MENACEF

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • MENACEF 250 MG/5 ML 100 ML ORAL SUSPANSIYON HAZIRLAMAK ICIN KURU TOZ
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • MENACEF 250 MG/5 ML 100 ML ORAL SUSPANSIYON HAZIRLAMAK ICIN KURU TOZ
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • sefiksim

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699541281843
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 26-05-2015
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 / 6

KULLANMATALİMATI

MENACEF250mg/5 mL oralsüspansiyonhazırlamakiçinkurutoz

Ağızdanalınır.

Etkin madde:Her5 mL’sietkin maddeolarak 250 mgSefdiniriçerir.

Yardımcımaddeler:Susuzsitrikasit,sodyumsitrat,ksantangum, sodyumbenzoat,

guargum,kolloidal silikondioksit,magnezyumstearat,ç ilekaroması,şeker.

Builacıkullanmaya başlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin için önemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrarokumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişiselolaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuza bu

ilacıkullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksek veya düşükdozkullanmayınız.

Bu kullanmat alimatında:

1.MENACEF nedirveneiçinkullanılır?

2.MENACEF’ikullanmadanönce dikkatedilmesigerekenler

3.MENACEF nasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5.MENACEF’in saklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.MENACEF nedirveneiçinkullanılır?

MENACEF’inetkin maddesiolan sefdiniroralgenişspektrumlu,yarısentetik,bir3.Kuşak

sefalosporingrubundanantibiyotiktir.

MENACEF; süspansiyonoluşturmaküzereçokhafifkremrenktenkremrenge,çilekaromalı,

granülertoziçeren 125mLamberrenklicamşişelerde(100ccçizgili),½ve¼işaretli5

mL’likPP ölçü kaşığıylabirliktesunulur.

MENACEF aşağıdayeralan hastalıkların tedavisindekullanılır:

Toplumkökenliakciğeriltihabı

Bronşiltihabı

Ciltveyumuşak doku enfeksiyonları

Ortakulak iltihabı

Sinüzit(yüzkemiklerinin içindekihavaboşluklarının iltihabı)

Bademcikiltihabı/Yutakiltihabı

2 / 6

2.MENACEF’ikullanmadan öncedikkatedilmesigerekenler

MENACEF’i aşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

Sefdinire,diğersefalosporinlereyadailacıniçeriğindekiyardımcımaddelerdenherhangi

birine karşıalerjinizvarsakullanmayınız.

MENACEF’ia şağıdakidurumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Eğer;

Şekerhastalığı

Sindirimsistemihastalığı

Gebelik

Kvitamini eksikliği

Kanpıhtılaşmahastalığı

Kolon iltihabı

Küçük çocuklar(1yaşın altı)

Penisilinekarşıaşırıduyarlılık

Böbrek h astalığı

Emziren bayanlarda

Viralenfeksiyonlarda

Yenidoğanlargibidurumlardadikkatlikullanılmalıdır.

Tümbeta- laktamantibiyotiklerdeolduğugibi,özellikleuzunsürelitedavilerdenötropeni

(kandakinötrofillerinsayısınınanormalderecedeazalması)vedahanadirolarak

agranülositoz(kandakiakyuvarsayısınınanormalderecedeazalması)gelişebilir.Busebeple,

10gündenuzunsürentedavilerdekansayımlarıizlenmelidirvenötropenigelişmesi

durumundatedavisonlandırılmalıdır.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

MENACEF’in yiyecekveiçecekilekullanılması

Sefdiniryiyeceklerleilişkilibirsınırlamaolmaksızınkullanılabilir.

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuzaveyaeczacınıza danışınız.

HamilelikdönemindeMENACEFkullanımıhakkındayeterliçalışmaolmadığından,ancak

doktorunuzun uygungördüğü durumlardakullanınız.

Tedavinizsırasında hamileolduğunuzu farkedersenizhemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

MENACEF emzirmedönemindekullanılmamalıdır.

Araçvemakinekullanımı

MENACEF’inaraç ve makine kullanımıüzerineönemlibiretkisibulunmamaktadır.

3 / 6

MENACEF’in içeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

MENACEF’iniçeriğindebulunanyardımcımaddelerekarşıaşırıduyarlılığınızyoksabu

maddelerebağlıolumsuzbiretkibeklenmez.

MENACEF,her5 mL’likdozunda1mmol(23 mg)’dendahaazsodyumihtivaeder;bu

dozdasod yumabağlıherhangibiryan etkibeklenmemektedir.

MENACEF’inher 5mL’lik dozunda2670.49mg şekerbulunmaktadır.Bunedenleeğerdaha

öncedendoktorunuztarafındanbazışekerlerekarşıintoleransınız(hassasiyetiniz)olduğu

söylenmişsebu tıbbiürünü almadan öncedoktorunuzlatemasageçiniz.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Antiasid(alüminyum veyamagnezyum içerenilaçlar)

Probenesid

Demiriçerenilaçveyavitaminler

Varfaringibikanpıhtılaşmasınıönleyiciilaçlar(antikoagülanlar)

Böbreklerüzer inezararlıolmaihtimaliolanilaçlar(aminoglikozitantibiyotikler,

kolistin,polimiksin,viomisingibi)vegüçlüetkili idrarsöktürücüler(etakrinikasit,

furosemid gibi)

Nifedipin (yüksek tansiyon tedavisindekullanılır)

ullanıyorsanızyadasonzamanlardakullandıysanızdoktorunuzaveeczacınızabilgi

veriniz.

Eğerreçeteliya da reçetesizherhangibirilacışu anda kullanıyorsanızveya son zamanlarda

kullandınıziselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlarhakkında bilgiveriniz.

3.MENACEF nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

Akutbakteriyelorta kulakiltihabıtedavisiiçin standartdoz

Çocuklarda(6ay- 12yaşarası):

Çocuklardatavsiyeedilen doz, 5 ila10gün boyuncagünde2 defa12saataraile7mg/kg

veya10gün boyuncagünde1 defa14 mg/kg’dır.

Akutsinüzittedavisiiçinstandartdoz

Çocuklarda(6ay- 12yaşarası):

Çocuklardatavsiyeedilen doz, 10 gün boyuncagünde2 defa12 saataraile7mg/kg veya10

gün boyuncagünde1 defa14 mg/kg’dır.

Yetişkin veergenlerde(13yaşüzeribireylerde):

Yetişkinveergenlerdetavsiyeedilendoz,10günboyunca12saatarailegünde2defa300

mgveya10gün boyuncagünde1 defa600 mg’dır.

Bademcikiltihabı/Yutakiltihabıtedavisiiçin standartdoz

Çocuklarda(6ay- 12yaşarası):

Çocuklardatavsiyeedilen doz,5-10 gün boyuncagünde2 defa12 saataraile7mg/kg veya

10 gün boyuncagünde1defa14 mg/kg’dır.

Yetişkin veergenlerde(13yaşüzeribireylerde):

Yetişkinveergenlerdetavsiyeedilendoz,5-10gün boyunca12 saatarailegünde2 defa300

mgveya10gün boyuncagünde1 defa600 mg’dır.

4 / 6

Komplikeolmamışderiveyumuşakdoku enfeksiyonlarıtedavisiiçin standartdoz

Çocuklarda(6ay- 12yaşarası):

Çocuklardatavsiyeedilen doz, 5-10 gün boyuncagünde 2defa12saatara ile 7 mg/kg’dır.

Yetişkin veergenlerde(13yaşüzeribireylerde):

Yetişkinveergenlerdetavsiyeedilendoz,10günboyunca12saatarailegünde2defa300

mg’dır.

Bronşiltihabıtedavisiiçin standartdoz

Yetişkin veergenlerde(13yaşüzeribireylerde):

Yetişkinveergenlerdetavsiyeedilendoz,5-10gün boyunca12 saatarailegünde2 defa300

mgveya10gün boyuncagündebirdefa600mg ’dır.

Toplumkökenli akciğeriltihabıtedavisiiçin standartdoz

işkin veergenlerde(13yaşüzeribireylerde):

Yetişkinveergenlerdetavsiyeedilendoz,10günboyunca12saatarailegünde2defa300

mg’dır.

MENACEF250mg/5mlOralSüspansiyon PediyatrikDozŞeması

Ağırlık

Doz

9 kg 24 saattebir2,5 mLveya 12saattebir1,25mLMENACEForal

süspansiyon

18 kg 24saattebir5mLveya12 saattebir2,5mLMENACEForal

süspansiyon

27 kg 24 saattebir7,5mLveya12 saattebir 3,75mLMENACEForal

süspansiyon

36 kg 24 saattebir10mLveya12 saattebir5mLMENACEF oral

süspansiyon

≥43 kg

24 saattebir12mLveya12 saattebir6mLMENACEForal

süspansiyon

Uygulama yoluvemetodu:

Ağızdan uygulanır.

YutmagüçlüğüolmayanyetişkinveadolesanlarınMENACEFkapsülalmalarıönerilir.

Kullanımahazırsüspansiyonyemekten önceveyayemekleberaberseyreltilmeden alınır.

Süspansiyonun hazırlanması:

Şişeüzerindekiişaretçizgisininyarısınakadarkaynatılmış,soğutulmuşsukonarakiyice

çalkalanır.Homojen(tamamıbenzerözellikte)birdağılımiçin5dakikabeklenmelidir.Bu

işleminardındanşişeüzerindekiişaretçizgisine kadartekrarsu eklenirveçalkalanır.

Sulandırılmışsüspansiyonkontrollüodaısısında10günsaklanabilir.Herkullanımdanönce

şişeiyiceçalkalanmalıdır.

Süspansiyonun sulandırmasonrasındagörünümü:

Kremrenkli, çilekaromalıhomojen süspansiyon.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:Çocuklarda(6ay-12yaşarası)tavsiyeedilendozyukarıda

gösterilmiştir.

Yaşlılardakullanımı:Böbrekbozukluğuolmayanyaşlıhastalardadozayarlaması

yapılmasınagerekyoktur.

5 / 6

Özelkullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:Kreatininklerensi<30mL/dakikaolanyetişkinhastalarasefdinirin

günlük300mgdozuverilmelidir.Kronikkandiyalizihastalarınatavsiyeedilenbaşlangıç

dozu birergün araile300 mg’dır(veya7mg/kg/doz). Herkan diyalizinden sonrahastalara

300mgsefdinirverilmelidir.İzleyendozlarbirergünaraile300mgveya7mg/kg

uygulanmalıdır.

Karaciğeryetmezliği:Karaciğeryetmezliğiolanhastalardasefdinirkullanımınadairyeterli

veribulunmamaktadır.

EğerMENACEF’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaMENACEFkullandıysanız:

MENACEF’de nkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

Doktoraya dahastaneyegiderken ilacınızıyanınızdagötürünüz.

Sefdinirininsanlardafazlakullanımıileilgiliyeterliveribulunmamaktadır.Antibiyotiklerin

fazlakullanımıilekusma,midebulantısı,miderahatsızlığı,ishalvekafakarışıklığıgibi

zehirlenmebelirtileri görülmektedir.Kandiyalizi, böbrekrahatsızlığıolanbireylerdesefdiniri

vücuttan hemen attığından ciddizehirlenmeolaylarının görülmemesindeyardımcıolmaktadır.

MENACEF’ikul lanmayıunutursanız:

Unutulan dozlarıdengelemekiçin çiftdozalmayınız.

Kullanmayıunutursanızhatırladığınızzamanalınız.Birdenfazladozalmayıunuttuysanız

doktorunuzabildiriniz.

MENACEF iletedavisonlandırıldığındakioluşabileceketkiler

EğerMENACEFkullanımıkonusundaherhangibirsorun ilekarşılaşırsanızdoktorunuzaveya

eczacınızadanışınız.

DoktorunuzadanışarakMENACEFkullanımınısonlandırabilirsiniz.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tüm ilaçlargibiMENACEF’in içeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,MENACEF’ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Şiddetlialerjikreaksiyonlar(döküntü,kaşıntı,nefesalmadagüçlük,ağız,yüz,

dudaklarveyadildeşişme)

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasize

enyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

İştah kaybı

Başdönmesi

Şiddetliishal, kusma

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,doktorunuzasöyleyiniz:

Kabızlık, hazımsızlık, karın ağrısı, midedegaz,

Bulantı, kusma, mideağrısı, hafifishal, anormaldışkı

6 / 6

Başağrısı, uykusuzluk, uyku hali

Yorgunluk

Hiperaktivite

Ağızkuruluğu

Ağızdaanormalveyahoşolmayantat

Hafifkaşıntıveyaderidöküntüsü

Vajinalkaşıntıveyaakıntı

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.tr sitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5.MENACEF’in saklanması

MENACEF’i çocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında saklayınız.

MENACEF’i 30°C’nin altındakiodasıcaklığındasaklayınız.Işıktan venemden koruyunuz.

Sulandırıldıktan sonra25°C’de10 gün süreilesaklanabilir.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarakkullanınız.

Ambalajdakison kullanma tarihinden sonraMENACEF’i kullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfark edersenizMENACEF’ikullanmayınız.

Ruhsat sahibi: Must afaNevzatİlaçSanayiiA.Ş.

PakİşMerkezi,Prof. Dr.BülentTarcan Sok. No:5/1

34349 Gayrettepe– İstanbul

BulkÜrünÜretimyeri: SandozGmbH

Biochemiestr. 10

A-6250 Kundl/Avusturya

BitmişÜrünÜretimyeri:MustafaNevzatİlaçSanayiiA.Ş.

SanayiCad.No:13, 34530

Yenibosna- Bahçelievler/İstanbul

Bu kullanma talimatı24/02/2015tarihindeonaylanmıştır.