MENACEF

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • MENACEF 300 MG 10 KAPSUL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • MENACEF 300 MG 10 KAPSUL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • sefiksim

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699541153621
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 27-10-2015
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

MENACEF300 mg Kapsül

Ağızyoluyla kullanılır.

Etkin madde:Herbirkapsületkin maddeolarak300mgSefdiniriçerir.

Yardımcımaddeler:Kolloidalsilikon dioksit, polioksil40 stearat, magnezyum

stearat,karboksimetilselülozkalsiyum,eritrosin(E127), tartrazin (E102), titanyum

dioksit(E171), jelatin.

Builacıkullanmaya başlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin için önemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrarokumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişiselolaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuza bu

ilacıkullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksek veya düşükdozkullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.MENACEF nedirveneiçinkullanılır?

2.MENACEF’ikullanmadanönce dikkatedilmesigerekenler

3.MENACEF nasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5.MENACEF’i nsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.MENACEF nedirveneiçinkullanılır?

MENACEF ağızyoluylakullanılanvesefalosporinolarakbilinenantibiyotik ilaçgrubuna

dahil olansefdiniretkinmaddesini içermektedir.

MENACEF, kremrengindenbejrenginegranüler,pembekapaklıvebeyazgövdeli,opak,0

numarasert jelatinkapsüldür.Blisteriçerisinde10 ve20 adetkapsüliçeren, karton kutuda

ambalajlanm ıştır.

MENACEF bakterilerin(mikropların)nedenolduğuaşağıdakienfeksiyonların(iltihap

oluşturanmikrobik hastalık)tedavisindekullanılır.

Toplumkökenlipnömoni(zatürre)

Kronik bronşitin akutalevlenmeleri

Akut maksillersinüzit (yüzkemiklerinin içindekihavaboşluklarının iltihabı)

Farenjit(yutak/farinksiltihabı)

Tonsillit(bademcikiltihabı)

Bazıderienfeksiyonları(iltihapları)

2.MENACEF’ikullanmadan öncedikkatedilmesigerekenler

MENACEF’i aşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

Sefdi nire,diğersefalosporinlereyadailacıniçeriğindekiyardımcımaddelerden

herhangi birinealerjinizvariseMENACEF’i kullanmayınız.

MENACEF’ia şağıdakidurumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Eğer;

Sefdinirkullanımınabağlıolarakpsödomembranözkolit(karınağrısıveateşle

beraber,ciddi,inatçı,kanlıdaolabilenishal)ortayaçıkarise(MENACEFkullanımı

sırasındaveyasonrasındaşiddetliishalmeydanageliriseishalönleyiciilaçlar

almayınızvedurumu derhaldoktorunuzabildiriniz),

Böbrek yetme zliğinizvarise(Bkz.Bölüm3’dekiözelkullanımdurumları),

Penisilinlerekarşıbildiğinizbiraşırıduyarlılıkdurumunuzvarise(sefalosporinlerede

aşırıduyarlılık durumunuzolabileceğindendurumu doktorunuzabildiriniz)

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahi olsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

MENACEF’in yiyecekveiçecekilekullanılması

MENACEF yemeklerdenönceyadasonrakullanılabilir.

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

MENACEFger ekliolmadıkçagebelik dönemindekullanılmamalıdır.

Başkailaçlardaolduğugibi,ilacınhamileliksırasındakikullanımısadecebeklenenyararın

cenin üzerindekirisktenyüksek olduğu durumlardavedoktortavsiyesiilekullanılmalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

MENACEF’in annesütünegeçtiğisaptanmamıştır.Ancakannesütüalançocukaçısındanbir

riskolduğugözardıedilemez.Doktorunuztarafındanyararzararoranıdeğerlendirilerek

uygulanmalıdır.

Araçvemakinekullanımı

MENACEF’inaraç ve makine k ullanımıüzerineetkisiolduğubildirilmemiştir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

MENACEFantiasitler(miden inaşırıasidiniazaltanilaçlar)ilebirliktealınırsa

antiasitlersefdinirinemiliminiazaltır.Eğersefdinirtedavisisüresinceantiasitler

kullanılacakiseMENACEFantiasitlerinkullanılmasındanenaz2saatönceyada

sonraalınmalıdır.

Guthasta lığı(damlahastalığı)tedavisindedekullanılanprobenesid,MENACEF’in

böbreklerdenatılmasüresiniuzatarakkandakiyoğunluğununartışınanedenolur.Bu

ilacıkullanıyorsanızdoktorunuzabildiriniz.

DemiriçerenilaçlarveyiyeceklerMENACEF’inemilim iniazaltır.MENACEF

tedavisisırasındademiriçerenilaçlarkullanılacakiseherikiuygulamanınarasındaen

az2saatolmalıdır.Özellikledemiriçerenilaçveyayiyeceklerleberaber

kullanıldığındadışkırengikırmızıolabilmektedir(Burenkdeğişikliğinormalolarak

değerlendirilmektedir).

MENACEF kullanımıbazılaboratuvartestlerininsonuçlarınıetkileyebilir.

Eğerreçeteliya da reçetesizherhangibirilacışu anda kullanıyorsanızveya son zamanlarda

kullandınıziselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlarhakkında bilgiveriniz.

3.MENACEF nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

MENACEF’i herzamandoktorunuzun talimatlarıdoğrultusundakullanınız.

Birgündeönerilen en yüksek doz600 miligramdır.

Toplumkökenlipnömonitedavisinde:10 gün boyunca12 saataraile300mg/gün

Kronikbronşitakutalevlenmelerinintedavisinde:5-10 gün boyunca12 saataraile

300mg/gün veya10günboyunca600mg/güntek doz

Akutmaksillersinüzittedavisinde:10 günboyunca12 saatara ile 300mg/gün veya10

gün boyunca600mg/güntek doz

Farenjit/Tonsillit tedavisinde:5-10 gün boyunca12 saataraile300mg/gün veya10

gün boyunca600mg/güntek doz

Komplikeolmamışderienfeksiyonlarınıntedavisinde:10 gün boyunca12saataraile

300 mg/gün kullanılmasıönerilir.

Uygulama yoluvemetodu:

MENACEFsadeceağızdan kullanımiçindir.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:6 ayınaltındakiçocuklardaetkililiğivegüvenliliğikanıtlanmamıştır.

6 ay- 12yaşarasındakiçocuklardauygunfarmasötik dozajşekillerinin kullanılmasıönerilir.

Yaşlılardakullanımı:Buyaşgrubunaözelbirkullanımuyarısıyoktur.

Özelkullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:Eğerböbrekyetmezliğinizveyahemodiyalizuygulamasıvarsa

doktorunuz böbrek fonksiyon değerlerinegöredozayarlamasınıyapacaktır.

Karaciğeryetmezliği:Karaciğeryetmezliğindedozayarlamasınagerekduyulmaz.

Doktorunuzayrıbirtavsiyedebulunmadıkça, bu talimatlarıtakip ediniz.

İlacınızızamanındaalmayıunutmayınız.

DoktorunuzMENACEF iletedavinizinnekadarsüreceğinisizebildirecektir.İyihissetmeye

başlasanızbile, doktorunuzun izniolmadan ilacıbırakmayınız.

EğerMENACEF’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveya eczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaMENACEFkullandıysanız:

Özelbirtedavişeklimevcutdeğildir.Doktorunuztarafındandestekleyicivebelirtilere

yöneliktedaviyapılmasıgerekebilir.

MENACEF’de nkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

MENACEF’i kullanmayıunutursanız:

Unutulan dozlarıdengelemekiçin çiftdozalmayınız.

MENACEF iletedavisonlandırıldığındakioluşabileceketkiler

Kendiniziiyihissetsenizdahiilacıkullanmayıdoktorunuzadanışmadananidenkesmeyiniz.

Doktorunuzunönerisidışındatedaviyisonlandırmanız,hastalığınızınşiddetlenmesineve

tedavinin aksamasınaneden olabilir.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tüm ilaçlargibiMENACEF’in içeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,MENACEF’ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Ellerin,ayakların,bileklerin,yüzün,dudaklarınşişmesiyadaağzınveyaboğazın

yutmayıveyanefesalmayızorlaştıracakşekildeşişmesi(budurumlarilacakarşıciddi

lerjinizolduğunu gösterebilir)

Karınağrısıveateşleberaber,ciddi,inatçı,kanlıdaolabilenishal(budurum,uzun

süreliantibiyotikkullanımınabağlı,nadirenmeydanagelenciddibirbağırsak

iltihaplanmasıolan psödomembranözkolitiişaretedebilir).

Ba ğırsakdüğümlenmesi(ileus),üstsindirimkanalı(üstgastrointestinalsistem)

kanaması,

Kalp yetmezliği, kalp krizi(miyokardinfarktüsü),göğüsağrısı

Astımalevlenmesi,solunumyetmezliği

Birçeşitakciğeriltihabı(idiopatikintersitisyelpnömoni)

Karaciğeriltihabı(hepatit),karaciğeryetmezliği

Derinin ciddihastalıkları(toksik epidermalnekroz)

Akutböbrekyetmezliği

Ateş,derideiğnebaşışeklindekırmızılıkvemorarmalar,bilinçbulanıklığı,başağrısı

vetrombositlerin(kanpulcukları)sayısındaazalmailegörülenhastalık(idiopatik

trombositopenik purpura)

Bunların hepsiçokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardan birisizdemevcutiseaciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanıza

gerekolabilir.

Bu çok ciddiyanetkilerin hepsioldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasize

enyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Derinin döküntü vekaşıntılarlaseyreden bazıhastalıkları(eksfolyatifdermatit, eritema

multiform,eritemanodozum)

Bilinçkaybı

Tansiyonyüksekliği(hipertansiyon)

Mideve/veyaonikiparmak ba ğırsağındayara(peptik ülser)

Kan akyuvarsayılarındaartmaya daazalma

Kan eozinofilsayılarındaartma(birtüralerjihücresi)

Kantrombosit(pıhtılaşmayısağlayankanhücresi,kanpulcuğu)sayılarındaartmaya

daazalma(kendinialışılmadıkkanamaeğilimleriolarakgösterebilir)

Birtürkansızlık (hemolitikanemi)

Eritrositlerin(kırmızıkanhücreleri)içindekidokularaoksijentaşıyanrenklimadde

(hemoglobin)düşüklüğü

Elektrolit(kalsiyum, fosfor, potasyumgibi)düzeylerindedeğişiklikler

Çizgilikasdokusuyıkımı(rabdomiyoliz)

Böbrekrahatsızlığı(nefropati)

Bunların hepsiciddiyanetkilerdir. Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Ciddiyanetkilerçokseyrek görülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Vajinailtihabı(vajinit)

Vajinadapamukçuk (vajinalmoniliasis)

Dışkılamadeğişiklikleri(ishalveyakabızlıkgibi)

Hazımsızlık(dispepsi)

Gaz

Bulantı

Karınağrısı

Ağızkuruluğu

Döküntü

Kaşıntı

Başağrısı

Sersemlikhissi

Kemik vekaraciğerfonksiyonlarınıgösteren kan testlerindegeçiciyükselmeler

Böbrekfonksiyonlarınıgösteren kan testlerindedeğişiklikler

Kan pıhtılaşmabozuklukları

İstemdışıhareketler

İdrardaakyuvarveproteinyükselmesi

İdraryoğunluğununartmasıyadaazalması

Bunlar MENACEF’in hafifyanetkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.tr sitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5.MENACEF’in saklanması

MENACEF’i çocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında saklayınız.

MENACEF’i30°C’nin altındakiodasıcaklığındasaklayınız.Işıktan venemden koruyunuz.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarakkullanınız.

Ambalajdakison kullanma tarihinden sonraMENACEF’i kullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfark edersenizMENACEF’ikullanmayınız.

Ruhsat sahibi: MustafaNevzatİlaçSanayiiA.Ş.

PakİşMerkezi,Prof. Dr.BülentTarcan Sok. No:5/1

34349 Gayrettepe– İstanbul

BulkÜrünÜretimyeri: SandozGmbH

Biochemiestr. 10

A-6250 Kundl/Avusturya

BitmişÜrünÜretimyeri:MustafaNevzatİlaçSanayiiA.Ş.

SanayiCad.No:13,34530

Yenibosna-Bahçelievler /İstanbul

Bu kullanma talimatı24/02/2015tarihindeonaylanmıştır.