MAZENIL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • MAZENIL 1 MG/10 ML IV ENJ. ICIN COZ. ICEREN 5 AMPUL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • MAZENIL 1 MG/10 ML IV ENJ. ICIN COZ. ICEREN 5 AMPUL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • flumazenil

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699844750565
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KISA ÜRÜN BĐLGĐLERĐ

1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI

MAZENĐL 1mg/10 ml Đ.V. Enjeksiyonluk Çözelti Đçeren Ampul

2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM

Etkin madde: Her bir ampul 1 mg flumazenil içerir.

Yardımcı madde(ler):

Yardımcı maddeler için bölüm 6.1’e bakınız.

3. FARMASÖTĐK FORM

I.V. enjeksiyon için çözelti içeren ampul

Renksiz, steril cam ampul

4. KLĐNĐK ÖZELLĐKLER

4.1 Terapötik endikasyonlar

MAZENĐL,

benzodiazepinlerin

merkezi

sedatif

etkilerinin

tamamen

veya

kısmen

tersine

çevrilmesinde endikedir. Bu nedenle, aşağıdaki endikasyonlarda anestezi ve yoğun bakımda

kullanılır.

Anestezide:

Endüksiyon

idamesinde

benzodiazepinlerin

kullanıldığı

genel

anestezinin

sonlandırılması. Hem hastanede yatan, hem de ayaktan tedavi gören hastalarda, kısa tanısal ve

terapötik işlemlerde kullanılan benzodiazepinlerin sedatif etkilerinin tersine çevrilmesi.

Yoğun bakımda ve nedeni bilinmeyen şuur kaybına yaklaşımda: MAZENĐL, benzodiazepin

entoksikasyonlarının

tanısının

konmasında

böyle

durumun

olmadığının

belirlenmesinde kullanılır. Benzodiazepinlerle olan doz aşımı durumlarında, benzodiazepinlerin

merkezi etkilerinin spesifik olarak geri döndürülmesinde de (gereksiz bir entübasyonu önlemek

entübasyona

olanak

vermek

için

spontan

solunum

bilincin

geri

döndürülmesi)

kullanılabilir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

MAZENĐL, bir anestezist ya da deneyimli bir hekim tarafından sadece intravenöz olarak

uygulanmalıdır.

Suda %5 dekstroz, laktatlı Ringer ve normal salin çözeltileri ile geçimlidir. MAZENĐL bu

solüsyonlardan biri ile karıştırıldıktan ya da enjektöre çekildikten 24 saat sonra atılmalıdır.

Doz, tasarlanan etkiye göre titre edilmelidir. Bazı benzodiazepinlerin etki süresi MAZENĐL’in

etki süresini geçebileceği için, uyanmayı takiben sedasyon tekrarlarsa ek dozlar gerekebilir.

Anestezide: Önerilen başlangıç dozu 15 saniyede i.v. olarak uygulanan 0.2 mg'dır. Eğer 60

saniye içerisinde istenilen bilinç açıklığına ulaşılamazsa, 0.1 mg'lık ikinci bir doz enjekte

edilebilir ve gerektiği durumlarda, toplam doz 1 mg'ı aşmamak kaydıyla, bu 60 saniyede bir

tekrarlanabilir.

Genellikle

uygulanan

0.3-0.6

mg'dır

fakat

bireysel

gereksinimler,

uygulanan benzodiazepinlerin etki süresi ve dozu ile birlikte hasta özelliğine bağlı değişkenlik

gösterebilir.

Yoğun bakımda ve nedeni bilinmeyen şuur kaybına yaklaşımda: Önerilen başlangıç dozu i.v

olarak uygulanan 0.3 mg'dır. Eğer 60 saniye içerisinde istenilen bilinç açıklığına ulaşılamazsa,

hasta uyanıncaya ya da toplam doz 2 mg'a ulaşıncaya kadar MAZENĐL enjeksiyonlarına

devam edilebilir. Eğer uyku hali tekrar ortaya çıkarsa, MAZENĐL yukarıdaki gibi bir veya

daha çok bolus i.v. dozlarında veya saatte 0.1-0.4 mg i.v. enfüzyon olarak uygulanabilir.

Enfüzyon hızı, istenilen uyanıklık derecesine göre her hasta için ayrı ayrı ayarlanmalıdır.

Yinelenen MAZENĐL dozları sonrasında bilinç düzeyinde ya da solunum fonksiyonlarında

önemli

düzelme

sağlanamazsa,

benzodiazepinlere

bağlı

olmayan

etiyoloji

düşünülmelidir.

Yoğun bakım ünitesinde benzodiazepinlerle yüksek dozda ve/veya uzun süredir tedavi edilen

hastalarda, MAZENĐL dozu her hasta için ayarlanarak çok yavaş uygulanmalı ve yoksunluk

sendromlarına yol açmamalıdır. Eğer beklenmeyen semptomlar ortaya çıkarsa, diazepam ya

da midazolam intravenöz olarak dikkatlice titre edilerek hastanın cevabına göre ayarlanabilir

(Bkz Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).

Uygulama şekli:

MAZENĐL, bir anestezist ya da deneyimli bir hekim tarafından sadece intravenöz olarak

uygulanmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/karaciğer yetmezliği:

Orta veya ciddi derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda başlangıç/tekrar dozlarının

kullanımında dikkatli olunması gerekmektedir.

Pediyatrik popülasyon:

Bir yaşın üzerindeki çocuklar: Bir yaşın üzerindeki çocuklarda benzodiazepinlerle endüklenen

şuurlu sedasyonun geri döndürülmesi için, önerilen başlangıç dozu 15 saniye içinde i.v. olarak

0.01 mg/kg (0.2 mg’a kadar) uygulamasıdır. Đlave 45 saniye bekledikten sonra istenen bilinç

düzeyi sağlanamamışsa, ilave 0.01 mg/kg’lık (0.2 mg’a kadar) enjeksiyonlar verilebilir ve

gerektiğinde maksimum total doz 0.05 mg/kg veya 1 mg’a (hangisi düşükse) kadar 60

saniyelik

aralarla

(maksimum

kez)

tekrarlanabilir.

hastanın

cevabına

göre

ayarlanmalıdır.

Geriyatrik popülasyon:

ayarlaması

gerekli

değildir

(Bkz.

Farmakokinetik

özellikler:

Hastalardaki

karakteristik özellikler).

4.3. Kontrendikasyonlar

Flumazenil

veya

ilacın

içerdiği

diğer

yardımcı

maddelerden

herhangi

birine

veya

benzodiazepine

karşı

aşırı

duyarlılığı

olduğu

bilinen

hastalarda

MAZENĐL

kullanımı

kontrendikedir. Kafa içi basıncı kontrolü veya status epileptikus gibi hayatı tehdit edici

potansiyel

durumların

kontrolü

için

benzodiazepin

verilmiş

olan

hastalarda

MAZENĐL

kontrendikedir.

Aşırı

siklik

antidepresan

kullanımından

dolayı

oluşan

belirtiler

gösteren

hastalarda

MAZENĐL kullanımı kontrendikedir.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Flumazenil

kullanımı sırasında nöbetler görülebilmektedir. Nöbetler, daha çok uzun süreli

sedasyon için benzodiazepin kullanan hastalarda veya hastaların ciddi siklik antidepresan doz

aşımı belirtileri sergiledikleri doz aşımı vakalarında görülmektedir.

Hekimler

flumazenil

dozunu

hastada

bireysel

olarak

ayarlamalı

nöbet

tedavisi

uygulamaya hazır olmalıdırlar.

Nöbet riski

Benzodiazepin etkilerinin geri dönüşümü, belirli yüksek risk popülasyonlarında nöbetlerin

başlangıcıyla ilişkilendirilmektedir. Nöbetlere ilişkin olası risk faktörleri kapsamında: eş

zamanlı majör sedatif-hipnotik ilacın kesilmesi, tekrarlı parenteral benzodiazepin dozlarıyla

yakın zaman önce uygulanan tedavi, aşırı doz vakalarında Flumazenil uygulamasından önce

miyoklonik seğirmeler veya nöbet aktivitesi veya eş zamanlı siklik antidepresan zehirlenmesi

yer almaktadır.

MAZENĐL,

motor

anomaliler

(seğirme,

rijidite,

fokal

nöbetler),

disritmi

(geniş

QRS,

ventriküler

disritmi,

kalp

bloku),

antikolinerjik

belirtiler

(midriyazi,

kuru

mukoza,

hipoperistalzi)

kardiyovasküler

kollapsla

kendini

gösteren

ciddi

siklik

antidepresan

zehirlenme vakalarında önerilmemektedir. Bu gibi vakalarda MAZENĐL tedavisi kesilmeli ve

antidepresan toksisite belirtileri ortadan kaybolana kadar hasta sedasyon altında tutulmalıdır

(gerekiyorsa ventilatör ve sirkülatuvar destek verilerek).

MAZENĐL tedavisinin ciddi şekilde hasta karma doz aşımı hastalarında sedasyonun etkilerini

tersine çevirmek dışında bilinen bir yararı yoktur ve nöbet görülme ihtimali (herhangi bir

nedenden kaynaklanan) olan vakalarda kullanılmamalıdır.

MAZENĐL uygulamasıyla ilişkilendirilen konvülsiyonların çoğu tedavi gerektirmektedir ve

benzodiazepinler,

fenitoin

veya

barbitüratlarla

başarılı

şekilde

tedavi

edilmiştir.

Flumazenilin varlığı nedeniyle, normalden daha yüksek benzodiazepin dozları gerekebilir.

Hipoventilasyon

Benzodiazepinin etkilerini geri çevirmek üzere (bilinçli sedasyon veya genel anestezinin

ardından) MAZENĐL alan hastalar uygulanan benzodiazepinin dozu ve etki süresine göre

uygun bir süre boyunca (120 dakikaya kadar) resedasyon, solunum depresyonu veya diğer

benzodiazepin etkileri yönünden izlenmelidir.

Bunun

nedeni

Flumazenil’in

hastalarda

benzodiazepin

uygulamasından

kaynaklanan

hipoventilasyonun tedavisinde etkin bir tedavi olduğunun gösterilmemiş olmasıdır.

Sağlıklı erkek gönüllülerde flumazenil tek başına uygulanan bir benzodiazepinden sonra

hiperkapni ve hipoksiye verilen ventilatör yanıtların benzodiazepin tarafından indüklenen

depresyonunu

tersine

çevirebilme

özelliğine

sahiptir.

Ancak

tipik

flumazenil

dozlarının

ventilatör etkileri (1 mg veya daha az) pek çok benzodiazepin etkisini göstermeden azaldığı

için

tür

depresyon

tekrar

edebilir.

Flumazenil

opioidle

birlikte

benzodiazepin

kullanılarak uygulanan sedasyonun ardından ventilatör yanıt üzerindeki etkileri tutarlı değildir

ve bu etkiler yeterince araştırılmamıştır. Flumazenil’in mevcut olması hipoventilasyonun hızlı

bir şekilde tespit edilmesinin ve bir havayolu açılarak ventilasyona yardımcı olmak üzere

etkin bir müdahale uygulanmasının gerekliğini ortadan kaldırmaz.

Doz aşımı vakaları hasta stabil duruma gelene ve resedasyon ihtimali ortadan kalkana kadar

resedasyon açısından izlenmelidir.

Sedasyonun geri döndürülmesi

MAZENĐL’in benzodiazepinlerle uygulanan sedasyon veya anestezinin ardından kendine

gelmekte olan hastanın uyanıklık durumunu artırması beklenebilir, ancak yeterli süre boyunca

prosedür sonrası izlemin yerine geçmemelidir. MAZENĐL’in mevcut olması sedasyon için

yüksek dozlarda benzodiazepin kullanımıyla ilişkili riskleri ortadan kaldırmaz.

Hastalar MAZENĐL uygulaması

ardından

yeterli

bir süre

boyunca resedasyon, solunum

depresyonu veya diğer sürekli ya da rekürren agonist etkiler yönünden izlenmelidir.

Düşük doz, kısa süre etkili benzodiazepinin (<10 mg midazolam) etkisini geri döndürmek

üzere MAZENĐL uygulanması durumunda resedasyon ihtimali çok düşüktür. Nöromusküler

bloke edici ajanlar ve birden fazla anestezik ajanla birlikte uzun bir prosedür süresince yüksek

tek doz veya kümülatif dozlarda benzodiazepin uygulanması durumunda ise resedasyon riski

çok yüksektir.

Klinik çalışmalarda erişkin

hastaların %1

%3'ünde

belirgin resedasyon gözlenmiştir.

Erişkin hastalarda resedasyonun engellenmesi gereken klinik durumlarda; doktorlar başlangıç

dozunu (0.2 mg/dak’da verilen 1 mg’ye kadar flumazenil) 30 dakika sonra ve muhtemelen 60

dakika sonra tekrarlamak isteyebilirler. Klinik çalışmalarda araştırılmamış olmakla birlikte bu

dozaj programı normal gönüllülerle yürütülen bir resedasyonu engelleme çalışmasında etkin

olmuştur.

Bilinçli

sedasyon

için

kullanılan

benzodiazepinlerin

etkilerini

geri

döndürmek

üzere

flumazenil kullanımı 1 ve 17 yaş arası 107 pediatrik hastanın dahil edildiği bir açık uçlu klinik

çalışmada değerlendirilmiştir. Bu çalışma flumazenil uygulaması ardından tamamen uyanan

pediatrik hastaların, özellikle daha küçük yaşlarda (1-5 yaş) olmak üzere, sedasyon rekürensi

yaşayabileceklerini düşündürmektedir. Flumazenil uygulamasının başlamasından 10 dakika

sonra

tamamen

uyanan

hastadan

7’sinde

resedasyon

görülmüştür.

Hiçbir

hasta

başlangıçtaki sedasyon düzeyine geri dönmemiştir. Resedasyona kadar geçen ortalama süre

25 dakikadır (aralık: 19 – 50 dakika). Resedasyon yaşayan pediatrik hastalarda tekrarlı

flumazenil uygulamasının güvenilirlik ve etkinliği gösterilmemiştir.

Yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) kullanım

MAZENĐL, yoğun bakım ünitesi gibi ortamlarda tanımlanmamış benzodiazepin bağımlılığı

riski arttığından, YBÜ’de dikkatle kullanılmalıdır. MAZENĐL benzodiazepinlere

fiziksel

bağımlılığı olan hastalarda konvülsiyonlara neden olabilir.

Yukarıda belirtilen yan etkilere ilişkin risk nedeniyle YBÜ’de benzodiazepin tarafından

indüklenen sedasyon tanısı koymak üzere MAZENĐL uygulaması önerilmez. Bunun yanı sıra,

metabolik

bozukluk,

travmatik

yaralanma,

benzodiazepin

dışındaki

ilaçlar

veya

benzodiazepin reseptör işgaliyle ilişkisi olmayan diğer tüm nedenlere bağlı olarak karışık bir

almış

vakalarda

hastanın

flumazenil’e

yanıt

vermemesinin

prognostik

anlamlılığı

bilinmemektedir.

Doz aşımında kullanım

MAZENĐL havayolunun doğru şekilde desteklenmesi, solunum yardımı, sirkülatuvar erişim

ve destek, lavaj ve kömürle dahili dekontaminasyon ve yeterli klinik değerlendirmenin yerini

almak için değil, bu uygulamalara ek olarak kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Flumazenil

uygulaması öncesinde hava yolunun güvenliğini sağlamak, ventilasyon ve intravenöz erişim

için gerekli önlemler alınmalıdır. Uyanmanın ardından, hastalar uyanma sonrası konfüzyon ve

ajitasyonun

sonucu

olarak

endotrakeal

tüpleri

ve/veya

intravenöz

boruları

çekmeye

çalışabilirler.

Kafa yaralanması

MAZENĐL benzodiazepin alan hastalarda konvülsiyonları hızlandırmaya ve serebral kan

akısında

değişiklik

meydana

getirmeye

neden

olabileceğinden,

kafa

yaralanması

olan

hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Ancak bu gibi komplikasyonların ortaya çıkması halinde

bunları gidermeye hazır hekimler tarafından kullanılmalıdır.

Nöromusküler bloke edici ajanlarla kullanım

MAZENĐL nöromusküler blokajın etkileri tamamen geri dönene kadar kullanılmamalıdır.

Psikiyatrik hastalarda kullanım

Flumazenil’in panik bozukluk öyküsü olan hastalarda panik atağı tetiklediği bildirilmiştir.

Enjeksiyon yerinde ağrı

Enjeksiyon yerinde ağrı veya enflamasyon ihtimalini en aza indirgemek için; MAZENĐL

geniş

venden

serbest

şekilde

akan

intravenöz

infüzyon

yoluyla

uygulanmalıdır.

Perivasküler dokulara ekstravazasyonun ardından lokal iritasyon meydana gelebilir.

Solunum hastalıkları

Ciddi akciğer

hastalığı olan

benzodiazepin

kaynaklı ciddi solunum depresyonu olan

hastalarda

MAZENĐL

uygulaması

yerine

uygun

ventilatör

desteği

kullanılmalıdır.

Flumazenil

sağlıklı

gönüllülerde

ventilatör

tahrik

üzerindeki

benzodiazepin

tarafından

indüklenen

değişiklikleri

kısmi

olarak

geri

döndürebilmektedir

ancak

klinik

etkinliği

gösterilmemiştir.

Kardivasküler hastalıklarda kullanım

Flumazenil kardiyak hastalarda benzodiazepinlerin etkilerini geri döndürmek için toplam 0.5

mg’den düşük dozlarda 0.1 mg/dakika hızında uygulandığında kalbin çalışmasında artışa

neden olmamıştır. Flumazenil, tek başına stabil iskemik kalp hastalarına uygulandığında

kardiyovasküler parametreler üzerinde anlamlı etkileri yoktur.

Karaciğer hastalıklarında kullanım

Flumazenil klerensi

hafif

ila orta derecede karaciğer

yetmezliği olan

hastalarda

normal

değerlerin

%60’ına;

şiddetli

karaciğer

yetmezliği

olan

hastalarda

normal

değerlerin %25’ine kadar düşmüştür. Benzodiazepin etkilerinin başlangıçta geri döndürülmesi

için

kullanılan

flumazenil

dozu

etkilenmemekle

birlikte,

ilacın

karaciğer

hastalıklarında

tekrarlı kullanımında dozun boyutu ve sıklığı azaltılmalıdır.

Đlaç ve alkol bağımlısı hastalarda kullanımı

MAZENĐL alkolizm ve başka ilaç bağımlılıkları olan hastalarda, bu hasta popülasyonunda

benzodiazepin toleransı ve bağımlılığı sıklığının artması nedeniyle dikkatle kullanılmalıdır.

MAZENĐL’

benzodiazepin

bağımlılığı

tedavisi

için

veya

uzun

süreli

benzodiazepin

abstinensi

tedavisi

için

kullanımı,

şekilde

kullanım

incelenmediği

için

önerilmemektedir.

Flumazenil

uygulaması

hayvanlarda

insanlarda

benzodiazepin

geri

çekilme

etkilerini

hızlandırabilmektedir. Bu durum 2 haftaya kadar oral lorazepam dozlarıyla tedavi edilen ve 3

mg’ye kadar kümülatif flumazenil dozlarıyla tedavi edildiğinde sıcak basması, ajitasyon ve

titreme gibi etkiler sergileyen sağlıklı gönüllülerde görülmüştür.

Klinik çalışmalarda bazı erişkin hastalarda flumazenil’in benzodiazepin geri çekilme etkilerini

hızlandırdığını düşündüren benzer yan etkiler görülmüştür. Bu hastalarda baş dönmesi, hafif

konfüzyon, duygusal dengesizlik, ajitasyon (anksiyete belirti ve semptomlarıyla) ve hafif

duyusal

distorsiyonla

karakterize,

kısa

süreli

sendrom

görülmüştür.

yanıt

dozla

ilişkilidir; en sık olarak 1 mg üzeri dozlarda görülmüştür, çok seyrek olarak reasürans dışında

bir tedavi gerektirmiştir ve genellikle kısa sürelidir. Gerektiğinde, bu hastalar (5 ila 10 vaka)

barbitürat, benzodiazepin ve diğer sedatif ilaçların normal dozlarıyla başarılı şekilde tedavi

edilmişlerdir.

Hekimler

flumazenil

uygulamasının

benzodiazepinlere

gösterilmiş

fiziksel

bağımlılığı

bulunan

hastalarda

doza

bağlı

geri

çekilme

sendromlarına

açabileceğini

alkol,

barbiturat ve çapraz-toleranslı sedatiflere

yönelik geri çekilme sendromlarının tedavisini

zorlaştırabileceğini göz önünde bulundurmalıdır.

MAZENĐL’in

uzun

süreli

benzodiazepin

tedavisi

gören

hastalarda

kullanılımı

tavsiye

edilmez.

kadar

Flumazenilin

hafif

derecede

antikonvülziyon

etkisi

varsa

benzodiazepin agonistlerinin koruyucu etkilerini baskılayarak konvülsüyonlarda artışa neden

olabilir.

Flumazenilin uygulamasından önceki hafta içerisinde yüksek dozda ya da uzun süreli olarak

benzodiazepine

maruz

kalmış

tedavisi

sonlandırılmış

hastalarda

flumazenilin

hızlı

enjeksiyonu; duyusal bozulma, ajitasyon, anksiyete, hafif konfüzyon ve duygusal değişiklik

gibi yoksunluk sendromu belirtileri görülmüştür

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

MAZENĐL, reseptör düzeyinde kompetitif etkileşimle benzodiazepinlerin merkezi etkilerini

bloke

eder.

Zopiklon,

triazolopiridazinler

diğer

benzodiazepin

olmayan

agonistlerin

benzodiazepin reseptörleri üzerindeki etkileri de MAZENĐL ile bloke edilir.

MAZENĐL varlığında benzodiazepin agonistlerinin farmakokinetik özellikleri değişmeden

kalır; ancak bunun tersi de geçerlidir.

Etanol ile flumazenil arasında herhangi bir farmakokinetik etkileşim yoktur.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Herhangi bir etkileşim çalışması bulunmamaktadır.

Pediyatrik popülasyon:

Herhangi bir etkileşim çalışması bulunmamaktadır.

4.6 Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: C

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Đnsanlara yönelik risk bilinmemektedir.

Gebelik dönemi

Gebe kadınlarda MAZENĐL’in güvenliliği incelenmemiştir. Bu yüzden gebelik sırasında ilaç

tedavisinin

faydaları

fetusda

meydana

gelebilecek

muhtemel

riske

karşı

incelenmelidir.

MAZENĐL gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi

Emziren annelerde, acil durumlarda parenteral MAZENĐL uygulaması kontrendike değildir.

Üreme yeteneği / Fertilite

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik, fetal gelişim ve doğum üzerindeki etkiler

bakımından

yetersizdir.

Yüksek

dozlarda

flumazenil

yapılan

vitro

hayvan

çalışmalarında

mutajenisite

teratojenisite

veya

fertilitenin

bozulmasına

dair

bulgu

gözlenmemiştir.

4.7 Araç ve makine kullanma yeteneği üzerindeki etkiler

Önceden yutulmuş veya alınmış benzodiazepinin etkisi (örn. sedasyon) oluşabileceğinden,

hastalar uygulamadan sonraki ilk 24 saat süresince tam bir zihinsel uyanıklık gerektiren

tehlikeli

işlere

(tehlikeli

makineyi

işletmek

motorlu

araç

kullanmak

gibi)

girişmemeleri konusunda uyarılmalıdırlar.

4.8. Đstenmeyen etkiler

Flumazenilin

etkileri

organ

sistemler

sınıflaması

sıklığına

göre

aşağıda

listelenmiştir. Sıklık dereceleri şu şekilde tanımlanmıştır:

Çok yaygın (≥1/10), yaygın (≥1/100; <1/10), yaygın olmayan (≥1/1.000, <1/100), seyrek

(≥1/10.000; <1/1.000, çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin

edilemiyor).

Pazarlama sonrası deneyim:

Flumazenil çocuklarda ve yetişkinlerde iyi tolere edilir. Flumazenil, tavsiye edilen dozu aşan

miktarlarda bile iyi tolere edilmiştir.

Kardiyavasküler hastalıkları:

Yaygın olmayan: Bradikardi, hipertansiyon, ventriküler taşikardi, göğüs ağrısı, aritmi

Bilinmiyor: Kalp hızında geçici artma (uyanma esnasında)

Endokrin hastalıkları:

Yaygın: Şiddetli alevlenmeler

Psikiyatrik hastalıkları:

Yaygın olmayan: Korku

Bilinmiyor: Panik ataklar, yoksunluk sendromu

Sinir sistemi hastalıkları:

Çok yaygın: Baş dönmesi, ataksi,

Yaygın:

Baş

ağrısı,

Anksiyete,

asabiyet,

olağandışı

ağlama,

aşırı

derecede

mutluluk,

depresyon, ajitasyon, sersemlik, duygusal değişkenlik, benlik kaybı, artan gözyaşı, disfori,

paranoya

Yaygın

olmayan:

Uykusuzluk,

konfüzyon,

genelleştirilmiş

konvülsiyonlar,

konuşma

bozuklukları, yorgunluk

Bilinmiyor:

Anksiyete, asabiyet, olağandışı ağlama, aşırı

derecede

mutluluk, depresyon,

ajitasyon, sersemlik, duygusal değişkenlik, benlik kaybı, artan gözyaşı, disfori, paranoya

Göz hastalıkları:

Yaygın: Anormal görme, bulanık görme

Kulak ve iç kulak hastalıkları:

Yaygın olmayan: Anormal işitme (geçici işitme bozukluğu, hiperakuzi, kulak çınlaması)

Kardiyak hastalıkları:

Yaygın olmayan: Çarpıntı

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıkları:

Yaygın: Dispne, hiperventilasyon

Gastrointestinal hastalıkları:

Çok yaygın: Mide bulantısı, kusma

Yaygın: Ağız kuruluğu, hıçkırık

Kas-iskelet bozukluklar, bağ doku ve kemik hastalıkları:

Yaygın: Titreme, Halsizlik, Parestezi

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıkları:

Yaygın: Terleme

Bilinmiyor: Enjeksiyon bölgesinde ağrı

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıkları:

Yaygın: Terleme, Enjeksiyon bölgesinde ağrı

Seyrek: Hipersensitivite reaksiyonları (anaflaksi dahil)

Bilinmiyor: Üşüme hissi

Hızla uygulanan flumazenil enjeksiyonundan sonra nadiren anksiyete hissi, çarpıntı ve korku

gibi yakınmalar gözlenmiştir. Bu istenmeyen etkiler genellikle özel bir tedavi gerektirmezler.

Uzun süreli benzodiazepin tedavisinden sonra veya birkaç ilacın bir arada yüksek dozda

alındığı

olgularda,

epilepsi

veya

ciddi

hepatik

bozukluğu

olduğu

bilinen

hastalarda

konvülsiyon bildirilmiştir.

Birkaç

ilacın

arada

yüksek

alındığı

olgularda,

özellikle

siklik

antidepresanlarla

konvülsiyon

kardiyak

disritmi

gibi

toksik

etkiler

MAZENĐL

benzodiazepinlerin

etkilerinin geri döndürülmesi sırasında ortaya çıkarabilir.

Uzun süredir benzodiazepin kullanan hastalarda, MAZENĐL uygulamasından birkaç hafta

önce tedavi kesilmiş de olsa, hızlı MAZENĐL enjeksiyonu yoksunluk semptomlarına neden

olabilir.

Panik bozukluk geçmişi olan hastalarda flumazenilin panik atakları uyardığı bildirilmiştir.

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Đnsanlarda flumazenil ile akut doz aşımı ile ilgili çok sınırlı deneyim vardır. Flumazenil ile

doz aşımı

için

spesifik

bir antidot yoktur. Flumazenil

ile doz aşımının tedavisi,

hayati

belirtilerin

takip

edildiği

hastanın

klinik

durumunun

gözlendiği

genel

destekleyici

ölçümlere dayanmalıdır.

Tavsiye

edilen

dozu

aşan

miktarlarda

verildiğinde

hiçbir

aşımı

semptomu

gözlenmemiştir. Agonistlerden kaynaklanan yoksunluk semptomları için Bkz. 4.2 Pozoloji ve

uygulama şekli.

5. FARMAKOLOJĐK ÖZELLĐKLER

5.1.Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Benzodiazepin antagonisti, ATC kodu: V03AB25

Bir imidazobenzodiazepin türevi olan flumazenil, benzodiazepin antagonistidir.

Benzodiazepin reseptörleri

yolu

etki eden ajanların

merkezi sinir

sistemi üzerindeki

etkilerini kompetitif inhibisyon yolu ile spesifik olarak bloke eder. Hayvanlarla yapılan

çalışmalarda, benzodiazepin reseptörlerine eğim gösteren bileşiklerin etkileri bloke edilmiştir.

Sağlıklı

gönüllülerde,

benzodiazepin

agonistlerince

oluşturulan

sedasyon,

amnezi

psikomotor bozukluğun i.v. flumazenil ile antagonize edildiği gösterilmiştir. Benzodiazepinin

hipnotik-sedatif etkileri

intravenöz

flumazenil enjeksiyonu

süratle tersine döner (1-2

dakika içerisinde) ve sonraki birkaç saat içerisinde, agonist ve antagonist doz oranına ve

yarılanma ömrüne göre yavaş yavaş tekrar ortaya çıkabilir. Flumazenil antikonvülsan aktivite

gibi

zayıf

içsel

agonistik

etki

gösterebilir.

Birkaç

hafta

boyunca

yüksek

dozlarda

benzodiazepin verilen hayvanlarda, flumazenil nöbet gibi yoksunluk semptomlarının ortaya

çıkmasına neden olmuştur. Erişkin insanlarda da benzer etki görülmüştür.

5.2. Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

Emilim:

Flumazenil’in farmakokinetikleri terapötik alanın dahilinde ve üzerinde doz orantılıdır (100

mg’a kadar)(Bkz. Dagılım).

Dağılım:

Zayıf lipofilik bir baz olan flumazenil, plazma proteinlerine yaklaşık %50 oranında bağlanır.

Plazma proteinlerine bağlanan kısmın üçte ikisi albümine bağlanır. Flumazenil ekstravasküler

bölgede yaygın olarak dağılır. Flumazenilin plazma konsantrasyonları dağılım fazında 4 -11

dakikalık bir yarı-ömürle azalır. Dağılım hacmi kararlı durumda 0.9-1.1 l/kg’dır.

Metabolizma:

Flumazenil geniş ölçüde karaciğerde metabolize edilir. Karboksilik asit metaboliti plazmada

(serbest) ve idrarda (serbest ve glukuronidi) ana metabolittir. Farmakolojik testlerde, bu ana

metabolit benzodiazepin agonist ya da antagonist aktivite göstermiştir.

Eliminasyon:

Flumazenilin

hemen

hemen

tamamı

(%99)

böbrek

dışı

yollarla

vücuttan

atılır.

Đlacın

tamamıyla

metabolize

olduğu

düşünülerek

uygulamada

idrarda

değişmemiş

flumazenil

bulunmaz. Radyoaktif madde ile işaretlenmiş ilacın eliminasyonu esasen 72 saat içinde

tamamlanır,

bunun % 90-95’i

idrarda, %5-10’u dışkıdadır. 40-80 dakikalık

yarı-ömürle

gösterildiği gibi eliminasyon hızlıdır. Flumazenil’in total plazma klerensi 0.8-1.0 l/saat/kg’dır

ve tamamen hepatik klerense bağlanabilir.

Đ.v. flumazenil enfüzyonu sırasında gıda alımı muhtemelen bu döneme eşlik eden yüksek

hepatik kan akımına bağlı olarak klerenste %50 artışla sonuçlanır.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Flumazenilin farmakokinetiği cinsiyet, yaşlılık, hemodiyaliz veya renal yetmezlik ile önemli

ölçüde etkilenmez.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer fonksiyonu bozuk hastalarda flumazenilin eliminasyon yarı-ömrü daha uzundur ve

sağlıklı bireylere göre total vücut klerensi daha düşüktür.

Pediyatrik popülasyon:

yaşın

üzerindeki

çocuklarda

eliminasyon

yarı-ömrü

genellikle

20-75

dakika

arasında

değişen,

ortalama

dakika

erişkinlerden

daha

değişkendir.

Vücut

ağırlığına

göre

ayarlandığında klerens ve dağılım volümü erişkinlerde görüldüğü gibidir.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Flumazenilin yüksek dozları kullanılarak yapılan in vitro ve hayvan çalışmaları, mutajenisite

veya fertilite bozukluğuna dair bir bulgu göstermemiştir.

6. FARMASÖTĐK ÖZELLĐKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Bir ampul:

Disodyum edetat

Glasiyel asetik asit

Sodyum klorür

Sodyum hidroksit

Enjeksiyonluk su

6.2. Geçimsizlikler

Geçerli değil.

6.3. Raf ömrü

36 ay

6.4. Saklamaya yönelik özel uyarılar

C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

MAZENĐL enjektöre çekildikten veya normal salin veya %5 dekstroz ile sulandırıldıktan 24

saat

sonra

kullanılmamalıdır

(Bkz.

Pozoloji

uygulama

şekli)

Optimum

sterilite

için;

MAZENĐL kullanılmadan hemen öncesine kadar ampulde kalmalıdır.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

MAZENĐL 1 mg/10 ml Đ.V. Enjeksiyonluk Çözelti Đçeren Ampul, 5 adet

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış

olan

ürünler

artık

madde

materyaller

“Tıbbi

Atıkların

Kontrolü

Yönetmeliği”

“Ambalaj

Atıklarının

Kontrolü

Yönetmelik”lerine

uygun

olarak

imha

edilmelidir.

7. RUHSAT SAHĐBĐ

VEM ĐLAÇ San. ve Tic. Ltd. Şti.

Cinnah Cad. Yeşilyurt sokak - 3/2 Çankaya – ANKARA

Tel: (0312) 427 435 57-58

Fax: (0312) 427 43 59

8. RUHSAT NUMARASI(LARI)

238/89

9. ĐLK RUHSAT TARĐHĐ/RUHSAT YENĐLEME TARĐHĐ

28.12.2011

10. KÜB’ÜN YENĐLENME TARĐHĐ

Nokta yukarıda bulunacak şekilde tutulur.

Ampulün baş kısmı ok yönünde aşağıya

çekilir. Testere kullanılmasına gerek yoktur