MAXTHIO

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • MAXTHIO 4 MG/2 ML IM ENJ. ICIN COZ. ICEREN 6 AMPUL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • MAXTHIO 4 MG/2 ML IM ENJ. ICIN COZ. ICEREN 6 AMPUL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • intramuskuler

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699525755247
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

MAXTHİO4mg/2mlİMenjeksiyoniçinçözeltiiçerenampul

Kasiçineuygulanır.

Etkinmadde:Herbirampulde4mgtiyokolşikosid

Yardımcımaddeler:Sodyumklorür,sitrikasitmonohidrat,sodyumsitratdihidrat,

enjeksiyonluksu

Builaçekizlemeyetabidir.Buüçgenyenigüvenlilikbilgisininhızlıolarakbelirlenmesini

sağlayacaktır.Meydanagelenherhangibiryanetkiyiraporlayarakyardımcıolabilirsiniz.Yan

etkilerinnasılraporlanacağınıöğrenmekiçin4.Bölümünsonunabakabilirsiniz.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1. MAXTHİOnedirveneiçinkullanılır?

2. MAXTHİO’yukullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. MAXTHİOnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. MAXTHİO’nunsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.MAXTHİOnedirveneiçinkullanılır?

MAXTHİO,2ml’likampulformundaolup4mgtiyokolşikosidetkinmaddesiniiçerir.Her

birkutuda2ml’lik6adetampulbulunmaktadır.

MAXTHİOesasolarakkasgevşeticietkinliğesahiptir.MAXTHİO,yetişkinlerdeve16

yaştanitibarenergenlerdeaniortayaçıkanomurilikkaynaklıağrılıkaskasılmalarınınek

tedavisindekullanılır.

2.MAXTHİO’yukullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

MAXTHİO’yuaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer:

Kasveyakaslarıngörevyapamaması(kasılamaması)durumuvarsa,

Etkinmaddeyeyadayardımcımaddelerdenherhangibirineaşırıduyarlılığınızvarsa,

Hamilelikveemzirmedönemindeiseniz,

Gebekalmaolasılığınızvarsaveetkilibirdoğumkontrolyöntemikullanmıyorsanız,

16yaşındanküçükseniz.

MAXTHİO’yuaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Eğer:

Sarahastasıisenizveyasaranöbetiriskinizvarise.

MAXTHİOkullanırkenvücuttaoluşanmaddelerdenbiri,MAXTHİOyüksekdozlarda

kullanıldığındabazıhücrelerdehasara(anormalkromozomsayısına)nedenolabilir.Budurum

hayvanlardavelaboratuardayapılançalışmalardagösterilmiştir.İnsanlardahücrelerdeortaya

çıkabilenbuhasarkanseriçinriskfaktörüoluşturur,doğmamışçocuğazararverebilirve

erkeklerdekısırlığanedenolabilir.Bunedenle“Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçin

talimatlar”kısmındabelirtilendozavetedavisüresinesıkıbirşekildeuyunuz.İlacıdaha

yüksekdozlardave5gündenfazlakullanmayınız.Başkasorularınızvarsalütfendoktorunuza

danışınız.

MAXTHİOiletedavisırasındakaraciğersorunlarıortayaçıkabilir.Eğer,aşağıdaki

belirtilerdenbirisizdeortayaçıkarsaderhaldoktorunuzabildiriniz:mide(karın)bölgesinde

ağrıveyarahatsızlıkhissi,iştahkaybı,bulantı,kusma,ciltteveyagözaklarındasararma

(sarılık),idrarınnormaldenkoyurenkteolması,kaşıntıvebunlarınyanısıraateşveyorgunluk

(özelliklededahaöncesayılanbelirtilerlebirlikteyse).Bunlarkaraciğersorunlarınınbelirtileri

olabilir.

EğertedavisırasındaishalortayaçıkarsaMAXTHİOiletedaviyikesiniz.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

MAXTHİO’nunyiyecekveiçecekilekullanılması

MAXTHİOsadecekasiçineuygulandığıiçinyiyecekveiçeceklerileetkileşimegirmez.

Hamilelik

İ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Hamileisenizbuilacıkullanmayınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Eğeremziriyorsanızbuilacıkullanmayınız.

Araçvemakinekullanımı

Klinikçalışmalaragöre,MAXTHİO’nunruhsalaktiviteyebağlımotoretkilerileilgili

(psikomotor)performansüzerineetkisiyoktur.Ancakilaçyaygınolarakuyuklamayave

sersemliğenedenolabildiğinden,araçvemakinekullanırkendikkatliolunuz.

MAXTHİO’nuniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

Butıbbiürünherdozunda1mmol(23mg)’dandahaazsodyumihtivaeder;budozda

sodyumabağlıherhangibiryanetkibeklenmemektedir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

MAXTHİO’nunkas-iskeletsistemiüzerindekasgevşeticietkigösterendiğerilaçlarlabirlikte

alınması,birbirlerininetkisiniartırabileceklerindendolayıönerilmemektedir.Aynısebepten

ötürü,düzkaslarüzerineetkiliolanbirdiğerilaçlabirliktekullanılmasıdurumunda,

istenmeyenetkileringörülmesıklığınınartmasıihtimalinekarşıdikkatliolunmalıdır.

Buuyarınınbelirlibirsüreöncekullanılmışveyagelecektebirzamankullanılabilecek

ürünleredeuygulanabileceğininotediniz.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.MAXTHİOnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Önerilenvegünlükmaksimumdoz,her12saattebiralınmakkoşuluyla(12saataralık

verilerek)günde2kez1ampul(4mgtiyokolşikosid)’dür.Yanibirgünde2ampulden

(toplam8mgtiyokolşikosid)fazlaMAXTHİOkullanmayınız.Kasiçineenjekteedilerek

kullanılır.

Ampulformuileönerilentedavisüresi3-5gündür.İlacı5gündenfazlakullanmayınız.

Önerilendozuaşmayınızveuzunsürelikullanımdankaçınınız.

Fiziktedaviseanslarındahazırlıkiçin;kasgevşeticietkinineldeedilmesiiçingerekensüre

(I.M.enjeksiyondansonra30-40dakika)gözönündebulundurulmalıdır.

Uygulamayoluvemetodu:

MAXTHİOkasiçineenjekteedilerekkullanılır.

Enjeksiyonişlemibukonudaeğitimgörmüşbirsağlıkhizmetleriuzmanıtarafındanyapılır.

Değişikyaşgrupları

Çocuklardakullanımı:

Builacı16yaşındanküçükçocuklardakullanmayınız.

Yaşlılardakullanımı:

MAXTHİO’nunyaşlıhastalardakigüvenilirlikveetkinliğiincelenmemiştir.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği

MAXTHİO’nunböbrek/karaciğeryetmezliğiolanhastalardakigüvenliliğiveetkililiği

incelenmemiştir.

EğerMAXTHİO’nunetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaMAXTHİOkullandıysanız:

MAXTHİO’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

MAXTHİO’yukullanmayıunutursanız:

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

MAXTHİOiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler:

Bulunmamaktadır.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,MAXTHİOiçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,MAXTHİO’yukullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Eller,ayaklar,bilekler,yüz,dudaklarınşişmesiyadaağzınveyaboğazınyutmayıveya

nefesalmayızorlaştıracakşekildeşişmesi,

Kaşıntı,derivemukozaüzerindekişişmeler(anjiyonörotiködem),

Baygınlık(vazovagalsenkop),

Havale,

Deridöküntüleri.

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinMAXTHİO’yakarşıciddialerjinizvardemektir.

Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerekolabilir.

Buçokciddiyanetkilerinhepsioldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasize

enyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Mide(karın)bölgesindeağrıveyarahatsızlıkhissi,iştahkaybı,bulantı,kusma,ciltteveya

gözaklarındasararma(sarılık),idrarınnormaldenkoyurenkteolması,kaşıntı,ateşve

yorgunluk(bunlarkaraciğersorunlarınınbelirtileriolabilir),

Sersemlik,uyuklamahali,

Kaşıntı,

Deridöküntüleri,

Tansiyondüşüklüğü,geçiciolarakbilinçtebulanıklık,taşkınlıkhali.

Bunlarınhepsiciddiyanetkilerdir.Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Ciddiyanetkilerçokseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,doktorunuzasöyleyiniz:

Bulantı,

Kusma,

shal,

Mideağrısı.

BunlarMAXTHİO’nunhafifyanetkileridir.

Buyanetkilerdozazaltıldığındaveyatedavikesildiğindekaybolur.

Yanetkilerinraporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan"İlaçYanEtkiBildirimi"ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)'nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.MAXTHİO’nunsaklanması

MAXTHİO’yuçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

25°C’ninaltındakiodasıcaklığındasaklanmalıdır.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraMAXTHİO’yukullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizMAXTHİO’yukullanmayınız.

Ruhsatsahibi:

DevaHoldingA.Ş.

HalkalıMerkezMah.BasınEkspresCad.

No:134303Küçükçekmece/İstanbul

Tel:02126929292

Fax:02126970024

İ malyeri:

DevaHoldingA.Ş.

DumlupınarMah.AnkaraCad.No:2

Kartepe/KOCAELİ

Bukullanmatalimatı…………tarihindeonaylanmıştır.