

s1v1

faz inhibitOru) doza bag1mh

olarak tliketildigi ve bunun sonucunda sistemik plazmin

olu~um

duzeyinin ylikseldigi

gozlenmi~tir.

gozlem, ama9lanan plazminojen aktivasyonu etkisi ile uyumludur.

Kar~Ila~t1rmah

9ah~malarda

maksimum

tenekteplaz

dozu

(10.000

mg'a

kar~1hk

gelir)

tedavi

edilen

hastalarda

fibrinojende

%15'in

altmda bir azalma ve plazminojende

%25'in

altmda bir azalma gozlenirken,

alteplaz fibrinojen ve plazminojen duzeylerinde

yakla~1k

%50 azalmaya neden

olmu~tur.

Otuz glinde,

klinikte onemli olabilecek herhangi bir antikor

olu~umu

saptanmam1~tir.

Klinik etkililik ve gilvenlilik

II anjiyografi

9ah~malarmdaki

damar

a91khg1

verileri, akut miyokard enfarktiisii ge9irmekte

olan hastalarda tek intravenoz bolus

~eklinde

verilen tenekteplazm,

enfarktlis ile

ili~kili

arterde

bulunan kan

p1htilarm1 eritmede, doza bagh bir

~ekilde

etkili oldugunu gostermektedir.

ASSENT-2

Yakla~1k

17.000 hasta iizerinde yliriitiilen

geni~

9aph bir mortalite

ara~tlrmasmda

(ASSENT-2),

tenekteplazm

mortaliteyi

azaltmada

alteplaza

terapotik

olarak

e~deger

oldugu

(her

tedavi

rejiminde de 30.

giinde %6,2;

rolatif risk oran1

ivin %95

guven arahgmm list

1,124) ve

tenekteplaz kullan1mmm non-

intrakraniyal kanamalarm insidansmda anlamh bir azalmayla

ili~kili

oldugu (%26,4'e

kar~1

%28,9, p=0,0003)

gosterilmi~tir.

Bu, belirgin olarak daha az transflizyon

gerektigi anlamma gelmektedir (%4,3'e

kar~1

%5,5, p=0,0002). intrakraniyal hemoraji tenekteplaz ve

alteplaz kullan1mmda

s1ras1yla

%0,93 ve %0,94 oranmda

olu~mu~tur.

Koroner damar

av1khg1

ve smirh klinik sonu9lardan elde edilen veriler, akut miyokard enfarktiisii

ge9iren hastalarm, semptomun ortaya 91kmasmdan sonra 6 saatten daha uzun bir zaman ge9tigi

durumda da

ba~an

ile tedavi edildigini

gostermi~tir.

ASSENT-4

ASSENT-4 PCI

9ah~mas1,

geni~

miyokard enfarktiisii olan 4.000 hastada, 60 ile 180 dakika ivinde

yapilacak

primer Perki.itan Koroner

Giri~im

(PCI) oncesinde uygulanan tam doz tenekteplaz ve

e~zamanh

4.000 IU'ya kadar tek doz fraksiyone olmayan heparin bolusunun, tek

ba~ma

primer

PCI'ya

kiyasla

daha

sonu9lar

saglay1p

saglamayacagm1

gostermek

amac1yla

tasarlanm1~tir.

Ara~tlrma

1667 hasta randomize

edilmi~ken,

tenekteplaz alan destekli PCI grubunda mortalitenin

say1sal

olarak daha

yi.iksek

bulunmas1 nedeniyle, zamanmdan once

sonlandmlm1~t1r.

Doksan

giin

ivinde

Oliim,

kardiyojenik

ya da konjestif kalp yetmezliginden

olu~an

bile~ik

primer sonlan1m

noktasmm ortaya

91k1~1,

tenekteplaz ve bunu izleyen rutin ivedi PCI uygulamas1

~eklindeki

ara~tirma

rejimiyle tedavi edilen grupta anlamh derecede daha yi.iksekti; tek

ba~ma

PCI grubundaki %13,4'e

(110/819) kiyasla %18,6 (151/810), p = 0,0045.

Primer sonlan1m

noktas1

av1smdan

gruplar arasmda

gi.indeki

anlamh

farkhhk,

henilz

daha

hastane

tedavisi

si.irerken

gi.inde

yapilan

degerlendirmelerde de bulunmaktaydi.

Say1sal

olarak, klinik

bile~ik

sonlan1m noktasm1

olu~turan

bile~enlerin

hepsi de, tek

ba~ma

PCI rejimi

lehindeydi;

oli.im,

Siras1yla

%6,Te

kiyasla %4,9, p = 0,14; kardiyojenik

%6,3'e kiyasla %4,8,

p=0,19; konjestif kalp yetmezligi %12,0'a kiyasla %9,2, p = 0,06. Sekonder sonlan1m noktalar1 olan

re-enfarkti.is ve hedef damar revaskillarizasyon tekrar1, onceden tenekteplaz ile tedavi edilen grupta

anlamh

olarak

daha

fazlayd1;

re-enfartiis

%6,1

kiyasla

%3,7,

0,0279;

hedef

damar

revasktilarizasyon tekran, %6,6'ya kiyasla %3,4, p = 0,0041.

PCI'

den once tenekteplaz uygulamasmda

a~ag1daki

advers olaylar daha

ortaya

91ktI;

intrakraniyal

kanama,

%l'e

kiyasla %0, p =

0037; inme, %1,8'e kiyasla %0, p <0,0001; major kanamalar,

%5,6'ya kiyasla %4,4, p =

0,3118; minor kanamalar,

%25,3'e k1yasla %19,0, p = 0,0021; kan

transfiizyonlar1, %6,2'ye kiyasla %4,2, p = 0,0873; ani damar tikanmas1, %1,9'a kiyasla %0,1,

p=0,0001.

STREAM <;ALISMASI

STREAM

9ah~mas1,

semptomlarm

ba~lamasmdan

sonra 3 saat ivinde

ST yi.ikselmeli

miyokard

infarkti.isil ge9iren, ilk

t1bbi

temastan sonraki bir saat ivinde primer PCI uygulanamayan hastalarda,

standart bir primer

PCI stratejisine

kar~1hk

farmako-invazif bir stratejinin etkililik ve glivenliligini

degerlendirmek

ivin

tasarlanm1~tir.

Farmako-invazif strateji, bolus tenekteplazla erken fibrinolitik

tedavi,

buna ek

antiplatelet ve

antikoagiilan tedavi

sonrasmda 6-24

saat

ivinde

yapilan bir

anjiyografi veya kurtanc1 koroner

giri~imini

kapsam1~t1r.

<;a11~ma

popillasyonu, interaktif bir ses

yan1t

sistemi

yard1m1yla

randomize

edilmi~

1892

hastay1

kapsam1~t1r.

30 giin ivinde goriilen

oli.im

veya kardiyojenik

veya konjestif kalp yetmezligi veya

enfarktiis

tekrarmm

bile~imi

olan

primer

sonlan1m

noktas1,

farmako-invazif kolda

%12,4

(116/939) olurken, primer

PCI kolunda %14,3 (135/943)

~eklinde

ortaya

91km1~tir

(rOlatif risk 0,86

(0,68-1,09)).

Farmako-invazif stratejinin primer PCI'ye kiyasla primer

bile~ik

sonlan1m noktasmm

bile~enleri,

a~ag1daki

s1khklarla

gozlenmi~tir:

Farmako-invazif

Primer PCI

(n=944)

948)

Bile~ik

olfun,

~ok,

konjestif

kalp

yetmezligi,

enfarktiis

116/939 (%12,4)

135/943 (%14,3)

0,21

tekrar1

Tfun nedenlere bagh mortalite

43/939 (%4,6)

421946

(%4,4)

0,88

Kardiyojenik

41/939 (%4,4)

561944

(%5,9)

0,13

Konjestif kalp yetmezligi

57/939 (%6,1)

721943

(%7,6)

0,18

Enfarktiis

tekrar1

23/938 (%2,5)

21/944 (%2,2)

0,74

Kardiyak mortalite

31/939 (%3,3)

321946

(%3,4)

0,92

Major ve minor intrakraniyal olmayan (IKO) kanamalara ait gozlenen insidans, her iki grupta da

benzerdi:

Farmako-invazif

Primer PCI

(n=944)

(n=948)

Major IKO kanama

61/939 (%6,5)

451944

(%4,8)

Minor IKO kanama

2051939

(%21,8)

191/944 (%20,2)

0,40

Toplam inme ve intrakraniyal kanama insidans1

Farmako-invazif

Primer PCI

(n=944)

(n=948)

Toplam inme (tiim tipler)

15/939 (%1,6)

51946

(%0,5)

0,03*

intrakraniyal kanama

91939

(%0,96)

21946

(%0,21)

0,04**

ve ilzeri hastalara

yar1

verilmesi

~eklindeki

protokol

degi~ikliginden

sonra

intrakraniyal kanama

41747

(%0,5)

2/758 (%0,3)

0,45

her iki gruptaki insidanslar, fibrinolitikler veya primer PCI ile tedavi edilen STEMI hastalarmda beklenenler gibidir

daha onceki

<;:ah~malarda

gozlendigi gibi).

farmako-invazif gruptaki insidans, tenekteplazla beklenen fibrinoliz gibidir (onceki

<;:ah~malarda

gozlendigi gibi).

Ya~1

?..75

olan hastalarda tenekteplaz dozunun

yar1ya

indirilmesinden sonra,

doz azaltmasmdan

onceki

%8,1

'e kiyasla (3/37) (%95

1,7 - 21,9),

ba~ka

bir intrakraniyal kanama (0/97) (%95 CI:

0,0-3,7)

olmam1~tir.

Doz azaltllmasmdan onceki ve sonraki gozlenen insidanslarm

gilven

arahg1

sm1rlar1

ortil~mektedir.

Ya~1

?..75

olan hastalarda, farmako-invazif strateji ve primer PCI

ic;in

primer etkililik

bile~ik

sonlan1m

noktasmm gozlenen insidans1

~oyledir:

Doz azaltmasmdan once 11/37'ye (%29,7) (%95

15,9-

47,0)

kiyasla 10/32 (%31,3) (%95

16,1

- 50,0), doz azalt1lmasmdan sonra: 25/97'ye (%25,8) (%95

CI: 17,4-35,7)

kiyasla 25/88 (%24,8) (%95 CI: 19,3-39,0). Her iki grupta da doz azaltilmasmdan once

ve sonraki gozlenen insidanslarm gilven

aral1g1

smHlar1

ortil~mektedir.

5.2

Farmakokinetik ozellikler

Absorbsiyon:

Tenekteplaz intravenoz olarak uygulanan, plazminojeni aktive eden bir rekombinant proteindir. Akut

miyokard enfarktiisii

gec;iren

hastalarda 30 mg tenekteplazm intravenoz bolus uygulamas1m takiben,

------

ba~langu;ta

tahmin

edilen

tenekteplaz

plazma

konsantrasyonu

6,45±3,60

mikrogram/mL'dir

ortalama± standart sapma).

Dag1hm:

Dagilma

faz1,

5 ila 50 mg arahgmdaki dozlarm uygulanmasm1 takiben, toplam EAA (

egri altmda

kalan

an) degerinin

± %22 ila %69 ± % l 5'ini (

ortalama ± standart sapma) temsil etmektedir.

Dokuda

dag1hm verileri,

s1c;anlarda

radyoaktif

i~aretli

tenekteplaz ile yapilan

c;ah~malardan

elde

edilmi~tir.

Tenekteplazm dag1hm gosterdigi esas organ karacigerdir. Tenekteplazm insanlarda plazma

proteinlerine baglan1p baglanmad1g1 ve baglan1yorsa ne oranda

bagland1g1

bilinmemektedir.Vucutta

ortalama

kah~

sfuesi

yakla~1k

1 saattir ve kararh durumdaki ortalama (± standart sapma) dag1hm

hacmi

(Vss)

6,3 ± 2 L ila

± 7 L arasmdad1r.

Biyotransformasyon:

Tenekteplaz

dola~1mdan,

karacigerde

spesifik reseptOrlere

baglanarak ve

daha somasmda

kil<;Uk

peptidlere katabolize olarak

uzakla~tmhr.

Ancak karaciger reseptOrlerine baglanma, dogal t-PA'ya

kiyasla daha azdir ve daha uzun bir yar1-omfu ile sonui;:lamr.

Eliminasyon:

Akut miyokard

enfarkilislU hastalarda tek intravenoz bolus

~eklinde

tenekteplaz enjeksiyonundan

soma,

tenekteplaz

antijeni

plazmadan

bifazik

eliminasyon

gosterir.

Terapotik

arahgmda,

tenekteplaz klerensi

ii;:in

doza bag1mhhk soz konusu degildir.

Ba~langic;taki

dominant yar1-omur 24 ±

5,5 (ortalama ±standart sapma)

dakikadir ve dogal t-PA'nmkinden 5 kat daha uzundur. Terminal

yar1-

omrli 129 ±

dakika ve plazma klerensi 119 ± 49 ml/dakikadir.

Dogrusalhk/Dogrusal olmayan durum

EAA (

egri altmda kalan alan) degerine dayanan doz linearitesi analizleri,

c;a11~ilan

arahg1

olan 5-

50 mg

ic;in

tenekteplazm dogrusal olmayan farmakokinetik sergiledigini gostermektedir.

Hastalardaki karakteristik ozellikler

Yas, cinsiyet ve vilcut agirhg1:

Vilcut agirhgmda

artma, tenekteplaz klerensinde orta derecede bir

art1~

ile,

art1~1

ise klerenste

hafif bir azalma ile

sonuc;lanm1~tlf.

Genel

olarak kadmlar,

erkeklerden daha

dil~Uk

bir klerens

gosterirler, ama bu durum kadmlarda vilcut agirhgmm genellikle daha

dil~Uk

olmas1yla a91klanabilir.

Bobrek ve karaciger yetmezligi:

Tenektaplazm

eliminasyonu

karaciger

yoluyla

oldugundan,

renal

fonksiyon

bozuklugunun

farmakokinetigi etkilemesi beklenmez. Bu, hayvan verileri ile de

desteklenmi~tir.

Ancak, renal ve

hepatik

bozukluklarm

tenektaplaz

farmakokinetigi

ilzerindeki

etkileri

insanlarda

spesifik

olarak

ara~tmlmam1~tlf.

nedenle,

hepatik

~iddetli

renal

yetmezligi

olan

hastalarda

tenektaplaz

dozunun ayarlanmas1 konusunda bir k1lavuz yoktur.

Klinik oncesi giivenlilik verileri

S19anlar,

tav~anlar

kopeklerde

intravenoz

uygulamas1,

sadece

koagiilasyon

parametrelerinde doza bag1mh ve geri

donil~ilmlii

degi~ikliklerle

birlikte enjeksiyon bolgesinde lokal

hemoraji ile

sonu9lanm1~tlr

ve bunlar tenekteplazm farmakodinamik etkisinin sonucu olarak kabul

edilmi~tir.

Sic;anlarda ve kopeklerde yilriltiilen i;:ok-dozlu toksisite

9ah~malar1,

yukar1da sozil edilen

gozlemleri

dogrulam1~,

ancak

i;:ah~ma

sfuesi,

insan

proteini

tenekteplaza

kar~1

antikorlarm

geli~mesi

ve anaflaksi ile sonuc;lanmas1 nedeniyle iki hafta ile

sm1rlanm1~tlr.

11/14

Sinomolgus maymunlarmda elde edilen glivenlilik farmakolojisi verileri, kan basmcmda azalma ve

bunu

izleyen

degi~iklikleri

a91ga

<;1karm1~tir,

ancak

bunlar,

klinikte

kullanilan

dozlardan

olduk<;a

yiiksek dozlar ile ortaya

<;1km1~tir.

insanlardaki endikasyon ve tek doz uygulamas1 goz onilne almarak, Ureme toksisitesi testleri, sadece

bir embriyotoksisite

<;ah~mas1

~eklinde

ve duyarh bir tlir

olarak sadece

tav~anlarda

yapilm1~tir.

Tenekteplaz tlim yavrularm orta-embriyonal donemde olmelerine yol

a<;ti.

Tenekteplaz orta ya da

ge<;

embriyonal donemde verildiginde, anne hayvanlarda ilk dozun verildigi glin vajinal kanamaya neden

oldu.

Sekonder mortalite 1-2 glin sonrasmda gorlildli. Fetal doneme

ili~kin

veri bulunmamaktadir.

rekombinant

proteinler

sm1fmdan

mutajenisite

karsinojenisite

beklenmemektedir

genotoksisite ve karsinojenisite incelemeleri gerekli degildir.

Nihai tenekteplaz formiilasyonu intravenoz, intra-arteriyel ya da paravenoz yoldan uyguland1ktan

sonra, kan damarlarmda lokal irritasyon

gozlenmemi~tir.

6.

FARMASOTiK OZELLiKLER

6.1

Yard1mc1 maddelerin listesi

Toz:

L-arjinin

Fosforik asit

Polisorbat 20

Coziicii:

Enjeksiyonluk su

6.2

Ge~imsizlikler

METAL

YSE dekstroz infilzyon <;ozeltileriyle ge<;imsizdir.

Enjeksiyon <;ozeltisine ya da infiizyon hattma

ba~ka

hi<;bir

ila<;

eklenmemelidir.

Raf

omrii

Sat1~a

hazir ambalajm

omrli: 24 ay.

Haz1rlanm1s

cozelti

Sulandmlarak

haz1rlanm1~

<;ozeltinin 2-8 °C'de 24 saat ve 30 °C'de 8 saat slireyle kimyasal ve fiziksel

stabiliteye sahip oldugu

gosterilmi~tir.

Mikrobiyolojik

a<;1dan,

lirUn

haz1rland1ktan sonra derhal kullanllmahdir. Eger derhal kullanllmaz

ise, uygulama oncesindeki saklama slireleri ve

ko~ullar1

uygulay1cmm sorumlulugundadir ve normal

olarak 2-8

°C' de 24 saatten daha uzun olmamahdir.

6.4

Saklamaya yonelik ozel tedbirler

30 °C'nin altmdaki oda s1cakhgmda saklanmahd1r.

Toz haldeki

iiri.in

1~1ktan

korumak i9in karton kutusunun i9inde saklanmahdir.

Sulandmlarak

haz1rlanm1~

t1bbi

iiri.ini.in

saklama

ko~ullar1

i9in boli.im 6.3

bakm1z.

6.5

Ambalajm niteligi ve

i~erigi

Uzeri

kaplanm1~

(B2-42) gri kau9uk

t1pa

ve flip-off kapak ile birlikte, enjeksiyonluk 96zelti i9in toz

doldurulmu~

20 ml 'lik tip I cam flakon.

Enjeksiyon

96zeltisinin

haz1rlanmasmda

kullanilacak

enjeksiyonluk

onceden

doldurulmu~,

ml plastik enjektor.

Steril flakon adaptori.i.

Tek kullan1mhk steril

igne.

Be~eri

t1bbi

iiriinden arta kalan maddelerin

imhas1

ve diger ozel onlemler

Kullan1lmam1~

olan

iiri.in

ya da atik materyaller, "T1bbi At1klarm Kontroli.i Yonetmeligi" ve "Ambalaj

At1klarmm Kontroli.i Yonetmeligi"ne uygun olarak imha edilmelidir.

Haz1rlama ve uygulama talimatlar1:

METAL

YSE, onceden

doldurulmu~

enjektOrde bulunan enjeksiyonluk suyun tamam1 enjeksiyonluk

i9eren flakona eklenerek haz1rlanmahdir.

Hastanm agirhgma gore uygun flakon

bi.iyi.ikli.igi.ini.in

se9ildiginden emin olunuz.

Hastanm

vi.icut

agirhg1

Haz1rlanm1~

9ozelti

Tenekteplaz

Tenekteplaz

kategorisi (kg)

hacmi (ml)

(mg)

<60

6.000

ile <70

7.000

ile <80

8.000

ile <90

9.000

10.000

Flakon

ba~hgmm

halen saglam olup olmad1g1m kontrol ediniz.

Flakonun

flip-offba~hgm1

91karm1z.

4. EnjektOri.in ucundaki

ba~hg1

91karm1z.

Daha sonra, onceden

doldurulmu~

enjektOri.i

derhal flakon

adaptOri.i

i.izerine vidalaym1z ve flakon adaptOri.iniin sivri

91kmt1sm1

flakon t1pasmm ortasma batmmz.

EnjektOri.in pistonunu, kopiik

olu~masmdan

ka9mmak amac1yla

yava~9a

iterek, enjeksiyonluk suyu

flakon

i9ine ekleyiniz.

ava~9a

dondiirerek 9ozi.inrnesini saglaym1z.

Sulandmlarak

haz1rlanm1~

olan 9ozelti, renksiz ile soluk sari arasmda, berrak bir 9ozeltidir. Sadece

berrak olan ve partikiil i9ermeyen 96zeltiler kullamlmahdir.

-----~-----··----

~----

<;ozeltinin hastaya uygulanmasmdan hemen once, flakonu halen bagh durumdaki enjektor ile

birlikte ters

9evirerek, enjektOril flakonun altma getiriniz.

Haz1rlanm1~

METALYSE

96zeltisinden,

hastamn

agirhgma

gore

gerekli

miktarda

hacmi

enjektOriln

i<;ine

aktanmz.

10. Enjektorii flakon adaptoriinden aymmz.

METAL

YSE hastaya, intravenoz olarak,

yakla~1k

10 saniye

i<;inde

uygulanmahdir. Dekstroz

i<;eren

i<;ine

uygulanmamahdir.

12. Kalan

kullanilmam1~

96zelti atilmahd1r.

<;ozeltiyi

haz1rlama

i~lemi

altematif olarak, kutunun

i<;inde

verilen igne kullanilarak da yap1labilir.

7.

RUHSAT SAHiBi

Boehringer Ingelheim ila9 Ticaret A.S.

Biiyilkdere

Cad. USO Center

No: 245,

13-14

34398

Maslak-

iSTANBUL

Tel: (0 212) 329 1100

Faks: (0 212) 329 1101

8.

RUHSAT NUMARASI

9.

iLK

RUHSAT TARiHi/RUHSAT YENiLEME TARiHi

ilk ruhsat tarihi: 11.02.2005

Ruhsat yenileme tarihi: 12.02.2014

10.

KUB'UN YENiLENME TARiHi

2-10-2018

Metalyse (Boehringer Ingelheim International GmbH)

Metalyse (Boehringer Ingelheim International GmbH)

Metalyse (Active substance: tenecteplase) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6489 of Tue, 02 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety