MERESA

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • MERESA 50 MG 30 KAPSUL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • MERESA 50 MG 30 KAPSUL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • sulpiride

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699587151964
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

MERESA50 mg kapsül

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Sülpirid50mg

Yardımcımaddeler:Laktoz,mısırnişastası,yüksekdisersiyonlusalisilikasit(Aerosil300),

magnezyumstearat,sodyumlaurilsülfat.indigokarmin(E132),Titanyum(IV)oksit(E171),

jelatin, su.

Builacı kullanmaya başlamadanöncebuKULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneyegittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimatta yazanlara aynen uyunuz. İlaçhakkında sizeönerilen dozun dışındayüksek

veya düşükdozkullanmayınız.

Bukullanma talimatında:

1.MERESAnedir veneiçinkullanılır ?

2.MERESA’yıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.MERESAnasılkullanılır ?

4. Olasıyanetkiler nelerdir?

5.MERESA’nınsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.MERESAnedirveneiçinkullanılır?

MERESAbenzamidadıverilenbirilaçgrubunadahildir.Beyindedopaminadındakibir

kimyasal maddenin tesiriniengelleyerek etkisinigösterir.

MERESA'nıniçindesülpiridetkinmaddesibulunur.1kapsüliçinde50mgetkinmadde

vardır.30,50ve100 adet kapsül içeren blisterambalajlardakullanımasunulmuştur.

MERESA,beyinhastalıklarınınyarattığıpsikolojiketkilerinvücuttanedenolduğu

belirtilerintedavisindekullanılır.

2.MERESA'yıkullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

MERESA'yıaşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

MERESA'nıniçindekietkinmaddeolansülpiridveyailacıniçerdiğidiğermaddelerden

birinekarşıalerjinizvarsa,

Prolaktin hormonuna bağlımemekanseri varsaveyahipofizbezinizdetümörbulunuyorsa,

Böbreküstübezinizleilgiliolanveaşırıtansiyonyükselmesikrizleriyleseyreden

feokromositomadenenbirtümörvarsaveyaşüpheleniliyorsa,

Porfiridenilen,metabolizmayı etkileyen venadirgörülenbir hastalığınızvarsa,

Sültopridkullanıyorsanız,

Antiparkinsonetkinliğiolmayankabergolin,kinagolid(prolaktinhormonunuengelleyenbir

ilaç)gibidopaminerjik ilaçlarkullanıyorsanız,

Parkinsonhastalığındakullanılanlevodopaveyadiğerilaçları(ropiniroldahil)

kullanıyorsanız,

Kandasütyapımınısağlayan prolaktin hormonunun artmış olması(Hiperprolaktinemi)

Emzirme

6yaşın altındaki çocuklar

18yaşınaltındaki adolesanlar(şizofreni tedavisihariç)

Akutalkol,sakinleştirici(sedatif),ağrıkesici(analjezik)vepsikiyatrikhastalıkilaçları

(psikotrop)zehirlenmesi

Ruhsalvebedenselaktivitelerinartışıilekarakterizebirpsikolojikhastalıktürü(Manik

form psikoz)

MERESA'yıaşağıdakidurumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

Açıklanamayanyüksekateş,solgunlukveaşırıterlemeolursa,doktorunuzabildirinizveya

sizeenyakın hastaneninacilbölümünebaşvurunuz.

Sizdeaçıklanamayanenfeksiyonlarveyaateşortayaçıkarsa(bunlarbeyazkan

hücrelerininsayısınınazalmasınınbirgöstergesiolabilirveacilenkantestleriyapılması

gerekir).

65yaşın üzerindeki hastalarda.

Saldırgandavranışlardabulunduğunuzveyaaşırıheyecanlıolduğunuzkrizdönemleriniz

oluyorsa.

Eğeraşağıdakidurumlardanherhangibiriyadabirkaçısizdevarsabudurumudoktorunuza

bildiriniz.Doktorunuzsizin için en uygun tedavive/veyadozuuygulayacaktır.

Böbrekvekaraciğeryetersizliği

Sara(epilepsi) hastalığı veyanöbetgeçirmeöyküsü

Parkinsonhastalığı

Şeker hastalığı veyaşeker hastalığı riskivarsa

Kalprahatsızlığınızvarsa(örneğin,dakikadakikalpatımsayınızın55inaltına

düşmesi,doğuştanQTaralığı uzaması gibi),

Özelikle kandaki potasyum düzeyinidüşüren bir elektrolitdengesizliğinizvarsa,

İnmeriski bulunuyorsa

Bunamaolanyaşlıhastalarda

Toplardamartıkanıklığı(venöztromboembolizm)

Glokom(göziçibasınçartışı),bağırsaktıkanıklığı,konjenitalsindirimsistemistenozu

(doğuştansindirimsisteminizdetıkanıklığı),idrarretansiyonu(idraryapamamayabağlı

zorlanma)yadaprostathiperplazisi(prostat bezinde büyüme)geçmişinizvarsa

Hipertansiyonunuz(kanbasıncıyüksekliği)varsa

Tansiyonunuzdüşükse,

Adet düzensizliğinizvarsa(kadınlarda)

İlacınızıalkoliçerenilaçlar,levodopa(parkinsonhastalığıtedavisiiçin),dopaminerjik

antiparkinsonilaçları,Torsadesdepointesi(ciddikalpritmibozuklukları)tetikleyenparazit

hastalıklarındakullanılanilaçlar(antiparaziterilaçlar),metadon,diğernöroleptiklerile

birliktealmanıztavsiyeedilmez.

MERESA'nınçocuklardaetkililiğivegüvenliliğiileilgilibilgiyoktur.Dolayısıyla

çocuklardakullanımıkonusundadikkatliolunmalıdır.6yaşınaltındakiçocuklarda

kullanılmamalıdır.

MERESA'nınyiyecekveiçecekilekullanılması

Alkol tüketmeniz,MERESA'nın etkisiniarttırabilir.MERESAkullanırken, alkolalmayınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

HamileliksırasındaMERESAyalnızcadoktortavsiyesinegörekullanılmalıdır.

Hamileliğinizinson3ayındaMERESAkullandığınızda,doğumutakibenbebeğiniz

anormalkashareketleri,huzursuzluk,kaslardaaşırıgerginlik,kaslarıngerginliğini

yitirmesi,titreme,uykuluolmahali,solunumgüçlüğüveyabeslenmebozukluğuriski

altındadır.Bunedenlebebeğinizindoğumu takiben birsüreizlenmesigerekir.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

MERESAannesütünegeçer. BunedenleMERESAtedavisisırasındaemzirmeönerilmez.

Araçvemakinekullanımı

İlacınkullanımınabağlıuyuşuklukriskiolduğundan,araçvemakinekullananhastaların

dikkatliolmasıgerekir.

MERESA'nıniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

MERESA176.90mglaktoziçerir.Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlere

karşıdayanıksızlığınızolduğusöylenmişsebutıbbiürünüalmadanöncedoktorunuza

danışınız.

Diğerilaçlar ile birliktekullanım

MERESA,birliktealınanilaçlanntesirinietkileyebilirveyabirliktealınanilaçlar

MERESA’nın tesirinietkileyebilir.

MERESA aşağıdaki ilaçlarla birliktekullanılmamalıdır:

LevodopaveParkinson hastalığıtedavisindekullanılandiğer ilaçlar

(ropiniroldahil)(karşılıklıters etkiyaparlar)

Antiparkinsonetkinliği olmayan dopaminagonistgibidavrananmaddeler

(kabergolin,kuinagolid)(karşılıklıters etkiyaparlar)

Sültoprid (kalpteciddiritimbozukluğunayol açabilir)

MERESA aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanılmasıtavsiyeedilmemektedir:

QT aralığınıuzatabilecekveyaTorsades de pointes gibiciddiritim

bozukluklannı tetikleyebilecektıbbiürünler

o Aritmitedavisindekullanılanilaçlar: kinidin, hidrokinidin,dizopiramid,

amiodaron,sotalol, dofetilid,ibutilid

oBazınöroleptikler(sinir sistemiüzerindeetkiliolan güçlüilaçlar):

tioridazin,klorpromazin, levomepromazin, trifluoperazin,siyamemazin,

amisülprid,tiaprid,haloperidol, droperidol,pimozid

o Metadon, bepridil,sisaprid,difenamil

oDamaryolu ile kullanılan eritromisin, vinkomisin ve benzeri,

halofantrin,pentamidin,sparfloksasin,moksifloksasin

Kalp atımsayısınıdüşüren ilaçlar(bradikardikkalsiyum kanalblokörleri:

diltiazem,verapamil;beta-blokörler;klonidin;guanfasin;digitalilaçları;antikolinesteraz

ilaçlar:donezepil, rivastigmin, takrin, ambenoniyum,galantamin,piridostigmin, neostigmin)

Kanpotasyum seviyesinidüşüren ilaçlar(hipokalemikidrarsöktürücüler,uyarıcılaksatifler,

amfoterisin B(damaryolu ile), glukokortikoidler,tetrakosaktid)

BuilaçlarlabirliktekullanıldığındakalpteciddiritimbozukluğuriskiözellikledeTorsades

depointesriskiartar.HastanınklinikaçıdanyakındanizlenmesivedüzenliEKGtetkiki

gerekir.

Alkol içeren ilaçlar (sakinleştirici etkiartar)

Antiparkinson etkinliğiolmayan dopamin agonistgibidavrananmaddeleri

(amantadin,apomorfin,bromokriptin,entakapon,lizürid,pergolid,piribedil,pramipeksol,

ropinirol,selejilin (karşılıklıtersetkiyaparlar)

MERESA’nınaşağıdaki ilaçlarlaetkileşmeolasılığıdikkatealınmalıdır:

Yüksek tansiyontedavisinde kullanılan ilaçlar(aşırıtansiyon düşmesi riskineyolaçar)

Merkezisinirsistemietkileyendiğerilaçlar(güçlüağrıkesiciler,uykuilaçları,

sakinleştiriciler,endişegideren ilaçlar veciddipsikiyatrik hastalıklardakullanılanilaçlar)

Asit önleyici ilaçlarvesukralfat

Nitratiçerenilaçlar(özellikleotururyadayatarpozisyondanayağakalkarkengörülenkan

basıncı düşüklüğü riskindeartışgörülebilir)

Lityum (yanetkiolarak istemsizhareket bozukluklannınortayaçıkmariski artabilir)

Parkinson tedavisindekullanılan ropinirol (ropinirolün etkinliğiazalabilir)

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyason

zamanlardakullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgi

veriniz.

3.MERESAnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Doktorunuz, ilacınızı nasılvehangi dozdakullanmanızgerektiğinisizesöyleyecektir.

MERESAyetişkinlerdekipsikosomatikhastalıklardagünde100–200mg(2–4

kapsül)kullanılır.

Uygulamayoluvemetodu:

MERESAağızdanalınır.

Kapsüllerigündeikidefadaalınız.Kapsülübirmiktarsuilebütünhalinde,doktorunuzun

önerdiğimiktardayutunuz.

Hazımsızlık,mideyanmasıvemideülserigibidurumlardakullanılanantiasitlervesukralfat

ilebirliktealındığındasülpiridinemilimiazalabilir.Eğerbuilaçlarıkullanıyorsanız,

MERESA'yıbu ilaçlardan en az2 saat öncealınız.

Doktorunuzayrı bir tavsiyedebulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

MERESA'nınçocuklardaetkililiğivegüvenliliğiileilgilibilgiyoktur.Dolayısıyla

çocuklardakullanımıkonusundadikkatliolunmalıdır.6yaşınaltındakiçocuklarda

kullanılmamalıdır.

Yaşlılardakullanımı:

Yaşlılardakullanımsırasında dikkatli olunmalıdır.

Özelkullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği/Karaciğeryetmezliği

MERESAböbrekleryoluylavücuttanatılır.Ciddiböbrekyetmezliğidurumundadikkatli

kullanılması gerekir. Doktorunuzbu durumda dozu azaltabilir veyatedaviyearaverebilir.

EğerMERESA'nınetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvar

isedoktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaMERESAkullandıysanız:

MERESA'dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacı

ilekonuşunuz.

Bugibidurumlardaderhaldoktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilservisine

başvurunuz.

MERESA'yıkullanmayıunutursanız

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

MERESAiletedavisonlandırıldığındakioluşabileceketkiler

MERESAtedavisinibirdenbirekeserseniz,bulantı,kusma,terleme,uykusuzlukgibi

belirtiler,istemsizhareketbozukluklarıvehastalıkbelirtilerindetekrarlamaortayaçıkabilir.

Tedavininkademeli olarak kesilmesigerekir.

Doktorunuza danışmadan MERESA tedavisine ara vermeyiniz veya tedaviyi

sonlandırmayınız.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiMERESA'nıniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,MERESA'yıkullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Ölümenedenolabilenkalpritimbozuklukları

Alerjisonucuyüzveboğazdaşişmeilebirliktecilltekızarıklık,döküntü,yutmaveyanefes

almagüçlüğü

Bunlarçokciddiyanetkilerdir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek

olabilir.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveya

sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Yaşamıtehditedebilennöroleptikmalignsendrom:Açıklanamayanateş,terleme,solgunluk,

şuurkaybı, kas tutulması, kan basıncındaveyakalp ritmindedeğişiklikler,

Kasılma nöbetleri,

Yüzvedil hareketlerindekontroledilemeyen hareketler,titremeveyakasılma.

Toplardamartıkanıklığı(Derinventrombozuçoğukezbacaktakitoplardamarlardapıhtı

oluşmasıdır.Oluşanpıhtınınbacaktoplardamarlarınıtıkamasısonucubacaktaşişlik,ağrıve

yürüyememeşikayetioluşurken,pıhtınınbulunduğuyerdenkopupakciğeregitmesiileakciğer

embolisiolarakisimlendirilennefesdarlığı,öksürükvegöğüsağrısıilekarakterizevebazen

ölümcülolabilenbirdurum)

Açıklanamayanenfeksiyonlarveateş(bubelirtilerbeyazkanhücrelerininsayısının

azalmasınınbir göstergesi olabilir)

Doğumutakibenbebeğinizdeanormalkashareketleri,huzursuzluk,kaslardaaşırıgerginlik,

kaslarıngerginliğiniyitirmesi,titreme,uykuluolmahali,solunumgüçlüğüveyabeslenme

bozukluğu (ilaçkesilmesendromu)

Bunların hepsi ciddiyanetkilerdir. Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,doktorunuzasöyleyiniz:

Oturmaveyayatmapozisyonundanayağakalkıldığında ortayaçıkan baş dönmesi,

Emzirmedönemidışındamemeucundan süreklisütvesütbenzeri akıntı gelmesi

Erkekte meme büyümesi

Memedebüyüme vememe ağrısı

Adet kanamalarının kesilmesi,

İştahartışıvekiloalma,

Kadındacinselistekkaybı,

Erkekte cinsel gücün azalması,sertleşmebozukluğu,

Uykuhali,uyuşukluk,sakinlikhali

Herhangibirnedenleyapılankantetkiklerindekaraciğer enzimdüzeylerindeartışbildirilirse,

Kızarıklık vedöküntüleroluşması

Uykusuzluk

Zihinkarışıklığı

Huzursuzluk,durduğuyerdeduramama(akatizi)

Saldırgan,aşırıheyecanlı,fevridavranışlardabulunmaeğilimi

Tükürüksalgısındaartış

Kanbasıncındaartış

Görmebozuklukları

Kabızlık,bulantı, kusma

İdraraçıkmaileilgili bozukluklar

BunlarMERESA'nınhafifyanetkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanmatalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumunda,hekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayncakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan"İlaçYanEtkiBildirimi"ikonunutıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)'nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliği hakkındadahafazla bilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5.MERESA'nınsaklanması

MERESA'yıçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında

saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığındaveorijinal ambalajında saklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Ambalajdaki sonkullanma tarihindensonraMERESA'yıkullanmayınız.

RuhsatSahibi:Dolorgiet Arzneimittel

53754 St. Augustin/ Bonn ALMANYA lisansı ile;

ADEKAİlaçSanayi veTicaret A.Ş.

NecipbeyCad.No: 88

55020–SAMSUN

Üretimyeri: ADEKAİlaçSanayi veTicaret A.Ş.

NecipbeyCad.No:88

55020–SAMSUN

Bu kullanma talimatı......................tarihindeonaylanmıştır.