MEBUCAIN

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • MEBUCAIN NANELI 20 PASTIL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • MEBUCAIN NANELI 20 PASTIL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • cetylpyridinium

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8681291110191
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 28-06-2016
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

MEBUCAINnanelipastil

Ağızyoluyla alınır.

Etkinmadde:Herbirpastil2mgsetilpiridinyumklorürve1mglidokainhidroklorür

içerir.

Yardımcımaddeler:Naneyağı,levomentol,asesulfampotasyum,mısırnişastası,

sitrikasitmonohidrat,makrogol,mikrokristalinselüloz,magnezyumstearat,sorbitol

(E420), safsu

BuKULLANMATALİMATINIdikkatliceokuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgiler

içermektedir.

Builaçsizinreçetesizolarakteminedipbirdoktoryardımıalmadaneczacınızıntavsiyesiile

hafifbirhastalığıtedavietmenizicindir.Bunakarşın,yinedeMEBUCAIN’deneniyi

sonuçlarıalabilmeniz icin dikkatli kullanmanızgerekmektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Bu ilaçkişisel olarak sizin için reçeteedilmistir, başkalarınavermeyiniz.

Bu ilacın kullanımısırasında, doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveya düşükdozkullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.MEBUCAINnedir veneiçinkullanılır?

2.MEBUCAIN’i kullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.MEBUCAINnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkiler nelerdir?

5.MEBUCAIN’insaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1. MEBUCAINnedir veneiçinkullanılır?

MEBUCAINetkinmaddeolaraksetilpiridinyumvelidokainHCliçeren,pastil

formunda birüründür.

MEBUCAINboğazpreparatlarıolarakadlandırılanilaçgrubununantiseptikler

sınıfınadahilbir üründür.

MEBUCAIN20adetpastiliçerenblisterambalajlarda,orijinalkartonkutuda

kullanımasunulmaktadır.

MEBUCAIN,

o Lokalantiseptikveağrıkesicietkisiyle,boğazağrısında,veağızveboğazın

minörenfeksiyonlarındatedaviyeyardımcıolarak,ağrıvetahrişin

giderilmesindekullanılır.

2. MEBUCAIN’i kullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

MEBUCAIN’iaşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

SetilpiridinyumklorürveyalidokainhidroklorüreyadaMEBUCAIN’inbileşiminde

bulunanyardımcımaddelerdenherhangibirinekarşı(yardımcımaddelerlistesine

bakınız) alerjinizvar ise

MEBUCAIN’iaşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

Birkaçgünsürenboğazağrınızveateşinizvarsa,MEBUCAINkullanmadanönce

lütfen doktorunuzadanışınız.

MEBUCAINkullanımınızlaşikayetlerinizdevamederveyabelirtilereyüksekateş,

baş dönmesi veyakusmaeşlik ederseilacı kesinizvedoktorunuzadanışınız.

MEBUCAIN’i belirtilersürerkenardardaenfazla5 gün kullanınız.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

MEBUCAIN’in yiyecekveiçecekilekullanılması

MEBUCAIN’iyemeklerlebirlikteveyayemeklerdenhemenöncekullanmayınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

MEBUCAIN’ikesinliklegerekliolmadıkçahamileliktekullanmayınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

MEBUCAIN’iemzirmedönemindekullanmayınız.

Araçvemakinekullanımı

MEBUCAIN’in araçvemakinekullanmayeteneğinizüzerindeetkisiyoktur.

MEBUCAIN’in içeriğindebulunanbazı yardımcı maddelerhakkında önemlibilgiler

MEBUCAINsorbitoliçermektedir.Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlere

karşıintoleransınızolduğusöylenmişsebutıbbiürünüalmadanöncedoktorunuzlatemasa

geçiniz.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3.MEBUCAINnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

Yetişkinler ve12yaş veüzerindekiçocuklar:

Şiddetlirahatsızlık durumlarında:İhtiyacagöre1-2 saatte1 pastil

Hafifrahatsızlık durumlarında:İhtiyacagöre2-3 saatte1 pastil

Günlük 6 pastiliaşmamalıdır.

6-12yaşındaki çocuklar

İhtiyacagöre3-4 saattebir 1 pastil

Günlük doz3 pastiliaşmamalıdır.

MEBUCAIN’i belirtilersürerkenardardaenfazla5 gün kullanınız.

Uygulama yoluvemetodu:

MEBUCAIN’i ağızyoluylaalınız.

MEBUCAIN pastiliağzınızdayavaşçaeritiniz. Çiğnemeyinizyadayutmayınız.

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

MEBUCAIN’in6yaşınaltındakiçocuklardakullanımıönerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanım:

MEBUCAIN’inyaşlılardakullanımı araştırılmamıştır.

Özel kullanımdurumları:

Özel kullanımıyoktur.

EğerMEBUCAIN’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazlaMEBUCAINkullandıysanız:

MEBUCAIN’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

MEBUCAIN’i kullanmayı unutursanız

EğerMEBUCAIN’inbirdozunualmayıunutursanız,hatırladığınızandailacınızıalınızve

ardındangerektiği takdirdedört saat içinde tedaviyedevam ediniz.

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozuygulamayınız.

MEBUCAINiletedavisonlandırıldığındaki oluşabileceketkiler

MEBUCAINardardaenfazla 5 gün kullanımiçindir.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,MEBUCAIN’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkedersenizhemendoktorunuzabildirinizveyasize

enyakınhastaneninacil bölümünebaşvurunuz:

Deri döküntüsü

Bu ciddibiryanetkidir. Aciltıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddiyan etkilerçok seyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangi birini farkedersenizdoktorunuza söyleyiniz:

Bulantı

Hafifbölgeselgeçici ağızveboğaztahrişi

BunlarMEBUCAIN’inhafifyanetkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5. MEBUCAIN’insaklanması

MEBUCAIN’içocukların göremeyeceği,erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

30°C’ninaltındaki odasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

EtiketinveyaambalajınüzerindebelirtilensonkullanmatarihindensonraMEBUCAIN’i

kullanmayınız.

Eğer üründeve/veyaambalajında bozukluklar fark edersenizMEBUCAIN’ikullanmayınız.

RuhsatSahibi :Novartis Ürünleri

34912 Kurtköy-İstanbul

ÜretimYeri

:Novartis Ürünleri

34912 Kurtköy-İstanbul

Bu kullanma talimatı…..tarihindeonaylanmıştır.

21-11-2018

Fresenius Kabi Issues Voluntary Nationwide Recall of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9% Due to Product Labeling Incorrectly Stating Stoppers Do Not Contain Latex

Fresenius Kabi Issues Voluntary Nationwide Recall of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9% Due to Product Labeling Incorrectly Stating Stoppers Do Not Contain Latex

Fresenius Kabi USA is voluntarily recalling 163 lots of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9%, 10 mL fill in a 10 mL vial and Sodium Chloride Injection, USP, 0.9%, 20 mL fill in a 20 mL vial to the user level. The product insert states that stoppers for both the 10mL and the 20mL vials do not contain natural rubber latex; the tray label for the two vial sizes and the vial label for the 20mL vial also state that the stoppers do not contain latex. The product is being recalled because the stoppers contain n...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-10-2018

Modification of the existing maximum residue levels for mepiquat in cotton seeds and animal commodities

Modification of the existing maximum residue levels for mepiquat in cotton seeds and animal commodities

Published on: Mon, 15 Oct 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant, BASF SE, submitted an application to the competent national authority in Greece to modify the existing maximum residue level (MRL) for the active substance mepiquat in cotton seeds. The data submitted in support of the application were found to be sufficient to derive a MRL proposal for cotton seeds and the previously derived MRL proposals for animal commodities were found to be stil...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

7-9-2018

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

, SCA Pharmaceuticals LLC (“SCA Pharma”) is voluntarily recalling 7 lots of the injectable product Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride 100 mg bag to the consumer level. This product is being recalled for visible particulate matter believed to be furosemide precipitate.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

4-6-2018

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, in the Carpuject™ Syringe System due to the Potential Presence of Particulate Matter

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, in the Carpuject™ Syringe System due to the Potential Presence of Particulate Matter

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling lots 72680LL and 76510LL of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL, Carpuject Single-use cartridge syringe system (NDC 0409-1782-69), to the hospital/institution level due to the potential presence of embedded and loose particulate matter on the syringe plunger.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-3-2018

Duro-K 600 mg potassium chloride tablets

Duro-K 600 mg potassium chloride tablets

Advisory – lead content may exceed regulatory guidelines

Therapeutic Goods Administration - Australia

24-9-2018

EndolucinBeta (ITG Isotope Technologies Garching GmbH)

EndolucinBeta (ITG Isotope Technologies Garching GmbH)

EndolucinBeta (Active substance: Lutetium (177 Lu) chloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)6236 of Mon, 24 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3999/PSUSA/10391/201712

Europe -DG Health and Food Safety

27-7-2018

EU/3/09/645 (Camurus AB)

EU/3/09/645 (Camurus AB)

EU/3/09/645 (Active substance: Octreotide chloride (lipid depot solution)) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)5047 of Fri, 27 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/010/09/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

5-7-2018

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

This document provides product-specific guidance on the demonstration of the bioequivalence of pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml.

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-5-2018

EU/3/09/645 (Novartis Europharm Limited)

EU/3/09/645 (Novartis Europharm Limited)

EU/3/09/645 (Active substance: Octreotide chloride (lipid depot solution)) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3397 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/010/09/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

22-3-2018

Lutetium (<sup>177</sup> Lu) chloride

Lutetium (<sup>177</sup> Lu) chloride

Lutetium (177 Lu) chloride (Active substance: Lutetium (177Lu) chloride) - Centralised - Art 28 - (PSUR - Commission Decision (2018)1902 of Thu, 22 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/10391/201706

Europe -DG Health and Food Safety