MENTOPIN

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • MENTOPIN 200 MG 20 EFFERVESAN TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • MENTOPIN 200 MG 20 EFFERVESAN TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • asetilsistein

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8681305048038
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 17-01-2017
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

MENTOPIN200mg EFERVESANTABLET

Sudaeritildikten sonraiçilerek kullanılan efervesan tablet

Ağızdan alınır.

Etkinmadde:200 mgAsetilsistein

Yardımcımaddeler:Sitrikasitanhidrus,Sodyumhidrojenkarbonat,Sodyumkarbonatanhidrus,

Mannitol,Laktozanhidrus,Limonaroması“AU”kod132,Sodyumsiklamat,Sakarin-sodyum,

Sodyum sitrat

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizereçetelendirilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasındadoktoraveyahastaneyegittiğinizdebuilacıkullandığınızı

doktorunuza söyleyiniz.

Talimatlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksekveyadüşükdoz

kullanmayınız.

BuKullanma Talimatında :

1.MENTOPINnedir veneiçinkullanılır?

2.MENTOPIN‘ikullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3.MENTOPINnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkiler nelerdir?

5.MENTOPIN’insaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.MENTOPIN nedirveneiçinkullanılır?

MENTOPİN Suda tamamen eritildikten sonraiçilerek kullanılan bir ilaçtır.

Karton kutuda20efervesan tablet içermektedir. Tabletlerbeyazrenkte veyuvarlak şekildedir.

MENTOPİN‘inetkinmaddesiasetilsistein;biraminoasitolansisteintürevibirajandır.Balgam

söktürücü etkiyesahiptir.

MENTOPİNyoğunkıvamlıbalgamınatılması,azaltılması,yoğunluğunundüzenlenmesi

ekspektorasyonun(balgamınatılabilmesi)kolaylaştırılmasıgerekendurumlarda,bronkopulmoner

(bronşveakciğer)hastalıklarda,bronşiyalsekresyon(solunumyolusalgısı)bozukluklarının

tedavisindekullanılanmukolitik(balgamı,mukusuparçalayan)birilaçtır.

Ayrıcayüksekdozparasetamolalımınabağlıolarakortayaçıkankaraciğeryetmezliğinin

önlenmesindekullanılır.

MENTOPİNsoğukalgınlığıvesolukyollarınıniltihaplanması(bronşit)durumundabalgam

oluşmasınıazaltır.Oluşanbalgamlarısulandırarak,öksürükleatılmasınıkolaylaştırır.

1.MENTOPIN’ikullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

MENTOPIN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ.

Eğer;

İlacınetkinmaddesiolanasetilsisteineyadabileşimindekiyardımcımaddelerden

herhangibirinekarşıbir aşırıduyarlılık durumunuzvarsa,

MENTOPIN2-yaşın altındaki çocuklarasadecedoktor kontrolündeverilmelidir.

Bu ilacıkullanmayınız.

MENTOPIN 'iaşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Eğer;

Astımvebronkospazm(bronşlarındaralması)hikayenizvarise,MENTOPIN’i

kullanmadan öncemutlakadoktorunuzabaşvurunuz.

Karaciğerveböbrek hastalığınızvar ise,

Midevebağırsağınızdayara(ülser)veyemekborusundatoplardamargenişlemesigibi

rahatsızlıklarınızvar ise,

Sirozhastası iseniz,

Sara(epilepsi) hastası iseniz,

Histaminintoleransınızvarsa(belirtileri:başağrısı,burunakıntısınıneşlikettiğirinit,

kaşıntıv.b) bu ilacı dikkatli kullanınız.

MENTOPIN’i kullanmadan öncedoktorunuzadanışınız.

MENTOPIN’ikullanırkencildinizdevegözçevresindeherhangibirdeğişiklik(örn.

Kızarıklık,kaşıntı,içisıvıdolukabarcık,kanoturması)farkedersenizhemen

doktorunuzabaşvurunuz.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışınız.

MENTOPİN Yiyecekveiçecekilekullanımı

MENTOPINyiyecek veiçeceklerlebirlikte alınabilir.

Hamilelik

Hamileyseniz, bu ilacı kullanmadan öncedoktorunuza veya eczacınıza danışınız.

MENTOPIN’inanneyevebebeğeherhangibirzararlıetkisininolupolmadığıtamolarak

bilinmemektedir.Gebeysenizveyagebekalmayıplanlıyorsanız,MENTOPIN’ikullanmadan

öncedoktorunuzadanışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Asetilsisteininannesütünegeçipgeçmediğiileilgiliyeterliderecedebilgiolmadığındanemziren

annelerdezorunlunedenlerolmadıkçakullanılmamalıdır.Emzirmeyedevamedipetmemeniz

gerektiği konusundadoktorunuzadanışınız.

AraçveMakineKullanımı

MENTOPIN’in araçvemakinekullanımı üzerindeherhangi biretkisiyoktur.

MENTOPİN’iniçeriğindebulunanbazı yardımcı maddelerhakkında önemlibilgiler

Herbirefervesantabletyaklaşık99,3mgsodyumiçerir.Bunedenleherhangibirhastalığınıznedeniyle

tuzukısıtlıkullanıyorsanızbudurumudikkate alınız.

Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlerekarşıdayanıksızlığınızolduğusöylenmişsebu

tıbbiürünü almadanöncedoktorunuzlatemasageçiniz.

Diğerİlaçlar ileBirlikteKullanımı

MENTOPIN’eek olarakherhangi bir ilaçalmadanöncedoktorunuzadanışınız.

MENTOPIN’in antitussif(öksürüğü kesen)ilaçlarlabiraradakullanımıuygundeğildir.

MENTOPIN’inantibiyotikgrubuilaçlarla(örn.,tetrasiklin,aminoglikozid,penisilin)

beraberkullanılmamalıdır.İkiilacınbirliktekullanılmalarıgerekiyorsaalınmaları

arasında 2 saatlik bir süreolmalıdır.

MENTOPINnitrogliserin(kalphastalığındakullanılır)içerenilaçlarlavekarbamezapin

(epilepside kullanılır)birlikte kullanılmadan öncedoktorunuzadanışınız.

AktifkömürMENTOPIN ilebirliktekullanılmamalıdır.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınız iselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3. MENTOPINnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

Doktortarafındanbaşkaşekildeönerilmediğidurumlardaiçinöngörülendozuaşağıdakişekildedir:

14yaşın üzerindekiler veyetişkinlerde

Günde2veya3defa1efervesantablet(Günde400mgveya600mg)birbardaksuda

eritilerek içilir.

6-14yaşından küçüklerde

Günde2 defa1 efervesantablet (Günde400 mg) bir bardak sudaeritilerek içilir.

2-5yaşından küçüklerde

Günde2-3 defayarım efervesan tablet (Günde200 mg-300 mg) birbardak sudaeritilerek

iİçilir.

Parasetamol zehirlenmesinde

Yüklemedozu140mg/kg,idamedozuise4saattebir70mg/kg(toplam17doz)olarak

uygulanır.

Doktorunuzayrı bir tavsiyedebulunmadıkçabu talimatları takip ediniz.

Uygulama yoluvemetodu:

MENTOPINyemeklerdensonrabirbardaksudaeritilerekiçilir.

Doktorunuzayrı bir tavsiyedebulunmadıkçabu talimatı takip ediniz.

İlacınızı zamanındaalmayıunutmayınız.

MENTOPIN’inbalgamsöktürücüetkisisıvıalımıylaartmaktadır.

MENTOPINdoktorunönerdiğisıklıktavesüreilekullanılmalıdır

DoktorunuzMENTOPINiletedavinizinnekadarsüreceğinisizebildirecektir.Tedaviyi

erken kesmeyinizçünküistenen sonucu alamazsınız.

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

İlaç2yaş altındakiçocuklarasadecedoktorönerisiyle vekontrolündeverilmelidir.

Yaşlılarda kullanımı:

65yaş veüzerindeki hastalariçin özel bir dozönerisiyoktur.

Özel kullanımdurumları:

MENTOPIN ®

200mgEfervesanTabletdoktorunönerisiolmadan4-5gündenfazla

kullanılmamalıdır.

AntibiyotiktedavisigörenhastalarınMENTOPIN’iantibiyotiğialdıktan2saatönceveyasonra

almalarıgerekmektedir.

Parasetamol zehirlenmesindeyüksek dozlardahekimkontrolündekullanılabilir.

Böbrek/Karaciğeryetmezliği

MENTOPINdahafazlanitrojenlimaddeninsağlanmasındankaçınmakamacıyla

karaciğer veböbrekyetmezliği olanlardauygulanmamalıdır.

EğerböbrekveyakaraciğerrahatsızlığınızvarsaMENTOPIN’ikullanmadanönce

doktorunuzadanışınız.

EğerMENTOPIN’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise,

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazla MENTOPIN kullandıysanız:

Bulantı, kusma veishalgibimidebarsak sistemiyleilgili rahatsızlıklargörülebilir.

Çokyüksekdozlardabiledahaağıryan etkilervezehirlenme belirtileri görülmemiştir.

Emzirilen bebeklerdevücut salgılarının aşırı artması tehlikesi vardır.

MENTOPINkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.Doktorunuzgerektiğindesizdekizehirlenmebelirtilerineyönelikbirtedavi

uygulayabilir.

MENTOPIN kullanmayı unutursanız:

İlacıbir dozalmayıunuttuğunuzdahemen birefervesan tabletalınız.

İlacıaldığınızzamansonrakidozunalınmazamanınayakınisebudozuatlayıpalmayınızvedaha

sonranormalkullanımadevamediniz.

Unutulan dozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

MENTOPIN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabileceketkiler

MENTOPIN tedavisini kesmek hastalığınızın dahakötüyegitmesinenedenolabilir.

Doktorunuztarafından belirtilmedikçetedaviyi kesmeyiniz.

4.Olası YanEtkilerNelerdir?

TümilaçlargibiMENTOPIN’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,MENTOPIN’ikullanmayıdurdurunveDERHAL

doktorunuza bildirinveya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurun:

Allerjikreaksiyonlar(Kaşıntı,kurdeşen,ciltkızarıklıkları,solukalmagüçlüğü,kalp

atışında hızlanmavekan basıncının düşmesi).

Şokakadargidebilenanaflaktikreaksiyonlar(döküntü,kaşıntı,terleme,başdönmesi,dil,

dudakvesolukborusundaşişme,havayolununtıkanması,bulantı,kusmagibibelirtiler

görülebilir).Ayrıcaçokseyrekolarakaşırıduyarlılıkreaksiyonlarkapsamında

asetilsistein kullanımınabağlıkanama oluşumu bildirilmiştir.

Bunlarçokciddiyanetkilerdir.Eğerbunlardansizdemevcutise,sizinMENTOPIN’ekarşı

ciddialerjinizvar demektir.

Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerekolabilir.Buciddiyanetkilerin

hepsi oldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdaki kategoriler kullanılarak istenmeyenetkisıklıkları belirtilmektedir.

Çokyaygın ( ≥ 1/10)

Yaygın

( ≥ 1/100 ila≤ 1/10)

Yaygın olmayan ( ≥ 1/1.000 ila≤ 1/100)

Seyrek ( ≥ 1/10.000 ila≤ 1/1000)

Çok seyrek (<1/10.000)

Bilinmiyor (Eldeki verilerden hareketletahmin edilemiyor).

Yaygın olmayan:

Bronşların daralması (nefes darlığı, nefesalmadagüçlükyaşanabilir)

Baş ağrısı

Ateş

Kaşıntı

Kurdeşen(ürtiker)

Döküntü

Egzantem(enfeksiyonhastalıklarındagörülenderiüzerindekikızartıveyalekelerve

kabarıklar)

Taşikardi (kalbinnormaldenhızlıçalışması)

Tansiyon düşmesi

Ağıziçindeiltihap

Karın ağrısı

Bulantı

Kusma

İshal

Seyrek:

Nefes darlığı(dispne)

Bronkospazm (bronş düzkaslarının kasılması), zorsoluk alıp verme,

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesidurumunda

hekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyanetkileri

www.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada0800314

0008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi(TÜFAM)’ne

bildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacıngüvenliliği

hakkında dahafazla bilgiedinilmesine katkısağlamış olacaksınız.

5. MENTOPIN’insaklanması

MENTOPINçocuklarıngöremeyeceği ,erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

İlacınızı, 25 °Caltındakiodasıcaklığındakurubiryerdesaklayınız.

Sonkullanma tarihi ile uyumluolarak kullanınız.

Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonraMENTOPIN’ikullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

GenesisİlaçveSağlık Ürünleri A.Ş.

Ömer Avni Mah.İneboluSok. SümbülKonak Apt. No:85 34427

Beyoğlu–İstanbul

Tel: +90 212 245 55 80 Faks: +90 212 245 57 33

Üretici:

HERMESARZNEIMITTELGMBH

Georg-Kalb-Str. 5-8

82049 Großhesselohe/München

Bu kullanma talimatı onaylanmıştır.