MENACEF

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • MENACEF 125 MG/5 ML 100 ML ORAL SUSPANSIYON HAZIRLAMAK ICIN KURU TOZ
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • MENACEF 125 MG/5 ML 100 ML ORAL SUSPANSIYON HAZIRLAMAK ICIN KURU TOZ
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • sefiksim

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699541281836
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 26-05-2015
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

MENACEF125mg/5 mL oralsüspansiyonhazırlamakiçinkurutoz

Ağızyoluyla kullanılır.

Etkin madde:Her5 mL’sietkinmadde olarak125mgSefdiniriçerir.

Yardımcımaddeler:Susuzsitrikasit,sodyumsitrat,ksantangum, sodyumbenzoat,

guargum,kolloidal silikondioksit,magnezyumstearat,ç ilekaroması,şeker.

Builacıkullanmaya başlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin için önemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrarokumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişiselolaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuza bu

ilacıkullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksek veya düşükdozkullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.MENACEF nedirveneiçinkullanılır?

2.MENACEF’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.MENACEF nasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5.MENACEF’i nsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.MENACEF nedirveneiçinkullanılır?

MENACEF ağızyoluylakullanılanvesefalosporinolarakbilinenantibiyotik ilaçgrubuna

dahilolan Sefdiniretkinmaddesini içermektedir.

MENACEF; süspansiyonoluşturmaküzereçok hafifkremrenkten kremrenge,çilekaromalı,

granülertoziçeren125mLamber renklicamşişelerde(100ccçizgili),½ve¼işaretli5

mL’likPP ölçü kaşığıylabirliktesunulur.

MENACEF bakterilerin(mikropların)nedenolduğuaşağıdakienfeksiyonların(iltihap

oluşturanmikrobik hastalık)tedavisindekullanılır.

Akutbakteriyelotitismedia(ortakulak iltihabı)

Akut maksillersinüzit (yüz kemiklerinin içindekihavaboşluklarının iltihabı)

Akutbakteriyelrinosinüzit(burun vesinüslerin iltihabı)

Tonsillit(bademcikiltihabı)

Farenjit(yutak/farinksiltihabı)

Bazıderienfeksiyonları(iltihapları).

2.MENACEF’ikullanmadan öncedikkatedilmesigerekenler

MENACEF’i aşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

Sefdinire,diğersefalosporinlereyadailacıniçeriğindekiyardımcımaddelerden

herhangi birinealerjinizvariseMENACEF’i kullanmayınız.

MENACEF’ia şağıdakidurumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Eğer;

Sefdinirkullanımınabağlıolarakpsödomembranözkolit(karınağrısıveateşle

beraber,ciddi,inatçı,kanlıdaolabilenishal)ortayaçıkarise,(MENACEFkullanımı

sırasındaveyasonrasındaşiddetliishalmeydanageliriseishalönleyiciilaçlar

almayınızvedurumu derhaldoktorunuzabildiriniz)

Böbrek yetme zliğinizvarise(Bkz.Bölüm3’dekiözelkullanımdurumları),

Penisilinlerekarşıbildiğinizbiraşırıduyarlılıkdurumunuzvarise(sefalosporinlerede

aşırıduyarlılık durumunuzolabileceğindendurumu doktorunuzabildiriniz)

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

MENACEF’in yiyecekveiçecekilekullanılması

MENACEF yemeklerdenönceyadasonrakullanılabilir.

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

MENACEF gerekliolmadıkçagebelik dönemindekullanılmamalıdır.

Başkailaçlardaolduğugibi,ilacınhamileliksırasındakikullanımısadecebeklenenyararın

cenin üzerindekirisktenyüksek oldu ğu durumlardavedoktortavsiyesiilekullanılmalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

MENACEF’in annesütünegeçtiğisaptanmamıştır.Ancakannesütüalançocukaçısındanbir

riskolduğugözardıedilemez.Doktorunuztarafındanyararzararoranıdeğerlendirilerek

uygulanmalıdır.

Araçvemakinekullanımı

MENACEF’inaraç ve makine kullan ımıüzerineetkisiolduğubildirilmemiştir.

MENACEF’in içeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkında önemlibilgiler

MENACEF,her5 mL’likdozunda1mmol(23 mg)’danazsodyumihtivaeder;bu dozda

sodyuma bağlıherhangibiryanetki beklenmemektedir.

MENACEF,her5 mL’lik dozunda2801.25 mg şekerbulunmaktadır.Bunedenle eğerdaha

öncedendoktorunuztarafındanbazışekerlerekarşıintoleransınızolduğusöylenmişsebutıbbi

ürünü almadan öncedoktorunuzlatemasageçiniz.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

MENACEFantiasitler(m ideninaşırıasidiniazaltanilaçlar)ilebirliktealınırsa

antiasitlersefdinirinemiliminiazaltır.Eğersefdinirtedavisisüresinceantiasitler

kullanılacakiseMENACEFantiasitlerinkullanılmasındanenaz2saatönceyada

sonraalınmalıdır.

Guth astalığı(damlahastalığı)tedavisindedekullanılanprobenesid,MENACEF’in

böbreklerdenatılmasüresiniuzatarakkandakiyoğunluğununartışınanedenolur.Bu

ilacıkullanıyorsanızdoktorunuzabildiriniz.

DemiriçerenilaçlarveyiyeceklerMENACEF’inem iliminiazaltır.MENACEF

tedavisisırasındademiriçerenilaçlarkullanılacakiseherikiuygulamanınarasındaen

az2saatolmalıdır.Özellikledemiriçerenilaçveyayiyeceklerleberaber

kullanıldığındadışkırengikırmızıolabilmektedir(Burenkdeğişikliğinormalolarak

değerlendirilmektedir).

MENACEF kullanımıbazılaboratuvartestlerininsonuçlarınıetkileyebilir.

Eğerreçeteliya da reçetesizherhangibirilacışu anda kullanıyorsanızveya son zamanlarda

kullandınıziselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlarhakkında bilgiveriniz.

3.MENACEF nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

MENACEF’i herzamandoktorunuzun talimatlarıdoğrultusundakullanınız.

6 ay- 12yaşarasıçocuklardatoplamgünlükdoz14 mg/kg'dır. Birgündeönerilenenyüksek

doz600 miligramdır.

Akut bakteriyel otitismedia,farenjit vetonsillit tedavisi içingünde2kere7mg/kg

(12saatara ile)5-10gün boyuncaveyagündetek doz14mg/kg 10gün boyunca

kullanılmasıönerilir.

Akutsinüzittedavisindegünde2kere7 mg/kg (12 saataraile)10günboyuncaveya

gündetek doz14 mg/kg10 gün boyuncakullanılmasıönerilir.

Basitderienfeksiyonlarınıntedavisiiçingünde2kere7mg/kg(12saataraile)10

gün boyuncakullanılmasıönerilir.

Uygulama yoluvemetodu:

MENACEF sadeceağızdan kullanımiçindir.

Süspansiyonunhazırlanması:Şişeüzerindekiişaretçizgisininyarısınakadarkaynatılmış,

soğutulmuşsukonurveiyiceçalkalanır.Homojen(tamamıbenzerözellikte)birdağılımiçin

5 dakikabeklenmelidir. Buişleminardındanşişeüzerindekiişaretçizgisine kadarsueklenir

ve tekrarçalkalanır.Çalkalamaişlemindensonrasüspansiyonodasıcaklığındasaklanabilir.

Sulandırılmışsüspansiyonkontrollüodaısısında10günsaklanabilir.Herkullanımdanönce

şişeiyiceçalkalanmalıdır.Dozundoğrubirşekildealınabilmesiiçinşişeilebirlikteverilen

ölçüğükaşığıkullanılmalıdır.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

6 ayınaltındakiçocuklardaetkililiğivegüvenliliğikanıtlanmamıştır.

6 ay- 12yaşarasındakiçocuklarda“Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar”

bölümündebelirtilenlereuygun olarak aşağıdakidozşemasıkullanılabilir.

Vücutağırlığı Önerilendozşeması(125mg/5ml için)

9 kg 2.5 mL12 saataraileveya5 mLgündetek doz

18 kg 5 mL12 saataraileveya10 mLgündetek doz

27 kg 7.5 mL12 saataraileveya15 mLgündetek doz

36 kg 10 mL12 saataraileveya20 mLgündetek doz

≥43 kg*

12 mL12 saataraileveya24 mLgündetek doz

Vücutağırlığı43 kgveüzerindekiveya12yaşındanbüyükçocuklar,enyüksek günlükdoz

olan 600 mg’ıalabilirler.

Yaşlılardakullanımı:

Böbrekrahatsızlığıolmayanyaşlıhastalardadozayarlamasıgerekmemektedir.

Özelkullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:

Böbr ekyetmezliğiveyahemodiyalizuygulamasıvarsadoktorunuzböbrek fonksiyon

değerlerinegöredozayarlamasınıyapacaktır.

Karaciğeryetmezliği:

Karaciğeryetmezliğindedoktorkontrolündedikkatlikullanılmasıönerilir.

EğerMENACEF’inetkisininçok güçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaMENACEFkullandıysanız:

Doktorayadahastaneyegiderken ilacınızıyanınızdagötürünüz.

Sefdinirin insanlardafazlakullan ımıileyeterli veri bulunmamaktadır.Diğerβ-laktam

antibiyotiklerininfazlakullan ımıilekusma, midebulantısı, mideçukururahatsızlığı, ishalve

kafa kar ışıklığıgibi zehirlenmebelirtilerigörülmektedir.Kandiyalizi,böbrekrahatsızlığıolan

bireylerdesefdiniri vücuttanhemenatt ığından;ciddizehirlenmeolaylarının görülmemesinde

yard ımcıolmaktadır.

MENACEF’de nkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

MENACEF’i kullanmayıunutursanız:

Unutulan dozlarıdengelemekiçin çiftdozalmayınız.

MENACEF iletedavisonlandırıldığındakioluşabileceketkiler

Kendiniziiyihissetsenizdahiilacıkullanmayıdoktorunuzadanışmadananidenkesmeyiniz.

Doktorunuzunönerisidışındatedaviyisonlandırmanız,hastalığınızınşiddetlenmesineve

tedavinin aksamasınaneden olabilir.

EğerMENACEFkullanımıkonusundaherhangibirsorunilekarşılaşırsanız,doktorunuza

veyaeczacınızadanışınız.

DoktorunuzadanışarakMENACEFkullanımınısonlandırabilirsiniz.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tüm ilaçlargibiMENACEF’in içeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,MENACEF’ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Ellerin,ayakların,bileklerin,yüzün,dudaklarınşişmesiyadaağzınveyaboğazın

yutmayıveyanefesalmayızorlaştıracakşekildeşişmesi(budurumlarilacakarşıciddi

lerjinizolduğunu gösterebilir)

Karınağrısıveateşleberaber,ciddi,inatçı,kanlıdaolabilenishal(budurum,uzun

süreliantibiyotikkullanımınabağlı,nadirenmeydanagelenciddibirbağırsak

iltihaplanmasıolan psödomembranözkolitiişaretedebilir).

Ba ğırsakdüğümlenmesi(ileus),üstsindirimkanalı(üstgastrointestinalsistem)

kanaması,

Kalp yetmezliği, kalp krizi(miyokardinfarktüsü),göğüsağrısı

Astımalevlenmesi,solunumyetmezliği

Birçeşitakciğeriltihabı(idiopatikintersitisyelpnömoni)

Karaciğeriltihabı(hepatit),karaciğeryetmezliği

Derinin ciddihastalıkları(toksik epidermalnekroz)

Akutböbrekyetmezliği

Ateş,derideiğnebaşışeklindekırmızılıkvemorarmalar,bilinçbulanıklığı,başağrısı

vetrombositlerin(kanpulcukları)sayısındaazalmailegörülenhastalık(idiopatik

trombositopenik purpura)

Bunların hepsiçokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinMENACEF’ekarşıciddialerjinizvardemektir.

ciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek olabilir.

Bu çok ciddiyanetkilerin hepsioldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerden herhangibirinifark ederseniz,hemen doktorunuzabildirinizveyasize

enyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Derinin döküntü vekaşıntılarlaseyreden bazıhastalıkları(eksfolyatifdermatit, eritema

multiform,eritemanodozum)

Bilinçkaybı

Tansiyonyüksekliği(hipertansiyon)

Mideve/veyaonikiparmak bağırsağındayara(peptik ülser)

Kanakyuvarsayılarındaartmayadaazalma

Kan eozinofilsayılarındaartma(birtüralerjihücresi)

Kantrombosit(pıhtılaşmayısağlayankanhücresi,kanpulcuğu)sayılarındaartmaya

daazalma(kendinialışılmadıkkanamaeğilimleriolarakgösterebilir)

Birtürkansızlık (hemolitik anemi)

Eritrositlerin(kırmızıkanhücreleri)içindekidokularaoksijentaşıyanrenklimadde

(hemoglobin)düşüklüğü

Elektrolit (kalsi yum, fosfor, potasyumgibi)düzeylerindedeğişiklikler

Çizgilikasdokusuyıkımı(rabdomiyoliz)

Böbrekrahatsızlığı(nefropati)

Bunların hepsiciddiyanetkilerdir. Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Ciddiyanetkilerçokseyrek görülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,doktorunuzasöyleyiniz:

Vajinailtihabı(vajinit)

Vajinadapamukçuk (vajinalmoniliasis)

Dışkılamadeğişiklikleri(ishalveyakabızlıkgibi)

Hazımsızlık(dispepsi)

Gaz

Bulantı

Karınağrısı

Ağızkuruluğu

Döküntü

Kaşıntı

Başağrısı

Sersemlikhissi

Kemik vekaraciğerfonksiyonlarınıgösteren kan testlerindegeçiciyükselmeler

Böbrekfonksiyonlarınıgösteren kan testlerindedeğişiklikler

Kan pıhtılaşmabozuklukları

İstemdışıhareketler

İdrardaakyuvarveproteinyükselmesi

İdraryoğunluğununartmasıyadaazalması

Bunlar MENACEF’in hafifyanetkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.tr sitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5.MENACEF’in saklanması

MENACEF’i çocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında saklayınız.

MENACEF’i30°C’nin altındakiodasıcaklığındasaklayınız.Işıktan venemden koruyunuz.

Sulandırıldıktan sonra25°C’de10 gün süreilesaklanabilir.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarakkullanınız.

Ambalajdakison kullanma tarihinden sonraMENACEF’i kullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfark edersenizMENACEF’ikullanmayınız.

Ruhsatsahibi: MustafaNevzatİlaçSanayiiA.Ş.

PakİşMerkezi,Prof. Dr.BülentTarcan Sok. No:5/1

34349 Gayrettepe– İstanbul

BulkÜrünÜretimyeri: SandozGmbH

Biochemiestr. 10

A-6250 Kundl/Avusturya

BitmişÜrünÜretimyeri:MustafaNevzatİlaçSanayiiA.Ş.

SanayiCad.No:13, 34530

Yenibosna- Bahçelievler/İstanbul

Bu kullanma talimatı24/02/2015tarihindeonaylanmıştır.