MALTOFER

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • MALTOFER FOL 30 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • MALTOFER FOL 30 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • ferrik oksit polymaltose kompleksleri

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699514085621
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

MALTOFERFOLTABLET

KULLANMATALİMATI

MALTOFERfoltablet

Ağızdanalınır.

Etkinmaddeler:Birtablet,100mgelementerdemireeşdeğerdemirIIIhidroksitpolimaltoz

kompleksive0.35mgfolikasitiçerir.

Yardımcımaddeler:Aspartamveçikolataesansı.

.

BuKullanmaTalimatında:

1. MALTOFERnedirveneiçinkullanılır?

2. MALTOFER'ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. MALTOFERnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. MALTOFER'insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. MALTOFERnedirveneiçinkullanılır?

MALTOFER,demirIIIhidroksitpolimaltozkompleksivefolikasitiçerenbirtablettir.Her

tablet100mgelementerdemir’eeşdeğermiktardademirIIIhidroksitpolimaltozkompleksi

ve0.35mgfolikasitiçeren30tabletlikambalajlardapiyasayasunulmuştur.Ağızyoluile

uygulanarak,doğalolarakvücuttabütünhücrelerdebulunanvebaştakanyapımıveoksijenin

dokularataşınmasıgibihayatiönemesahipbirçokfizyolojikolaydaönemlirolüolandemir

eksikliğindeveyatakviyeedilmesigerektiğidurumlardaihtiyacıngiderilmesiiçinkullanılır.

MALTOFER

-çeşitlinedenlidemireksikliğinebağlıkansızlığınönlenmesivetedavisi,

-özelliklegebelik,gebeliköncesiveemzirmedönemlerindekidemirvefolikasiteksikliği

tedavisiiçinkullanılır.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

MALTOFERFOLTABLET

2. MALTOFER’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

MALTOFER’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğersizdedemiryüklenmesi(hemokromatozis,hemosideroz)varsa

Eğerdemirekarşıaşırıduyarlılığınızvarise

Eğerdemirkullanımıbozukluğunuz(kurşunanemisi,sidero-akrestikanemi)ve

“AkdenizAnemisi”(talasemi)hastalığınızvarise

Eğerdemireksikliğinebağlıolmayananeminiz(hemolitikanemi)varise

EğerB12vitaminieksikliğinebağlıaneminizvarise.

MALTOFER’iaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Eğeralerjikdurumunuzvarsa

ŞekerhastalarındakullanılırkenherbirMALTOFER’in0.03dilimekmeğeeşdeğer

olduğunuunutmayınız.

“Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.”

MALTOFER’inyiyecekveiçecekilekullanılması

MALTOFER’inyemeksırasındaveyayemektensonratercihegöreyutularakyadaçiğnenerek

alınmasıönerilir.

Hamilelik

lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

MALTOFERhamileliktedemirdesteğiolarakkullanılabilir.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

MALTOFERemzirmedönemindekullanılabilir.

Araçvemakinekullanımı

Araçvemakinekullanımıüzerindehiçbiretkisiyoktur.

MALTOFER’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

çeriğindebulunanaspartamnedeniylefenilalaniniçinbirkaynakiçermektedir.

Fenilketonürisiolaninsanlariçinzararlıolabilir.

MALTOFER’iniçeriğindebulunandiğeryardımcımaddelerekarşıaşırıbirduyarlılığınız

yoksa,bumaddelerebağlıolumsuzbiretkibeklenmez.

MALTOFERFOLTABLET

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

DemirIIIhidroksitpolimaltozkompleksibesinlervebirlikteuygulananilaçlarla

(tetrasiklinler,antiasitler)iyonikbiretkileşimyapmaz.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3. MALTOFER

nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

MALTOFER’ikanhemoglobindeğerlerinormaldeğerlereulaşanakadargünde2–3kezbirer

tablet,dahasonrademirdepolarınındoldurulmasıamacıiletümgebeliksüresiboyuncagünde

1tabletalmanızönerilir.

Demirdepolarınıdoldurmakiçin,kanparametrelerinin(Hb,Hct,eritrositsayısı)normale

dönüşündenyaklaşık1aysonrasınakadartedavisürdürülmelidir.

NesıklıktavekaçtabletMALTOFERkullanacağınızıdoktorunuzsizesöyleyecektir.

Tedaviyevereceğinizcevabagöre,doktorunuzdahayüksekyadadahadüşükdozönerebilir.

Önerilendozuaşmayınız.

Uygulamayoluvemetodu:

MALTOFERsadeceağızdankullanımiçindir.

MALTOFER’inyemeksırasındaveyayemektensonratercihegöreyutularakyadaçiğnenerek

alınmasıönerilir.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:Çocuklardakullanılmamaktadır.

Yaşlılardakullanımı:Yetişkinleriçinbelirlenmişolandozuygulanır.

MALTOFERFOLTABLET

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/karaciğeryetmezliği:

Hafif-ciddiböbrekvekaraciğeryetmezliğidurumlarındadozazaltılmasıkonusundaherhangi

birbilgiyoktur.

Doktorunuzayrıbirtavsiyedebulunmadıkçabutalimatlarıtakipediniz.

İlacınızızamanındaalmayıunutmayınız.

DoktorunuzMALTOFERiletedavinizinnekadarsüreceğinisizebildirecektir.

Tedaviyierkenkesmeyiniz,çünkütedavisüresidemirmetabolizmasınındurumunave

kandeğerlerininnormalleşmesinebağlıdır.Normalkandeğerlerieldeedildiktensonra

vücuttakidemirdepolarınındolmasıiçinenaz1aydahadevamedilmesitavsiye

edilir.

EğerMALTOFER’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaMALTOFERkullandıysanız:

MALTOFER’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

MALTOFER’ikullanmayıunutursanız:

Eğerbirdozualmayıunutursanız,hatırladığınızenkısazamandaalınızvesonraöncekigibi

devamediniz.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

MALTOFERiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler

Bulunmamaktadır.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiMALTOFER’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,MALTOFER’ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Eller,ayaklar,bilekler,yüz,dudaklarınşişmesiyadaözellikleağızveyaboğazın

yutmayıveyanefesalmayızorlaştıracakşekildeşişmelerinde

Şiddetlidöküntü

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinMALTOFER’ekarşıciddialerjinizvardemektir.

Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerekolabilir.

Buçokciddiyanetkilerinhepsioldukçaseyrekgörülür.

MALTOFERFOLTABLET

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasize

enyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Göğüsteyadaboğazdaağrı(özellikleyutarken)

Kanlıdışkı(kırmızıyadasiyahrenk)

Bunlarınhepsiciddiyanetkilerdir.Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Ciddiyanetkilerçokseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,doktorunuzasöyleyiniz:

Midebulantısı

İshal

Kusma

Kabızlık

Toklukhissi

BunlarMALTOFER’inhafifyanetkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5. MALTOFER’in

saklanması

MALTOFER’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız .

C’ninaltındaodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraMALTOFER’ikullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizMALTOFER’ikullanmayınız.

RuhsatSahibi:

ViforInternationalInc.St.Gallen/İsviçrelisansıyla

AbdiİbrahimİlaçSan.veTic.A.Ş.

ReşitpaşaMahallesi,EskiBüyükdereCaddesiNo:434467

Maslak/Sarıyer/İstanbul

Üretici:

AbdiİbrahimİlaçSan.veTic.A.Ş.

TunçCad.HoşdereMevkiiNo:3

Hadımköy/İstanbul

Bukullanmatalimatı09.04.2009tarihindeonaylanmıştır.

27-11-2018

Risk assessment of new sequencing information for genetically modified soybean A2704‐12

Risk assessment of new sequencing information for genetically modified soybean A2704‐12

Published on: Mon, 26 Nov 2018 The GMO Panel has previously assessed genetically modified (GM) soybean A2704‐12. This soybean was found to be as safe and nutritious as its conventional counterpart with respect to potential effects on human and animal health and the environment in the context of its intended uses. On 5 June 2018, the European Commission requested EFSA to analyse new nucleic acid sequencing data and updated bioinformatics data for GM soybean A2704‐12 and to indicate whether the previous c...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

31-10-2018

Safety and efficacy of a super critical carbon dioxide extract of Humulus lupulus L. flos when used as a feed flavouring for all animal species

Safety and efficacy of a super critical carbon dioxide extract of Humulus lupulus L. flos when used as a feed flavouring for all animal species

Published on: Tue, 30 Oct 2018 00:00:00 +0100 Following a request from the European Commission, the EFSA Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP) was asked to deliver a scientific opinion on the safety and efficacy of a super critical carbon dioxide extract of Humulus lupulus L. flos (hop strobiles) when used as a sensory feed additive for all animal species. The additive is specified to containing 40% beta acids and less than 0.2% alpha acids. Known substances of conce...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

30-10-2018

Training courses on “Steering an Expert Knowledge Elicitation” and “Use of the Expert Knowledge Elicitation Guidance in Risk Assessments for EFSA Management” and “Conduct of the Sheffield protocol for an Expert Knowledge Elicitation”

Training courses on “Steering an Expert Knowledge Elicitation” and “Use of the Expert Knowledge Elicitation Guidance in Risk Assessments for EFSA Management” and “Conduct of the Sheffield protocol for an Expert Knowledge Elicitation”

Published on: Mon, 29 Oct 2018 00:00:00 +0100 This report presents the results from an exploratory study in 2016 on clear communication of scientific assessment results. It had a specific focus on the communication of scientific uncertainties in EFSA scientific opinions. Qualitative methods were applied to the design and communication of an opinion summary and uncertainty statements related to that opinion, and to collect evidence on how different stakeholder groups responded to them. The study tested t...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

26-10-2018

Safety and efficacy of l‐threonine produced by fermentation using Escherichia coli CGMCC 7.232 for all animal species

Safety and efficacy of l‐threonine produced by fermentation using Escherichia coli CGMCC 7.232 for all animal species

Published on: Thu, 25 Oct 2018 00:00:00 +0200 The product subject of this assessment is l‐threonine produced by fermentation with a genetically modified strain of Escherichia coli (CGMCC 7.232). It is intended to be used in feed and water for drinking for all animal species and categories. The production strain and its recombinant DNA were not detected in the additive. The product l‐threonine, manufactured by fermentation with E. coli CGMCC 7.232, does not raise any safety concern with regard to the gen...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

25-9-2018

FDA Announces FY 2019 Animal Drug User Fee Rates for ADUFA and AGDUFA

FDA Announces FY 2019 Animal Drug User Fee Rates for ADUFA and AGDUFA

The U.S. Food and Drug Administration announced in the Federal Register today the fiscal year 2019 rates and payment procedures for animal drugs subject to user fees under the Animal Drug User Fee Amendments of 2018 (ADUFA IV) and Animal Generic Drug User Fee Amendments of 2018 (AGDUFA III).

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-9-2018

Risk assessment of new sequencing information on genetically modified carnation FLO‐40689‐6

Risk assessment of new sequencing information on genetically modified carnation FLO‐40689‐6

Published on: Fri, 21 Sep 2018 00:00:00 +0200 The GMO Panel has previously assessed genetically modified (GM) carnation FLO‐40689‐6 and concluded that there is no scientific reason to consider that the import, distribution and retailing in the EU of carnation FLO‐40689‐6 cut flowers for ornamental use will cause any adverse effects on human health or the environment. On 27 October 2017, the European Commission requested EFSA to analyse new nucleic acid sequencing data and updated bioinformatics data for...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

22-9-2018

Risk assessment of new sequencing information for genetically modified soybean BPS‐CV127‐9

Risk assessment of new sequencing information for genetically modified soybean BPS‐CV127‐9

Published on: Fri, 21 Sep 2018 00:00:00 +0200 The GMO Panel has previously assessed genetically modified (GM) soybean BPS‐CV127‐9. This soybean was found to be as safe and nutritious as its conventional counterpart and commercial soybean varieties with respect to potential effects on human and animal health and the environment in the context of its intended uses. On 16 February 2018, European Commission requested EFSA to analyse new nucleic acid sequencing data and updated bioinformatics data for GM soy...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-8-2018

Scientific Opinion on the state of the art of Toxicokinetic/Toxicodynamic (TKTD) effect models for regulatory risk assessment of pesticides for aquatic organisms

Scientific Opinion on the state of the art of Toxicokinetic/Toxicodynamic (TKTD) effect models for regulatory risk assessment of pesticides for aquatic organisms

Published on: Thu, 23 Aug 2018 00:00:00 +0200 Following a request from EFSA, the Panel on Plant Protection Products and their Residues (PPR) developed an opinion on the state of the art of Toxicokinetic/Toxicodynamic (TKTD) models and their use in prospective environmental risk assessment (ERA) for pesticides and aquatic organisms. TKTD models are species‐ and compound‐specific and can be used to predict (sub)lethal effects of pesticides under untested (time‐variable) exposure conditions. Three differen...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-8-2018

Joint EFSA and ECDC 2018 workshop on preparedness for a multi‐national food safety/public health incident

Joint EFSA and ECDC 2018 workshop on preparedness for a multi‐national food safety/public health incident

Published on: Tue, 21 Aug 2018 00:00:00 +0200 Abstract In May 2018, EFSA and ECDC co‐facilitated a workshop on preparedness for a multi‐national food safety/public health incident. The workshop, hosted at AGES in Vienna, was conceived to closely align with EFSA's Strategy 2020 commitment to prepare for future risk assessment challenges. EFSA, ECDC, AGES and BfR worked together closely to develop a workshop and associated training materials to be delivered over a 2.5‐day agenda. The workshop was attended...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

19-6-2018

Various Aortic Endovascular Graft Systems: Letter to Health Care Providers - UPDATE on Type III Endoleaks

Various Aortic Endovascular Graft Systems: Letter to Health Care Providers - UPDATE on Type III Endoleaks

Based on new information, the Endologix AFX with Strata device is at greater risk for a Type III endoleak compared to other endovascular AAA graft systems.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

9-1-2018

Adding Folic Acid to Corn Masa Flour May Prevent Birth Defects

Adding Folic Acid to Corn Masa Flour May Prevent Birth Defects

When consumed by women before and during pregnancy, folic acid, a B vitamin, may help prevent neural tube defects (NTDs).

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-10-2018

Velphoro (Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France)

Velphoro (Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France)

Velphoro (Active substance: mixture of polynuclear iron(iii)-oxyhydroxide, sucrose and starches) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6972 of Mon, 22 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

6-8-2018

Scientific guideline: ICH M9 on biopharmaceutics classification system based biowaivers - Step 2b - First version, draft: consultation open

Scientific guideline: ICH M9 on biopharmaceutics classification system based biowaivers - Step 2b - First version, draft: consultation open

This new multidisciplinary guideline is proposed to address biopharmaceutics classification system (BCS)-based biowaivers. BCS-based biowaivers may be applicable to BCS Class I and III drugs, however BCS-based biowaivers for these two classes are not recognized worldwide. This means that pharmaceutical companies have to follow different approaches in the different regions. This guideline will provide recommendations to support the biopharmaceutics classification of medicinal products and will provide rec...

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Scientific guideline: Draft VICH GL58 Stability testing of new veterinary drug substances and medicinal products in climatic zones III and IV - First version, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft VICH GL58 Stability testing of new veterinary drug substances and medicinal products in climatic zones III and IV - First version, draft: consultation open

The guideline is an annex to the VICH parent stability guideline, stability testing of new veterinary drug substances and medicinal products (VICH GL3 (R)), and provides guidance regarding the stability data package for a new veterinary drug substance and medicinal product to be included in a registration application submitted within the regions in the climatic zones III and IV.

Europe - EMA - European Medicines Agency

8-3-2018

Human coagulation factor VIII

Human coagulation factor VIII

Human coagulation factor VIII (Active substance: Human coagulation factor VIII) - Corrigendum - Commission Decision (2017)7630 of Thu, 08 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety