MENOPUR

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • MENOPUR 75 IU IM VE SC ENJEKSIYON ICIN TOZ ICEREN 5 FLAKON
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • MENOPUR 75 IU IM VE SC ENJEKSIYON ICIN TOZ ICEREN 5 FLAKON
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • insan menopozal gonadotropin

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8697621790018
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

22.01.2018

1/14

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

MENOPUR 75 IU IM ve SC enjeksiyon için toz içeren flakon

Steril

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Her bir toz flakonu, 75 IU folikül stimülan hormon (FSH) ve 75 IU luteinizan

hormon (LH) aktivitesine sahip, ileri derecede saflaştırılmış menotropin (insan menopozal

gonadotropini, HMG) içerir.

MENOPUR içinde post-menopozal kadın idrarında doğal olarak bulunan bir hormon olan insan

koryonik

gonadotropini

(hCG)

mevcuttur

(luteinizan

hormon)

aktivitesine

katkıda

bulunur.

Yardımcı maddeler:

Sodyum klorür

9.0 mg

Sodyum hidroksit

pH ayarı için yeterli miktar

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Enjeksiyonluk çözelti için toz ve çözücü

Tozun görünüşü: Beyaz ile beyazımsı liyofilize kek

Çözücünün görünüşü: Berrak renksiz çözelti

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1 Terapötik endikasyonlar

MENOPUR aşağıdaki klinik durumlarda, infertilite tedavisinde endikedir:

Kadınlarda

Klomifen sitrat tedavisine yanıtsız olan kadınlarda polikistik over hastalığı (PCOS) dahil,

anovülasyon,

Yardımla üreme teknikleri (ART), örn. in vitro fertilizasyon/embriyo transferi (IVF), gamet

intra-fallopian transfer (GIFT) ve intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI) için çok sayıda

folikül büyümesini uyarma amaçlı kontrollü ovaryan hiperstimülasyonu,

Hipogonadotropik hipogonadizmi olan kadınlarda folikül gelişiminin stimülasyonu

Erkeklerde

Hipogonadotropik hipogonadizmi olan erkeklerde yetersiz spermatojenez.

22.01.2018

2/14

4.2 Pozoloji ve uygulama şekli

MENOPUR

tedavisi,

fertilite

sorunlarının

tedavisinde

deneyimli

hekimin

gözetiminde

başlatılmalıdır.

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Aşağıda açıklanan doz uygulama rejimleri, S.C. ve I.M. uygulamalarda farklılık göstermez.

Overlerin eksojen gonadotropinlere verdikleri yanıtta büyük ölçüde bireyler arası değişiklik söz

konusudur. Bu durumda standart bir doz uygulama şeması oluşturmak olanaksızdır. Dozaj bu

nedenle, overlerin verdiği yanıt temelinde bireysel olarak uyarlanmalıdır. MENOPUR tek başına

ya da bir gonadotropin serbestleyici hormon (GnRH) agonisti veya antagonisti ile birlikte

verilebilir. Dozaj ve tedavi süresine yönelik tavsiyeler, uygulanan gerçek tedavi protokolüne

bağlı olarak değişebilir.

Anovülasyonlu kadınlar (PCOS dahil)

MENOPUR tedavisinin amacı tek bir Graaf (olgunlaşmış folikül) folikülünün gelişmesini ve

insan koryonik gonadotropini (hCG) uygulamasından sonra oositin serbestleşmesini sağlamaktır.

MENOPUR tedavisi menstrüel siklusun ilk 7 günü içinde başlatılmalıdır. Başlangıçta önerilen

MENOPUR dozu günlük 75 – 150 IU’dur ve bu doza en az 7 gün süreyle devam edilmelidir.

Bundan sonraki dozlar, klinik izleme sonuçlarına bağlı olarak (sadece over ultrasonu ya da

birlikte östradiol düzeyleri ölçümü), alınan bireysel hasta yanıtı doğrultusunda uyarlanmalıdır.

Doz uyarlamaları her 7 günde birden daha sık yapılmamalıdır. Önerilen doz artışı, her defasında

37,5

IU’dur

IU’yu

aşmamalıdır.

Maksimum

günlük

IU’dan

daha

yüksek

olmamalıdır. Eğer hasta 4

haftalık tedaviyle yeterli yanıt vermede başarısız olmuşsa, o siklustan

vazgeçilmelidir ve hastada, vazgeçilen siklusta olduğundan daha yüksek bir başlangıç dozuyla

yeni bir tedaviye başlanmalıdır.

Optimal bir yanıt alındığında, son MENOPUR enjeksiyonundan 1 gün sonra bir kez 5,000 IU ile

10,000 IU hCG verilmelidir. Hastaya hCG enjeksiyon günü ve ertesi gün koitusa girmesi

önerilir. Buna alternatif olarak, intrauterin inseminasyon (IUI) uygulanabilir. Eğer MENOPUR

ile aşırı bir yanıt alınmış ise tedavi sonlandırılmalı, hCG enjeksiyonu yapılmamalı (bkz. Bölüm

4.4) ve hasta bir sonraki menstrüasyon kanaması başlayana kadar kontrasepsiyon yöntemi

uygulamalı veya koitustan uzak durmalıdır.

Yardımla üreme teknikleri (ART) için çok sayıda folikül büyümesini uyarma amaçlı kontrollü

ovaryan hiperstimülasyonu olan kadınlar

GnRH agonistiyle downregülasyon uygulanan protokolde, MENOPUR tedavisi, agonist tedavisi

başladıktan

yaklaşık

hafta

sonra

başlatılmalıdır.

GnRH

antagonistiyle

downregülasyon

uygulanan protokolde, MENOPUR tedavisi, menstrüel siklusun 2 ya da 3. günü başlatılmalıdır.

Tavsiye edilen MENOPUR başlangıç dozu, tedavinin en az ilk beş günü için, günde 150 – 225

IU’dur. Bundan sonraki dozlar, klinik izleme sonuçlarına bağlı olarak (sadece over ultrasonu ya

da birlikte östradiol düzeyleri ölçümü), alınan bireysel hasta yanıtı doğrultusunda uyarlanmalı ve

doz artışları, uyarlama başına 150 IU’dan daha yüksek olmamalıdır. Günlük verilen maksimum

günde

IU’yu

aşmamalıdır

çok

vakada

günü

aşan

dozaj

tavsiye

edilmemektedir.

22.01.2018

3/14

Yeterli sayıda folikül uygun büyüklüklere ulaştığında, oosit toplama hazırlığı amacıyla son

foliküler olgunlaşmayı indüklemek için, en fazla 10,000 IU olmak üzere tek bir hCG enjeksiyonu

yapılmalıdır. Hastalar hCG uygulamasından sonra en az 2 hafta yakından izlenmelidir. Eğer

MENOPUR ile aşırı bir yanıt alınmış ise tedavi sonlandırılmalı, hCG enjeksiyonu yapılmamalı

(bkz.

Bölüm

4.4)

hasta

sonraki

menstrüasyon

kanaması

başlayana

kadar

bariyer

kontrasepsiyon yöntemi uygulamalı veya koitustan uzak durmalıdır.

Erkekler

Başlangıçta, haftada 3 kez 1000 – 3000 IU HCG uygulanır. Normal testesteron serum düzeyleri

sağlandığında, bir kaç ay, ek olarak, haftada üç kez HMG (75 – 150 FSH + 75 – 150 IU LH) I.M.

olarak uygulanır.

Uygulama şekli:

MENOPUR, kutusunda sunulan çözücü ile sulandırılarak hazırlandıktan sonra subkütan (S.C.)

ya da intramusküler (I.M.) yoldan enjekte edilerek uygulanır. Toz kullanımdan hemen önce

sulandırılmalıdır. Büyük hacimlerde enjeksiyondan kaçınmak amacıyla, sunulan 1 ml’lik çözücü

ile 3 flakona kadar toz sulandırılarak hazırlanabilir.

Çalkalamadan kaçınılmalıdır. Çözelti partikül içeriyorsa ya da berrak değilse kullanılmamalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

MENOPUR’un farmakokinetiği, renal ve hepatik yetmezliği

olan hastalarda incelenmemiştir.

Pediatrik

popülasyon:

Çocuklarda

kullanımı

önerilmemektedir.

MENOPUR’un

çocuklarla

ilgili kullanımı yoktur.

Geriyatrik popülasyon:

Yaşlılarda kullanımı önerilmemektedir.

4.3 Kontrendikasyonlar

MENOPUR aşağıdaki durumlarda kadınlarda kontrendikedir:

Hipofiz bezi ya da hipotalamus tümörleri

Over, uterus ya da meme karsinomu

Gebelik ve laktasyon

Etiyolojisi bilinmeyen jinekolojik kanama

Etkin maddeye veya bölüm 6.1’de listelenen yardımcı maddelerden herhangi birine aşırı

duyarlılık

Over kistleri ya da polikistik over hastalığı dışında bir nedenden dolayı büyümüş overler

Aşağıdaki

durumlarda

tedavi

sonucunun

olumlu

olması

beklenmemektedir

nedenle

MENOPUR uygulanmamalıdır:

Primer over yetmezliği

Cinsel organlarda gebelik ile bağdaşmayan malformasyonlar

Uterusta gebelik ile bağdaşmayan fibroid tümör

22.01.2018

4/14

MENOPUR aşağıdaki durumlardaki erkeklerde kontrendikedir:

Hipofiz bezi ya da hipotalamus tümörleri

Testisde tümörler

Prostat karsinomu

Etkin maddeye veya formülasyonda kullanılan herhangi bir bileşene karşı aşırı duyarlılık

4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

MENOPUR, hafiften şiddetliye kadar yan etkilere yol açabilen güçlü bir gonadotropik maddedir

ve yalnızca infertilite sorunları ve bunların tedavilerini oldukça iyi bilen hekimler tarafından

kullanılmalıdır.

Gonadotropin tedavisi, doktorların ve yardımcı sağlık personelinin belirli bir zaman ayırmalarını,

ve over yanıtının tek başına ultrason ya da tercihen ultrason ve serum östradiol düzeyleri ölçümü

kombinasyonuyla düzenli bir şekilde izlenmesini gerektirir. Menotropin uygulamasına alınan

yanıtta önemli ölçüde hastalar arası değişiklik söz konusudur ve bazı hastalarda istenilen yanıt

alınamaz. Tedavinin amacına yönelik, etkili olan en düşük doz kullanılmalıdır.

İlk MENOPUR enjeksiyonu, doğrudan tıbbi denetim altında uygulanmalıdır.

Tedaviye başlamadan önce, çiftin infertilite sorunu gereğince değerlendirilmeli ve gebelik için

varsayılabilecek

kontrendikasyonlar

incelenmelidir.

Özellikle

hastalar

hipotiroidizm,

adrenokortikal yetmezlik, hiperprolaktinemi ve hipofizer ya da hipotalamik tümörler yönüyle

değerlendirilmeli ve gerekli spesifik tedavi uygulanmalıdır.

Gerek

anovulatuar

infertilite

tedavisi,

gerekse

prosedürleri

kapsamında

foliküler

büyümenin uyarılması işlemi uygulanan hastalarda, overlerde büyüme ya da hiperstimülasyon

gelişebilir. Tavsiye edilen MENOPUR dozajı ve uygulama rejimine sadık kalınması ve tedavinin

özenli bir şekilde izlenmesi, bu türlü olayların insidansını en aza indirecektir. Folikül büyümesi

olgunlaşması

indekslerinin

derhal

yorumlanabilmesi,

ilgili

testlerin

yorumlanmasında

deneyimli bir doktor gerektirir.

Ovaryan hiperstimülasyon sendromu (OHSS)

OHSS komplike olmayan over büyümesinden ayrı, farklı bir tıbbi olaydır. OHSS kendisini artan

şiddet derecelerinde gösterebilen bir sendromdur. Belirgin over büyümesi, yüksek serum seks

steroidleri ve vasküler permeabilite artışından oluşur. Permeabilite artışı, periton, plevra ve ender

olarak perikard boşluklarında sıvı birikimiyle sonuçlanabilir.

Şiddetli OHSS olgularında şu semptomlar gözlenebilir; abdominal ağrı, abdominal distansiyon,

overlerde ileri derecede büyüme, kilo alma, dispne, oligüri ve bulantı, kusma, diyare gibi

gastrointestinal semptomlar. Klinik değerlendirmede hipovolemi, hemokonsantrasyon, elektrolit

dengesizlikleri,

asit,

hemoperiton,

plevral

efüzyon,

hidrotoraks,

akut

pulmoner

distres

tromboembolik olaylar açığa çıkabilir.

Gonadotropin

tedavisine

karşı

alınan

aşırı

over

yanıtı,

ovülasyonu

tetiklemek

üzere

uygulanmadığı sürece, ender olarak OHSS’ye yol açar. Bu nedenle ovaryan hiperstimülasyonu

durumunda, hCG uygulamasını durdurmak ve hastaya en az 4 gün süreyle koitustan kaçınmasını

ya da bariyer yöntemlerini kullanmasını tavsiye etmek akılcı bir yaklaşım olacaktır. OHSS hızla

22.01.2018

5/14

ilerleyebilir (24 saat ile birkaç gün içerisinde) ve ciddi bir tıbbi olay haline gelebilir, bu nedenle

hastalar hCG uygulamasından sonra en az iki hafta süreyle izlenmelidir.

Tavsiye edilen MENOPUR dozajına, uygulama rejimine bağlı kalınması ve tedavinin özenle

izlenmesi, ovaryan hiperstimülasyonu ve çoğul gebelik insidanslarını en aza indirecektir (bkz.

Bölüm

4.8).

ART’de

ovülasyondan

önce

bütün

foliküllerin

aspire

edilmesi,

hiperstimülasyon oluşumunu azaltabilir.

Gebelik gelişmesi durumunda OHSS daha şiddetli olabilir ve daha uzun sürebilir. OHSS en

büyük sıklıkla hormon tedavisi bittikten sonra ortaya çıkar ve en yüksek şiddetine tedaviyi

izleyen yedi ile on gün civarında ulaşır. OHSS sıklıkla, menstrüasyonun başlamasıyla spontan

olarak geriler.

Şiddetli OHSS ortaya çıkarsa, eğer halen devam ediyorsa gonadotropin tedavisi durdurulmalı ve

hasta hospitalize edilerek spesifik OHSS tedavisi başlatılmalıdır.

Bu sendrom polikistik over hastalarında daha yüksek bir insidansta ortaya çıkmaktadır.

Çoğul gebelik

Çoğul gebelik, özellikle de yüksek sayılarda olanları, yüksek bir maternal ve perinatal risk taşır.

Gonadotropinlerle ovülasyon indüksiyonu yapılan kadınlarda çoğul gebelik insidansı, doğal

konsepsiyona kıyasla yüksektir. Çoğul konsepsiyonların büyük bir kısmı ikizdir. Çoğul gebelik

riskini en aza indirmek için, over yanıtının dikkatle izlenmesi önerilmektedir.

prosedürlerinin

uygulandığı

kadınlarda

çoğul

gebelik

riski

esas

olarak,

yerleştirilen

embriyo sayısına, bunların kalitesine ve hastanın yaşına bağlıdır.

Hastalara tedaviye başlamadan önce çoğul doğum riski potansiyeli anlatılmalıdır.

Gebelik kaybı

Erken dönemde düşük ya da abortus sonucunda gebelik kaybı insidansı, normal popülasyona

göre, ART prosedürleri için folikül büyümesi stimüle edilen hastalarda daha yüksektir.

Dış gebelik

Öyküsünde tübal hastalığı olan kadınlar, gebelik spontan konsepsiyon yoluyla ya da fertilite

tedavisiyle

elde

edilmiş

olsun,

ektopik

gebelik

riski

taşırlar.

IVF’ten

sonra

dış

gebelik

prevalansının

olduğu

bildirilirken,

genel

popülasyonda

%1.5

olduğu

bildirilmektedir.

Üreme sistemi neoplazmaları

İnfertilite

tedavisi

için

çok

ilaçlı

rejimlerin

uygulandığı

kadınlarda,

overler

üreme

sisteminin başka organlarında hem benign hem de malign neoplaziler bildirilmiştir. İnfertil

kadınlarda gonadotropin tedavisinin, bu tümörlere yönelik bazal riski artırıp artırmadığı henüz

belirlenmemiştir.

22.01.2018

6/14

Konjenital malformasyonlar

ART’den

sonra

konjenital

malformasyonların

prevalansı,

spontan

konsepsiyonlardan

sonra

olandan biraz daha yüksek olabilir. Bunun parental özelliklerdeki farklılıklara (örn. anne yaşı,

sperm özellikleri) ve çoğul gebeliklere bağlı olduğu düşünülmektedir.

Tromboembolik olaylar

Kişisel ya da aile öyküsü, şiddetli obezite (vücut kütle indeksi >30 kg/m

) veya trombofili gibi

tromboembolik

olaylara

yönelik

genel

kabul

gören

risk

faktörlerine

sahip

kadınlarda,

gonadotropin tedavisi sırasında ya da tedaviden sonra venöz veya arteriyel tromboembolik olay

riski

artabilir.

gibi

kadınlarda,

gonadotropin

uygulamasının

yararları,

risklerine

karşı

değerlendirilmelidir.

Ancak

bizzat

gebeliğin

tromboembolik

olay

riskini

artırdığı

unutulmamalıdır.

Erkeklerde tedavi

Yüksek

düzeyleri

primer

testiküler

yetersizliğin

göstergesidir.

hastalar

MENOGON/hCG tedavisine karşı yanıt vermezler.

Tedavi başladıktan sonraki değerlendirmede 4 - 6 ay sperm analizi önerilmektedir.

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani aslında

sodyum içermez.

4.5 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

MENOPUR ile insanlarda etkileşim çalışmaları yürütülmemiştir.

Kontrollü klinik deneyim bulunmamakla birlikte, eş-zamanlı MENOPUR ve klomifen sitrat

uygulamasının

foliküler

yanıtı

kuvvetlendirebileceği

beklenmektedir.

Hipofizin

duyarsızlaştırılması

işleminde

GnRH

agonisti

kullanılırken,

yeterli

foliküler

yanıtın

sağlanabilmesi için daha yüksek dozlarda MENOPUR gerekli olabilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Pediyatrik popülasyon:

Geçerli değildir.

4.6 Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye:

Gebelik kategorisi: X.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Geçerli değildir.

Gebelik dönemi

Gebe kadınlarda MENOPUR kullanımı kontrendikedir (bkz. Bölüm 4.3).

Gebe kadınlarda menotropin kullanımına ilişkin sınırlı veri mevcuttur.

Gebelik

süresince

MENOPUR’un

etkilerinin

değerlendirilmesi

için

hayvanlar

üzerinde

çalışmalar gerçekleştirilmemiştir (bkz. Bölüm 5.3).

22.01.2018

7/14

Laktasyon dönemi

Laktasyondaki kadınlarda MENOPUR kullanımı kontrendikedir (bkz. Bölüm 4.3).

Üreme yeteneği / Fertilite

MENOPUR infertilite tedavisinde endikedir (bkz. Bölüm 4.1).

4.7 Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Araç

makine

kullanma

becerileri

üzerindeki

etkileri

konusunda

herhangi

çalışma

yürütülmemiştir.

Ancak

MENOPUR’un

hastanın

araç

makine

kullanma

becerilerini

etkilemesi pek olası değildir.

4.8 İstenmeyen etkiler

Klinik araştırmalarda MENOPUR tedavisi sırasında en sık bildirilen advers ilaç reaksiyonları

Ovaryan hiperstimülasyon sendromu (OHSS), baş ağrısı, abdominal ağrı, abdominal şişkinlik ve

enjeksiyon

bölgesinde

ağrıdır.

advers

ilaç

reaksiyonlarının

hiçbiri

%5’den

fazla

rapor

edilmemiştir.

Aşağıdaki tabloda, klinik araştırmalarda MENOPUR ile tedavi edilen kadınlardaki başlıca advers

ilaç reaksiyonları sistem organ sınıfları ve sıklıklarına göre verilmektedir. Pazarlama sonrası

faaliyetlerde görülen advers reaksiyonlar bilinmiyor başlığı ile verilmektedir.

İstenmeyen etkiler aşağıdaki sınıflama kullanılarak sıklık gruplarına ayrılmıştır:

Çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (≥1/1.000 ila <1/100); seyrek

(≥1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin

edilemiyor).

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Bilinmiyor: Aşırı duyarlılık reaksiyonları

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın: Başağrısı

Yaygın olmayan: Baş dönmesi

Göz hastalıkları

Bilinmiyor: Görsel bozukluklar

Vasküler hastalıklar

Yaygın olmayan: Sıcak basması

Bilinmiyor: Tromboembolism

Gastrointestinal hastalıklar

Yaygın: Abdominal ağrı, abdominal şişkinlik, bulantı

Yaygın olmayan: Abdominal rahatsızlık, diyare, kusma

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Seyrek: Akne, döküntü

Bilimiyor: Prurit, ürtiker

22.01.2018

8/14

Kas-iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları

Bilinmiyor: Kas-iskelet ağrısı

Üreme sistemi ve meme hastalıkları

Yaygın: OHSS

, pelvik ağrı

Yaygın olmayan: Over kisti, meme şikayetleri

Bilinmiyor: Over torsiyonu

Genel hastalıklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygın: Enjeksiyon bölgesi reaksiyonları

Yaygın olmayan: Bitkinlik

Bilinmiyor: Preksi, malez

Araştırmalar:

Bilinmiyor: Kilo artışı

Pazarlama sonrasında görsel bozukluklar olarak; amoroz, diplopi, midriyazis, skotom, fotopsi,

vitröz floter, görme bulanıklığı ve görme bozukluklarının geçici olarak bireysel vakaları rapor

edilmiştir.

En sık rapor edilen enjeksiyon bölgesi reaksiyonu; enjeksiyon bölgesinde ağrıdır.

Semptomatoloji ile ilişkili anafilaktik reaksiyonu da içeren lokalize ya da genel alerjik

reaksiyon vakaları nadiren rapor edilmiştir.

Kas-iskelet ağrısı; artralji, sırt ağrısı, boyun ağrısı, kol ve bacaklarda ağrıyı içerir.

Klinik araştırmalarda MENOPUR ile, abdominal şişkinlik ve rahatsızlık, bulantı, kusma ve

diyare gibi ovaryan hiperstimülasyon sendromu (OHSS) ile ilişkili gastrointestinal semptomlar

bildirilmiştir. OHSS’nin ciddi vakalarında; asit ve pelvik sıvı toplanması, plevral sızıntı,

solunum güçlüğü, oligüri, tromboembolik olaylar ve over torsiyonu nadir komplikasyonlar

olarak rapor edilmiştir.

Pelvik ağrı; ovaryan ve adneksiyal ağrıyı içerir.

Meme şikayetleri; meme ağrısı, meme hassasiyeti, meme rahatsızlığı, meme ucu ağrısı ve

memelerde şişliği içerir.

Erkekler

Gonodotropin tedavisi ile bağlantılı olarak, jinekomasti, akne ve kilo alımı rapor edilmiştir. İlave

olarak, erkeklerde uygulama bölgesi reaksiyonları ve aşırı duyarlılık beklenmektedir.

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma

sonrası

şüpheli

ilaç

advers

reaksiyonlarının

raporlanması

büyük

önem

taşımaktadır.

Raporlama

yapılması,

ilacın

yarar/risk

dengesinin

sürekli

olarak

izlenmesine

olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye

Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirmeleri gerekmektedir (www.titck.gov.tr; e-posta:

tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99).

4.9 Doz aşımı ve tedavisi

Doz aşımının etkileri bilinmemektedir; ancak ovaryan hiperstimülasyon sendromunun gelişmesi

beklenebilir.

22.01.2018

9/14

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1 Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Gonadotropinler

ATC kodu: G03G A02

MENOPUR menopoz sonrası kadınların idrarından elde edilmektedir. Menopoz sonrası idrarda

doğal olarak bulunan bir hormon olan İnsan Koryonik Gonadotropini (hCG), MENOPUR

içeriğinde yer alır ve luteinizan hormon (LH) aktivitesine katkıda bulunur.

Kadınlar

Hem FSH hem de LH aktivitesi taşıyan menotropin, primer over yetmezliği olmayan kadınlarda

yumurtalıkta foliküler büyüme ve gelişmeyi ve aynı zamanda gonadal steroid üretimini indükler.

folikülogenezin

erken

dönemlerinde

folikül

seçimi

büyümesinin

primer

yönlendiricisidir; LH ise overlerdeki steroidogenez için önem taşır ve uygun yeterlilikte bir pre-

ovulatuar

folikül gelişmesine öncülük eden fizyolojik olaylarda rol alır. Ortamda

hiç LH

bulunmaz

iken,

foliküler

büyüme

stimüle

edilebilir,

ancak

sonuçta

ortaya

çıkan

foliküller anormal gelişim gösterir. Bu foliküllerin östradiol düzeyleri düşüktür ve normal bir

ovulatuar uyarıya yanıt olarak luteinize olma yetisine sahip değildirler.

LH aktivitesinin steroidogenezin güçlendirilmesindeki etkilerine paralel olarak, MENOPUR

tedavisiyle elde edilen östradiol düzeyleri, down-regüle IVF/ICSI sikluslarında, rekombinant

FSH preparatları ile görülenden daha yüksektir. Hastanın verdiği yanıt östradiol düzeyleri

temelinde izlenirken, bu nokta gözönünde tutulmalıdır. Anovulatuar hastalarda düşük-dozlu

ovulasyon indüksiyon protokolleri kullanıldığında, östradiol düzeylerinde farklılık bulunmaz.

Erkekler

Testislerde FSH, olgunlaşmamış Sertoli hücresinden olgunlaşmış Sertoli hücresine dönüşümü

indükler.

Sperm

kanallarının

olgunlaşmasında

spermatozoonsun

gelişmesinde

etkilidir.

Bununla beraber, testislerde, yüksek konsantrasyonda androjenlerin bulunması gereklidir ve

HCG kullanılarak uygulanan bir ön tedavi ile elde edilebilir.

5.2 Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

MENOPUR içinde bulunan FSH’nın farmakokinetik profili belgelendirilmiştir.

Emilim:

Down-regüle

sağlıklı

kadın

gönüllülerde

gün

süreyle

tekrarlı

MENOPUR

uygulamasından sonra, maksimum plazma FSH konsantrasyonları C

(başlangıç dönemine

göre düzeltilmiş) (ortalama ± SS), S.C. ve I.M. enjeksiyon için sırasıyla 8.9 ± 3.5 IU/litre ve 8.5

± 3.2 IU/litre idi. Maksimum FSH konsantrasyonlarına (T

), her iki uygulama yolunda da, 7

saat içinde ulaşılmıştır.

Dağılım:

Veri yoktur.

22.01.2018

10/14

Biyotransformasyon:

Veri yoktur.

Eliminasyon:

Tekrarlı uygulamadan sonra, FSH, S.C. ve I.M. enjeksiyondan sonra sırasıyla 30 ± 11 saat ve 27

± 9 saat’lik yarılanma ömrü (T1/2) (ortalama ± SS) ile elimine edilmiştir.

MENOPUR esas olarak böbrekler yoluyla atılmaktadır.

Doğrusallık / Doğrusal olmayan durum:

MENOPUR

uygulamasından

sonra

bireysel

konsantrasyonu-zaman

eğrisinde

konsantrasyonu

artış

göstermekle

birlikte,

mevcut

veriler

farmakokinetik

analizde

kullanılamayacak ölçüde azdır.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

MENOPUR’un farmakokinetiği, renal ve hepatik yetmezliği olan hastalarda incelenmemiştir.

5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri

Kapsamlı klinik deneyimlerden bilinmediği gibi, klinik dışı veriler insanlara yönelik özel bir

tehlike ortaya koymamaktadır.

Gebelik ya da postpartum süresince endike olmayan MENOPUR’un etkilerinin değerlendirilmesi

için üreme toksisitesi çalışmaları yürütülmemiştir.

MENOPUR

doğal

hormanlardan

oluştuğundan

genotoksik

olması

beklenmemektedir.

Endikasyon kısa dönem tedaviyi gerektirdiği için karsinojenisite çalışmaları yürütülmemiştir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1 Yardımcı maddelerin listesi

Toz:

Laktoz monohidrat (sığır sütü kaynaklı)

Polisorbat 20

Sodyum hidroksit

Hidroklorik asit

Çözücü:

Sodyum klorür

Seyreltik hidroklorik asit %10

Enjeksiyonluk su

6.2 Geçimsizlikler

MENOPUR,

Ferring’in

ürofollitropin

(FSH)

içeren

ürünü

dışında

ilaçlarla

beraber

aynı

enjeksiyonda

uygulanmamalıdır.

Çalışmalar

Ferring’in

ürofollitropin

içeren

ürünü

MENOPUR’un

birlikte

uygulanmasının

beklenen

biyolojik

etkinliği

önemli

ölçüde

değiştirmediğini göstermiştir.

22.01.2018

11/14

6.3 Raf ömrü

24 ay.

Sulandırılarak hazırlandıktan hemen sonra kullanılmalıdır.

6.4 Saklamaya yönelik özel tedbirler

C'nin altındaki oda sıcaklığında ışıktan korunarak ve orijinal ambalajında saklanmalıdır.

Dondurulmamalıdır.

6.5 Ambalajın niteliği ve içeriği

Toz: Kapak ile kapatılmış kauçuk tıpalı 2 ml’lik renksiz Tip I cam flakon.

Çözücü: 1 ml’lik renksiz Tip I cam ampul.

MENOPUR, 5 toz flakonu ve 5 çözücü ampul içeren ambalajlar halinde piyasaya sunulmaktadır.

6.6 Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanım için hazırlama

MENOPUR yalnızca ambalaj içinde bulunan çözücü ile sulandırılarak hazırlanmalıdır.

Sulandırma iğnesi enjektöre takılır. Çözücü ampul içeriğinin tamamı çekilir ve toz içeren flakona

aktarılır. Toz hızla çözünerek berrak bir çözelti oluşturmalıdır. Eğer olmazsa, berrak hale

gelinceye kadar, flakon hafif hareketlerle döndürülür. Çalkalamadan kaçınılmalıdır.

Eğer gerekiyorsa, reçete edilen doza ulaşıncaya kadar, çözelti enjektöre tekrar çekilerek bir

sonraki toz flakonuna enjekte edilir. Bir çözücü ampul ile 3 flakona kadar toz çözündürülebilir.

Reçete

edilen

doza

ulaşıldığında,

flakondaki

çözelti

enjektöre

çekilir,

enjektör

iğnesi

değiştirilerek hipodermik (subkütan) iğne takılır ve derhal uygulanır.

Sulandırılarak

hazırlanmış

çözelti,

eğer

partikül

içeriyorsa

berrak

değilse

enjekte

edilmemelidir.

Herhangi bir kullanılmamış ürün veya atık materyal lokal gerekliliklere uygun olarak imha

edilmelidir.

Özel bir gereklilik yoktur.

Kullanılmamış olan ürün ya da atık materyaller, “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve

“Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.

KULLANIM TALİMATLARI

Eğer gittiğiniz klinikte MENOPUR enjeksiyonlarını kendinizin yapması öngörüldüyse,

klinikte verilen talimatları eksiksiz yerine getirmeniz gereklidir.

İlk MENOPUR enjeksiyonu bir doktorun gözetimi altında yapılmalıdır.

22.01.2018

12/14

MENOPUR’un sulandırılarak hazırlanması:

MENOPUR flakon içinde toz formunda bulunmaktadır ve enjeksiyon öncesinde sulandırılması

gerekir. MENOPUR’u sulandırmak için kullanacağınız çözücü sıvı, tozun yanında verilmiştir.

MENOPUR

mutlaka

kullanımdan

hemen

önce

sulandırılmalıdır.

Bunun

için

adımları

izleyiniz:

Uzun ve kalın iğneyi (hazırlama / sulandırma iğnesi), enjektöre sıkıca takınız.

Çözücü sıvı içeren ampulü, nokta işareti size doğru iken kırınız.

İğneyi çözücü sıvı ampulün içine batırınız.

Ampuldeki sıvının tamamını enjektöre çekiniz.

İğneyi, tozun bulunduğu flakonun kauçuk tepesinden batırınız ve sıvının tamamını yavaşça

enjekte ediniz. Kabarcık oluşumunu önlemek için iğne ucu flakonun yan yüzeyine doğru

tutulmalıdır.

Toz hızla çözünmeli (2 dakika içinde) ve berrak bir çözelti oluşmalıdır. Normalde bir kaç

damla çözücü eklendiğinde gerçekleşir.

22.01.2018

13/14

Tozun

çözünmesine

yardımcı

olmak

için,

flakonu

hafif

hareketlerle

döndürünüz.

Çalkalamayınız

, çünkü hava kabarcıklarının oluşmasına yol açar.

Çözelti berrak değilse ya da içinde parçacık şeklinde maddeler varsa

kullanılmamalıdır

Çözeltiyi enjektöre geri çekiniz.

Eğer size her enjeksiyon için birden fazla MENOPUR flakonu reçete edilmişse, enjektördeki

çözeltiyi

(ilk

MENOPUR

flakonundaki

çözelti),

yukarıda

anlatıldığı

şekilde

ikinci

MENOPUR

flakonu

içine

enjekte

ediniz.

Büyük

hacimlerde

enjeksiyondan

kaçınmak

amacıyla, bu işlemi 3 flakona kadar tekrarlayabilirsiniz. Ancak doktorunuzun talimatlarına

uymalısınız.

Eğer size MENOPUR ile aynı zamanda Ferring’in ürofollitropin içeren ürünü reçete edildiyse,

MENOPUR’u

sulandırarak

reçete

edilen

dozda

MENOPUR’u

sulandırılmış

Ferring’in

ürofollitropin çözeltisine enjekte ederek, bu iki ilacı karıştırabilirsiniz. Karıştırdığınız çözeltiyi

enjektöre çekiniz: herbirini ayrı ayrı enjekte etmek yerine bir arada enjekte edebilirsiniz.

MENOPUR’un enjekte edilmesi:

Size reçete edilmiş olan dozu enjektöre çektikten sonra, enjektörün iğnesini değiştirerek, kısa

ve ince bir iğneyi (enjeksiyon iğnesi) takınız.

Enjektörü iğne üstte olacak şekilde tutunuz ve parmağınızla hafif fiskelerle vurunuz; böylece

olabilecek hava kabarcıkları üstte birikecektir. Enjektörün pistonunu, ilk sıvı damlası dışarı

çıkana kadar dikkatle itiniz.

22.01.2018

14/14

Doktor ya da hemşireniz enjeksiyonu nereden yapacağınızı size söyleyecektir (uyluğun ön

tarafı, karın bölgesi vb.).

Enjeksiyon yapacağınız bölgeyi alkollü pamukla dezenfekte ediniz.

Enjeksiyonu uygulamak için deriyi parmaklarınız arasında sıkıştırarak bir kıvrım oluşturunuz

ve iğneyi 90 derece açıyla (dik olarak) yumuşak, tek bir hareketle batırınız. Pistonu iterek

çözeltiyi enjekte ediniz. Daha sonra iğneyi çekiniz.

İğneyi

çıkardıktan

sonra,

olası

kanamayı

engellemek

için

iğne

yerine

bastırınız.

Enjeksiyon

bölgesine

hafifçe

masaj

yapılması,

çözeltinin

derinin

altında

yayılmasına

yardımcı olacaktır.

Kullandığınız enjeksiyon malzemelerini, olağan evsel atıkların arasına koymayınız; bunların

uygun bir şekilde atılması gereklidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

Ferring İlaç San.ve Tic. Ltd. Şti.

Büyükdere Cad. Nurol Plaza No: 255 Kat 13

Maslak 34398 Sarıyer, İstanbul

Tel: (0212) 335 62 00

Faks: (0212) 285 42 74

e-posta: TR0-info@ferring.com

8. RUHSAT NUMARASI

120/63

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 27.07.2006

Ruhsat yenileme tarihi: 13.02.2014

10. KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ

13-12-2018

Evaluation of the safety and efficacy of the organic acids lactic and acetic acids to reduce microbiological surface contamination on pork carcasses and pork cuts

Evaluation of the safety and efficacy of the organic acids lactic and acetic acids to reduce microbiological surface contamination on pork carcasses and pork cuts

Published on: Wed, 12 Dec 2018 Studies evaluating the safety and efficacy of lactic and acetic acids to reduce microbiological surface contamination on pork carcasses pre‐chill and pork meat cuts post‐chill were assessed. Lactic acid treatments consisted of 2–5% solutions at temperatures of up to 80°C applied to carcasses by spraying or up to 55°C applied on cuts by spraying or dipping. Acetic acid treatments consisted of 2–4% solutions at temperatures of up to 40°C applied on carcasses by spraying or o...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

15-11-2018

Assessment of genetically modified maize MZHG0JG for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA‐GMO‐DE‐2016‐133)

Assessment of genetically modified maize MZHG0JG for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA‐GMO‐DE‐2016‐133)

Published on: Wed, 14 Nov 2018 The scope of application EFSA‐GMO‐DE‐2016‐133 is for food and feed uses, import and processing of genetically modified (GM) maize MZHG0JG in the European Union. Maize MZHG0JG was developed to confer tolerance to the herbicidal active substances glyphosate and glufosinate‐ammonium. The molecular characterisation data and bioinformatic analyses do not identify issues requiring food/feed safety assessment. None of the identified differences in the agronomic/phenotypic and com...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

10-11-2018

Pest categorisation of Popillia japonica

Pest categorisation of Popillia japonica

Published on: Thu, 08 Nov 2018 00:00:00 +0100 The Panel on Plant Health performed a pest categorisation of Popillia japonica(Coleoptera: Scarabaeidae) for the EU. P. japonica is a distinguishable species listed in Annex IAII of Council Directive 2000/29/EC. It is native to Japan but established in the USA in the early 20th century. It spreads from New Jersey to most US states east of the Mississippi, some to the west and north into Canada. P. japonica feeds on over 700 plant species. Adults attack folia...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

7-11-2018

Kadesh Incorporation Issues Voluntary Nationwide Recall of Puriton Eye Relief Drops Due to Non-Sterile Production Conditions

Kadesh Incorporation Issues Voluntary Nationwide Recall of Puriton Eye Relief Drops Due to Non-Sterile Production Conditions

Kadesh, Inc. of Garden Grove, CA is voluntarily recalling all lots of Puriton Eye Relief Drops, 0.5 oz. (15ml) bottle, UPC 7 36972 1679 0, to the consumer level. During a recent FDA inspection, investigators observed that ophthalmic drugs, which are required to be sterile, are manufactured without necessary production controls and conditions to assure sterility.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-10-2018

Safety and efficacy of a super critical carbon dioxide extract of Humulus lupulus L. flos when used as a feed flavouring for all animal species

Safety and efficacy of a super critical carbon dioxide extract of Humulus lupulus L. flos when used as a feed flavouring for all animal species

Published on: Tue, 30 Oct 2018 00:00:00 +0100 Following a request from the European Commission, the EFSA Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP) was asked to deliver a scientific opinion on the safety and efficacy of a super critical carbon dioxide extract of Humulus lupulus L. flos (hop strobiles) when used as a sensory feed additive for all animal species. The additive is specified to containing 40% beta acids and less than 0.2% alpha acids. Known substances of conce...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

30-10-2018

FDA Announces Plant and Animal Biotechnology Innovation Action Plan

FDA Announces Plant and Animal Biotechnology Innovation Action Plan

FDA’s Plant & Animal Biotechnology Innovation Action Plan ensures the safety of plant and animal products of biotechnology while avoiding unnecessary barriers to future innovation. Key elements: Veterinary Innovation Program, public webinar on genome editing in animals & release of future guidance.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-10-2018

Wild boar in focus: Review of existing models on spatial distribution and density of wild boar and proposal for next steps

Wild boar in focus: Review of existing models on spatial distribution and density of wild boar and proposal for next steps

Published on: Wed, 10 Oct 2018 00:00:00 +0200 This report provides a review of existing models for predicting the spatial distribution and abundance of wild boar at various scales (global, continental, national and regional) in order to inform the development of a new model to produce estimates of wild boar abundance at European level. The review identifies and discusses a range of models based on a wide variety of data types, corresponding to those targeted by the data collection model set by ENETwild,...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

10-10-2018

Tanning booths: ANSES issues a reminder of the proven risk of skin cancer

Tanning booths: ANSES issues a reminder of the proven risk of skin cancer

The health risks associated with exposure to artificial UV radiation from tanning booths have been well established for many years now. ANSES points out that recent data on the subject support previous assessments: there is a proven cancer risk associated with UV radiation from artificial tanning equipment. The Agency therefore recommends that the public authorities take the necessary steps to prevent people from being exposed to artificial UV radiation from tanning booths used for cosmetic purposes.

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

19-9-2018

National dietary survey in 2012‐2016 on the general population aged 1‐79 years in the Netherlands

National dietary survey in 2012‐2016 on the general population aged 1‐79 years in the Netherlands

Published on: Tue, 18 Sep 2018 00:00:00 +0200 During the years 2012‐2016, the Dutch National Food Consumption survey was conducted in the Netherlands. For the survey, a random sample was drawn from consumer panels stratified by age and gender and maintained representative to the population with regard to region, address density and educational level. Complete results were obtained for 4,313 persons (response rate 65%); including toddlers, children, adolescents, adults and elderly. Pregnant or lactating ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

11-9-2018

Risk assessment of antimicrobial resistance along the food chain through culture‐independent methodologies

Risk assessment of antimicrobial resistance along the food chain through culture‐independent methodologies

Published on: Mon, 27 Aug 2018 00:00:00 +0200 Antimicrobial resistance (AMR) represents a major challenge for Public Health and the scientific community, and requires immediate and drastic solutions. Acquired resistance to certain antimicrobials is already widespread to such an extent that their efficacy in the treatment of certain life‐threatening infections is already compromised. To date, the emergence and spread of AMR has been attributed to the use, misuse or indiscriminate use of antibiotics as th...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

28-9-2017

The IMA will be closed from 11 AM on Friday

The IMA will be closed from 11 AM on Friday

The IMA will be closed from 11 AM on Friday 29 September due to a staff meeting. If necessary call +354 899 6962.

IMA - Icelandic Medicines Agency

29-3-2017

The IMA will be closed from noon on Friday 31 March

The IMA will be closed from noon on Friday 31 March

The IMA will be closed from noon on Friday 31 March due to a staff meeting. If necessary call +354 899 6962.

IMA - Icelandic Medicines Agency

23-9-2016

The IMA will be closed from noon on Friday 30 September

The IMA will be closed from noon on Friday 30 September

The IMA will be closed from noon on Friday 30 September due to a staff meeting. If necessary call +354 899 6962.

IMA - Icelandic Medicines Agency

7-3-2016

The IMA will be closed from noon on Friday 11 March

The IMA will be closed from noon on Friday 11 March

The IMA will be closed from noon on Friday 11 March due to a staff meeting. If necessary call +354 899 6962.

IMA - Icelandic Medicines Agency

13-6-2018

Agenda: Agenda and registration form - eXtended EudraVigilance medicinal product dictionary face-to-face training course, London, November 2018

Agenda: Agenda and registration form - eXtended EudraVigilance medicinal product dictionary face-to-face training course, London, November 2018

The training focuses on explaining the guidance and specifically the mandatory data elements necessary for the electronic submission of information on medicinal products, applying the format of the eXtended EudraVigilance Product Report Message (XEVPRM) and the use of the XEVMPD data entry tool (EVWEB). It includes exercises in the XEVPRM data entry tool (EVWEB) for the electronic submission and maintenance of different types of medicinal products.

Europe - EMA - European Medicines Agency

13-6-2018

Agenda: Agenda and registration form - eXtended EudraVigilance medicinal product dictionary face-to-face training course, London, September 2018

Agenda: Agenda and registration form - eXtended EudraVigilance medicinal product dictionary face-to-face training course, London, September 2018

The training focuses on explaining the guidance and specifically the mandatory data elements necessary for the electronic submission of information on medicinal products, applying the format of the eXtended EudraVigilance Product Report Message (XEVPRM) and the use of the XEVMPD data entry tool (EVWEB). It includes exercises in the XEVPRM data entry tool (EVWEB) for the electronic submission and maintenance of different types of medicinal products.

Europe - EMA - European Medicines Agency

6-6-2018

Update: Increased application audit requirements for some medical devices applications

Update: Increased application audit requirements for some medical devices applications

TGA no longer considers it necessary to apply increased audit requirements to particular European notified bodies for medical devices.

Therapeutic Goods Administration - Australia

17-5-2018

#ThrowBackThursday: May 17, 1971- The Public Health Service Bureau of Radiological Health transferred to FDA. It’s Mission: Protect against unnecessary human exposure to radiation from electronic products in the home and industry. #OnThisDay #FDAHistory

#ThrowBackThursday: May 17, 1971- The Public Health Service Bureau of Radiological Health transferred to FDA. It’s Mission: Protect against unnecessary human exposure to radiation from electronic products in the home and industry. #OnThisDay #FDAHistory

#ThrowBackThursday: May 17, 1971- The Public Health Service Bureau of Radiological Health transferred to FDA. It’s Mission: Protect against unnecessary human exposure to radiation from electronic products in the home and industry. #OnThisDay #FDAHistory

FDA - U.S. Food and Drug Administration