MENTOPIN

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • MENTOPIN 600 MG 20 EFFERVESAN TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • MENTOPIN 600 MG 20 EFFERVESAN TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • asetilsistein

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8681305048052
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 17-01-2017
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

KULLANMA TALİMATI

MENTOPIN 600mg EFERVESANTABLET

Sudaeritildikten sonraiçilerek kullanılan efervesan tablet

Ağızdan alınır.

Etkinmadde:600 mgAsetilsistein

Yardımcımaddeler:Sitrikasitanhidrus,Sodyumhidrojenkarbonat,Sodyumkarbonat,

Askorbikasit,Mannitol,Laktozanhidrus,Limonaroması“AU”kod132,Sodyumsiklamat,

Sakarin-sodyum, Sodyum sitrat

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanmatalimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizereçetelendirilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasındadoktoraveyahastaneyegittiğinizdebuilacıkullandığınızı

doktorunuza söyleyiniz.

Talimatlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksekveyadüşük

doz kullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1. MENTOPINnedir veneiçinkullanılır?

2. MENTOPIN ‘ikullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3. MENTOPINnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkiler nelerdir?

5. MENTOPIN’insaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1. MENTOPIN nedirveneiçinkullanılır?

MENTOPİN Suda tamamen eritildikten sonraiçilerek kullanılan bir ilaçtır.

Kartonkutuda10/20/30efervesantabletiçermektedir.Tabletlerbeyazrenkteveyuvarlak

şekildedir.

MENTOPİN‘inetkinmaddesiasetilsistein;biraminoasitolansisteintürevibirajandır.

Balgam söktürücüetkiyesahiptir.

MENTOPİNyoğunkıvamlıbalgamınatılması,azaltılması,yoğunluğunundüzenlenmesi

ekspektorasyonun (balgamın atılabilmesi) kolaylaştırılması gereken durumlarda,

bronkopulmoner(bronşveakciğer)hastalıklarda,bronşiyalsekresyon(solunumyolusalgısı)

bozukluklarının tedavisindekullanılan mukolitik (balgamı, mukusu parçalayan) birilaçtır.

2

Ayrıcayüksekdozparasetamolalımınabağlıolarakortayaçıkankaraciğeryetmezliğinin

önlenmesinde kullanılır.

MENTOPİNsoğukalgınlığıvesolukyollarınıniltihaplanması(bronşit)durumundabalgam

oluşmasınıazaltır. Oluşan balgamları sulandırarak, öksürükleatılmasınıkolaylaştırır.

1. MENTOPIN’i kullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

MENTOPIN’i aşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ.

Eğer;

İlacınetkinmaddesiolanasetilsisteineyadabileşimindekiyardımcımaddelerden

herhangi birinekarşı biraşırı duyarlılık durumunuzvarsa,

MENTOPIN 2-yaşın altındaki çocuklarasadecedoktor kontrolündeverilmelidir.

Bu ilacı kullanmayınız.

MENTOPIN 'iaşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Eğer;

Astımvebronkospazm(bronşlarındaralması)hikayenizvarise,MENTOPIN’i

kullanmadan öncemutlakadoktorunuzabaşvurunuz.

Karaciğerveböbrek hastalığınızvar ise,

Midevebağırsağınızdayara(ülser)veyemekborusundatoplardamargenişlemesigibi

rahatsızlıklarınızvar ise,

Sirozhastası iseniz,

Sara(epilepsi) hastası iseniz,

Histaminintoleransınızvarsa(belirtileri:başağrısı,burunakıntısınıneşlikettiğirinit,

kaşıntı v.b) bu ilacı dikkatli kullanınız.

MENTOPIN’i kullanmadan öncedoktorunuzadanışınız.

MENTOPIN’ikullanırkencildinizdevegözçevresindeherhangibirdeğişiklik(örn.

Kızarıklık,kaşıntı,içisıvıdolukabarcık,kanoturması)farkedersenizhemen

doktorunuzabaşvurunuz.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

MENTOPİN Yiyecekveiçecekilekullanımı

MENTOPINyiyecek veiçeceklerlebirlikte alınabilir.

Hamilelik

Hamileyseniz, bu ilacı kullanmadan öncedoktorunuza veya eczacınıza danışınız.

MENTOPIN’inanneyevebebeğeherhangibirzararlıetkisininolupolmadığıtamolarak

bilinmemektedir.Gebeysenizveyagebekalmayıplanlıyorsanız,MENTOPIN’ikullanmadan

öncedoktorunuzadanışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

3

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Asetilsisteininannesütünegeçipgeçmediğiileilgiliyeterliderecedebilgiolmadığından

emzirenannelerdezorunlunedenlerolmadıkçakullanılmamalıdır.Emzirmeyedevamedip

etmemenizgerektiği konusundadoktorunuzadanışınız

.

AraçveMakineKullanımı

MENTOPIN’in araçvemakinekullanımı üzerindeherhangi biretkisiyoktur.

MENTOPİN’iniçeriğindebulunanbazı yardımcı maddelerhakkında önemlibilgiler

Her birefervesan tabletyaklaşık 138,8 mgsodyum içerir.Bu nedenleherhangi bir hastalığınız

nedeniyletuzu kısıtlı kullanıyorsanızbu durumu dikkate alınız.

Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlerekarşıdayanıksızlığınızolduğu

söylenmişsebu tıbbi ürünü almadan öncedoktorunuzla temasageçiniz.

Diğerİlaçlar ileBirlikteKullanımı

MENTOPIN’eek olarakherhangi bir ilaçalmadanöncedoktorunuzadanışınız.

MENTOPIN’inantitussif(öksürüğükesen)ilaçlarlabiraradakullanımıuygun

değildir.

MENTOPIN’inantibiyotikgrubuilaçlarla(örn.,tetrasiklin,aminoglikozid,penisilin)

beraberkullanılmamalıdır.İkiilacınbirliktekullanılmalarıgerekiyorsaalınmaları

arasında 2 saatlik bir süreolmalıdır.

MENTOPINnitrogliserin(kalphastalığındakullanılır)içerenilaçlarlave

karbamezapin(epilepsidekullanılır)birliktekullanılmadanöncedoktorunuza

danışınız.

Aktif kömür MENTOPINilebirlikte kullanılmamalıdır.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınız iselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3. MENTOPIN nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

Doktortarafındanbaşkaşekildeönerilmediğidurumlardaiçinöngörülendozuaşağıdaki

şekildedir:

14yaşın üzerindekiler veyetişkinlerde

Günde1 veya2 defa1 efervesantablet (Günde600 mgveya1200 mg)bir bardaksuda

eritilerek içilir.

14yaşındanküçüklerdedozuayarlamakiçinMENTOPIN200mgEFERVESAN

TABLET’in kullanılması önerilir.

6-14 yaş arası çocuklarda:Günde400 mg asetilsistein

2-5yaş arası çocuklarda:Günde200 mg-300 mgasetilsistein

Parasetamol zehirlenmesinde

Yüklemedozu140mg/kg,idamedozuise4saattebir70mg/kg(toplam17doz)

olarak uygulanır.

4

Doktorunuzayrı bir tavsiyedebulunmadıkçabu talimatları takip ediniz.

Uygulama yoluvemetodu:

MENTOPINyemeklerden sonrabir bardak sudaeritilerek içilir.

Doktorunuzayrı bir tavsiyedebulunmadıkçabu talimatı takip ediniz.

İlacınızı zamanındaalmayıunutmayınız.

MENTOPIN’in balgam söktürücü etkisi sıvıalımıylaartmaktadır.

MENTOPIN doktorun önerdiği sıklıkta vesüreilekullanılmalıdır

DoktorunuzMENTOPINiletedavinizinnekadarsüreceğinisizebildirecektir.

Tedaviyierken kesmeyinizçünkü istenen sonucu alamazsınız.

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

İlaç2yaşaltındaki çocuklarasadecedoktor önerisiyle vekontrolündeverilmelidir.

14yaşından küçüklerdedozu ayarlamak için MENTOPIN 200 mgEFERVESANTABLET’in

kullanılması önerilir.

Yaşlılarda kullanımı:

65yaş veüzerindekihastalariçin özel bir dozönerisiyoktur.

Özel kullanımdurumları:

MENTOPIN®600mgEfervesanTabletdoktorunönerisiolmadan4-5gündenfazla

kullanılmamalıdır.

AntibiyotiktedavisigörenhastalarınMENTOPIN’iantibiyotiğialdıktan2saatönceveya

sonraalmalarıgerekmektedir.

Parasetamol zehirlenmesindeyüksek dozlardahekimkontrolündekullanılabilir.

Böbrek/Karaciğeryetmezliği

MENTOPINdahafazlanitrojenlimaddeninsağlanmasındankaçınmakamacıyla

karaciğer veböbrekyetmezliği olanlardauygulanmamalıdır.

EğerböbrekveyakaraciğerrahatsızlığınızvarsaMENTOPIN’ikullanmadanönce

doktorunuzadanışınız.

EğerMENTOPIN’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise,

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazla MENTOPIN kullandıysanız:

Bulantı, kusma vejshalgibimidebarsak sistemiyleilgili rahatsızlıklargörülebilir.

Çokyüksekdozlardabiledahaağıryan etkilervezehirlenme belirtileri görülmemiştir.

Emzirilen bebeklerdevücut salgılarının aşırı artması tehlikesi vardır.

MENTOPINkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.Doktorunuzgerektiğindesizdekizehirlenmebelirtilerineyönelikbirtedavi

uygulayabilir.

5

MENTOPIN kullanmayı unutursanız:

İlacı bir dozalmayı unuttuğunuzdahemen birefervesan tablet alınız.

İlacıaldığınızzamansonrakidozunalınmazamanınayakınisebudozuatlayıpalmayınızve

dahasonranormal kullanımadevam ediniz.

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

MENTOPIN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabileceketkiler

MENTOPIN tedavisini kesmek hastalığınızın dahakötüyegitmesinenedenolabilir.

Doktorunuztarafından belirtilmedikçetedaviyi kesmeyiniz.

4. Olası YanEtkilerNelerdir?

TümilaçlargibiMENTOPIN’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,MENTOPIN’ikullanmayıdurdurunveDERHAL

doktorunuza bildirinveya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurun:

Allerjikreaksiyonlar(Kaşıntı,kurdeşen,ciltkızarıklıkları,solukalmagüçlüğü,kalp

atışında hızlanmavekan basıncının düşmesi).

Şokakadargidebilenanaflaktikreaksiyonlar(döküntü,kaşıntı,terleme,başdönmesi,

dil,dudakvesolukborusundaşişme,havayolununtıkanması,bulantı,kusmagibi

belirtilergörülebilir).Ayrıcaçokseyrekolarakaşırıduyarlılıkreaksiyonlar

kapsamındaasetilsistein kullanımınabağlıkanamaoluşumu bildirilmiştir.

Bunlarçokciddiyanetkilerdir.Eğerbunlardansizdemevcutise,sizinMENTOPIN’ekarşı

ciddialerjinizvar demektir.

Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerekolabilir.Buciddiyanetkilerin

hepsi oldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdaki kategoriler kullanılarak istenmeyenetkisıklıkları belirtilmektedir.

Çokyaygın ( ≥ 1/10)

Yaygın( ≥ 1/100 ila≤ 1/10)

Yaygın olmayan ( ≥ 1/1.000 ila≤ 1/100)

Seyrek ( ≥ 1/10.000 ila≤1/1000)

Çok seyrek(<1/10.000)

Bilinmiyor(Eldeki verilerden hareketletahmin edilemiyor).

Yaygın olmayan:

Bronşların daralması (nefes darlığı, nefesalmadagüçlükyaşanabilir)

Baş ağrısı

Ateş

Kaşıntı

6

Kurdeşen(ürtiker)

Döküntü

Egzantem(enfeksiyonhastalıklarındagörülenderiüzerindekikızartıveyalekelerve

kabarıklar)

Taşikardi (kalbin normalden hızlıçalışması)

Tansiyon düşmesi

Ağıziçindeiltihap

Karın ağrısı

Bulantı

Kusma

İshal

Seyrek:

Nefes darlığı(dispne)

Bronkospazm(bronş düzkaslarının kasılması), zorsoluk alıp verme

BunlarMENTOPIN’inhafifyanetkileridir.Birsonrakihekimziyaretinizdekullanılanilacın

konsantrasyonun, miktarınınyadauygulamasıklığının değiştirilmesi ile düzelir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliği hakkındadahafazla bilgi edinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5. MENTOPIN’insaklanması

MENTOPINçocuklarıngöremeyeceği ,erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

İlacınızı, 25 °Caltındakiodasıcaklığındakurubiryerdesaklayınız.

Sonkullanma tarihi ile uyumluolarak kullanınız.

Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra MENTOPIN’i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

QueisserFarmaİlaçGıdaveSağlık Ürünleri San.VeTic.Ltd. Şti.

BarbarosMah.AkzambakSokNo:3UphillTowersA1ABlokK:20D:116

Ataşehir/İSTANBUL

Tel:0216 688 85 50Fax:0216 688 85 51

ÜretimYeri:

HERMESARZNEIMITTELGMBH

Georg-Kalb-Str. 5-8

82049 Großhesselohe/München

Bu kullanma talimatı………………….onaylanmıştır.