METACARTIN

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • METACARTIN 2G/10ML ORAL COZELTI ICEREN 10 FLAKON
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • METACARTIN 2G/10ML ORAL COZELTI ICEREN 10 FLAKON
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • gelişecektir

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8680199651249
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 09-08-2016
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1.

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

METACARTİN 2 g/10 ml oral çözelti içeren flakon

2.

KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

10 ml solüsyonda 2 g levokarnitin içerir.

Yardımcı madde:

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3.

FARMASÖTİK FORM

Oral solüsyon

Çözelti berrak, renksiz veya açık sarı renktedir.

4.

KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1.

Terapötik endikasyonlar

Primer karnitin yetmezliği,

Sekonder

karnitin

yetmezliği

(hemodiyaliz

uygulanan

hastalarda

görülen

karnitin

yetmezliği dahil).

4.2.

Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Erişkinlerde 50 kg ağırlığındaki hasta için tavsiye edilen doz günde 2-3 defa 1 g'dır.

Tedaviye günde 50 mg/kg dozla başlanmalı, tolerans ve klinik cevap gözlenerek yavaş

artırılmalıdır.

Tedavinin devamı yetmezliğin tabiatına bağlı olmakla beraber genellikle 1-12 ay arasında

değişir; bazı hastalarda hayat boyu devam edilmelidir.

Yetişkinler, çocuklar, bebekler ve yenidoğanlar:

Hem plazma hem de idrardaki serbest ve açil karnitin seviyeleri ölçülerek tedavinin takip

edilmesi tavsiye edilir.

Doğumsal metabolik hastalıkların tedavisi:

Gerekli olan dozaj, doğumsal metabolik hastalığın spesifikliğine ve tedavi sırasında gözlenen

hastalığın şiddetine bağlıdır. Bununla birlikte, aşağıda yer alan bilgiler genel bir kılavuz

olarak göz önünde bulundurulmalıdır.

Akut dekompansasyonda, 3-4’e bölünmüş dozlar şeklinde 100 mg/kg/gün’e kadar olan dozlar

önerilmektedir. Daha yüksek dozlar, advers olaylarda artış (primer olarak diyare meydana

gelebilir) gözlenmesine rağmen kullanılmaktadır.

Hemodiyaliz hastalarında ikincil karnitin yetmezliği:

METACARTİN tedavisine başlamadan önce, plazma karnitin seviyelerinin ölçülmesi şiddetle

önerilmektedir. İkincil karnitin eksikliği, açil karnitin ile serbest karnitinin plazma oranı

0,4’ten

büyükse

ve/veya

serbest

karnitin

konsantrasyonları

µmol/litre’den

düşük

olduğunda ileri sürülmektedir.

Her bir diyaliz seansının ardından (haftada 3 seans olduğunu varsayarsak), intravenöz bolus

olarak vücut ağırlığının her bir kg’si başına 20 mg’lık doz uygulanmalıdır.

Hemodiyaliz – idame tedavi:

İntravenöz METACARTİN’in ilk tedavi programında önemli derecede klinik yarar elde

edilirse, oral olarak uygulanan günlük 1 g METACARTİN dozu idame tedavi olarak kabul

edilebilir. Diyaliz gününde, METACARTİN dozu, seansın sonunda uygulanmalıdır.

Uygulama şekli:

Oral solüsyon sıvı içeceklerle sulandırıldıktan sonra kullanılmalıdır. Dozlar eşit şekilde bütün

güne bölünmeli tercihen yemek esnasında veya yemekten sonra ve yavaş olarak alınmalıdır.

Kullanım ile ilgili uyarılar:

METACARTİN doktor tavsiyesi ile kullanılmalıdır.

Mide-bağırsak

ilgili

etkiler

ilacın

tavsiye

edilen

şekilde

alınması

hafifleyebilir ve ortadan kalkabilir.

Vücut kokusu genellikle yüksek doza bağlıdır ve doz azaltılması ile kaybolur.

Hastanın

ilaca

tahammülü

tedavinin

haftasında

artırmadan

sonra

yakından izlenmelidir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği: Hemodiyaliz uygulanan hastalarda günde 1 ölçek kullanılır. “4.4. Özel

kullanım uyarıları ve önlemleri” bölümüne bakınız.

Karaciğer yetmezliği: Karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanımına ilişkin özel bir

durum bulunmamaktadır.

Pediyatrik popülasyon: Çocuklarda ve bebeklerde günlük doz 50-100 mg/kg; günde en çok

3 g'dır.

Geriyatrik

popülasyon:

Geriyatrik

popülasyonda

kullanımına

ilişkin

özel

durum

bulunmamaktadır.

4.3. Kontrendikasyonlar

L-karnitine

veya

ilacın

terkibindeki

maddelerden

birine

aşırı

hassasiyet

gösterenlerde

kullanılmaz.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

L-karnitin, glukoz kullanımını artırdığı için, insülin veya oral hipoglisemik tedavi alan

diyabetik hastalara L-karnitin uygulanması hipoglisemiye yol açabilir. Bu nedenle,

hipoglisemik

tedavinin

hemen

ayarlanabilmesi

için

hastalarda

plazma

glukoz

düzeyleri düzenli olarak izlenmelidir.

İleri derece böbrek yetmezliği bulunan hastalarda yüksek dozlarda kronik L-karnitin

uygulanması, potansiyel olarak toksik metabolitlerin birikimine neden olabilir.

METACARTİN ile tedavi esnasında hastanın ilaca klinik cevabı, hayati belirtileri, kan

kimyası, plazma ve idrar karnitin konsantrasyonları periyodik olarak kontrol edilmeli

ve gerekirse dozaj ayarlanmalıdır.

Diyaliz uygulanmakta olan veya ağır böbrek yetersizliği olan hastalarda, eliminasyon

böbrekler yoluyla gerçekleştirilemediğinden, ana metabolitlerin(Trimetilamin[TMA]

ve Trimetilamin-N-oksit[TMAO]) kanda birikmesi nedeniyle oral formülasyonların

yüksek dozlarda uzun süreli kullanımı önerilmemektedir. Böyle bir birikim, idrarda,

nefeste ve terde ağır bir “balık kokusu” ile karakterize patolojik bir durum olan

trimetilaminüriye yol açar. Bu fenomen, intravenöz uygulamayla ortaya çıkmaz(“5.2

Farmakokinetik özellikler” bölümüne bakınız).

Eş zamanlı olarak L-karnitin ve kumarin grubu ilaçlarla tedavi edilen hastalarda INR

(Uluslararası Normalleştirilmiş Oran)’de çok seyrek olarak artış olduğu bildirilmiştir

(“4.5

Diğer

tıbbi

ürünler

etkileşimler

diğer

etkileşim

şekilleri”

“4.8

İstenmeyen etkiler” bölümlerine bakınız). Söz konusu antikoagülanları L-karnitin ile

birlikte alan hastalarda INR -ya da diğer uygun koagülasyon testleri-, değerler stabil

olana dek haftalık, sonrasında ise aylık olarak kontrol edilmelidir.

L-karnitin fizyolojik bir üründür ve bu sebeple alışkanlık ya da bağımlılık riski

göstermez.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

İnsülin

veya

oral

hipoglisemik

tedavi

alan

diyabetik

hastalarda

METACARTİN

uygulaması hipoglisemiye yol açabilir. Bu nedenle, hastanın plazma glukoz değerleri düzenli

olarak takip edilmelidir ve eğer gerekirse hipoglisemi tedavisi uygulanmalıdır.

zamanlı

olarak

L-karnitin

kumarin

grubu

ilaçlarla

tedavi

edilen

hastalarda

(Uluslararası Normalleştirilmiş Oran)’de çok seyrek olarak artış olduğu bildirilmiştir (“4.4

Özel kullanım uyarıları ve önlemleri” ve “4.8 İstenmeyen etkiler” bölümlerine bakınız). Söz

konusu

antikoagülanları

L-karnitin

birlikte

alan

hastalarda

diğer

uygun

koagülasyon testleri, değerler stabil olana dek haftalık, sonrasında ise aylık olarak kontrol

edilmelidir.

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi C’dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Çocuk

doğurma

potansiyeli

bulunan

kadınlara

uygun

doğum

kontrolü

(kontraseptif

yöntem) uygulamaları tavsiye edilmelidir.

Gebelik dönemi

L-karnitin sıçan veya tavşanlarda teratojenik bulunmamıştır. Tavşanlarda, en yüksek dozda

(günde 600 mg/kg) implantasyon sonrası kayıplarda bir artış olmuştur. Bunun insanlardaki

önemi bilinmemektedir. Gebe kadınlarda yapılmış yeterli klinik çalışma bulunmamaktadır. L-

karnitin gebe kadınlarda yalnızca, yararın fetusta oluşabilecek potansiyel risklerden üstün

olması durumunda kullanılmalıdır.

Gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi

L-karnitin,

emziren

kadınlarda

çalışılmamıştır.

L-karnitin,

emziren

kadınlarda

yalnızca

anneye olan yararın aşırı karnitine maruz kalan bebekte oluşabilecek potansiyel risklerden

üstün olması durumunda kullanılmalıdır.

Üreme yeteneği/Fertilite

METACARTİN’in

deneysel

çalışmalarda

fertiliteyi

etkilemediği

gösterilmesine

rağmen

insanlarda fertiliteyi etkileyip etkilemediği bilinmemektedir.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

L-karnitin, araç sürme ve makine kullanma yeteneği üzerinde hiçbir olumsuz etki yapmaz.

4.8. İstenmeyen etkiler

İstenmeyen etkiler, aşağıdaki sıklık derecelerine göre belirtilmiştir:

Çok yaygın (≥ 1/10); yaygın (≥ 1/100 ila < 1/10); yaygın olmayan (≥ 1/1.000 ila < 1/100);

seyrek (≥ 1/10.000 ila < 1/1.000); çok seyrek (< 1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden

hareketle tahmin edilemiyor).

Sinir sistemi hastalıkları

Bilinmiyor: Nöbet (daha önce mevcut nöbet hikâyesi olanlarda, nöbet sıklık ve şiddetinde

artma görülebilir)

Gastrointestinal hastalıklar

Seyrek: Bulantı, kusma, ishal, abdominal kramp gibi hafif ve geçici mide-barsak şikayetleri

(ağızdan uzun süre METACARTİN

verilmesi esnasında)

Kas-iskelet bozuklıkları, bağ doku ve kemik hastalıkları

Bilinmiyor: Hafif miyasteni semptomları (üremili hastalarda)

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Çok seyrek: Balık kokusuna benzer vücut kokusu (yüksek doz verilenlerde) (Bkz. bölüm 4.4

ve 5.2)

Araştırmalar

Çok seyrek: INR (Uluslararası Normalleştirilmiş Oran) Artışı

*Eş zamanlı olarak L-karnitin ve kumarin grubu ilaçlarla (asenokumarol ve varfarin) tedavi

edilen hastalarda INR (Uluslararası Normalleştirilmiş Oran)’de çok seyrek olarak artış olduğu

bildirilmiştir. (Bkz. 4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri ve 4.5. Diğer tıbbi ürünler ile

etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri).

Vücut kokusu veya mide-bağırsak ile ilgili yan etkiler dozun azaltılmasıyla hafifler veya

ortadan kalkar. İlaca tolerans tedavinin ilk haftasında ve her doz artırmadan sonra yakından

izlenmelidir.

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma

sonrası

şüpheli

ilaç

advers

reaksiyonlarının

raporlanması

büyük

önem

taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar / risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine

olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi

(TÜFAM)’ne

bildirmeleri

gerekmektedir

(www.titck.gov.tr;

posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99).

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

METACARTİN ile aşırı doza bağlı toksisite bildirilmemiştir. Aşırı doz ishale sebep olabilir.

Bu durumda doz azaltılmalı ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik Grup: Diğer sindirim sistemi ve metabolizma ürünleri/Aminoasitler ve

türevleri

ATC Kodu: A16AA01

Karnitin, hücrenin enerji üretimi ve iletiminde çok önemli rol oynayan doğal bir bileşenidir.

Gerçekte, karnitin, hem mitokondri iç membranını geçmek hem beta-oksidasyona yol açmak

için uzun zincirli yağ asitleri tarafından kullanılan tek taşıyıcıdır; bunun yanı sıra, L-karnitin,

adenin-nukleotid-translokaz enzimini modüle ederek mitokondriyel enerjinin sitoplazmaya

iletimini kontrol eder.

En yüksek karnitin doku konsantrasyonu iskelet kasları ve kalp kasında bulunur; kalp kası

enerji üretimi için çeşitli substratlar kullanabilmekle birlikte, normalde yağ asitlerini kullanır.

Bu nedenle karnitin kalp metabolizmasında çok önemli bir rol oynar, zira yağ asitlerinin

oksidasyonu kesinlikle yeterli miktarda maddenin bulunmasına bağlıdır.

Deneysel çalışmalar, stres, akut iskemi ve difterik miyokardit gibi birçok durumda, kalp kası

dokularındaki karnitin düzeylerinde azalma olabileceğini göstermiştir. Birçok hayvan modeli,

çeşitli

indüklenmiş

kalp

fonksiyon

bozukluklarında

karnitinin

pozitif

aktivitesini

doğrulamıştır, bunlar akut ve kronik iskemi, kardiyak dekompansasyon, difterik miyokardite

bağlı kalp yetmezliği, ilaca bağlı kardiyotoksisitedir(propranolol, adriyamisin). L-karnitin

asağıdaki patolojilerde terapötik etkinlik göstermiştir:

Lipid

birikimi,

Reye

sendromu

tipi

hepatik

ensefalopati

ve/veya

ilerleyici

dilate

kardiyomiyopati gibi fenotiplerle karakterize olan primer karnitin yetersizlikleri.

Propiyonik

asidemi,

metil-malonik

asidüri,

izovalerik

asidemi

gibi

genetik

organik

asidürisi olan hastalarda ve genetik beta-oksidasyon kusurları olan hastalardaki sekonder

karnitin yetersizlikleri: Bu durumlarda sekonder karnitin yetersizliği yağ asidi esterleri

şeklinde görülür. Aslında, endojen L-karnitin metabolize edilemeyen yağ asitleri için

“tampon” görevi görür.

Aralıklı olarak hemodiyalize giren hastalardaki sekonder karnitin yetersizlikleri: Kaslarda

L-karnitin düşüklüğü bu maddenin diyaliz sıvısında kaybolmasıyla doğrudan ilişkilidir.

hastalarda

diyaliz

seanslarından

sonra

tipik

olarak

görülen

semptomlarının

eksojen tedaviyle iyileştiği gösterilmiştir.

5.2. Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler:

Emilim:

L-karnitin

ince

bağırsak

mukozası

tarafından

emilir

nispeten

yavaş

şekilde

dolaşımına katılır. Emilim, muhtemelen bir aktif transluminal mekanizma ile ilişkilidir.

Sistemik dolaşıma hiçbir değişime uğramadan ulaşan ilaç miktarı yaklaşık %10-20 civarında

olduğundan,

oral

yoldan

uygulanan

L-karnitin

dozunun

yaklaşık

%80-90’ının

eliminasyonundan

bağırsak

metabolizmasının

sorumlu

olduğu

düsünülebilir.

Bağırsak

metabolizmasının ürünleri olan γ-butirobetain ve TMA’nın her ikisi de absorbe edilir.

Dağılım:

Emilen L-karnitin kan yoluyla çeşitli organ sistemlerine iletilir. Bu iletimde kandaki bir

transport sisteminin ve selektif gerialım için hücresel bir sistemin rol oynadığı düşünülür.

Biyotransformasyon:

L-karnitin çok sınırlı miktarda metabolize edilir. Oral uygulamayı takiben, L-karnitin bağırsak

bakteri florası tarafından trimetilamin(TMA) ve γ-butirobetain açığa çıkacak şekilde yıkıma

uğratılır.

γ-butirobetain

idrarda

değişmeden

kalırken,

karaciğer

metabolizması

tarafından

idrarda

miktarda

değişmemiş

birlikte

bulunan

trimetilamin-N-

oksite(TMAO) dönüştürülür.

Eliminasyon:

İntravenöz yoldan uygulanan L-karnitin esas olarak renal yoldan atılır; metabolik bileşen,

reversibl

olarak

L-karnitinin

esterlerine

dönüşümü

dışında

tamamen

ihmal

edilebilir

düzeydedir.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Böbrek

yetmezliği:

Böbrek

fonksiyonları

ağır

derecede

bozulmuş

olan

diyaliz

uygulanan bireylerde, L-karnitinin oral yoldan kronik olarak uygulanması kanda TMA ve

TMAO birikimine ve dolayısıyla da hastanın idrar, nefes ve terinde ağır bir “balık kokusuyla”

karakterize patolojik bir durum olan trimetilaminüriye yol açabilir.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Sıçanlar

üzerinde

yapılan

günlük

akut

toksisite

testi

sonucu

LD50

oral

yoldan

uygulandığında

8000

mg/kg,

intravenöz

yoldan

uygulandığında

4000

mg/kg

olarak

saptanmıştır.

hafta

boyunca

sürekli

terapötik

uygulama

sonunda

fare

köpeklerde

yapılan

araştırmalarda ölüm ya da temel organların fonksiyonlarında veya sitolojik yapısında ciddi bir

değişiklik ortaya çıkmamıştır. Teratojenik araştırmalarda gebelik sırasında, L-karnitinin gebe

kadınlarda ya da embriyo gelişimi üzerinde herhangi bir zehirli etkisine rastlanmamıştır.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Malik asit

Sodyum benzoat

Sakarin sodyum

Portakal aroması

Saf su

6.2. Geçimsizlikler

L-karnitinin diğer ilaçlarla geçimsizliği bilinmemektedir.

6.3. Raf ömrü

24 ay

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

Çözelti, 15 ml’lik amber renkli tip III cam flakonlara (nominal kapasitesi: 10 ml) doldurulur

ve plastik beyaz kapak ile kapatılır.

Her bir karton kutu, bir adet kullanma talimatı ile 10 adet flakon içerir.

6.6. Beşeri Tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler yada atık materyaller ‘Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliği’ ve

‘Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü yönetmelikleri’ne uygun olarak imha edilmelidir.

7 RUHSAT SAHİBİ

World Medicine İlaç Sanayi ve Ticaret A. Ş.

15 Temmuz Mah. Cami Yolu Cad. No: 50

Güneşli - Bağcılar/İSTANBUL

8. RUHSAT NUMARASI

2015/385

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 14.05.2015

Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ