MAXTHIO

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • MAXTHIO ODT 4 MG AGIZDA DAGILAN 20 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • MAXTHIO ODT 4 MG AGIZDA DAGILAN 20 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • intramuskuler

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Pasif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699525079732
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 20-02-2018
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

MAXTHİOODT4mgağızdadağılantablet

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Herbirtablette4mgtiyokolşikosid

Yardımcımaddeler:MannitolD-60,sükraloz,krospovidonXL10,Pharmaburst500

(mannitol,sorbitol,kopovidon,maltitol,krospovidon,kolloidalsilikondioksit),sitrikasit,

EcocoolDT(N-etil-p-mentan-3karboksamit,menthol,sodyumbikarbonat,portakal

aroması),magnezyumstearat

Builaçekizlemeyetabidir.Buüçgenyenigüvenlilikbilgisininhızlıolarakbelirlenmesini

sağlayacaktır.Meydanagelenherhangibiryanetkiyiraporlayarakyardımcıolabilirsiniz.Yan

etkilerinnasılraporlanacağınıöğrenmekiçin4.Bölümünsonunabakabilirsiniz.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorunlarınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1. MAXTHİOODTnedirveneiçinkullanılır?

2. MAXTHİOODT’yikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. MAXTHİOODTnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. MAXTHİOODT’ninsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. MAXTHİOODTnedirveneiçinkullanılır?

MAXTHİOODT,ağızdadağılantabletformundaolup4mgtiyokolşikosidetkinmaddesini

içerir.Açıksarırenkli,yuvarlak,düztabletlerdir.

MAXTHİOODTesasolarakkasgevşeticietkinliğesahiptir.MAXTHİOODT,yetişkinlerde

ve16yaştanitibarenergenlerdeaniortayaçıkanomurilikkaynaklıağrılıkaskasılmalarının

ektedavisindekullanılır.

2. MAXTHİOODT’yikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

MAXTHİOODT’yiaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer:

Kasveyakaslarıngörevyapamaması(kasılamaması)durumuvarsa,

Etkinmaddeyeyadayardımcımaddelerdenherhangibirineaşırıduyarlılığınızvarsa,

Kanamaproblemlerinizvarsave/veyaantikoagülankullanıyoriseniz,

Gebelikdönemindeiseniz.

Emzirmedönemindeiseniz.

Gebekalmaolasılığınızvarsaveetkilibirdoğumkontrolyöntemikullanmıyorsanız.

16yaşındanküçükseniz.

MAXTHİOODT’yiaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Eğer:

Sarahastasıisenizveyasaranöbetiriskinizvarise,

lacınkullanımısırasındaishalgörülürise.

MAXTHİOODTkullanırkenvücuttaoluşanmaddelerdenbiri,MAXTHİOODTyüksek

dozlardakullanıldığındabazıhücrelerdehasara(anormalkromozomsayısına)nedenolabilir.

Budurumhayvanlardavelaboratuardayapılançalışmalardagösterilmiştir.İnsanlarda

hücrelerdeortayaçıkabilenbuhasarkanseriçinriskfaktörüoluşturur,doğmamışçocuğa

zararverebilirveerkeklerdekısırlığanedenolabilir.Bunedenle“Uygunkullanımve

doz/uygulamasıklığıiçintalimatlar”kısmındabelirtilendozavetedavisüresinesıkıbir

ekildeuyunuz.İlacıdahayüksekdozlardave7gündenfazlakullanmayınız.Başka

sorularınızvarsalütfendoktorunuzadanışınız.

MAXTHİOODTiletedavisırasındakaraciğersorunlarıortayaçıkabilir.Eğer,aşağıdaki

belirtilerdenbirisizdeortayaçıkarsaderhaldoktorunuzabildiriniz:mide(karın)bölgesinde

ağrıveyarahatsızlıkhissi,iştahkaybı,bulantı,kusma,ciltteveyagözaklarındasararma

(sarılık),idrarınnormaldenkoyurenkteolması,kaşıntıvebunlarınyanısıraateşveyorgunluk

(özelliklededahaöncesayılanbelirtilerlebirlikteyse).Bunlarkaraciğersorunlarınınbelirtileri

olabilir.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

MAXTHİOODT’ninyiyecekveiçecekilekullanılması

MAXTHİOODT’ninyiyecekveiçeceklerileetkileşimiyoktur.

Hamilelik

İ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Hamileisenizbuilacıkullanmayınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Eğeremziriyorsanızbuilacıkullanmayınız.

Araçvemakinekullanımı

Klinikçalışmalaragöre,tiyokolşikosidinruhsalaktiviteyebağlımotoretkilerileilgili

(psikomotor)performansüzerineetkisiyoktur.Ancak,nadiruyuklama,sersemlemevakaları

bildirilmiştir.Bunedenlearaçvemakinekullanırkendikkatliolunuz.

MAXTHİOODT’niniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemli

bilgiler

Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlerekarşıintoleransınızolduğu

söylenmişsebutıbbiürünüalmadanöncedoktorunuzlatemasageçiniz.

MAXTHİOODThertabletinde1mmol(23mg)’dandahaazsodyumihtivaeder;budozda

sodyumabağlıherhangibiryanetkibeklenmemektedir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

MAXTHİOODT’ninkas-iskeletsistemiüzerindekasgevşeticietkigösterendiğerilaçlarla

birliktealınması,birbirlerininetkisiniartırabileceklerindendolayıönerilmemektedir.Aynı

sebeptenötürü,düzkaslarüzerineetkiliolanbirdiğerilaçlabirliktekullanılmasıdurumunda,

istenmeyenetkileringörülmesıklığınınartmasıihtimalinekarşıdikkatliolunmalıdır.

Kanınpıhtılaşmasınıgeciktirenveyaönleyen(antikoagülan)ilaçkullanıyorsanızMAXTHİO

ODT’yikullanmayınız.

Buuyarınınbelirlibirsüreöncekullanılmışveyagelecektebirzamankullanılacakürünlere

deuygulanabileceğinilütfennotediniz.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3. MAXTHİOODTnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Önerilenvegünlükmaksimumdoz,her12saattebiralınmakkoşuluyla(12saataralık

verilerek)günde2defa2’şertablet(8mgtiyokolşikosid)’dir.Birgündetoplam4tablet(16

mgtiyokolşikosid)’denfazlaMAXTHİOODTkullanmayınız.

MAXTHİOODT’yi7gündenfazlakullanmayınız.

Uygulamayoluvemetodu:

MAXTHİOODTsadeceağızdankullanımiçindir.

Önerilendozuaşmayınızveuzunsürelikullanımdankaçınınız.

Doktorunuzayrıbirtavsiyedebulunmadıkça,butalimatlarıtakipediniz.İlacınızızamanında

almayıunutmayınız.

DoktorunuzMAXTHİOODTiletedavinizinnekadarsüreceğinisizebildirecektir.Tedaviyi

erkenkesmeyinizçünküistenensonucualamazsınız.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

MAXTHİOODT’yi16yaşındanküçükçocuklardakullanmayınız.

Yaşlılardakullanımı:

MAXTHİOODT’ninyaşlıhastalardakigüvenilirlikveetkinliğiincelenmemiştir.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

MAXTHİOODT’ninböbrek/karaciğeryetmezliğiolanhastalardakigüvenilirlikveetkinliği

incelenmemiştir.

EğerMAXTHİOODT’ninetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaMAXTHİOODT’ikullandıysanız:

MAXTHİOODT’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacı

ilekonuşunuz.

MAXTHİOODT’yikullanmayıunutursanız:

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

MAXTHİOODTiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler:

Bulunmamaktadır.

4. OLASIYANETKİLERNELERDİR?

Tümilaçlargibi,MAXTHİOODTiçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,MAXTHİOODT’yikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz

Eller,ayaklar,bilekler,yüz,dudaklarınşişmesiyadaağzınveyaboğazınyutmayıveyanefes

almayızorlaştıracakşekildeşişmelerinde,

Kaşıntı,derivemukozaüzerindekişişmeler(anjiyonörotiködem),

Baygınlık(vazovagalsenkop),

Deridöküntüleri

Havale(nöbet)

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinMAXTHİOODT’yekarşıciddialerjinizvar

demektir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerekolabilir.

Buçokciddiyanetkilerinhepsioldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasize

enyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz

Mide(karın)bölgesindeağrıveyarahatsızlıkhissi,iştahkaybı,bulantı,kusma,ciltteveyagöz

aklarındasararma(sarılık),idrarınnormaldenkoyurenkteolması,kaşıntı,ateşveyorgunluk

(bunlarkaraciğersorunlarınınbelirtileriolabilir),

Sersemlik,uyuklamahali

Kaşıntı,

Deridöküntüleri

Tansiyondüşüklüğü,geçiciolarakbilinçtebulanıklık,taşkınlıkhali

Bunlarınhepsiciddiyanetkilerdir.Aciltıbbimüdahalegerekebilir.Ciddiyanetkilerçok

seyrekgörülür

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,doktorunuzasöyleyiniz

Bulantı

Kusma

shal

Mideağrısı

BunlarMAXTHİOODT’ninhafifyanetkileridir.

Buyanetkilerdozazaltıldığındaveyatedavikesildiğindekaybolur.

Yanetkilerinraporlanması

KullanmaTalimatındayeralanyadaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcayanetkileri

www.titck.gov.trsitesindeyeralan"İlaçYanEtkiBildirimi"ikonunatıklayarakyada0800

3140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)'nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.MAXTHİOODT’ninsaklanması

MAXTHİOODT’yiçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında

saklayınız.

30°Caltındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Orijinalambalajındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraMAXTHİOODT’yikullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersinizMAXTHİOODT’yi

kullanmayınız.

Ruhsatsahibi:

DevaHoldingA.Ş.

HalkalıMerkezMah.BasınEkspresCad.No:1

34303Küçükçekmece/İSTANBUL

İ malyeri:

DevaHoldingA.Ş.

ÇerkezköyOrganizeSanayiBölgesi,KaraağaçMah.AtatürkCad.

No:32Kapaklı/TEKİRDAĞ

Bukullanmatalimatı20.11.2014tarihindeonaylanmıştır.