MELCAM

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • MELCAM 15 MG 10 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • MELCAM 15 MG 10 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • Celebrex

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699525013576
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/11

KULLANMATALİMATI

MELCAM15mgtablet

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Herbirtablet15mgmeloksikamiçerir.

Yardımcımadde(ler):Laktozmonohidrat,mikrokristalinselüloz,sodyumsitratdihidrat,

polivinilpirolidon,kolloidalsilikondioksit,krospovidonCL,magnezyumstearat

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1. MELCAMnedirveneiçinkullanılır?

2. MELCAM’ıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. MELCAMnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. MELCAM’ınsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. MELCAMnedirveneiçinkullanılır?

MELCAM,herbirtabletteetkinmaddeolarak15mgmeloksikamiçerensarırenkli,hafif

bombeli,biryüzüortadançentikli,homojengörünüşlüyuvarlaktabletlerdir.Çentiğinamacı

tabletieşitdozlarabölebilmektir.Böylecetablet7,5mg’lıkeşityarımlarabölünebilir.10ve

30adettabletiçerenblisterambalajlardakullanımasunulmuştur.

2/11

Meloksikam,eklemvekaslardakiiltihapveağrıyıazaltmakiçinkullanılansteroidiçermeyen

iltihapgidericiilaçlar(non-steroidalantiinflamatuvarilaçlar·NSAİİ)grubunadahildir.

MELCAM,

Kireçlenme(osteoartrit),eklemlerdeağrıveşekilbozukluğunayolaçansüreğenbir

hastalıkolanromatoidartritvesırteklemlerindesertleşmeileseyredenağrılıilerleyicibir

romatizmalhastalıkolanankilozanspondilitinbelirtivebulgularınıntedavisinde,

Eklemlerdekiürikasitbirikiminebağlıolaraközellikleayakvebacaklardakieklemlerde

aniağrınöbetlerişeklindeseyredenakutgutartriti,akutkasiskeletsistemiağrıları,

ameliyatsonrasıağrıveağrılıadetgörme(dismenore)tedavisindekullanılır.

2. MELCAM’ıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

MELCAM’ındadahilolduğubazıilaçgruplarınınkalpkrizi(miyokartinfarktüsü)ve

felçriskiniazdaolsaarttırabilmeriskivardır.Buriskuzunsürelitedaviveyayüksek

dozilaçkullanımındadahaolasıdır.Doktorunuztarafındantavsiyeedilendozvetedavi

süresiniaşmayınız.

Kalprahatsızlıklarınızvarsa,geçmiştefelçgeçirdiysenizyadabudurumlariçinrisk

faktörlerinitaşıyorsanız(örneğintansiyonunuzveyakolesterolünüzyüksekse,şeker

hastalığınızvarsa,sigarakullanıyorsanız)tedaviyebaşlamadanöncelütfen

doktorunuzadanışınız.

Kalp-damarsistemindeortayaçıkabilenciddiyanetkilerherhangibiruyarıbelirtisi

vermedenoluşabilir.Bununlabirliktegöğüsağrısı,nefesdarlığı,halsizlikve

geveleyerekkonuşmabelirtileriaçısındantetikteolmalısınız.Herhangibirbelirtiile

karşılaşırsanıztıbbiyardımistemelisiniz.

MELCAMmide-barsakrahatsızlıklarınayolaçabilir.Nadirenortayaçıkanü1serve

kanamagibiciddiyanetkilerhastanedeyatmayayadaölümesebepolabilir.Mide-

barsakkanalındaciddiülserleşmelervekanama,herhangibiruyarıbelirtisi

vermeksizinortayaçıkabilir;bununlabirliktekarınağrısı,hazımsızlık,kanamayabağlı

katranrenklidışkı,kankusmagibibelirtilerlekarşılaşırsanıztıbbiyardım

istemelisiniz.

3/11

MELCAM,derideciddiyanetkilereyolaçabilir.Buyanetkilerherhangibiruyarı

vermeksizinortayaçıkabilir.Bununlabirliktederidedöküntüvekabarcıklar,ateşveya

kaşıntıgibidiğeraşırıduyarlılıkbelirtileriyönündentetikteolmalıveherhangibir

belirtiilekarşılaşırsanıztıbbiyardımistemelisiniz.Döküntügelişirsederhalilacı

kullanmayıbırakınızvehekiminizlegörüşünüz.

Beklenmedikkiloalmayadaödemilekarşılaşırsanızhekiminizileirtibatageçiniz.

Bulantı,yorgunluk,halsizlik,kaşıntı,sarılık,sağüstkadranhassasiyetivegripbenzeri

belirtilerkaraciğerzehirlenmesininuyarıcıişaretleridir.Bunlarlakarşılaşırsanızilacı

kullanmayasonveripderhalhekiminizebaşvurunuz.

DiğerNSAİilaçlargibi,MELCAMkullanımındandagebeliğinileridönemlerinde

kaçınılmalıdırçünküduktusarteriosusun(normaldeannekarnındaaçıkolupdoğumu

takibenkapanmasıgereken,kalptençıkanikibüyükatardamararasındakiaçıklık)

erkenkapanmasınayolaçabilir.

Nefesalmadagüçlük,yüzünveyaboğazınşişmesigibianiaşırıduyarlılıktepkisi

belirtileriilekarşılaşırsanızderhalacilyardımalmalısınız

MELCAM’ıaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer;

Hamileiseniz,hamilekalmayıplanlıyorsanızveyabebeğiniziemziriyorsanız,

Meloksikamaveyailaçtakiherhangibir/birdenfazlayardımcımaddeyekarşıalerjiniz

varsa,

Koronerartercerrahisi(koronerarterbypassgreft)geçirdiyseniz,ameliyatöncesi,sırasıve

sonrasıağrılarıntedavisinde

Aspirinveyadiğeriltihapgidericiilaçlarakarşıalerjinizvarsa,builaçlarsizdeastım

krizineyolaçtıysa,

Dahaönceaspirinveyabaşkabiriltihapgidericiilaçaldıktansonrahırıltılısolunum,burun

akıntısıilebirliktenazalpolipler(burnuniçindealerjidendolayıoluşanşişlikler),ciltte

işme,kurdeşengeliştiyse,

Mideveyabarsakülserinizvarsaveyadahaöncedenmideveyabarsakülserigeçirdiyseniz,

Herhangibirkanamabozukluğunuzvarsaveyadahaöncedengastrointestinalkanama

(mideyadabarsaktakanama)veyaserebrovaskülerkanama(beyindekanama)

geçirdiyseniz,

Ağırkaraciğerhastalığınızvarsa,

4/11

Ağırböbrekhastalığınızvarsavediyalizegirmiyorsanız,

Ağırkalphastalığınızvarsa.

16yaşınaltındakiçocuklarda

MELCAM’ıaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Eğer;

Yemekborusuiltihabı(özofajit),midemukozasıiltihabı(gastrit)veyaülseratifkolit,

Crohnhastalığı(iltihabibarsakhastalıkları)gibibaşkamide-barsakrahatsızlığıöykünüz

varsa,

Astımınızvarsa

Kansızlığınız(anemi)varsa

Kanbasıncınızyüksekse,

lerlemişyaştaiseniz,

Kalp,karaciğerveyaböbrekhastalığınızvarsa,

ekerhastasıiseniz,

Ciddikankaybıveyayanık,ameliyatyadayetersizsıvıalımıilegelişebilenhipovoleminiz

(azalmışkanhacmi)varsa,

Herhangibirzamandakanpotasyumseviyelerinizinyüksekolduğutanısıkonduysa.

Pıhtılaşmasorunlarınızvarsa

MELCAMdadahilolmaküzeretümNSAİilaçlarınkullanımıile,eksfolyatifdermatit

denenbirtürderihastalığı,cilttevegözçevresindekanoturması,şişlikvekızarıklıkla

seyredeniltihap(Stevens-Johnsonsendromu)vederideiçisıvıdolukabarcıklarlaseyreden

ciddibirhastalıkolantoksikepidermalnekrolizdahilciddideritepkilerigörülebilir.Butür

reaksiyonlarlakarşılaşırsanızderhaldoktorunuzahaberveriniz.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

MELCAM’ınyiyecekveiçecekilekullanılması

MELCAMsuveyafarklısıvılarlaveyemeklerlebirliktealınmalıdır.

5/11

Hamilelik

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

MELCAMhamileliksüresincekullanılmamalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız

MELCAMemzirmedönemindekullanılmamalıdır.

Araçvemakinekullanımı

MELCAMgörmebozuklukları,uyuşuklukvesersemliğesebepolabilir.Buetkilersizde

mevcutisearaçveyamakinekullanmayınız.

MELCAM’ıniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

MELCAMtabletlerlaktozmonohidratiçerir.Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazı

ekerlerekarşıdayanıksızlığınızolduğusöylenmişsebutıbbiürünüalmadanönce

doktorunuzlatemasageçiniz.

Butıbbiürünhertabletinde1mmol(23mg)’dendahaazsodyumihtivaeder,budozda

sodyumabağlıherhangibiryanetkibeklenmemektedir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

MELCAM,diğerilaçlarıetkileyeceğindenveyadiğerilaçlardanetkileneceğinden,lütfen

doktorunuzaveyaeczacınızakullanmaktaolduğunuzyadayakınzamanakadarkullandığınız

tümilaçları(reçetelendirilmemişilaçlardahil)bildiriniz.

Özellikleaşağıdakiilaçlarıkullanıyorsanızyadakullandıysanızdoktorunuzabildiriniz.

Aspirindahildiğeriltihapgidericiilaçlar

Varfaringibikanınpıhtılaşmasınıengelleyenilaçlar

Kanpıhtılarınıparçalayanilaçlar(trombolitikler)

Yüksekkanbasıncınıntedavisindekullanılanilaçlar

Kortikosteroidler

6/11

Siklosporin(organnakillerindensonraveciddiderirahatsızlıkları,romatoidartrit,

nefrotiksendromtedavisindesıkçakullanılanbirilaç)

drarsöktürücüler(butürilaçlarıkullanıyorsanızdoktorunuzböbrekfonksiyonlarınızı

izleyebilir)

Lityum(duygudurumbozukluklarınıntedavisindekullanılanbirilaç)

Selektifserotoningerialıminhibitörleriveserotonin/norepinefringerialıminhibitörleri

(depresyontedavisindekullanılanbirtakımilaçgrupları)

Metotreksat(temelolaraktümörlerinveyaciddikontroledilemeyenderirahatsızlıklarıve

romatoidartritintedavisindekullanılanbirilaç)

Kolestiramin(temelolarakkolesterolseviyelerinidüşürmekiçinkullanılanbirilaç)

Rahimiçiaraçkullanıyorsanızdoktorunuzabununhakkındabilgiveriniz.

Alkol,midemukozasınıntahrişiniarttırabileceğindenMELCAMtedavisisüresince

kullanılmamalıdır.

Çeşitligıdaürünlerivebitkiselürünlerilacınızileetkileşebilir.Bunlararasındaalfalfa(adi

yonca),anason,yabanmersini,fukus(bladderwrack),bromelin,kedipençesi(cat’sclaw),

kereviz,mayıspapatyası,kolyoz,kordisepsmantarı,dongquai(Çinmelekotu/Angelica

sinensis),çuhaçiçeği,çemenotu,gümüşdüğme,sarımsak,zencefil,japoneriği(Ginkgo

biloba),ginseng(Amerikan,Panax,Sibirya),üzümçekirdeği,yeşilçay,guggul,atkestanesi

tohumu,bayırturpu,meyankökü,frenkinciri,çayırüçgülü(kırmızıyonca),reishimantarı,

SAMe(S·adenozilmetionin),acemotu(melisa),zerdeçal,aksöğütyeralır.Bütünbuürünlerin

ilavekansulandırıcı(antiplatelet)etkileriolduğundantedavinizsüresincebuürünleri

kullanmayınız.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabukonuhakkındabilgiveriniz.

3. MELCAMnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Hastalığınızabağlıolarakalacağınızdozmiktarınıvetedavisüresinidoktorunuz

belirleyecektir.Önerilengeneldozlaraşağıdaverilmiştir.

7/11

Osteoartritalevlenmelerinde:

Günlükdozgünde1kez7,5mg’dır(birtabletinyarısı).Doktorunuzgerekligördüğündebu

dozugünde1kez15mg’a(birtablet)yükseltebilir.

Romatoidartrittedavisinde:

Günlükdozgünde1kez15mg’dır(birtablet).Doktorunuzgerekligördüğündebudozu

günde1kez7,5mg’a(birtabletinyarısı)düşürebilir.

Ankilozanspondilittedavisinde:

Günlükdozgünde1kez15mg’dır(birtablet).Doktorunuzgerekligördüğündebudozu

günde1kez7,5mg’a(birtabletinyarısı)düşürebilir.

-Akutgutartriti,akutkasiskeletsistemiağrıları,ameliyatsonrasıağrıveağrılıadetgörme

(dismenore)tedavisindeönerilendoz7,5mg/gün(biradet15mgtabletinyarısı)olupistenen

etkininsağlanamadığıdurumlardadoz15mg/gün'e(biradet15mgtablet)yükseltilebilir.

Uygulamayoluvemetodu:

Günlüktoplamdozutekdozolarak,suveyafarklısıvılarlaveyemeklerlebirliktealınız.

TabletinüzerindebulunançentiksayesindeMELCAMeşitdozlarabölünebilir.15mg

tabletlerikieşitparçayaayrılırveyarımtabletalınarak7,5mg’lıkdozeldeedilir.

Önerilendozutekdozhalinde/birkeredealınız.

Önerilengünlükmaksimumdozolan15mg’ıgeçmeyiniz.

Eğer“MELCAM’ıaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ”başlığıaltında

listelenendurumlardanherhangibirisiziniçingeçerliyse,doktorunuzdozunuzugünde1kez

7,5mgilesınırlandırabilir.

Tedavinizikendikendinizekesmeyinizveuzatmayınız.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

MELCAM,16yaşınaltındakiçocuklardakullanılmamalıdır.

8/11

Yaşlılardakullanımı:

Yaşlıhastalardaankilozanspondilitinveromatoidartritinuzun-dönemtedavisiiçintavsiye

edilendoz7,5mg/gün’dür.

Özelkullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:

Ciddiböbrekyetmezliğiolanvediyaliztedavisiuygulananhastalardatavsiyeedilengünlük

dozmaksimum7,5mg’dır.

MELCAMdiyaliztedavisigörmeyenveciddiböbrekyetmezliğibulunanhastalarda

kullanılmamalıdır.

Karaciğeryetmezliği:

Hafif–ortaşiddettekaraciğeryetmezliğiolanhastalardadozunazaltılmasınagerekyoktur.

MELCAMağırkaraciğeryetmezliğiolanhastalardakullanılmamalıdır.

Diğer

stenmeyenetkiriskiyüksekolanhastalardatedaviyegünlük7,5mgdozilebaşlanmalıdır.

EğerMELCAM’ınetkisininçokgüçlüveyaçokzayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaMELCAMkullandıysanız:

MELCAM’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

Aşırıdozvekazaylailaçalmadurumlarındaderhaldoktorunuzaveyabirhastaneye

başvurunuz.Kalantabletlerivebukullanmatalimatınıyanındagötürmeniz,sağlık

personelinintamolaraknekullandığınızıanlamasınısağlayacağıiçinönemlidir.

MELCAM’ıkullanmayıunutursanız

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

MELCAM’ınormalzamanındaalmayıunutursanız,birsonrakidozunalınmazamanınaçok

yakınolmadığısüreceunutulandozuhatırlarhatırlamazalınız.Unuttuğunuzdozumümkün

olduğukadarçabukalmayaçalışınızvedahasonradoktorunuzuntavsiyeettiğiaralıklarile

ilacınızıalmayadevamediniz.

9/11

MELCAMiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler

Doktorunuzadanışmadantedavinizesonvermeyiniz.Hastalıkbelirtileriyenidenortayaçıkar.

4. Olasıyanetkilerinelerdir?

TümilaçlargibiMELCAM’ıniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,MELCAM’ıkullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Aniaşırıduyarlılıktepkileri(yüzdeödem,dildeşişme,gırtlaktaşişmeilebirliktesoluk

yolununtıkanması,kalpatışındahızlanma,solukalmagüçlüğü,kanbasıncındadüşme

gibibelirtilerlekendinigösterenakuttepkiler)

Aniaşırıduyarlılıktepkileriharicindekialerjiktepkiler

Alerjisonucuyüzveboğazdaşişme

Kurdeşen

AspirinvediğerNSAİilaçlaraalerjiksenizgelişebilecekolanastım

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.

EğerbunlardanbirisizdemevcutisesizinMELCAM‘akarşıciddialerjinizvardemektir.

Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerekolabilir.

Aşağıdakiyanetkiler,MELCAMkullanıyorsanızgörülebilirvebunedenlebelirliönlemlere

vetedavilereihtiyaçduyabilirsiniz.

Yanetkileraşağıdakikategorilerdegösterildiğişekildesıralanmıştır:

Çokyaygın :10hastanınenazbirindegörülebilir.

Yaygın :10hastanınbirindenaz,fakat100hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Yaygınolmayan:100hastanınbirindenaz,fakat1000hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Seyrek :1.000hastanınbirindenazgörülebilir.

Çokseyrek :10.000hastanınbirindenazgörülebilir.

Bilinmiyor :Eldekiverilerdenhareketletahminedilemiyor.

10/11

Çokyaygınyanetkiler;

Hazımsızlık,bulantı,kusma,karınağrısı,kabızlık,gazabağlımide-barsaktaşişkinlik,ishal

Yaygınyanetkiler;

Başağrısı,ödem

Yaygınolmayanyanetkiler;

Kansızlık,sersemlik,uykululukhali,dengebozukluğundankaynaklananbaşdönmesi,

çarpıntı,kanbasıncınınyükselmesi,albasması,gizliyadagözlegörülebilenmide-barsak

kanalındakanama,ağıziçindeiltihap,midemukozasıiltihabı(gastrit),geğirme,karaciğer

işlevbozuklukları(örn.yüksekbilirubinveyayüksektransaminazdeğerleri),kaşıntı,döküntü,

sodyumvesututulması,kanpotasyumdüzeyininnormalinüstüneyükselmesi,serumüre

ve/veyakreatininseviyelerindeartışşeklindeböbrekişlevtestiparametrelerindeanormallikler

Seyrekyanetkiler;

Kansayımıanomalileri,akyuvarsayısındaazalma,trombosit(kanpulcuğu)sayısındaazalma,

duygudurumdalgalanmaları,kabuslar,bulanıkgörmegibigörmebozuklukları,konjonktivit

(birçeşitgöziltihabı),kulakçınlaması,kalınbarsakiltihabı,gastroduodenalülser,yemek

borusuiltihabı,Stevens-Johnsonsendromu(cilttevegözçevresindekanoturması,şişlik,

kızarıklıkvedöküntüyleseyredenbirtüralerjiktepki),toksikepidermalnekroliz(derideiçi

sıvıdolukabarcıklarlaseyredenciddibirhastalık)

Çokseyrekyanetkiler;

Mide-barsakkanalındadelinme,karaciğeriltihabı(hepatit),büllözdermatitler(birtürderi

hastalığı),eritemamultiforma(geneldekendiliğindengeçen,el,yüzveayaktadantelebenzer

kızarıklıkoluşturan,aşırıduyarlılıkdurumu),özelikleriskfaktörleritaşıyanhastalardaakut

böbrekyetmezliği

Sıklığıbilinmeyenyanetkiler;

Zihinkarışıklığıdurumu,yönelimbozukluğu,ışığaaşırıduyarlılıktepkileri

Ürünleilişkiliolarakgözlenmemişancakaynısınıftakidiğerbileşikleregenelolarakatfedilen

istenmeyelietkiler:Akutböbrekyetmezliğiilesonuçlanabilenyapısalböbrekhasarı.

11/11

NSAİilaçtedavisiileilişkiliolarakkalpyetmezliğibildirilmiştir.

Özellikleyaşlılardamide-barsakkanalındakanama,ülseroluşumuveyadelinmebazenağır

veöldürücüolabilir.

Meloksikamvediğerpotansiyelmiyelotoksiketkili(kemikiliğiiçinzararlı)ilaçlariletedavi

görenhastalardaçokseyrekolarakagranülositoz(beyazkanhücrelerisayısındaazalma)

vakasıraporedilmiştir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5. MELCAM’ınsaklanması

MELCAM’ıçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

25ºC’ninaltındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraMELCAM’ıkullanmayınız.

Buürünve/veyaambalajıherhangibirbozuklukiçeriyorsakullanılmamalıdır.

Ruhsatsahibi:

DevaHoldingA.Ş.

HalkalıMerkezMah.BasınEkspresCad.

No:134303Küçükçekmece-İSTANBUL

Tel:02126929292

Faks:02126970024

İ malyeri:

DevaHoldingA.Ş.

OrganizeSanayiBölgesi,AtatürkMah.AtatürkCad.

No:32Karaağaç–Çerkezköy/TEKİRDAĞ

Bukullanmatalimatı……….tarihindeonaylanmıştır.

14-9-2018

Pending EC decision: Inflacam, meloxicam, Opinion date: 13-Sep-2018

Pending EC decision: Inflacam, meloxicam, Opinion date: 13-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

14-9-2018

Pending EC decision: Rheumocam, meloxicam, Opinion date: 13-Sep-2018

Pending EC decision: Rheumocam, meloxicam, Opinion date: 13-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-11-2018

Inflacam (Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited)

Inflacam (Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited)

Inflacam (Active substance: Meloxicam) - Centralised - Variation - Commission Decision (2018)8036 of Thu, 29 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2497/X/15

Europe -DG Health and Food Safety

21-11-2018

Rheumocam (Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited)

Rheumocam (Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited)

Rheumocam (Active substance: Meloxicam) - Centralised - Variation - Commission Decision (2018)7841 of Wed, 21 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/121/X/22

Europe -DG Health and Food Safety

19-10-2018

Recocam (Bimeda Animal Health Limited)

Recocam (Bimeda Animal Health Limited)

Recocam (Active substance: Meloxicam) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6954 of Fri, 19 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2247/T/10

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Novem (Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH)

Novem (Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH)

Novem (Active substance: Meloxicam) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5413 of Tue, 07 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

Meloxivet (Eli Lilly and Company Limited)

Meloxivet (Eli Lilly and Company Limited)

Meloxivet (Active substance: Meloxicam) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2018)3408 of Tue, 29 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

16-2-2018

Pending EC decision: Metacam, meloxicam, Opinion date: 15-Feb-2018

Pending EC decision: Metacam, meloxicam, Opinion date: 15-Feb-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency