MEDICOLD

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • MEDICOLD 100 ML SURUP
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • MEDICOLD 100 ML SURUP
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • diğer soğuk hazırlıkları

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699828570028
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

MEDİCOLDPEDİATRİKşurup

Ağızyoluylaalınır.

Etkinmaddeler:Herbir5mlşurup,15mgpsödoefedrinhidroklorür,1mgklorfeniramin

maleat,160mgparasetamoliçerir.

Yardımcımaddeler:Gliserin,sorbitolsolüsyonu(%70),polivinilpirolidon,metilparaben,

sodyumsitrat,sitrikasit,sodyumsiklamat,sakarinsodyum,FDCRedNo.3,kirazesansı,saf

su

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküçocuğunuz/siziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçetelendirilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdebuilacı

kullandığınızıdoktorunuzasöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1. MEDİCOLDPEDİATRİKnedirveneiçinkullanılır?

2. MEDİCOLDPEDİATRİK’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. MEDİCOLDPEDİATRİKnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. MEDİCOLDPEDİATRİK’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. MEDİCOLDPEDİATRİKnedirveneiçinkullanılır?

MEDİCOLDPEDİATRİK,şurupformundabirilaçtır.MEDİCOLDPEDİATRİKşurup

aromatikvişnekokusunda,berrakkırmızı-pemberenklidir.

MEDİCOLDPEDİATRİK,birağrıkesiciveateşdüşürücü(parasetamol)vebirantihistaminik

(klorfeniraminmaleat)vemukozanınşişkinliğiniazaltaraktıkanıklıklarıgiderenbirdekonjestan

(psödoefedrinhidroklorür)olmaküzereüçetkinmaddeiçerenkombinebirilaçtır.

MEDİCOLDPEDİATRİK,plastikpilverproofkapakve100ml’likrenklicamşişe,5ml’lik

plastikölçükaşığıilebirlikteorijinalkutudakullanımasunulmaktadır.

MEDİCOLDPEDİATRİKgrip,soğukalgınlığıgibidurumlardaortayaçıkan;ateş,burun

tıkanıklığı,kırıklıkhaliveminöradaleağrıları,genizdekaşıntıgibisemptomlarıntedavisinde

kullanılır.

2. MEDİCOLDPEDİATRİK’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

MEDİCOLDPEDİATRİK’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğerkullanankişinin

EtkinmaddelerveyadiğeradrenerjikilaçlaraveyaMEDİCOLDPEDİATRİK’iniçerdiği

maddelerdenherhangibirinekarşı(bkz.yardımcımaddelerlistesi)alerjisivarsa,

Şiddetlikaraciğer(Child-Pughkategorisi>9)veyaböbrekhastalığıvarsa,

Şiddetliyüksektansiyonveyahızlıkalpatışınıneşlikettiğibirhastalığıvarsa,

Koronerarter(kalbibesleyendamar)hastalığıvarsa,

Monoaminoksidazinhibitörleri(depresyontedavisindekullanılanilaçlar)iletedavigörüyorsaveya

builaçlardagördüğütedavininkesilmesinitakibenhenüz2haftageçmediyse,

Mesaneyadabağırsaklarındatıkanıklıkvarsa,

Midenizdedaralmayanedenolanpeptikülserivarsa,

Şekerhastalığı(Diabetesmellitus)

Tiroidbezininfazlaçalışması,

Astımdahilolmaküzereherhangibirakciğerhastalığıvarsa,

Sara(epilepsi)hastasıysa,

Göztansiyonu(glokom)varsa,

Feokromasitomahastalarında,

6yaşınaltındakullanılmamalıdır.

MEDİCOLDPEDİATRİK’iaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Eğerkullanankişide

Kalpritmbozuklukları,kalp-damarhastalıkları,kalpyetmezliği

Yüksektansiyon,

Prostatbüyümesi,

Böbrekyetmezliği,

Tiroidfonksiyonbozukluğu,

Konjenital(doğuştan)kalphastalığı(QTsendromuveyaTorsadesdePointes),

60yaşüzerindeyseniz

Depresyon,psikiyatrikyadaduygusalbozukluklaryadaParkinsontedavisindekullanılan

monoaminoksidazinhibitörü(MAOI)birilaçkullanıyoryadason2haftaiçindekullanılmışsa,

Beyindamarlarındasertlik(serebralateroskleroz),

Nedenibilinmeyenotururyadayatarpozisyondanayağakalkarkengörülenkanbasıncıdüşüklüğü

(idiyopatikortostatikhipotansiyon)durumunda,

MEDİCOLDPEDİATRİKkansızlık,akciğerhastalığı,karaciğerveböbrekfonksiyonbozukluğu

olanhastalardadoktorkontrolüaltındadikkatlikullanılmalıdır.

Parasetamolilkkezkullanılıyorsaveyadahaöncekullanılmahikayesivarsa,kullanımınilk

dozundaveyatekrarlayandozlarındaderidekızarıklık,döküntüveyabirderireaksiyonu

oluşabilmektedir.Budurumdadoktorileirtibatageçilerekilacınkullanımınınbırakılmasıve

alternatifbirtedaviyegeçilmesigerekmektedir.Parasetamolilederireaksiyonugözlenenbirkişi

birdahabuilacıveyaparasetamoliçerenbaşkabirilacıkullanmamalıdır.Budurum,ciddive

ölümlesonuçlanabilenStevens-Johnsonsendromu(cilttevegözçevresindekanoturması,şişlikve

kızarıklıklaseyredeniltihap),toksikepidermalnekroliz(derideiçisıvıdolukabarcıklarlaseyreden

ciddibirhastalık)veakutjeneralizeekzantematözpüstüloz(yüksekateşineşlikettiğiakutyaygın

döküntülüiçicerahatdoluküçükkabarcıklar)dahilciltreaksiyonlarınanedenolabilmektedir.

Parasetamol,psödoefedrinhidroklorürveklorfeniraminmaleatiçerendiğerilaçlarınMEDİCOLD

PEDİATRİKşurupileeşzamanlıkullanımındankaçınılmalıdır.

Karaciğerenzimlerindeyükselmevegelipgeçicisarılıklakarakterizekalıtsalbirhastalıkolan

Gilbertsendromuvarsa,

Glukoz6-fosfatdehidrojenazenzimeksikliğinizvarsa(kırmızıkanhücrelerinioksidasyon

reaksiyonlarıdenenhasarvericidurumdankoruyanproteinineksikliği)

Kemikiliğindeişlevbozukluğuvarsa

MEDİCOLDPEDİATRİKetkinmaddelerindenparasetamolakutyüksekdozdakaraciğerüzerine

ciddizehirli(toksik)etkigösterir.

Alkolikkaraciğerhastalarındadikkatlikullanılmalıdır.Günlükalınanparasetamoldozunun2g’ı

aşmamasıgerekir.

MEDİCOLDPEDİATRİKkullanımısırasındaçarpıntıyadakalpatışınınhızlanmasıgelişirse,

tedavidurdurulmalıdır.

MEDİCOLDPEDİATRİK’iönerilendendahauzunyadadahayüksekdozdakullanmayınız.

MEDİCOLDPEDİATRİK’iönerilendozlarınvesüreninüzerindekullanıldığındakaraciğer

hasarınaveböbrekyetmezliğinenedenolabilenparasetamolmaddesiniiçermektedir.

3-5güniçindeyenişikayetlerinoluşmasıyadaağrınınve/veyaateşinazalmamasıhalinde

MEDİCOLDPEDİATRİKkullanmayasonverinizvebirdoktoradanışınız.

Psödoefedrinindedahilolduğusempatomimetikilaçlardenilenilaçlardaseyrekolarakbeyinde

iltihaplanma(ensefelopati)/beyindamarlarınıngeçicidaralmasısendromubildirilmiştir.Ani

başlayanşiddetlibaşağrısı,bulantı,kusmavegörmebozukluğugibibelirtileriolanbudurumda

MEDİCOLDPEDİATRİKkullanımıhemenkesilmelidir.

Karınağrısı,rektalkanama(dışkıbölgesindekanama)gibibasur(hemoroid)gelişirse

MEDİCOLDPEDİATRİKkullanımıderhaldurdurulmalıvedoktorabaşvurulmalıdır.

6yaşınaltındakiçocuklardazorunlutıbbigerekçeolmadankullanılmamalıdır.

Eğeraşağıdakidurumlardanherhangibirinifarkedersenizdoktorunuzadanışınız:

Sürekliöksürükveyaastımyadakronikbronşitgibinefesproblemlerivarsa,

Çokfazlabalgamoluşumuvarsa

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsa,siziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışınız.

MEDİCOLDPEDİATRİK’inyiyecekveiçecekilekullanılması

MEDİCOLDPEDİATRİKalkollebirliktekullanılırsakaraciğerhasarınanedenolabileceğindenbu

ürünükullanırkenalkollüiçeceklerkullanılmamalıdır.

Araçvemakinekullanımı

MEDİCOLDPEDİATRİKuyuşukluğanedenolabilir.Bunedenlearaçvemakinekullanılacaksa

dikkatliolunmalıdır.

MEDİCOLDPEDİATRİK’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemli

bilgiler

MEDİCOLDPEDİATRİK,sorbitoliçerdiğindeneğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazı

ekerlerekarşıintoleransınızolduğusöylenmişsebutıbbiürünüalmadanöncedoktorunuzlatemasa

geçiniz.

Butıbbiürünherdozunda0.68mmol(15.64mg)sodyumihtivaeder.Budurumkontrollüsodyum

diyetindeolanhastalariçingözönündebulundurulmalıdır.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

BazıilaçlarlabirliktekullanıldığındaMEDİCOLDPEDİATRİK’inetkisideğişebilir.Çocuğunuz

aşağıdakiilaçlarıkullanıyorsalütfendoktorasöyleyiniz:

Eğerçocuğunuz:

Monoaminoksidazinhibitörleriveyaparasetamoliçerenbaşkabirilaçkullanıyorsa,

MEDİCOLDPEDİATRİKkullanılmamalıdır.

Sakinleştirici(sedatifler,trankilizanlar)ilaçlar

Mideboşalmasındagecikmeyaratanilaçlar(ör.propantelin)

Mideboşalmasınıhızlandıranilaçlar(ör.Metoklopramidgibi)

Antidepresanilaçlar(ruhsalçöküntütedavisindekullanılanbazıilaçlar)

Antibiyotikolarakkloramfenikolkullanılması

Karaciğerenzimleriniuyaranilaçlar(ör.Rifampisin)

Fenobarbitalgibibazıuykuilaçları

Fenitoin,karbamazepingibisarahastalığındakullanılanbazıilaçlar

Varfarinvekumarintürevikanpıhtılaşmasınıengelleyenilaçlar

Zidovudin(AİDShastalığındakullanılanbirilaç)

Domperidon(bulantı-kusmatedavisindekullanılır.)

Alkol

Bulantıvekusmanınönlenmesiiçinkullanılanilaçlar(tropisetronvegranisetron)

MEDİCOLDPEDİATRİK’iburuntıkanıklığınıgidericiilaçlar,trisiklikantidepresanlar

(psikiyatrikrahatsızlıklarıntedavisindekullanılır),iştahkesiciilaçlarvebazısinirsistemi

uyarıcıilaçlarveyamonoaminooksidazinhibitörleri(MAOI)(psikiyatrikrahatsızlıkların

tedavisindekullanılır.Ör.maklobemid)ileberaberkullanılmasıbazentansiyon

yükselmesinenedenolabilir.İlacınpsödoefedriniçermesinedeniylebretilyum,betanidin,

guanitidin,depricokin,metildopavealfa-vebeta-adrenerjikblokörilaçlargibitansiyonu

düşürenilaçlarınetkisinikısmentersineçevirebilir.

Sarıkantaron(St.John’sWort-Hypericumperforatum,hafifveortaşiddettekidepresyon

tedavisindekullanlır)

Kardiyakglikozitlerle(kalpyetmezliğindekullanılır)birliktekullanımkalpritmibozukluğu

riskiniartırır.

Ergoalkoloitleri(ergotaminvemetiserjit;migrentedavisindekullanılır.)ilebirlikte

kullanılmasıyanetkiriskiniartırır.

MEDİCOLDPEDİATRİKsarahastalığındakullanılanfenitoinadlıilacınmetabolizmasını

engeller,bunedenlefenitoinzehirlenmesinenedenolabilir.

Eğerçocuğunuzreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsaveyason

zamanlardakullandıiselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3. MEDİCOLDPEDİATRİKnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Doktortarafındanbaşkaşekildetavsiyeedilmediğitakdirdeaşağıdakidozlardakullanınız:

6–12yaşgrubuçocuklarda(22–43kg):

Her6saattebir10ml(2ölçek)

6yaşınaltındakiçocuklardakullanılmamalıdır.6-12yaşarasıkullanımıönerilmemektedir.

Günde4dozdanfazlakullanmayınız.

MEDİCOLDPEDİATRİK’i5gündenuzunsürelikullanmayınız.

Uygulamayoluvemetodu:

MEDİCOLDPEDİATRİKağızyoluylakullanılır.

MEDİCOLDPEDİATRİK’iyemeklerdenönceveyayemeklerdensonrakullanabilirsiniz.

Değişikyaşgrupları:

Yetişkinlerdekullanımı:

12yaşınüzerindekiçocuklarveyetişkinlerde

Her6saattebir20ml(4ölçek)

Yaşlılardakullanımı:

MEDİCOLDPEDİATRİK60yaşınüzerindekihastalardakullanılmamalıdır.

Özelkullanımdurumları:

MEDİCOLDPEDİATRİK,karaciğerveyaböbrekyetmezliğiolanhastalardakullanılırkendikkatli

olunmalıdır.

MEDİCOLDPEDİATRİKşiddetlikaraciğerveyaböbrekyetmezliğiolanhastalarda

kullanılmamalıdır.

EğerMEDİCOLD’unetkisininçokgüçlüveyaçokzayıfolduğunadairbirizleniminizvarise,

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaMEDİCOLDPEDİATRİKkullandıysanız:

Dozaşımıdurumlarındasolgunluk,bulantıvekusmasıkgörülenerkenbelirtilerdir.Ancakbazı

durumlardasaatlercebelirtigörülmeyebilir.Bunedenleaşırıdozveyakazaylailaçalma

durumlarındaderhaldoktorunuzahaberverinizveyahastaneyebaşvurunuz.Akut(kısasürede)

yüksekdozalındığındakaraciğerzehirlenmesineyolaçabilir.Aşırıdozunzararıalkolikkaraciğer

hastalarındadahayüksektir.Parasetamoldozaşımıhementedaviedilmelidir.

Dozaşımındakarşılaşılanetkilerolasıyanetkilerbölümündelistelenenetkilerlebenzerdir.Ciddi

vakalardazihinkarışıklığı,halüsinasyonlar(hayalgörme),nöbetlervekalpritmbozuklukları

görülebilir.

Dozaşımındasakinlik,merkezisinirsistemininparadoksaluyarılması,toksikpsikozis

(duygudurumbozukluğu),nöbet,apne(solunumungeçiciolarakdurması),konvülsiyonlar(istemli

olarakçalışankasların,istemdışıkasılması),antikolinerjiketkiler(bulanıkgörme,ağızkuruluğu,

idrartutulması,kabızlık),distonikreaksiyonlar(istemdışı,güçlükaskasılmalarıvepostür

bozukluğu),vearitmi(kalpatışındaanormallik)dahilkardiyovaskülerkollaps(damarların

genişleyipburadakanıntoplanmasıylaoluşanağırbirçöküntütablosu)meydanagelebilir.

Psödoefedriniledozaşımındaheyecan,huzursuzluk,hayalgörme(halüsinasyon),yüksektansiyon

vekalpritmbozukluğugibimerkezisinirsistemivekardiyovaskülersistemşikayetleriortaya

çıkabilir.Şiddetliolgulardapsikoz(birtürruhsalbozukluk),havale,komaveaniyükselenkan

basıncıgelişebilir.Potasyumunhücredışındanhücreiçinekaymasınedeniyleserumpotasyum

düzeyideğişebilir.

Tavsiyeedilendozlardagörülenyanetkilerleberabergerginlik,huzursuzluk,titreme,kasılmalar,

çarpıntıveyüksektansiyongörülebilir.

MEDİCOLDPEDİATRİK’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanız,birdoktorveya

eczacıilekonuşunuz.

MEDİCOLDPEDİATRİK’ikullanmayıunutursanız:

EğerMEDİCOLDPEDİATRİK’inbirdozunuçocuğunuzavermeyiunutursanız,hatırladığınızanda

dozuverinizve6saatsonragerekiyorsa(doktorunuzunönerisidoğrultusunda)dozutekrarlayınız.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiMEDİCOLDPEDİATRİK’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerde

yanetkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,MEDİCOLDPEDİATRİK’ikullanmayıdurdurunuzve

DERHALdoktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Cilttekızarıklık,kaşıntı,ürtiker(kurdeşen)

Deridöküntülerigibialerjikciltreaksiyonları

Alerjiködemveanjiyoödem(alerjisonucuyüzveboğazdaşişme)

Akutjeneralizeeksantematozpüstülozis(yüksekateşineşlikettiğiakutyaygındöküntülü,

içicerahatdoluküçükkabarcıklar)

Eritemmultiform(geneldekendiliğindengeçenel,yüzveayaktadantelebenzerkızarıklık

oluşturan,aşırıduyarlılıkdurumu)

Stevens-Johnsonsendromu(cilttevegözçevresindekanoturması,şişlikvekızarıklıkla

seyredeniltihap)

Lyellsendromu(Fatalsonuçlardahiltoksikepidermalnekroliz,ilaçveçeşitlienfeksiyonlara

bağlıolarakgelişebilenbirderihastalığı)

Kalpatışlarındadüzensizlik(aritmi)veyahızlanma,çarpıntı

Kalbibesleyendamarlardatıkanma(iskemikkalphastalığı)

Karaciğerişlevbozuklukları

Çokmiktardaalındığındakansızlık,uzunsürelikullanımındakanhücrelerininsayısında

azalma(trombositopeni,trombositopenikpurpura,lökopeni,nötropeni,pansitopeni),

Beyazkanhücrelerininsayısındaazalma(agranülositoz)

Astımvenefesdarlığı

Çokmiktardaalındığındakaraciğerdebozukluk

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.Eğerbunlardanbiriortayaçıkarsa,çocuğunuzun

MEDİCOLDPEDİATRİK’ekarşıciddialerjisivardemektir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneye

yatırılmasınagerekolabilir.

Buçokciddiyanetkilerinhepsioldukçaseyrekgörülür.

Yanetkilergörülmesıklıklarınagöreaşağıdakişekildesıralanmıştır.

Çokyaygın:10hastanınenazbirindegörülebilir.

Yaygın:10hastanınbirindenaz,fakat100hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Yaygınolmayan:100hastanınbirindenaz,fakat1000hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Seyrek:1000hastanınbirindenazgörülebilir.

Çokseyrek:10.000hastanınbirindenazgörülebilir.

Bilinmiyor:Eldekiverileriletahminedilemiyor.

Yaygın

Başağrısı,başdönmesi,uykululukhali

Üstsolunumyoluhastalıkbelirtileri

Bulantı,kusma,gazabağlımide-barsaktaşişkinlik,karınağrısı,kabızlık,ishal,ağız

kuruluğu

Sinirlilik,uykusuzluk

Kaszayıflığıvetitremesi

Yaygınolmayan

Mide-bağırsakkanaması,mide-bağırsakbozuklukları

Uyuşukluk,sersemlik

Yorgunluk,telaşhali,huzursuzluk

Böbreklerdeyetmezliğeyolaçabilenböbrekhasarı

İdraryapmadazorlanma

Erkekhastalardaidraryapamama(öncedenmevcutbirprostatikbüyümebudurumu

hazırlayıcıfaktörolabilir)

Seyrek

Kanpulcuğusayısındaazalma(trombositopeni),akyuvarsayısındaazalma(lökopeni),kan

hücrelerindeazalma(pansitopeni),kansızlık(anemi),hemolitikanemigibikansayım

değişiklikleri

Deridöküntüsü,kaşıntı,alerjiködem,yüzde,dildeveboğazdaşişlik(anjioödem),yaygın

akıntılıdöküntüler(akutjeneralizeaksantematözpüstülozis),el,yüzveayaktadantele

benzerkızarıklıkoluşturan,aşırıduyarlılık(eritemamultiform)

Alerjikreaksiyonlar,anaflaktikşok(el,ayak,yüzvedudaklarınşişmesi,yadaözellikle

boğazdanefesdarlığınayolaçacakşişme)

Akciğerdenefesdarlığınayolaçacakastımbenzeribelirtiler(bronkospazm),bronşiyal

salgılardakalınlaşma

İştahsızlık

Depresyon,kabuslar

Başdönmesi,iritabilite(uyaranlarakarşıaşırıduyarlıolmadurumu),konsantreolamama

Hayalgörme(özellikleçocuklarda)dahilmerkezisinirsistemiuyarımbelirtileri

Bulanıkgörme

Kulakçınlaması

Halsizlik,göğüssıkışması

Kanbasıncıartışı

Sarılıkdahilhepatit

Anksiyete(endişe)

Bilinmiyor

Merkezisinirsistemindeuyarılma,beyindeiltihaplanma(ensefelopati),uykusuzluk,titreme

Başağrısı

Hafifsersemliktenderinuykuyakadardeğişenyatışmahali,çocuklardaparadoksikal

eksitasyon(vücut/organlarınuyarılması),yaşlılardakonfüzyonelpsikoz(bilinç

bulanıklığıylaseyredensinirselbozukluk)

Eksfoliyatifdermatit(deridekızarıklıkvepullanma)dahilalerjikreaksiyonla,ışığa

duyarlılık,derireaksiyonları,ürtiker

Kasseyirmesiveinkoordinasyonu(koordinasyonunbozulması)

Ürinerretansiyon(idraryapamama)

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanızdoktorunuzu

veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yanetkilerinraporlanması

Kullanmatalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesidurumunda

hekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyanetkileri

www.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakdoğrudanyada0

8003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5. MEDİCOLDPEDİATRİK’insaklanması

MEDİCOLDPEDİATRİK’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında

saklayınız.

25°C’ninaltındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraMEDİCOLDPEDİATRİK’ikullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizMEDİCOLDPEDİATRİK’i

kullanmayınız.

Ruhsatsahibi:KOÇAKFARMAİLAÇVEKİMYASANAYİA.Ş.

Bağlarbaşı,GaziCad.No:64-66

81130Üsküdar/İstanbul

Üretimyeri:KOÇAKFARMAİLAÇVEKİMYASANAYİA.Ş.

OrganizeSanayiBölgesi

Çerkezköy/Tekirdağ

Bukullanmatalimatı(………..)tarihindeonaylanmıştır