MEMANZAKS

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • MEMANZAKS 10 MG 30 FILM TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • MEMANZAKS 10 MG 30 FILM TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • memantin

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699783090104
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 16-07-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/11

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1.

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

MEMANZAKS 10 mg film tablet

2.

KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Her film tablet, 8.31 mg Memantine eşdeğer 10 mg Memantin HCl

içerir.

Yardımcı maddeler:

Laktoz monohidrat

175.00 mg

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3.

FARMASÖTİK FORM

Film tablet.

Beyaz-beyaza yakın, her iki yüzü çentikli, oblong tablet.

Çentiğin amacı tabletlerin kolay kırılarak, eşit dozlara bölünmesini sağlamaktır.

4.

KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1

Terapötik endikasyonlar

Orta ve şiddetli evre Alzheimer hastalığı tedavisinde kullanılır.

4.2

Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Tedavi, Alzheimer hastalığı tanı ve tedavisinde deneyimli bir hekim tarafından

başatılmalı ve kontrol edilmelidir. Tedaviye sadece, hastanın ilaç almasını düzenli

olarak izleyecek bir bakıcının varlığında başlanmalıdır. Tanı, güncel rehberler

doğrultusunda yapılmalıdır.

Memantinin tolere edilmesi ve dozlaması, tercihen tedavi başlangıcından sonraki

üç

içinde

düzenli

aralıklarla

değerlendirilmelidir.

Sonrasında,

memantinin

sağladığı

klinik

yarar

hastanın

tedaviye

toleransı

güncel

klinik

rehberler

doğrultusunda düzenli olarak değerlendirilmelidir. Terapötik fayda olumlu olduğu

ve hasta memantini iyi tolere ettiği sürece, idame tedavisine devam edilebilir.

Terapötik etkinin artık olmadığına dair bir kanıt varlığında veya hasta tedaviyi

tolere etmiyorsa memantinin bırakılması düşünülmelidir.

2/11

Yetişkinler:

Doz titrasyonu

Önerilen

maksimum

günlük

günde

mg’dır.

İstenmeyen

etki

riskini

azaltmak için, idame dozuna ilk üç hafta boyunca, haftada 5 mg’lık artışlarla şu

şekilde ulaşılmalıdır:

hafta (gün 1-7):

Hasta 7 gün boyunca, günde, 10 mg’lık bir film tabletin yarısını almalıdır.

hafta (gün 8-14):

Hasta 7 gün boyunca, günde, bir 10 mg film tablet almalıdır.

hafta (gün 15-21):

Hasta 7 gün boyunca, günde, bir buçuk 10 mg film tablet almalıdır.

haftadan itibaren:

Hasta günde iki adet 10 mg film tablet almalıdır.

İdame dozu:

Önerilen idame dozu günde 20 mg’dır.

Uygulama şekli:

MEMANZAKS günde bir defa ve her gün aynı saatte alınmalıdır. Tabletler

yemeklerle veya ayrı olarak alınabilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Hafif şiddette böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin

klerensi 50-80 ml/dak) doz ayarlaması gerekmez. Orta şiddette böbrek yetmezliği

olan hastalarda (kreatinin klerensi 30-49 ml/dak) günlük doz 10 mg olmalıdır.

Tedavinin en az 7 günü boyunca iyi tolere edilirse, standart titrasyon programı

uygulanmak koşuluyla, günlük doz, 20 mg düzeyine arttırılabilir. Ağır böbrek

yetmezliği olan hastalar (kreatinin klerensi 5-29 ml/dak) için günlük doz 10 mg

olmalıdır.

Karaciğer

yetmezliği:

Hafif

veya

orta

şiddette

karaciğer

yetmezliği

olan

hastalarda (Child-Pugh A ve Child-Pugh B) doz ayarlamasına gerek yoktur. Ağır

karaciğer

yetmezliği

olan

hastalarda

memantin

kullanımı

hakkında

veri

bulunmamaktadır.

Ağır

karaciğer

yetmezliği

olan

hastalarda

MEMANZAKS

kullanılması önerilmez.

3/11

Pediyatrik

popülasyon:

Memantinin

çocuklar

adolesanlar

üzerindeki

güvenlilik ve etkinliği saptanmamıştır. Bu nedenle 18 yaşından küçük çocuklarda

kullanılması önerilmez.

Geriyatrik popülasyon:

Yapılan klinik çalışmalara göre, 65 yaş üstü hastalara

önerilen doz, yukarıda anlatıldığı biçimde, günde 20 mg’dır (günde bir kez iki adet

10 mg film tablet).

4.3

Kontrendikasyonlar

Etkin madde veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı

olan hastalarda kontrendikedir.

4.4

Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Epilepsisi, geçmişinde konvulsiyon öyküsü veya epilepsiye eğilimi olan hastalarda

dikkatli olunmalıdır.

Amantadin, ketamin veya dekstrometorfan gibi NMDA antagonistleri ile birlikte

kullanımından kaçınılmalıdır. Bu bileşikler memantin ile aynı reseptör sistemine

etki edip, advers etkilerin (özellikle santral sinir sistemi ile ilişkili olanlar) daha sık

ya da daha kuvvetli görülmesine sebep olabilir

(bkz. 4.5 Diğer tıbbi ürünler ile

etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri).

İdrar pH’ını yükselten faktörler var ise (

bkz. 5.2 “Eliminasyon”

) hastanın dikkatli

izlenmesi gerekebilir. Bu faktörler diyetteki köklü değişim (örneğin etoburluktan

vejetaryen diyete geçiş gibi) veya alkalizan mide tamponlarının çok miktarda

alınmasını içerir. İdrar pH’ı ayrıca renal tübüler asidoz (RTA) veya

Proteus

bacteria

’nın neden olduğu ciddi üriner sistem enfeksiyonları ile de yükselebilir.

Birçok klinik çalışmada yakın tarihte geçirilmiş miyokard enfarktüsü, kompanse

edilmemiş konjestif kalp yetmezliği (New York Kalp Cemiyeti (NYHA) endeks

III-IV)

veya

kontrol

altında

olmayan

hipertansiyonlu

hastalar

çalışma

dışı

bırakılmıştır. Sonuç olarak, sınırlı veri mevcut olduğundan bu durumdaki hastalar

yakın gözlem altında bulundurulmalıdır.

MEMANZAKS

laktoz

monohidrat

içermektedir.

Nadir

kalıtımsal

galaktoz

intoleransı, Lapp laktoz yetmezliği ya da glikoz-galaktoz malabsorpsiyon problemi

olan hastalar bu ilacı almamalıdır.

4/11

4.5

Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Memantinin

farmakolojik

etkileri

etki

mekanizması

nedeni

aşağıdaki

etkileşmeler oluşabilir:

Memantinin

etki

şekli

sebebiyle;

L-dopa,

dopaminerjik

agonistler

antikolinerjiklerin etkileri, memantin gibi NMDA antagonistleri ile birlikte

kullanıldığında

artabilir.

Barbitüratların

nöroleptiklerin

etkilerini

azaltabilir. Memantinin antispazmodik ajanlar, dantrolen veya baklofen ile

birlikte

kullanımı;

etkilerini

modifiye

edebilir

ayarlaması

gerektirebilir.

Farmakotoksik psikoz riski nedeni ile memantinin amantadin ile birlikte

kullanımından kaçınılmalıdır. Her iki madde de NMDA-antagonistidir.

Aynı yaklaşım ketamin ve dekstrometorfan için de geçerli olabilir

(bkz. 4.4

Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).

Memantin ve fenitoinin kombine

kullanımının

olası

riskine

ilişkin

yayınlanmış

tane

vaka

raporu

bulunmaktadır.

Amantadin ile aynı renal katyonik taşıyıcı sistemini kullanan simetidin,

ranitidin,

prokainamid,

kinidin,

kinin

nikotin

muhtemel

olarak

memantin ile etkileşip, plazma düzeyinde artış riski oluşturabilir.

Memantin,

hidroklorotiyazid

(HCT)

veya

HCT’li

herhangi

kombinasyon

birlikte

kullanılırsa,

serum

seviyesinde

azalma

muhtemeldir.

Pazarlama sonrası deneyimlerde, varfarin ile birlikte memantin kullanan

hastalarda INR

(Uluslararası

normalize

edilmiş

oran)

artışı

olan izole

durumlar rapor edilmiştir. Nedensel bir ilişki kurulmamış olsa da oral

antikoagülanlarla birlikte tedavi edilen hastalar için protrombin zamanının

vea INR’nin yakından izlenmesi tavsiye edilmektedir.

Karbonik anhidraz inhibitörleri ve sodyum bikarbonat ile kullanımında

klerens düşebilir.

Sağlıklı

genç

gönüllülerde

yürütülen

tek-doz

farmakokinetik

çalışmalarında

memantin ile glirubid/metformin kombinasyonu veya donepezil arasında anlamlı

bir ilaç etkileşimi gözlenmemiştir.

Sağlıklı genç gönüllülerde yürütülen bir klinik çalışmada, memantinin galantamin

farmakokinetiği üzerinde hiçbir anlamlı etkisi gözlenmemiştir.

Memantin;

CYP1A2,

2A6,

2C9,

2D6,

2E1,

flavin

içeren

monoksijenaz,

epoksit hidrolaz veya sülfasyonu

in vitro

olarak inhibe etmemiştir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Etkileşim çalışması yapılmamıştır.

5/11

Pediyatrik popülasyon:

Etkileşim çalışması yapılmamıştır.

4.6

Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi “C”dir.

Çocuk

doğurma

potansiyeli

bulunan

kadınlar/Doğum

kontrolü

(kontrasepsiyon)

Çocuk

doğurma

potansiyeli

bulunan

kadınlarda

memantin

kullanımıyla

ilgili

herhangi bir veri yoktur.

Gebelik dönemi

Memantinin gebelikte kullanımına ilişkin klinik bilgi mevcut değildir.

Hayvanlar

üzerinde

yapılan

çalışmalar,

gebelikte/ve-veya/embriyonal/fetal

gelişim/ve-veya/doğum/ve-veya/doğum

sonrası

gelişim

üzerindeki

etkiler

bakımından yetersizdir (bkz. 5.3).

İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

MEMANZAKS gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi

Memantinin insan sütüne geçişine ilişkin bilgi yoktur. Ancak, maddenin lipofilitesi

nedeni

bunun

olması

muhtemeldir.

Memantin

kullanan

kadınlar

emzirmemelidir.

Üreme yeteneği/Fertilite

Hayvan

çalışmaları,

insanlardakine

eşit

veya

daha

yüksek

maruziyet

düzeylerinde rahim içi büyümede azalma oluşturduğuna işaret etmektedir

(bkz. 5.3

Klinik öncesi güvenlilik verileri).

4.7

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Orta ve şiddetli Alzheimer hastalığı genellikle araba kullanma performansının

veya makine kullanma yeteneğinin azalmasına neden olur. Buna ilave olarak,

memantinin araba ve makine kullanma yeteneğine az veya orta derecede etkisi

vardır. Bu nedenle ayakta tedavi gören hastaların dikkatli olmaları konusunda

uyarılmaları gerekmektedir.

4.8

İstenmeyen etkiler

Hafif, orta ve şiddetli demansta yapılan ve memantin ile tedavi edilen 1784 ve

plasebo ile tedavi edilen 1595 hastayı kapsayan klinik çalışmalarda memantin ile

6/11

görülen advers olayların toplam insidans oranı, plasebo ile görülenlerden farklılık

göstermemiştir;

advers

olaylar

genellikle

hafif

orta

şiddettedir.

Memantin

grubunda plasebo grubundan daha yüksek insidans ile en sık oluşan advers olaylar:

sersemlik hali (sırasıyla %6.3-%5.6), baş ağrısı (%5.2-%3.9), kabızlık (%4.6-

%2.6), uyuklama hali (%3.4-%2.2) ve hipertansiyon (%4.1-%2.8).

Aşağıdaki

tabloda

listelenen

advers

ilaç

reaksiyonları

memantinin

klinik

çalışmalarından ve tıbbın hizmetine sunumundan itibaren toplanmıştır. Her sıklık

grubunda istenmeyen etkiler ciddiyetteki azalmaya göre sunulmuştur.

Advers

etkiler

sistem-organ

sınıfına

göre

esaslar

kullanılarak

sıralandırılmaktadır; çok yaygın (≥ 1/10), yaygın (≥ 1/100 - < 1/10); yaygın

olmayan (≥ 1/1,000 - < 1/100); seyrek (≥ 1/10,000 - < 1/1,000); çok seyrek (<

1/10,000); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Yaygın olmayan

Mantar enfeksiyonları

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Yaygın

Hipersensitivite

Psikiyatrik hastalıklar

Yaygın

Uyuklama hali

Yaygın olmayan

Konfüzyon

Yaygın olmayan

Halüsinasyon

Bilinmiyor

Psikotik reaksiyonlar

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın

Sersemlik hali

Yaygın

Denge bozuklukları

Yaygın olmayan

Yürüyüş anormalliği

Çok seyrek

Nöbetler

Kardiyak hastalıklar

Yaygın olmayan

Kardiyak yetmezlik

Vasküler hastalıklar

Yaygın

Hipertansiyon

Yaygın olmayan

Venöz

tromboz/tromboembolizm

Solunum, göğüs bozuklukları ve

mediastinal hastalıklar

Yaygın

Dispne

Gastrointestinal hastalıklar

Yaygın

Kabızlık

Yaygın olmayan

Kusma

Bilinmiyor

Pankreatit

Hepato-bilier hastalıklar

Yaygın

Artmış

karaciğer

fonksiyon testi

Bilinmiyor

Hepatit

Genel bozukluklar ve uygulama

bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygın

Baş ağrısı

Yaygın olmayan

Yorgunluk

Halüsinasyonlar çoğunlukla şiddetli Alzheimer hastalarında gözlemlenmiştir.

Pazarlama sonrası deneyimlerde bildirilen izole durumlar.

Alzheimer hastalığı, depresyon, intihar düşüncesi ve intihar ile ilişkilendirilmiştir.

Pazarlama sonrası deneyimlerde memantin ile tedavi edilen hastalarda bu olaylar

bildirilmiştir.

7/11

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonların raporlanması büyük

önem

taşımaktadır.

Raporlama

yapılması,

ilacın

yarar/risk

dengesinin

sürekli

olarak

izlenmesine

olanak

sağlar.

Sağlık

mesleği

mensuplarının

herhangi

şüpheli

advers

reaksiyonu

Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi’ne

(TÜFAM)

bildirmeleri gerekmektedir (www.titck.gov.tr; e-posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0

800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99).

4.9

Doz aşımı ve tedavisi

Klinik çalışmalarda veya pazarlama sonrası aşamalarda elde edilen aşırı doz ile

ilgili deneyim sınırlıdır.

Semptomlar:

Göreceli büyük aşırı dozlar (sırası ile 3 gün süreyle günde 200 mg ve

sadece

yorgunluk,

güçsüzlük

ve/veya

diyare

semptomları

ilişkilendirilmiştir ya da hiçbir semptom görülmemiştir. İlacı 140 mg’ın altında

veya bilinmeyen dozda alan hastalar, santral sinir sistemi (konfüzyon, uyuklama,

uyku

basması,

vertigo,

ajitasyon,

saldırganlık,

halüsinasyon

yürüyüş

bozuklukları) ve/veya gastrointestinal kaynaklı semptomlar (kusma ve diyare)

göstermiştir.

En uç doz aşımı vakasında, hasta oral yolla toplam 2000 mg memantin alımından

sonra santral sinir sistemi üzerine etkiler ile (10 gün koma ve ardından diplopi ve

ajitasyon) hayatta kalmıştır. Hasta semptomatik tedavi ve plazmafarez almıştır.

Hasta daimi sekel kalmadan iyileşmiştir.

Başka bir büyük doz aşımı vakasında da hasta yaşamış ve iyileşmiştir. Hasta oral

yolla

memantin

almıştır.

Hasta,

huzursuzluk,

psikoz,

görsel

halüsinasyonlar, prokonvulsiflik, uyuklama hali, stupor, ve bilinç kaybı gibi santral

sinir sistemi semptomları yaşamıştır.

Tedavi:

Doz aşımı durumunda, tedavi semptomatik olmalıdır. Zehirlenme veya

doz aşımı için spesifik bir antidot mevcut değildir. İlaç maddesini uzaklaştırmak

için standart klinik prosedürler, örneğin gastrik lavaj, aktif kömür (potansiyel

entero-hepatik geri dönüşün durdurulması), idrarın asitleştirilmesi, zorunlu diürez

uygun olan şekilde kullanılmalıdır.

Genel santral sinir sistemi aşırı uyarılmasına dair belirtiler veya semptomlar varsa,

dikkatli semptomatik klinik tedavi düşünülmelidir.

5.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1

Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup:

Antidemans ilaçları

ATC kodu: N06DX01

8/11

Özellikle

N-metil-D-aspartat

(NMDA)

reseptörlerindeki

glutamaterjik

nörotransmisyon

fonksiyon

bozukluğunun,

nörodejeneratif

demansta

semptomların ortaya çıkması ve hastalığın ilerlemesine katkıda bulunduğuna dair

gittikçe artan kanıtlar mevcuttur.

Memantin; voltaj-bağımlı, orta afiniteli ve kompetitif olmayan bir N-metil-D-

aspartat (NMDA) reseptör antagonistidir. Patolojik olarak yükselmiş, nöron işlev

kaybına yol açabilen, glutamat tonik seviyelerinin etkilerini modüle eder.

Klinik çalışmalar:

Orta ve şiddetli Alzheimer hastalarında (MMSE-Mini mental

durum

muayenesi

başlangıç

toplam

skorları

3-14

olan)

yapılan

pivotal

monoterapi çalışmasına ayakta tedavi gören 252 hasta dahil edilmiştir. Çalışma, 6

ayda,

memantin

tedavisinin,

plaseboya

kıyasla,

yararlı

etkileri

olduğunu

göstermiştir

(CIBIC-plus

(klinisyenin

görüşmeye

dayalı

değişim

izlenimi):

p=0.025; ADCS-ADLsev (Alzheimer Hastalığı İşbirliği Çalışması-Günlük yaşam

aktiviteleri):

p=0.003;

SIB-Şiddetli

yıkım

ölçeği

p=0.002

için

gözlemlenen

vakaların analizi).

Hafif ve orta şiddette Alzheimer hastalığı (MMSE başlangıç toplam skorları 10-22

olan)

tedavisinde

memantin

pivotal

monoterapi

çalışmasına

hasta

dahil

edilmiştir. Memantin ile tedavi edilen hastalar, plasebo ile tedavi edilen hastalara

göre, şu primer sonlanma noktaları açısından istatistiksel olarak anlamlı şekilde

daha iyi etki göstermiştir: 24. haftada (LOCF-İleri taşınmış son gözlem), ADAS-

(Alzheimer

hastalığı

değerlendirme

ölçeği)

(p=0.003)

CIBIC-plus

(p=0.004). Hafif ve orta şiddetli Alzheimer hastalığının bir başka monoterapi

çalışmasına toplam 470 hasta (MMSE başlangıç toplam skorları 11-23) randomize

edilmiştir. Prospektif olarak tanımlanmış primer analizde, 24. haftada primer

etkinlik

sonlanma

noktasında

istatistiksel

olarak

anlam

taşıyan

değere

ulaşılmamıştır.

Orta ve şiddetli Alzheimer hastalığı (MMSE toplam skorları < 20) olan hastalarda

yürütülen 6 farklı faz III, plasebo kontrollü, 6 aylık çalışmadaki (monoterapi

çalışmaları ve asetilkolinesteraz inhibitörlerinin stabil bir dozunu alan hastaların

katıldığı çalışmalar dahil) hastaların meta-analizi, memantin tedavisinin, kognitif,

global ve fonksiyonel alanlarda istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha iyi etki

oluşturduğunu

göstermiştir.

Hastalar

üç

alanda

eşzamanlı

meydana

gelen

kötüleşme

tanımlandığında,

sonuçlar,

plasebo

verilen

birçok

hastada

kötüleşmenin memantin tedavisi gören hastaların iki katı şeklinde ortaya çıkması

ile,

memantinin

kötüye

gidişi

önleyici

etkisinin,

istatistiksel

olarak

anlamlı

olduğunu göstermiştir (%21 ve %11, p < 0.0001).

9/11

5.2

Farmakokinetik özellikler

Emilim:

Memantin

yaklaşık

%100’lük

mutlak

biyoyararlanıma

sahiptir.

maks

değeri 3-8 saattir. Memantin emilimi gıda alımından etkilenmez.

Dağılım: Günlük olarak alınan 20 mg dozlar, 70-150 ng/ml (0.5-1 µmol) arasında

kişiden kişiye büyük değişim gösteren sabit durum plazma konsantrasyonları ile

sonlanmıştır. 5-30 mg’lık günlük dozlar alındığında, ortalama beyin omurilik sıvısı

(BOS)/serum oranı 0.52 olarak hesaplanmıştır. Dağılım hacmi yaklaşık 10 l/kg’dır.

Memantinin %45’i plazma proteinlerine bağlanır.

Biyotransformasyon: İnsanlarda dolaşımdaki memantinle ilişkili maddelerin %80’i

ana bileşik biçimindedir. İnsanlardaki ana metabolitler N-3,5-dimetil-gludantan, 4-

ve 6- hidroksi-memantin izomerik karışımı ve 1-nitrozo-3,5-dimetil-adamantandır.

metabolitlerin

hiçbirinin

NMDA-antagonisti

aktivitesi

yoktur.

In

vitro

çalışmalarda

sitokrom

P450

enzimlerinin

katalizlediği

metabolizma

tespit

edilmemiştir.

Oral yoldan alınan

C-memantin ile yapılan bir çalışmada, %99’dan fazlası renal

yoldan olmak üzere dozun ortalama %84’ü 20 gün içerisinde atılmıştır.

Eliminasyon:

Memantin

terminal

yarı

ömrü

60-100

saattir.

Monoeksponansiyel biçimde elimine olur. Normal böbrek fonksiyonuna sahip

gönüllülerde,

toplam

klerens

ml/dak/1.73

’dir

toplam

renal

klerensin bir kısmı tübüler sekresyon ile sağlanır.

Renal

klerens,

muhtemelen

katyon

nakil

proteinleri

vasıtasıyla,

tübüler

reabsorbsiyonu

içerir.

Memantinin

renal

eliminasyon

hızı

alkali

idrar

koşullarında 7-9 faktör azaltılabilir

(bkz. 4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri)

İdrar

alkalizasyonu,

diyetteki

köklü

değişim

(örneğin

etoburluktan

vejetaryen

diyete geçiş gibi) veya alkalizan mide tamponlarının çok miktarda alınması sonucu

oluşabilir.

Doğrusallık:

Gönüllülerde

yapılan çalışmalarda,

10-40

mg’lık

dozlarda

lineer

farmakokinetik gösterdiği saptanmıştır.

Farmakokinetik/farmakodinamik ilişkisi: Günde 20 mg memantin dozunda, beyin

omurilik sıvısı (BOS) seviyeleri memantinin frontal kortekste 0.5 µmol olan k

değerini (k

=inhibisyon sabiti) karşılamaktadır.

5.3

Klinik öncesi güvenlilik verileri

Sıçanlarda yapılan kısa dönem çalışmalarında, memantin benzeri diğer NMDA-

antagonistleri gibi, sadece çok yüksek düzeyde serum konsantrasyonlarına neden

10/11

olan

dozlardan

sonra,

nöronal

vakuolizasyon

nekroz

(Olney

lezyonları)

oluşturmuştur. Ataksi ve diğer preklinik işaretler, vakuolizasyon ve nekrozdan

önce görülmektedir. Kemirgen ve kemirgen olmayan deney hayvanlarında uzun

süreli

yapılan

çalışmalarda

etkiler

görülmediğinden,

bulguların

klinik

bağlantısı bilinmemektedir.

Tekrarlanan doz toksisite çalışmalarında, kemirgenlerde ve köpeklerde, oküler

değişiklikler

gözlemlenmiştir

fakat

durum

maymunlarda

görülmemiştir.

Memantin

yapılan

klinik

çalışmalarda,

özgün

oftalmoskopik

incelemeler,

herhangi bir oküler değişikliği ortaya koymamıştır.

Lizozomlarda

memantin

birikimine

bağlı

olarak

pulmoner

makrofajlardaki

fosfolipidoz,

kemirgenlerde

gözlemlenmiştir.

etki,

katyonik

amfifilik

özellikteki diğer ilaçlarla da görülmektedir. Bu birikme ile akciğerlerde görülen

vakuolizasyon arasında bir ilişki olması olasıdır. Etki, kemirgenlerde, sadece

yüksek dozlarda görülmektedir. Bu bulguların klinik bağlantısı bilinmemektedir.

Memantin ile yapılan standart deneyler sonucu, genotoksisite gözlenmemiştir.

Fareler

sıçanlarda,

ömür

boyu

yapılan

çalışmalarda,

hiçbir

karsinojenite

bulgusuna ratlanmamıştır. Memantin, maternal toksik dozlarda dahi, sıçanlarda ve

tavşanlarda teratojenik etki göstermemiş ve üretkenliğe ilişkin hiçbir advers etki

saptanmamıştır.

Sıçanlarda, insanlarda uygulanan düzeydeki dozlara eşdeğer veya biraz yüksek

oranlarda yapılan uygulamalarda, fetal büyümenin azaldığı görülmüştür.

6.

FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1

Yardımcı maddelerin listesi

Laktoz monohidrat (süpertab)

Mikrokristal Selüloz (Avicel PH 102)

Kolloidal Silikondioksit (Aerosil 200)

Talk

Magnezyum stearat

Opadry II White

(İçeriği: Polivinil Alkol, Titanyum Dioksit, Talk, Polietilen Glikol/Makrogol)

6.2

Geçimsizlikler

Bulunmamaktadır.

6.3

Raf ömrü

24 ay

6.4

Saklamaya yönelik özel tedbirler

C’nin altında, kuru bir yerde, ışıktan uzakta, oda sıcaklığında saklayın.

11/11

6.5

Ambalajın niteliği ve içeriği

100, 50 veya 30 film tablet içeren, PVC-Al folyo blister ve karton kutu ambalaj.

Tüm ambalaj boyutları pazarlanmayabilir.

6.6

Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış

olan

ürünler

atık

materyaller

“Tıbbi

Atıkların

Kontrolü

Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun

olarak imha edilmelidir.

7.

RUHSAT SAHİBİ

Adı: GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Adresi: Mustafa Kemal Mah., 2119. Sok., No:3, D:2-3, 06520, Çankaya/ANKARA

Tel: 0312 219 62 19

Faks: 0 312 219 60 10

8.

RUHSAT NUMARASI

230/88

9.

İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 08/04/2011

Ruhsat yenileme tarihi:

10.

KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ

19-9-2018

Memantine Mylan (Mylan S.A.S.)

Memantine Mylan (Mylan S.A.S.)

Memantine Mylan (Active substance: Memantine) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5972 of Wed, 19 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2660/T/12

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Memantine Accord (Accord Healthcare Limited)

Memantine Accord (Accord Healthcare Limited)

Memantine Accord (Active substance: memantine) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5421 of Tue, 07 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2766/R/10

Europe -DG Health and Food Safety