MESSINA-COMBI

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • MESSINA-COMBI 12 MCG/200 MCG INHALASYON ICIN TOZ ICEREN KAPSUL (60+60)
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • MESSINA-COMBI 12 MCG/200 MCG INHALASYON ICIN TOZ ICEREN KAPSUL (60+60)
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • östrojen ve KOAH

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8680833550051
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 03-06-2014
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/13

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ

1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI

MESSĐNA 12 mcg inhalasyon için toz içeren kapsül

2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM

Etkin madde:

Formoterol fumarat dihidrat

0.01224 mg

(0.012 mg Formoterol fumarat

+ % 2 eksez doz)

Yardımcı maddeler:

Laktoz monohidrat

24.98776 mg

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3. FARMASÖTĐK FORM

Đnhalasyon tozu içeren kapsül

Beyaz veya hemen hemen beyaz renkli homojen görünümlü toz içeren, şeffaf HPMC kapsül

(No:3).

4. KLĐNĐK ÖZELLĐKLER

4.1 Terapötik endikasyonlar

Astım

semptomlarının

düzeltilmesi

kontrol

altına

alınması

amacıyla

inhale

kortikosteroid ile birlikte kullanılır. Astım hastalığının basamaklı tedavisinde 3. basamaktan

itibaren (inhaler steroidlerle kontrol altına alınamayan astımlı hastalarda) kullanılır.

Orta ve ağır KOAH olgularında uzun etkili β

agonistler, hem semptomları kontrol altına

almada hem de yaşam kalitesini düzeltmede ve alevlenme sıklığını azaltmada etkilidir.

Đnhale alerjenler, soğuk hava ya da egzersizle indüklenen bronkospazm profilaksisi.

4.2 Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Astım:

Yetişkinler:

MESSĐNA’nın etkin maddesi formoterolün de dahil olduğu uzun etkili beta 2 agonist sınıfı

ilaçlar, astımlı hastalarda, yalnızca düzenli ve yeterli dozda inhale kortikosteroid alan hastalarda

bu tedaviye ek olarak kullanılır. MESSĐNA dozu, hastanın kişisel ihtiyacına göre ayarlanmalı ve

terapötik amaca ulaşılmasını sağlayan en düşük dozda uygulanmalıdır. Doz, önerilen maksimum

dozu aşacak şekilde artırılmamalıdır.

Đnhalasyondan 12 saat sonra MESSĐNA, hala önemli derecede bronkodilatör etki gösterdiğinden,

çoğu olguda günde iki defa uygulama şeklindeki idame tedavisi, kronik durumlarla ilişkili

gündüz ve gece görülen bronkokonstriksiyonu kontrol altına alır.

Düzenli idame tedavisi için, günde iki defa 1 inhaler kapsül (12 mikrogram formoterole eşdeğer)

kullanılması önerilir. Daha ciddi vakalarda günde 2 kez 2 inhaler kapsül verilir. Önerilen en

yüksek idame dozu günde 48 mikrogramdır.

Gerekirse belirtilerin hafifletilmesi için önerilen en yüksek günlük doz olan 48 mikrogramı

aşmamak kaydıyla her gün 1-2 ilave kapsül kullanılabilir. Ancak haftada iki günden fazla ilave

dozlara ihtiyaç olduğu takdirde doktora danışılmalı ve tedavi yeniden değerlendirilmelidir, çünkü

2/13

durum

hastalığın

ağırlaştığının

belirtisi

olabilir.

MESSĐNA,

astım

ataklarının

akut

semptomlarını hafifletmek için kullanılmamalıdır. Akut atak durumunda, kısa etkili bir beta2-

agonist kullanılmalıdır (bkz. Bölüm 4.4).

Çocuklar (5 yaş ve üzeri):

MESSĐNA sadece inhale bir kortikosteroide ilave olarak reçete edilmeli ve kullanılmalıdır.

Düzenli idame tedavisi için, günde iki defa 1 inhaler kapsül (12 mikrogram) kullanılması

önerilir.

Đnhale kortikosteroid ile uzun etkili beta2 agonistin ayrı kullanılmasının gerekli olduğu durumlar

dışında 5-12 yaş arası çocuklarda, inhale kortikosteroid ile uzun etkili beta2 agonist (LABA)

içeren bir kombinasyon preparatla tedavi uygulanması tavsiye edilir (bkz. Bölüm 4.4. ve 4.8).

Önerilen en yüksek doz günde 24 mikrogramdır.

MESSĐNA, bir astım atağının akut semptomlarını hafifletmek için kullanılmamalıdır. Akut atak

durumunda, kısa etkili bir beta2-agonist kullanılmalıdır (bkz. Bölüm 4.4).

MESSĐNA, 5 yaşın altındaki çocuklarda önerilmez.

Egzersizin neden olduğu bronkospazma karşı veya bilinen kaçınılamaz bir allerjen ile temastan

önce profilaksi:

Yetişkinler:

Egzersizden veya allerjenle temastan en az 15 dakika önce 1 inhaler kapsül (12 mikrogram)

inhale edilmelidir. Ciddi bronkospazm öyküsü olan hastalarda profilaktik olarak 2 inhaler kapsül

(24 mikrogram) gerekli olabilir.

Persistan astımı olan hastalarda, egzersizin neden olduğu bronkospazma karşı ya da bilinen

kaçınılamaz bir allerjen ile temastan önce MESSĐNA’nın kullanılması klinik açıdan endike

olabilir. Ancak astım tedavisi bir inhale kortikosterid de içermelidir.

Çocuklar (5 yaş ve üzeri):

Egzersizden veya allerjenlerle temastan en az 15 dakika önce 1 inhaler kapsül (12 mikrogram)

inhale edilmelidir. MESSĐNA, sadece bir inhale kortikosteroide ek olarak kullanılmalıdır.

Persistan astımı olan hastalarda, egzersizin neden olduğu bronkospazma karşı ya da bilinen

kaçınılamaz bir allerjen ile temastan önce MESSĐNA’nın kullanılması klinik açıdan endike

olabilir. Ancak astım tedavisi bir inhale kortikosterid de içermelidir.

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH):

Düzenli idame tedavisi için, günde iki defa 1 inhaler kapsül (12 mikrogram) kullanılması

önerilir.

Çocuklar (5 yaş ve üzeri):

Uygun değildir.

Uygulama şekli:

Yetişkinlerde ve 5 yaş ve üzerindeki çocuklarda inhalasyonla kullanılır.

Đnhalasyon cihazı yoluyla nefes alındığında ilaç akciğerlere ulaşır. Bu nedenle, cihazın ağızlığı

aracılığıyla derin ve güçlü nefes alınması önemlidir.

3/13

Đnhalasyon

cihazının

kullanımı

doktor

veya

eczacı

tarafından

hastaya

gösterilmelidir.

Kapsüllerin kesinlikle ağız içine alınarak yutulmaması ve kesinlikle inhaler içine yerleştirildikten

sonra soluk alma yoluyla kullanılması gerektiği konusunda hasta bilgilendirilmelidir. Kapsülün

parçalanabileceği ve inhalasyondan sonra ağız veya boğaza küçük parçacıklarının ulaşabileceği

hastaya anlatılmalıdır. Bu olasılık kapsülün birden fazla delinmemesi ile en aza indirilir.

Kapsüller blister ambalajından kullanımdan hemen önce çıkarılmalıdır.

Aşağıda verilen kuralları dikkatle izleyiniz.

1. Cihazı kenarlarından sıkıca tutunuz ve alt bölümde yer alan renkli kapsül bölmesini,

üzerindeki parmak boşluğundan iterek açınız.

2. Đnhaler kapsülü, kapsül şeklindeki boşluğa yerleştiriniz. Kapsülü kullanımdan hemen

önce ambalajından çıkarınız.

3. Kapsül bölmesini “klik” sesi duyana kadar ters yönde iterek kapatınız.

5. Đnhaleri dik tutarak ağızlığı işaretli kenarlardan aşağıya doğru sadece bir kez bastırınız.

Bu şekilde kapsül delindikten sonra, bastırmayı bırakınız.

Lütfen dikkat: Bu işlemi yaparken kapsül parçalanabilir ve soluma sırasında küçük

parçaların ağız ve boğaza kaçma olasılığı vardır. Kapsülün kullanımdan hemen önce

ambalajından

çıkarılması

kapsülü

patlatmak

için

basılması

kapsülün

parçalanma riskini en aza indirir.

4. Kapağı çekerek çıkarınız.

6. Nefesinizi kuvvetlice dışarı veriniz.

4/13

Cihazın temizlenmesi

Toz kalıntılarını temizlemek için ağızlık ve kapsül bölmesi kuru ve temiz bir bezle silinmelidir.

Temiz yumuşak bir fırça da bu amaçla kullanılabilir.

Cihazın temizlenmesi

Toz kalıntılarını temizlemek için ağız parçası ve kapsül haznesi kuru ve temiz bir bezle

silinmelidir. Temiz yumuşak bir fırça da bu amaçla kullanılabilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Formoterolün karaciğer veya böbrek yetmezliği olan hastalardaki kullanımına ilişkin klinik

çalışma yapılmamıştır. Ancak, MESSĐNA’nın böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda

kullanımında doz ayarlaması gerektiği konusunda teorik bir sebep bulunmamaktadır.

Pediyatrik popülasyon:

MESSĐNA, 5 yaşından küçük çocuklara tavsiye edilmez.

Geriyatrik popülasyon:

MESSĐNA, 65 yaş ve üzerindeki hastalarda diğer yetişkinlerle aynı dozlarda kullanılabilir.

4.3 Kontrendikasyonlar

Etkin madde formoterole ya da içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı

duyarlılıkta kontrendikedir.

4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Formoterol; astımlı hastalarda tek başına monoterapi olarak kullanılmamalıdır.

MESSĐNA’nın etkin maddesi formoterol, uzun etkili β

-adrenerjik agonistler sınıfına dahildir.

Uzun etkili diğer bir β

agonist olan salmeterol ile yapılan bir çalışmada, salmeterol ile tedavi

edilen hastalarda plasebo grubu ile karşılaştırıldığında astım nedeniyle ölüm oranının daha

yüksek olduğu gözlenmiştir (sırasıyla 13/13176 ve 3/13179). Astımla ilişkili ölüm oranının

formoterol ile artıp artmadığına dair yeterli çalışma yürütülmemiştir. Uzun etkili beta agonist

preparatlarına bağlı olarak nadiren, ciddi ve bazen ölümcül olabilen astım ile ilgili solunum

problemleri meydana gelebilir.

Formoterol başka bir uzun etkili beta2-agonist ile birlikte kullanılmamalıdır.

Formoterol,

astımda

tedavi

seçeneği

olarak

kullanılmamalıdır.

Formoterol,

hafif

astım

hastalığının başlangıç tedavisi olarak önerilmez.

Uzun

etkili

beta

agonistler

astım

semptom

kontrolünü

sağlayan

kısa

süre

boyunca

kullanılmalı ve astım kontrolüne ulaşıldığında eğer mümkünse kullanımları durdurulmalıdır.

Sonrasında hastaların kontrol edici bir tedaviyle idamesi sağlanmalıdır.

7. Ağızlığı ağzınıza yerleştiriniz ve başınızı hafifçe geriye yaslayınız. Ağızlığın etrafını

dudaklarınızla

sıkıca

kapatınız ve olabildiğince

hızlı ve derin bir

nefes alınız. Toz

dağılırken kapsülün bölmesinde dönmesinden kaynaklanan bir vızıltı sesi duyacaksınız.

Bu sesi duymadıysanız kapsül, bölmesinde sıkışmış olabilir. Bu durumda cihazı açınız ve

kapsülü bölmesinde oynatarak gevşetiniz. Kapsülü gevşetmek için düğmelere birden fazla

basmayınız.

Vızıltı

sesini

duyduktan

sonra

cihazı

ağzınızdan

çıkartınız

nefesinizi

rahatsız

olmayacağınız

şekilde

olabildiğince uzun süre tutunuz. Daha sonra normal şekilde nefes almaya devam ediniz. Cihazı açarak kapsülün

içinde toz kalıp kalmadığını kontrol ediniz. Kapsülde toz kalmışsa, 6., 7. ve 8. basamakları tekrarlayınız.

9. Kullandıktan sonra kapsül bölmesini açınız, boş kapsülü çıkarınız, kapsül bölmesini kapatınız ve kapağı tekrar

takınız.

5/13

Antiinflamatuvar tedavi:

Astım hastalarını tedavi ederken uzun etkili bir beta2 agonist (LABA) olan formoterol, tek

başına bir inhale kortikosteroid ile yeterli düzeyde kontrol edilemeyen ya da hastalığının şiddeti

bir LABA ve inhale kortikosteroidin her ikisi ile tedavinin başlatılmasını kesin olarak gerektiren

hastalarda bir inhale kortikosteroide ilave tedavi olarak kullanılmalıdır.

Đnhale kortikosteroid ile uzun etkili beta2 agonistin ayrı kullanılmasının gerekli olduğu durumlar

dışında 5-12 yaş arası çocuklarda, inhale kortikosteroid ile uzun etkili beta2 agonist (LABA)

içeren bir kombinasyon preparatla tedavi uygulanması tavsiye edilir (bkz. Bölüm 4.2. ve 4.8).

Đnhale

kortikosteroide

olarak

uzun

etkili

beta

agonist

kullanan

pediyatrik

adolesan

hastalarda, her iki ilaca uyumu garanti altına almak için, hem inhale kortikosteroid hem de uzun

etkili beta agonist içeren bir kombinasyon preparatı kullanılması önerilir.

Formoterol reçete edildiğinde hastalar aldıkları antiinflamatuvar tedavinin yeterliliği açısından

değerlendirilmelidirler. Hastalara, formoterol almaya başladıktan sonra, belirtilerde düzelme

olduğunda bile antiinflamatuvar tedaviye değişiklik yapmaksızın devam etmeleri öğütlenmelidir.

Günlük formoterol dozu, önerilen maksimum dozu aşmamalıdır.

Astım

semptomları

kontrol

altına

alındıktan

sonra,

formoterol

dozunun

kademeli

olarak

azaltılması

düşünülmelidir.

Tedavinin

azaltılması

sırasında

hastalar

yakından

izlenmeli

formoterol etkili en düşük dozda kullanılmalıdır.

Astım atakları:

Formoterol ile yapılan klinik çalışmalar, formoterol kullanan hastalarda (özellikle 5-12 yaş arası

hastalarda)

ciddi

astım

ataklarının

sıklığının

plasebo

alanlara

göre

daha

yüksek

olduğunu

düşündürmüştür (bkz. Bölüm 4.8). Bu çalışmalar, ciddi astım alevlenme oranları açısından tedavi

grupları arasındaki farkların doğru olarak ölçülmesine imkan vermemektedir.

Semptomlar

devam

ettiği

takdirde

semptomların

kontrol

edilebilmesi

için

gereken

formoterol dozlarının sayısı arttığı takdirde, doktorlar böyle bir gelişmenin genellikle altta yatan

durumun

kötüleştiğini

gösteriyor

olması

nedeniyle

kullanılan

astım

tedavisini

yeniden

değerlendirmelidir.

Astım alevlenmesi esnasında formoterol tedavisine başlanmamalı ya da doz artırılmamalıdır.

Hastalar alevlenme döneminde ise ya da önemli ölçüde veya akut olarak kötüye giden astım

şikayetleri varsa, uzun etkili beta agonistlerle tedaviye başlanmamalıdır.

Formoterol, akut astım semptomlarının rahatlatılması için kullanılmamalıdır. Akut ataklarda kısa

etkili bir beta2-agonist kullanılmalıdır. Hastalar, astımları aniden kötüleştiği takdirde tıbbi tedavi

almaları gerektiği konusunda bilgilendirilmelidir.

Eşlik eden şartlar:

Formoterol

kullanan

hastalarda

aşağıdaki

durumların

varlığında,

özellikle

sınırları

konusunda olmak üzere, özel dikkat ve denetleme gereklidir: Đskemik kalp hastalığı, kardiyak

aritmiler (özellikle üçüncü derece atriyoventriküler blok), şiddetli kardiyak dekompansasyon,

idiyopatik

subvalvüler

aortik

stenoz,

şiddetli

hipertansiyon,

anevrizma,

feokromositoma,

hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati, tirotoksikoz, QT aralığında bilinen veya şüphe edilen

uzama (QTc > 0.44 saniye; bkz. Bölüm 4.5).

Daha önceden kardiyak problemleri bulunan ve teofilin ile formoterol’ü bir arada kullanan

hastalarda dikkatli olunmalıdır.

6/13

Formoterol

dahil

beta2

uyarıcıların

hiperglisemik

etkileri

nedeniyle,

diyabetik

hastalarda

formoterol tedavisi başlatıldığında kan glukoz değerlerinin izlenmesi tavsiye edilir.

Hipokalemi :

Formoterol dahil beta2-agonist tedavisi sonucunda ciddi hipokalemi görülebilir. Hipokalemi,

kardiyak aritmilere duyarlılığı artırabilir. Hipoksi ve birlikte uygulanan tedavi hipokalemiyi

şiddetlendirebileceğinden, şiddetli astımlı hastalarda özel bir dikkat önerilir (bkz. Bölüm 4.5).

Böyle durumlarda serum potasyum düzeylerinin izlenmesi tavsiye edilir.

Paradoksal bronkospazm :

Diğer inhalasyon tedavilerinde olduğu gibi paradoksal bronkospazm ihtimali akılda tutulmalıdır.

Böyle

durum

görüldüğünde,

formoterol

tedavisi

derhal

kesilmeli

alternatif

tedavi

başlatılmalıdır.

Formoterol gibi uzun etkili beta2-agonistler kullanılırken, özellikle astım ile ilgili advers olaylar

bakımından, bu ilaç başlandıktan sonra ilk üç ay hastalar yakından takip edilmelidir.

MESSĐNA inhalasyon için toz içeren kapsüller laktoz içermektedir. Nadir kalıtımsal galaktoz

intoleransı,

Lapp

laktaz

yetmezliği

glikoz-galaktoz

malabsorpsiyon

problemi

olan

hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

4.5 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Diğer beta2-agonistleri gibi formoterol de; kinidin, disopiramid, prokainamid, fenotiyazinler,

antihistaminikler, makrolidler, monoamin oksidaz inhibitörleri ve trisiklik antidepresanlar gibi

ilaçlarla veya QTc aralığını uzattığı bilinen herhangi bir ilaçla birlikte dikkatli kullanılmalıdır.

Çünkü

ilaçlar,

adrenerjik

agonistlerin

kardiyovasküler

sistem

üzerindeki

etkilerini

güçlendirebilir. QTc-aralığını uzattığı bilinen ilaçlara ventriküler aritmi eşlik etme riski artar

(bkz. Bölüm 4.4).

Diğer

sempatomimetik

maddelerin

birlikte

verilmesi,

formoterolün

istenmeyen

etkilerini

güçlendirebilir. Atomoksetin formoterolden kaynaklanan taşikardiyi artırabilir.

Ksantin türevleri, steroidler veya diüretikler ile birlikte tedavi beta2-agonistlerin muhtemel

hipokalemik etkisini kuvvetlendirebilir (bkz. Bölüm 4.4).

Halojenli hidrokarbonlarla eşzamanlı anestezi alan hastalarda aritmi riski artmaktadır.

Beta-adrenerjik blokerler formoterolün etkisini zayıflatabilirler veya antagonize edebilirler. Bu

yüzden formoterol, zorunlu olmadıkça, beta-adrenerjik blokerler (göz damlaları dahil) ile birlikte

verilmemelidir.

Formoterol, beta-blokerlerin (beta1-selektif) bradikardik etkisini azaltabilir.

Antikolinerjik ilaçlar formoterolün bronkodilatör etkisini artırabilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Özel popülasyonlara ilişkin hiçbir klinik etkileşim çalışması yürütülmemiştir.

Pediyatrik popülasyon

Pediyatrik popülasyona ilişkin hiçbir klinik etkileşim çalışması yürütülmemiştir.

7/13

4.6 Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: C

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar için formoterol tedavisi sırasında özel bir gereklilik

bulunmamaktadır. Eğer gebelik tespit edilirse, devam eden formoterol tedavisinin alternatif

tedavilere karşı yarar/risk oranı değerlendirilmelidir.

Gebelik dönemi

MESSĐNA, gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Formoterolün gebelik döneminde emniyeti henüz tespit edilmemiştir. Daha güvenli bir alternatif

olduğu takdirde gebelik dönemi (özellikle hamileliğin sonunda ve doğum esnasında) süresince

kullanımından kaçınılmalıdır. Diğer beta2-adrenerjik uyarıcılar gibi formoterol de uterus düz

kası üzerine gevşetici etkisi nedeniyle, doğum sürecini baskılayabilir. Hayvan deneylerinde

teratojenik etki görülmemiştir. Oral verildikten sonra formoterol emziren sıçanların sütünde

tespit edilmiştir.

Hamilelikte

sadece

anneye

sağlayacağı

yarar,

fetusa

olabilecek

riskten

daha

fazlaysa

kullanılmalıdır.

Laktasyon dönemi

Formoterolün

emzirme

döneminde

emniyeti

henüz

tespit

edilmemiştir.

Ancak,

MESSĐNA

kullanan anneler emzirmemelidir. Formoterolün insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

Etkin madde emziren sıçanların sütünde tespit edilmiştir.

Üreme yeteneği/Fertilite

Bölüm 5.3’e bakınız.

4.7 Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Baş dönmesi veya buna benzer yan etkiler gelişen hastalara, araç veya makine kullanmamaları

önerilmelidir.

Đstenmeyen etkiler

Ciddi astım atakları:

Formoterol ile uygulanan en az 4 haftalık plasebo-kontrollü klinik çalışmalar, formoterol alan

hastalarda ciddi astım ataklarının sıklığının (günde iki kez 10-12 mikrogram için %0.9, günde iki

mikrogram

için

%1.9)

plasebo

alanlardakine

(%0.3)

göre

daha

yüksek

olduğunu

düşündürmüştür (özellikle 5 – 12 yaş arası hastalarda).

Astımlı adolesan ve yetişkin hastalardaki deneyimler:

ABD’de ruhsatlandırma için yapılan ve 12 yaş ve üstü toplam 1095 hastanın katıldığı 12 haftalık

iki önemli kontrollü çalışmada, ciddi astım ataklarının (astımın hastanın hastaneye yatırılmasını

gerektiren akut kötüleşmesi) günde iki kez verilen formoterol 24 mikrogram uygulamasında

(9/271, %3.3) günde iki kez verilen formoterol 12 mikrogram uygulamasına (1/275, %0.4),

plaseboya (2/277, %0.7) ya da albuterole (2/272, %0.7) göre daha sık ortaya çıktığı gözlenmiştir.

Bu gözlemi araştırmak amacıyla daha sonra yapılan ve 2085 hastanın katıldığı bir klinik

çalışmada, yüksek ve düşük doz gruplarında astımla ilgili ciddi advers olaylar karşılaştırılmıştır.

16 hafta süren bu klinik çalışmada elde edilen sonuçlar, formoterol dozuyla açık bir ilişki

göstermemiştir. Bu

çalışmada, ciddi astım ataklarının görüldüğü hastaların

yüzde oranının

8/13

formoterolde plaseboya göre biraz yüksek olduğu görülmüştür (üç çift-kör tedavi grubu için:

formoterol 24 mikrogram günde iki kez (2/527, %0.4), formoterol 12 mikrogram günde iki kez

(3/527, %0.6) ve plasebo (1/514, %0.2) ve

açık-etiketli tedavi

grubu için: formoterol 12

mikrogram günde iki keze ilave olarak ayrıca günde en fazla iki ek doz (1/517, %0.2).

5 yaş ve üzerindeki astımlı çocuklardaki deneyimler:

Günde iki kez verilen formoterol 12 mikrogram dozun günde iki kez verilen formoterol 24

mikrogram

doza

plaseboya

göre

güvenliliği;

günlük

bronkodilatör

antienflamatuvar

tedaviye ihtiyaç duyan astım hastası 518 çocuğun (5-12 yaş arasındaki) katıldığı 52 haftalık, çok

merkezli, randomize, çift-kör büyük bir çalışmada araştırılmıştır. Günde iki kez formoterol 24

mikrogram (11/171, %6.4) ya da günde iki kez formoterol 12 mikrogram alan (8/171, %4.7)

çocuklarda görülen ciddi astım ataklarının plasebo alan çocuklardakine (0/176, %0.0) göre daha

fazla olduğu görülmüştür.

Diğer istenmeyen etkiler:

Advers ilaç reaksiyonları, en sık görülen advers reaksiyon ilk sırada olacak şekilde sıklıklarına

göre aşağıda sıralanmıştır. Her sıklık grubunda advers reaksiyonlar azalan ciddiyet derecesine

göre

sıralanmıştır.

Advers

ilaç

reaksiyonları

MedDRA’daki

sistem

organ

sınıflarına

göre

listelenmektedir. Her bir sistem organ sınıfı içinde advers ilaç reaksiyonları

azalan ciddiyet

sırasına göre sunulmaktadır:

Çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (≥1/1.000 ila <1/100); seyrek

(≥1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin

edilemiyor).

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Çok seyrek:

Aşırı duyarlılık (hipotansiyon, ürtiker, anjiyonörotik ödem, kaşıntı, egzantem dahil).

Psikiyatrik hastalıklar

Yaygın olmayan:

Ajitasyon, anksiyete, asabiyet, uykusuzluk.

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın:

Baş ağrısı, titreme.

Yaygın olmayan:

Baş dönmesi.

Çok seyrek:

Tat alma duyusu bozuklukları.

Kardiyak hastalıkları

Yaygın:

Palpitasyonlar.

Yaygın olmayan:

Taşikardi.

Çok seyrek:

Periferik ödem.

9/13

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıkları

Yaygın olmayan:

Paradoksal bronkospazm dahil bronkospazm, boğaz irritasyonu, akut astım alevlenmesi.

Gastrointestinal hastalıkları

Çok seyrek:

Bulantı.

Kas-iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları

Yaygın olmayan:

Kas krampları, miyalji.

Pazarlama sonrası spontan bildirimlerden elde edilen istenmeyen etkiler

Formoterol ile tedavi edilen hastalarda aşağıdaki pazarlama sonrası advers ilaç reaksiyonları

bildirilmiştir. Bu reaksiyonlar büyüklüğü kesin olmayan bir popülasyondan isteğe bağlı olarak

bildirilmiş olduğundan, güvenilir bir şekilde sıklığı belirlemek mümkün değildir; dolayısıyla

bilinmiyor olarak kategorize edilmiştir.

Metabolizma ve beslenme hastalıkları

Bilinmiyor:

Hipokalemi, hiperglisemi.

Kardiyak hastalıklar

Bilinmiyor:

Elektrokardiyogramda QT uzaması, anjina pektoris, atriyal fibrilasyon gibi kardiyak aritmiler,

ventriküler ekstrasistol, taşiaritmi.

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar

Bilinmiyor:

Öksürük.

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Bilinmiyor:

Deri döküntüsü.

Araştırmalar

Bilinmiyor:

Kan basıncında artış (hipertansiyon dahil).

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması:

Ruhsatlandırma

sonrası

şüpheli

ilaç

advers

reaksiyonlarının

raporlanması

büyük

önem

taşımaktadır.

Raporlama

yapılması,

ilacın

yarar/risk

dengesinin

sürekli

olarak

izlenmesine

olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye

Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildirmeleri gerekmektedir (www.titck.gov.tr; e- posta:

tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99).

Doz aşımı ve tedavisi

Belirtiler:

Formoterolün aşırı dozuna bağlı olarak beta2-adrenerjik uyarıcıların tipik etkilerinin görülmesi

beklenir: bulantı, kusma, baş ağrısı, tremor, sedasyon, palpitasyonlar, taşikardi, ventriküler

aritmiler, metabolik asidoz, hipokalemi, hiperglisemi, hipertansiyon.

10/13

Tedavi:

Destekleyici ve semptomatik tedavi uygulanır. Ciddi vakalarda hastalar hastaneye yatırılmalıdır.

Kardiyoselektif

beta-blokerlerin

kullanılması

düşünülebilir,

fakat

beta-adrenerjik

bloker

kullanımı bronkospazma neden olabileceğinden bu tedavi yalnızca doktor gözetimi altında ve

çok dikkatli uygulanmalıdır.

5. FARMAKOLOJĐK ÖZELLĐKLER

5.1 Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Selektif beta-2 adrenesöptör agonistleri

ATC Kodu: R03AC13

Formoterol güçlü, seçici bir beta2-adrenerjik uyarıcıdır. Geri dönüşlü soluk yolu tıkanmaları olan

hastalarda

bronkodilatör

etki

gösterir.

Etkisi

çabuk

(1-3

dakika

içinde)

başlar

inhalasyondan

saat

sonra

hala

belirgindir.

Terapötik

dozlarda

kardiyovasküler

etkileri

önemsizdir ve ara sıra görülür.

Formoterol, pasif olarak duyarlı hale getirilen insan akciğerlerinden lökotrienlerin ve histaminin

salıverilmesini inhibe eder. Hayvanlarda yapılan deneylerde; ödemin ve iltihap hücrelerinin

toplanmasının inhibisyonu gibi bazı antiinflamatuvar özellikler gözlenmiştir.

Kobay trakeasındaki in vitro çalışmalar; rasemik formoterolün ve bunun (R,R)- ve (S,S)-

enantiomerlerinin, ileri derecede selektif beta2-adrenoseptör agonistleri olduklarını göstermiştir.

(R,R)-enantiomerden 800-1000 kat daha az potent olan (S,S)-enantiomeri, (R-R)-enantiomerin

trakea düz kası üzerindeki aktivitesini etkilemez. Enantiomerlerden herhangi birinin rasemik

karışıma tercih edilmesini gerektirecek herhangi bir farmakolojik neden yoktur.

Đnsanda inhale edilen alerjenlerin, egzersizin, soğuk hava, histamin veya metakolinin neden

olduğu bronkospazmı önlemede formoterolün etkili olduğu gösterilmiştir.

Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

Formoterolün terapötik doz aralığı günde iki kez 12-24 mikrogramdır. Formoterolün plazma

farmakokinetiği verileri sağlıklı gönüllülerde önerilen doz aralığından daha yüksek dozlar ve

KOAH hastalarında terapötik dozların inhale edilmesi ile derlenmiştir. Đdrarda saptanan ve

sistemik maruziyetin dolaylı bir göstergesi olarak kullanılan değişime uğramamış formoterol

düzeyleriyle,

plazmadaki

ilaç

farmakokinetiği

verileri

arasında

korelasyon

vardır.

Đdrar

plazma için hesaplanan eliminasyon yarı ömürleri birbirine yakındır.

Emilim:

Sağlıklı gönüllülerde formoterol fumaratın 120 mikrogramlık tek bir doz inhalasyonunu takiben,

formoterol

hızla

plazmaya

geçerek

inhalasyonu

izleyen

dakika

içerisinde,

maksimum

konsantrasyon olan 266 pmol/l’ye ulaşmıştır. 12 hafta boyunca günde iki defa 12 veya 24

mikrogram formoterol fumarat ile tedavi edilen KOAH hastalarında inhalasyondan 10 dakika, 2

saat ve 6 saat sonraki ortalama plazma formoterol konsantrasyonları; sırasıyla 11.5-25.7 ve 23.3-

50.3 pmol/l arasında değişmiştir.

Formoterolün

ve/veya

(R,R)

(S,S)

enantiomerlerinin

kümülatif

üriner

itrahını

araştıran

çalışmalar, dolaşımdaki formoterol miktarının inhale edilen doz ile orantılı olarak arttığını

göstermiştir (12- 96 mikrogram).

12 hafta süreyle günde 2 defa 12 mikrogram veya 24 mikrogram inhalasyonundan sonra idrarla

atılan, değişikliğe uğramamış formoterol düzeyleri, astım hastalarında %63 ve %73 (ilk dozla

11/13

son doz karşılaştırıldığında), KOAH hastalarında %19 ve %38 arasında değişen oranlarda

yükselmiştir. Bu veriler, tekrarlanan dozlarda kullanılan formoterolün plazmada sınırlı olarak

biriktiği

izlenimini

vermektedir.

Tekrarlayan

dozlardan

sonra

enantiomerlerden

birinin,

diğerinden daha fazla biriktiğine tanık olunmamıştır.

Đnhale

edilen

diğer

ilaçlar

için

bildirildiği

üzere

inhaler

aracılığıyla

kullanılan

formoterol

dozunun çok büyük bölümü yutulmakta ve daha sonra gastrointestinal kanaldan emilmektedir.

H ile işaretlenmiş 80 mikrogram formoterolün, iki gönüllüye oral olarak verilmesinin ardından

dozun en az %65’i emilmiştir.

Dağılım:

Formoterolün plazma proteinlerine bağlanma oranı %61-64’tür. Bunun önemli bir kısmı (%34)

insan

serum

albüminine

bağlanır.

Terapötik

dozlar

erişilen

konsantrasyon

aralığında

bağlanma yerlerinde doyma olmaz.

Biyotransformasyon:

Formoterol

başlıca

metabolizma

elimine

edilir;

doğrudan

glukuronidasyon

biyotransformasyonun

yoludur.

Glukuronidasyonun

izlediği

O-demetilasyon,

diğer

biyotransformasyon

yoludur.

Formoterolün

sülfat

konjügasyonu

ardından

yine

sülfat

konjügasyonun

gerçekleştiği

deformilasyon,

minör

metabolik

yollardır.

Formoterolün

glukuronidasyonunda (UGT1A1, 1A3, 1A6, 1A7, 1A8, 1A9, 1A10, 2B7 ve 2B15) ve O-

demetilasyonunda

(CYP2D6,

2C19,

2A6)

çok

sayıda

izoenzimin

katalizör

rolünü

oynuyor olması; formoterol metabolizmasındaki spesifik bir izoenzimin inhibisyonu üzerinden

ilaç-ilaç etkileşim potansiyelinin düşük olduğu izlenimini vermektedir. Terapötik dozlarla elde

edilen konsantrasyonlardaki formoterol, sitokrom P450 izoenzimlerini inhibe etmemiştir veya

indüklememiştir.

Eliminasyon:

12 hafta boyunca günde 2 defa 12 veya 24 mikrogram formoterol fumaratla tedavi edilen astım

ve KOAH hastalarında, verilen dozun sırasıyla yaklaşık %10’u ve %7’si değişikliğe uğramamış

olarak idrarda saptanmıştır. Đdrardaki, değişikliğe uğramamış formoterolün; 12-120 mikrogram

arasında değişen tek dozların verildiği sağlıklı gönüllülerdeki ve tek ve tekrarlanan dozlar

kullanan astım hastalarındaki %40’ının (R-R), %60’ının (S,S)-enantiomeri olduğu görülmüştür.

Đlaç ve metabolitleri vücuttan tamamen atılırlar; bir oral dozun yaklaşık 2/3’si idrarla ve 1/3’i

feçesle atılır. Kandaki formoterolün renal klerensi 150 ml/dakikadır.

Sağlıklı gönüllülerde 120 mikrogram tek doz formoterol fumarat inhalasyonundan sonra, idrarla

atılma oranlarından hesaplanan, plazmadaki eliminasyon yarı-ömrü, formoterolde 10 saat; (R,R)

ve (S,S)- enantiomerlerinde ise sırasıyla 13.9 ve 12.3 saat ölçülmüştür.

Doğrusallık/doğrusal olmayan durum:

Doğrusallık/doğrusal olmayan durum hakkında mevcut veri bulunmamaktadır.

Hastalardaki karekteristik özellikler

Karaciğer/böbrek yetmezliği:

Formoterolün

karaciğer

veya

böbrek

yetmezliği

bulunan

hastalardaki

farmakokinetiği

incelenmemiştir.

Pediyatrik popülasyon:

5-12 yaş grubundaki astımlı çocuklara 12 hafta boyunca inhalasyon yoluyla günde iki defa 12

veya 24 mikrogram formoterol fumarat verilerek yapılan bir çalışmada; değişime uğramaksızın

12/13

idrarla atılan formoterol miktarı, ilk dozdan sonrakine kıyasla %18 ile %84 arasında değişen

oranda artmıştır. Çocuklardaki birikim, erişkin hastalardakinden farklı olmamış ve %63 ile %73

arasında değişen bir oranda artmıştır (bkz. Emilim). Đncelenen çocuklarda verilen formoterol

dozunun yaklaşık %6’sı, değişmemiş formoterol olarak idrarda bulunmuştur.

Geriyatrik popülasyon:

Formoterolün yaşlı hastalardaki farmakokinetiği incelenmemiştir.

Cinsiyet:

Formoterol farmakokinetiği, hastaların kilosuna göre düzeltildikten sonra, erkeklerle kadınlar

arasında, istatistik anlama sahip fark göstermemiştir.

5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri

Mutajenisite:

Deneysel bitiş noktaları geniş bir alanı kapsayan mutajenik etki testleri yapılmış; hiç bir in vitro

veya in vivo testte genotoksik etki bulunmamıştır.

Karsinojenisite:

Sıçanlarda ve farelerde yapılan iki yıllık çalışmalarda, herhangi bir karsinojenik potansiyel

görülmemiştir. Çok yüksek dozlarla muamele edilmiş erkek farelerde selim adrenal subkapsüler

hücre tümörleri görülme sıklığı hafifçe yüksek bulunmuştur. Ancak bu bulgu, yüksek dozlarda

dişi genital organındaki selim düz kas tümörlerinin ve her iki cinsiyette görülen karaciğer

tümörlerinin görülme sıklığında artış şeklinde patolojik değişikliklerin olduğu ikinci bir fare

çalışmasında görülmemiştir.

Çeşitli doz aralıklarında sıçanlarda yapılan iki çalışmada, mezovariyal leyomiyomlarda artış

görülmüştür. Bu selim neoplazmalar sıçanların beta2-adrenerjik ilaçların yüksek dozları ile uzun

süreli tedavisinde genellikle görülürler. Over kistleri ve selim granulosa/tekal hücreli tümörlerde

de artış görülmüştür; beta-agonistlerin sıçanlarda overlere, çok muhtemelen kemiricilere has

olan, etkileri olduğu bilinmektedir. Daha yüksek dozların kullanıldığı birinci çalışmada bildirilen

diğer birkaç tip tümör, kontrol grubundakilere benzer sıklıkta görülmüş ve daha düşük doz

kullanılan çalışmalarda görülmemiştir.

Tümör sıklıklarının hiçbiri ikinci çalışmada kullanılan en düşük doz (insanlarda formoterolün

tavsiye edilen maksimum dozundan beklenenden 10 kat daha yüksek sistemik düzeye yol açan

bir doz) da istatistiksel olarak anlamlı bir dereceye yükselmemiştir.

bulgulara

mutajenik

potansiyelinin

olmamasına

dayanarak,

formoterolün

terapötik

dozlarda kullanımının karsinojenik bir riski olmadığı hükmüne varılmıştır.

6. FARMASÖTĐK ÖZELLĐKLER

6.1 Yardımcı maddelerin listesi

Laktoz monohidrat

Şeffaf HPMC kapsül (No:3)

6.2 Geçimsizlikler

Bilinen geçimsizliği yoktur.

6.3 Raf ömrü

24 ay

6.4 Saklamaya yönelik özel tedbirler

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

13/13

6.5 Ambalajın niteliği ve içeriği

Karton kutu içerisindeki plastik seperatörde; Al/Al blisterlerde inhalasyon için toz içeren 60

kapsül ve medikal inhalasyon cihazı içerir.

6.6 Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve

“Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHĐBĐ

ARVEN ĐLAÇ SAN. VE TĐC. A.Ş.

34460 Đstinye - Đstanbul

Tel No

: (212) 362 18 00

Faks No : (212) 362 17 38

8. RUHSAT NUMARASI

253/69

9. ĐLK RUHSAT TARĐHĐ/RUHSAT YENĐLEME TARĐHĐ

Đlk ruhsat tarihi: 25.09.2013

Ruhsat yenileme tarihi: -

KÜB’ÜN YENĐLENME TARĐHĐ

29-5-2018

TAYTULLA (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) by Allergan: Recall - Due to Out of Sequence Capsules

TAYTULLA (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) by Allergan: Recall - Due to Out of Sequence Capsules

Allergan recently identified, through a physician report, that four placebo capsules were placed out of order in a sample pack of TAYTULLA. Specifically, the first four days of therapy had four non-hormonal placebo capsules instead of active capsules. As a result of this packaging error, oral contraceptive capsules, that are taken out of sequence, may place the user at risk for contraceptive failure and unintended pregnancy. The reversing of the order may not be apparent to either new users or previous ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-5-2018

Allergan Issues Nationwide Voluntary Recall of TAYTULLA® Softgel Capsules 1mg/20mcg Sample Packs Due to Out of Sequence Capsules

Allergan Issues Nationwide Voluntary Recall of TAYTULLA® Softgel Capsules 1mg/20mcg Sample Packs Due to Out of Sequence Capsules

Allergan plc (NYSE:AGN) today issued a voluntary recall in the US market of one lot (Lot# 5620706, Expiry May-2019) of TAYTULLA® (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) 1mg/20mcg, 6x28 physicians sample pack, indicated for use by women to prevent pregnancy. Allergan recently identified, through a physician report, that four placebo capsules were placed out of order in a sample pack of TAYTULLA. Specifically, the first four days of therapy had four non-hormonal...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-11-2018

Atripla (Bristol-Myers Squibb and Gilead Sciences Limited)

Atripla (Bristol-Myers Squibb and Gilead Sciences Limited)

Atripla (Active substance: efavirenz / emtricitabine / tenofovir disoproxil fumarate) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)7982 of Mon, 26 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/797/II/130

Europe -DG Health and Food Safety

29-8-2018

Rasilez HCT (Noden Pharma DAC)

Rasilez HCT (Noden Pharma DAC)

Rasilez HCT (Active substance: aliskiren hemifumarate / hydrochlorothiazide) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5769 of Wed, 29 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/964/R/87

Europe -DG Health and Food Safety

28-8-2018

EU/3/18/2057 (Pharm Research Associates (UK) Limited)

EU/3/18/2057 (Pharm Research Associates (UK) Limited)

EU/3/18/2057 (Active substance: 1-(2-hydroxyethyl)-8-{[5-(4-methylpiperazin-1-yl)-2-(trifluoromethoxy) phenyl]amino}-4,5-dihydro-1H-pyrazolo[4,3-h]quinazoline-3-carboxamide fumarate salt) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5729 of Tue, 28 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/051/18

Europe -DG Health and Food Safety

28-8-2018

EU/3/18/2055 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/18/2055 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/18/2055 (Active substance: (3R,3aS,9R,9aS,9bS)-3-((dimethylamino)methyl)-9-hydroxy-6,9-dimethyl-3,3a,4,5,7,8,9,9a-octahydroazuleno[4,5-b]furan-2(9bH)-one fumarate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5727 of Tue, 28 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/060/18

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Duaklir Genuair (AstraZeneca AB)

Duaklir Genuair (AstraZeneca AB)

Duaklir Genuair (Active substance: aclidinium bromide / formoterol fumarate dihydrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5419 of Tue, 07 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Brimica Genuair (AstraZeneca AB)

Brimica Genuair (AstraZeneca AB)

Brimica Genuair (Active substance: aclidinium bromide / formoterol fumarate dihydrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5420 of Tue, 07 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

25-7-2018

Viread (Gilead Sciences Ireland UC)

Viread (Gilead Sciences Ireland UC)

Viread (Active substance: tenofovir disoproxil fumarate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4980 of Wed, 25 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/419/T/187

Europe -DG Health and Food Safety

6-6-2018

Truvada (Gilead Sciences Ireland UC)

Truvada (Gilead Sciences Ireland UC)

Truvada (Active substance: emtricitabine / tenofovir disoproxil fumarate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3690 of Wed, 06 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/594/T/148

Europe -DG Health and Food Safety

6-6-2018

Stribild (Gilead Sciences Ireland UC)

Stribild (Gilead Sciences Ireland UC)

Stribild (Active substance: elvitegravir / cobicistat / emtricitabine / tenofovir disoproxil (as fumarate)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3691 of Wed, 06 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2574/T/93

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Active substance: emtricitabine / rilpivirine (as hydrochloride) / tenofovir disoproxil (as fumarate)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3453 of Wed, 30 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2312/T/91

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Tecfidera (Biogen Idec Limited)

Tecfidera (Biogen Idec Limited)

Tecfidera (Active substance: Dimethyl fumarate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3458 of Wed, 30 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Stribild (Gilead Sciences International Limited)

Stribild (Gilead Sciences International Limited)

Stribild (Active substance: elvitegravir / cobicistat / emtricitabine / tenofovir disoproxil (as fumarate)) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3277 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2574/PSUSA/10082/201708

Europe -DG Health and Food Safety

2-5-2018

Trydonis (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

Trydonis (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

Trydonis (Active substance: beclometasone / formoterol / glycopyrronium bromide) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)2713 of Wed, 02 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4702

Europe -DG Health and Food Safety

26-4-2018

Riarify (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

Riarify (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

Riarify (Active substance: beclometasone / formoterol / glycopyrronium bromide) - New authorisation - Commission Decision (2018)2581 of Thu, 26 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4836

Europe -DG Health and Food Safety

26-3-2018

EU/3/18/1990 (PharmaBio Consulting)

EU/3/18/1990 (PharmaBio Consulting)

EU/3/18/1990 (Active substance: Dimethyl fumarate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)1879 of Mon, 26 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/219/17

Europe -DG Health and Food Safety