METACARTIN

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • METACARTIN 1G/5 ML IM/IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN 5 AMPUL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • METACARTIN 1G/5 ML IM/IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN 5 AMPUL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • gelişecektir

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8680199751161
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 15-03-2016
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

METACARTİN 1 g/5 ml İ.M/İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul

Steril

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde: Her bir 5 ml’lik ampul 1 g Levokarnitin içerir.

Yardımcı maddeler:

Yardımcı maddeler için 6,1’e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul

Berrak, renksiz, pratik olarak partikülsüz çözelti.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

Primer karnitin yetmezliği,

Sekonder

karnitin

yetmezliği

(hemodiyaliz

uygulanan

hastalarda

görülen

karnitin

yetmezliği dahil).

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

METACARTİN, intravenöz olarak 2-3 dakikada yavaş bir şekilde uygulama içindir.

Yetişkinler, çocuklar, bebekler ve yenidoğanlar:

Hem plazma hem de idrardaki serbest ve açil karnitin seviyeleri ölçülerek tedavinin takip

edilmesi tavsiye edilir.

Doğumsal metabolik hastalıkların tedavisi:

Gerekli olan dozaj, doğumsal metabolik hastalığın spesifikliğine ve tedavi sırasında gözlenen

hastalığın şiddetine bağlıdır. Bununla birlikte, aşağıda yer alan bilgiler genel bir kılavuz

olarak göz önünde bulundurulmalıdır.

Akut dekompansasyonda, 3-4’e bölünmüş dozlar şeklinde 100 mg/kg/gün’e kadar olan dozlar

önerilmektedir. Daha yüksek dozlar, advers olaylarda artış (primer olarak diyare meydana

gelebilir) gözlenmesine rağmen kullanılmaktadır.

Hemodiyaliz hastalarında ikincil karnitin yetmezliği:

METACARTİN tedavisine başlamadan önce, plazma karnitin seviyelerinin ölçülmesi şiddetle

önerilmektedir. İkincil karnitin eksikliği, açil karnitin ile serbest karnitinin plazma oranı

0,4’ten

büyükse

ve/veya

serbest

karnitin

konsantrasyonları

µmol/litre’den

düşük

olduğunda ileri sürülmektedir.

Her bir diyaliz seansının ardından (haftada 3 seans olduğunu varsayarsak), intravenöz bolus

olarak vücut ağırlığının her bir kg’si başına 20 mg’lık doz uygulanmalıdır. İntravenöz tedavi

süresi, genellikle serbest karnitinin normal kas seviyelerine yeniden ulaşması için gerekli olan

süre, en az 3 ay olmalıdır. Tüm yanıtlar, plazma açil karnitin ve serbest karnitin seviyelerini

takip ederek ve hastanın semptomları değerlendirilerek belirlenmelidir. Karnitin ek tedavisi

sonlandırıldığında,

karnitin

seviyelerinde

ilerleyici

düşüş

gözlenecektir.

Tedavi

programının

tekrarına

gereksinimin

olup

olmadığı,

düzenli

aralıklarla

plazma

karnitin

analizleri yapılarak ve hastanın semptomlarının izlenmesi ile değerlendirilebilir.

Hemodiyaliz – idame tedavi:

İntravenöz METACARTİN’in ilk tedavi programında önemli derecede klinik yarar elde

edilirse, oral olarak uygulanan günlük 1 g METACARTİN dozu idame tedavi olarak kabul

edilebilir. Diyaliz gününde, oral METACARTİN dozu, seansın sonunda uygulanmalıdır.

Uygulama şekli:

METACARTİN intramüsküler ve intravenöz olarak uygulanır.

İntravenöz METACARTİN 2-3 dakikada yavaş olarak veya infüzyon şeklinde yapılır. İlaç,

gün boyunca 3-4 saat ara ile uygulanmalıdır.

Kullanım ile ilgili uyarılar:

Parenteral METACARTİN tedavisi akut

yetmezlik sendromlarında ve/veya

ağızdan ilaç

alamayacak durumda olan hastalarda uygulanmalıdır. Hastanın durumu elverince hemen

ağızdan tedaviye geçilmelidir.

Levokarnitin uygulaması, glukoz kullanımını arttırdığı için, insülin veya oral hipoglisemik

tedavi alan diyabetik hastalara levokarnitin uygulanması hipoglisemiye yol açabilir. Eğer

gerekli görülürse hipoglisemik tedavinin hemen ayarlanabilmesi için bu hastalarda plazma

glukoz düzeyleri düzenli olarak izlenmelidir.

Oral

levokarnitinin

etkinliği

güvenilirliği,

renal

yetmezliği

olan

hastalarda

değerlendirilmemiştir.

Diyaliz

uygulanan

dönem

böbrek

yetmezliği

(ESRD)

kompromize böbrek fonksiyonu olan hastalara yüksek dozlarda oral levokarnitinin kronik

olarak uygulanması, potansiyel olarak toksik metabolitlerin birikmesiyle sonuçlanabilir. Bu

toksik metabolitler trimetilamin (TMA) ve trimetilamin-N-oksit (TMAO)’tir ve genellikle

idrarla

atılırlar.

durum

levokarnitinin

intravenöz

olarak

uygulanmasının

ardından

gözlenmez.

İntravenöz enjeksiyon yavaş (1 ampul için 2-3 dakika) veya infüzyon şeklinde yapılmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği: Hemodiyaliz uygulanan hastalara her diyaliz seansından sonra intravenöz

1 g (1 ampul) METACARTİN

(haftada 3 defa) yeterlidir. Ayrıca “4.4. Özel kullanım uyarıları

ve önlemleri” bölümüne bakınız.

Karaciğer yetmezliği: Karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanımına ilişkin özel bir

durum bulunmamaktadır.

Pediyatrik popülasyon: Çocuk ve bebeklerde günlük doz 50-100 mg/kg; en çok 3 g’dır.

Geriyatrik

popülasyon:

Geriyatrik

populasyonda

kullanımına

ilişkin

özel

durum

bulunmamaktadır.

4.3. Kontrendikasyonlar

L-karnitine

veya

ilacın

terkibindeki

maddelerden

birine

aşırı

hassasiyet

gösterenlerde

kullanılmaz.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Levokarnitin, glukoz kullanımını artırdığı için, insülin veya oral hipoglisemik tedavi

alan diyabetik hastalara Levokarnitin uygulanması hipoglisemiye yol açabilir. Bu

nedenle, hipoglisemik tedavinin hemen ayarlanabilmesi için bu hastalarda plazma

glukoz düzeyleri düzenli olarak izlenmelidir.

METACARTİN

infüzyon

çözeltisi,

konjestif

kalp

yetmezliği,

şiddetli

böbrek

yetmezliği olan hastalarda ve tuz tutulumuna bağlı ödem bulunan klinik durumlarda,

kortikosteroid veya kortikotropik ilaçlar ile tedavi edilen hastalarda büyük dikkatle

kullanılmalıdır. Potasyum eklenmeden yapılan devamlı uygulama hipokalemiye neden

olabilir. Sıvı ve elektrolit dengesi izlenmelidir.

METACARTİN ile tedavi esnasında hastanın ilaca klinik cevabı, hayati belirtileri, kan

kimyası, plazma ve idrar karnitin konsantrasyonları periyodik olarak kontrol edilmeli

ve gerekirse dozaj ayarlanmalıdır.

İntravenöz uygulama yavaş (2-3 dakikada) yapılmalıdır.

Diyaliz uygulanmakta olan veya ağır böbrek yetersizliği olan hastalarda, eliminasyon

böbrekler yoluyla gerçekleştirilemediğinden, ana metabolitlerin (Trimetilamin[TMA]

ve Trimetilamin-N-oksit[TMAO]) kanda birikmesi nedeniyle oral formülasyonların

yüksek dozlarda uzun süreli kullanımı önerilmemektedir. Böyle bir birikim, idrarda,

nefeste ve terde ağır bir “balık kokusu” ile karakterize patolojik bir durum olan

trimetilaminüriye yol açar. Bu fenomen, intravenöz uygulamayla ortaya çıkmaz (“5.2

Farmakokinetik özellikler” bölümüne bakınız).

Eş zamanlı olarak L-karnitin ve kumarin grubu ilaçlarla tedavi edilen hastalarda INR

(Uluslararası Normalleştirilmiş Oran)’de çok seyrek olarak artış olduğu bildirilmiştir

(“4.5

Diğer

tıbbi

ürünler

etkileşimler

diğer

etkileşim

şekilleri”

“4.8

İstenmeyen etkiler” bölümlerine bakınız). Söz konusu antikoagülanları L-karnitin ile

birlikte alan hastalarda INR -ya da diğer uygun koagülasyon testleri-, değerler stabil

olana dek haftalık, sonrasında ise aylık olarak kontrol edilmelidir.

Levokarnitin fizyolojik bir üründür ve bu sebeple alışkanlık ya da bağımlılık riski

göstermez.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

İnsülin

veya

oral

hipoglisemik

tedavi

alan

diyabetik

hastalarda

METACARTİN

uygulaması hipoglisemiye yol açabilir. Bu nedenle, hastanın plazma glukoz değerleri düzenli

olarak takip edilmelidir ve eğer gerekirse hipoglisemi tedavisi uygulanmalıdır.

zamanlı

olarak

L-karnitin

kumarin

grubu

ilaçlarla

tedavi

edilen

hastalarda

(Uluslararası Normalleştirilmiş Oran)’de çok seyrek olarak artış olduğu bildirilmiştir (“4.4

Özel kullanım uyarıları ve önlemleri” ve “4.8 İstenmeyen etkiler” bölümlerine bakınız). Söz

konusu

antikoagülanları

L-karnitin

birlikte

alan

hastalarda

diğer

uygun

koagülasyon testleri, değerler stabil olana dek haftalık, sonrasında ise aylık olarak kontrol

edilmelidir.

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi C’dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Çocuk

doğurma

potansiyeli

bulunan

kadınlara

uygun

doğum

kontrolü

(kontraseptif

yöntem) uygulamaları tavsiye edilmelidir.

Gebelik dönemi

Levokarnitin sıçan veya tavşanlarda teratojenik bulunmamıştır. Tavşanlarda, en yüksek dozda

(günde 600 mg/kg) implantasyon sonrası kayıplarda bir artış olmuştur.

METACARTİN’in

gebe

kadınlarda

kullanımına

ilişkin

yeterli

veri

mevcut

değildir.

Hayvanlar

üzerinde

yapılan

araştırmalar

üreme

toksisitesinin

bulunduğunu

göstermiştir.

İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

Levokarnitin gebe kadınlarda yalnızca, yararın fetusta oluşabilecek potansiyel risklerden

üstün olması durumunda kullanılmalıdır.

METACARTİN gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi

Levokarnitin, emziren kadınlarda çalışılmamıştır. Levokarnitin, emziren kadınlarda yalnızca

anneye olan yararın aşırı karnitine maruz kalan bebekte oluşabilecek potansiyel risklerden

üstün olması durumunda kullanılmalıdır.

Üreme yeteneği / fertilite

METACARTİN’in

deneysel

çalışmalarda

fertiliteyi

etkilemediği

gösterilmesine

rağmen

insanlarda fertiliteyi etkileyip etkilemediği bilinmemektedir.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Levokarnitin, araç sürme ve makine kullanma yeteneği üzerinde hiçbir olumsuz etki yapmaz.

4.8. İstenmeyen etkiler

İstenmeyen etkiler, aşağıdaki sıklık derecelerine göre belirtilmiştir:

Çok yaygın (≥ 1/10); yaygın (≥ 1/100 ila < 1/10); yaygın olmayan (≥ 1/1.000 ila < 1/100);

seyrek (≥ 1/10.000 ila < 1/1.000); çok seyrek (< 1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden

hareketle tahmin edilemiyor).

Sinir sistemi hastalıkları

Bilinmiyor: Nöbet (daha önce mevcut nöbet hikayesi olanlarda, nöbet sıklık ve şiddetinde

artma görülebilir)

Gastrointestinal hastalıklar

Çok

seyrek:

Bulantı,

kusma,

ishal,

abdominal

kramp

gibi

hafif

geçici

mide-barsak

şikayetleri (ağızdan uzun süre levokarnitin verilmesi esnasında)

Kas-iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları

Bilinmiyor: Hafif miyasteni semptomları (üremili hastalarda)

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Çok seyrek: Balık kokusuna benzer vücut kokusu (yüksek doz verilenlerde)

Araştırmalar

Çok seyrek: INR (Uluslararası Normalleştirilmiş Oran) Artışı

*Eş zamanlı olarak L-karnitin ve kumarin grubu ilaçlarla (asenokumarol ve varfarin) tedavi

edilen hastalarda INR (Uluslararası Normalleştirilmiş Oran)’de çok seyrek olarak artış olduğu

bildirilmiştir. (Bkz. 4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri ve 4.5. Diğer tıbbi ürünler ile

etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri).

Vücut kokusu veya mide-bağırsak ile ilgili yan etkiler dozun azaltılmasıyla hafifler veya

ortadan kalkar. İlaca tolerans tedavinin ilk haftasında ve her doz artırmadan sonra yakından

izlenmelidir.

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma

sonrası

şüpheli

ilaç

advers

reaksiyonlarının

raporlanması

büyük

önem

taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar / risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine

olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi

(TÜFAM)’ne

bildirmeleri

gerekmektedir

(www.titck.gov.tr;

e- posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99).

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

METACARTİN ile aşırı doza bağlı toksisite bildirilmemiştir. Aşırı doz ishale sebep olabilir.

Bu durumda doz azaltılmalı ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır. L-karnitin, kandan diyaliz

yoluyla kolayca uzaklaştırılabilmektedir.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik Grup: Diğer sindirim sistemi ve metabolizma ürünleri/Aminoasitler ve

türevleri

ATC Kodu: A16AA01

Karnitin, hücrenin enerji üretimi ve iletiminde çok önemli rol oynayan doğal bir bileşenidir.

Gerçekte, karnitin, hem mitokondri iç membranını geçmek hem beta-oksidasyona yol açmak

için

uzun

zincirli

yağ

asitleri

tarafından

kullanılan

taşıyıcıdır;

bunun

yanı

sıra,

Levokarnitin, adenin-nukleotid-translokaz enzimini modüle ederek mitokondriyel enerjinin

sitoplazmaya iletimini kontrol eder.

En yüksek karnitin doku konsantrasyonu iskelet kasları ve kalp kasında bulunur; kalp kası

enerji üretimi için çeşitli substratlar kullanabilmekle birlikte, normalde yağ asitlerini kullanır.

Bu nedenle karnitin kalp metabolizmasında çok önemli bir rol oynar, zira yağ asitlerinin

oksidasyonu kesinlikle yeterli miktarda maddenin bulunmasına bağlıdır.

Deneysel çalışmalar, stres, akut iskemi ve difterik miyokardit gibi birçok durumda, kalp kası

dokularındaki karnitin düzeylerinde azalma olabileceğini göstermiştir. Birçok hayvan modeli,

çeşitli

indüklenmiş

kalp

fonksiyon

bozukluklarında

karnitinin

pozitif

aktivitesini

doğrulamıştır, bunlar akut ve kronik iskemi, kardiyak dekompansasyon, difterik miyokardite

bağlı kalp yetmezliği, ilaca bağlı kardiyotoksisitedir (propranolol, adriyamisin). Levokarnitin

asağıdaki patolojilerde terapötik etkinlik göstermiştir:

Lipid

birikimi,

Reye

sendromu

tipi

hepatik

ensefalopati

ve/veya

ilerleyici

dilate

kardiyomiyopati gibi fenotiplerle karakterize olan primer karnitin yetersizlikleri.

Propiyonik

asidemi,

metil-malonik

asidüri,

izovalerik

asidemi

gibi

genetik

organik

asidürisi olan hastalarda ve genetik beta-oksidasyon kusurları olan hastalardaki sekonder

karnitin yetersizlikleri: Bu durumlarda sekonder karnitin yetersizliği yağ asidi esterleri

şeklinde görülür. Aslında, endojen Levokarnitin metabolize edilemeyen yağ asitleri için

“tampon” görevi görür.

Aralıklı olarak hemodiyalize giren hastalardaki sekonder karnitin yetersizlikleri: Kaslarda

Levokarnitin

düşüklüğü

maddenin

diyaliz

sıvısında

kaybolmasıyla

doğrudan

ilişkilidir.

hastalarda

diyaliz

seanslarından

sonra

tipik

olarak

görülen

semptomlarının eksojen tedaviyle iyileştiği gösterilmiştir.

5.2. Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler:

Emilim:

Uygulama yolu nedeni ile geçerli değildir.

Oral uygulamada, levokarnitin ince bağırsak mukozası tarafından emilir ve nispeten yavaş bir

şekilde kan dolaşımına katılır. Emilim, muhtemelen bir aktif transluminal mekanizma ile

ilişkilidir.

Sistemik dolaşıma hiçbir değişime uğramadan ulaşan ilaç miktarı yaklaşık %10-20 civarında

olduğundan,

oral

yoldan

uygulanan

Levokarnitin

dozunun

yaklaşık

%80-90’ının

eliminasyonundan

bağırsak

metabolizmasının

sorumlu

olduğu

düşünülebilir.

Bağırsak

metabolizmasının ürünleri olan γ-butirobetain ve TMA’nın her ikisi de absorbe edilir.

Dağılım:

Emilen Levokarnitin kan yoluyla çeşitli organ sistemlerine iletilir. Bu iletimde kandaki bir

transport sisteminin ve selektif gerialım için hücresel bir sistemin rol oynadığı düşünülür.

Biyotransformasyon:

Levokarnitin çok sınırlı miktarda metabolize edilir. Oral uygulamayı takiben, Levokarnitin

bağırsak bakteri florası tarafından trimetilamin (TMA) ve γ-butirobetain açığa çıkacak şekilde

yıkıma uğratılır. γ-butirobetain idrarda değişmeden kalırken, TMA karaciğer metabolizması

tarafından idrarda az miktarda değişmemiş TMA ile birlikte bulunan trimetilamin-N-oksite

(TMAO) dönüştürülür.

Eliminasyon:

İntravenöz yoldan uygulanan Levokarnitin esas olarak renal yoldan atılır; metabolik bileşen,

reversibl

olarak

Levokarnitinin

esterlerine

dönüşümü

dışında

tamamen

ihmal

edilebilir

düzeydedir.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Böbrek

yetmezliği:

Böbrek

fonksiyonları

ileri

derecede

bozulmuş

olan

diyaliz

uygulanan bireylerde, Levokarnitinin oral yoldan kronik olarak uygulanması kanda TMA ve

TMAO birikimine ve dolayısıyla da hastanın idrar, nefes ve terinde ağır bir “balık kokusuyla”

karakterize patolojik bir durum olan trimetilaminüriye yol açabilir.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Sıçanlar

üzerinde

yapılan

günlük

akut

toksisite

testi

sonucu

LD50

oral

yoldan

uygulandığında

8000

mg/kg,

intravenöz

yoldan

uygulandığında

4000

mg/kg

olarak

saptanmıştır.

hafta

boyunca

sürekli

terapötik

uygulama

sonunda

fare

köpeklerde

yapılan

araştırmalarda ölüm ya da temel organların fonksiyonlarında veya sitolojik yapısında ciddi bir

değişiklik ortaya çıkmamıştır. Teratojenik araştırmalarda gebelik sırasında, Levokarnitinin

gebe kadınlarda ya da embriyo gelişimi üzerinde herhangi bir zehirli etkisine rastlanmamıştır.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Hidroklorik asit

Enjeksiyonluk su

6.2. Geçimsizlikler

Levokarnitinin diğer ilaçlarla geçimsizliği bilinmemektedir.

6.3. Raf ömrü

24 ay

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

25ºC’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

5 ampul PVC separatöre ambalajlanır. Her karton kutu 1 veya 2 adet separatör ve 1 adet

kullanım talimatı içerir.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve

“Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

World Medicine İlaç San. ve Tic. A.Ş.

15 Temmuz Mah. Cami Yolu Cad. No:50

Güneşli - Bağcılar/ İstanbul

8. RUHSAT NUMARASI

2014/892

9. İLK RUHSAT TARİHİ/ RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 11.12.2014

Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ