MAKSIPOR

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • MAKSIPOR 500 MG 16 FILM TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • MAKSIPOR 500 MG 16 FILM TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • cefalexin

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699517090400
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/5

KULLANMATALİMATI

MAKSİPOR500mgfilmtablet

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:500mgsefaleksinbazaeşdeğer525mgsefaleksinmonohidrat

Yardımcımaddeler:AvicelPH101,magnezyumstearat,laktoz,mısırnişastası,

hidroksipropilmetilsellülozdietilfitalat,etilalkol,kloroform,hidrokspropillmetilselüloz,

titanyumdioksitboyası,talk,dietlfitalat,F.D.C.sarıNo.6Alulake(E110).

Bukullanmatalimatında:

1. MAKSİPORnedirveneiçinkullanılır?

2. MAKSİPOR’ukullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. MAKSİPORnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. MAKSİPOR’unsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. MAKSİPORnedirveneiçinkullanılır?

MAKSİPORbakteridenilenmikroorganizmalarınoluşturduğuhastalıklardakullanılanbir

antibiyotiktir.Sefaleksinetkinmaddesi,hücreduvarlarınıbozarakbakterilerinölümlerinesebep

olur.

Açıkturuncurenkte,temiz,düzgünkenarlı,biryüzüenineçentikli,diğeryüzünde“M500”yazısı

bulunan,darkenarlarıilegenişyüzeyleriyuvarlatılmış,dikdörtgenşeklindetabletler

görünümündedir.Kartonkutuda,herbirtablette500mgsefaleksin’eeşdeğermiktardasefaleksin

monohidratiçeren16filmtabletlikblisterambalajlardadır.

MAKSİPOR,duyarlıbakterilerinnedenolduğuçeşitlienfeksiyonhastalalıklarınıntedavisinde

kullanılmaktadır:

Solunumyollarıenfeksiyonlarında

Ortakulakiltihabında

Ciltveyumuşakdokuenfeksiyonlarında

Kemikveeklemenfeksiyonlarında

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

2/5

2. MAKSİPOR’ukullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

MAKSİPOR’undahilolduğusefalosporingrubuantibiyotikleriletedavideciddivebazen

ölümcülolabilenaşırıduyarlılık(alerji)reaksiyonlarıbildirilmiştir.Bureaksiyonlar

penisiline,sefalosporinlereaşırıduyarlılıköyküsüolanve/veyabirçokmaddeyekarşıaşırı

duyarlılığıolankişilerdedahasıkgörülür.Tedavisırasındaalerjikbirreaksiyongeliştiği

takdirdeilaçhemenbırakılmalıveuyguntedaviyebaşlanmalıdır.

MAKSİPOR’uaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer,

Sefaleksin’eveyaMAKSİPOR’uniçindekiyardımcımaddelerdenherhangibirineveyaherhangi

birsefalosporintürevinekarşıalerjinizolduğusöylenmişse,

MAKSİPOR’uaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Eğer,

Sefalosporinlerekarşıalerjisinizvarsa,penisilinlerekarşıdaalerjigelişebilir.

MAKSİPORtedavisisırasındahafiftenşiddetliyedeğişebilenishalgelişimiolabilir.Budurum

psödomembranözkolitdenenvebazenhayatıtehditedebilenhastalıknedeniileolabilir.

Kolitdenilenbirkalınbarsakhastalığınızolduğusöylenmişse,

MAKSİPOR’adirençlimikroorganizmalarile(bakteri,mantargibi)enfeksiyongelişirse

Antibiyotiklerinuzunsürekullanılmalarıdirençlimikroorganizmalarileenfeksiyongelişimine

nedenolabilir.

Böbrekveyakaraciğerbozukluğunuzvarsa,kötübesleniyorsanız,antibiyotiktedavisiniuzun

sürealdıysanızve/veyakansulandırıcıtedavigörüyorsanız,MAKSİPORtedavisiile

pıhtılaşmabozukluğugelişimiriskinizartar.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsa,siziniçingeçerliyse,lütfendoktorunuza

danışınız.

MAKSİPOR’unyiyecekveiçecekilekullanılması:

MAKSİPOR’unyemeklerilebirliktealınmasıemiliminigeciktirmeklebirlikteilacınetkisini

değiştirmez.Bunedenleyiyeceklerilebirliktealınabilir.

Hamilelik:

lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

MAKSİPOR,ancakhekimtarafındangerekligörüldüğüdurumlardagebeliktedikkatli

kullanılabilir.

Gebeliğiönlemekiçinhapkullanıyorsanız,MAKSİPORbazıdoğumkontrolhaplarınınetkinliğini

azaltabileceğiiçin,MAKSİPORtedavisisırasındakullanabileceğinizetkiliyöntemlerkonusunda

doktorunuzadanışınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzadanışınız.

Emzirme:

lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Ancakhekimtarafındangerekligörüldüğütakdirdedikkatlikullanılmalıdır.

3/5

Araçvemakinekullanımı

MAKSİPOR’unaraçvemakinekullanımıgibidikkatgerektireneylemlerebilinenbiretkisiyoktur.

MAKSİPOR’uniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

MAKSİPOR500mgtabletlaktozihtivaeder.Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazı

ekerleritolereedemediğinizsöylendiise,butıbbiürünüalmadanöncedoktorunuzadanışınız.

MAKSİPOR,içerdiğirenklendiricinedeniylealerjikreaksiyonlaranedenolabilir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

GuttedavisindekullanılanbirilaçolanprobenesidMAKSİPOR’unkandakimiktarınıve

kandakalışsüresiniartırır.

MAKSİPORveşekerhastalığıtedavisindekullanılanbirilaçolanmetforminbirlikte

verildiğinde,metformindozuazaltılmalıdır.

Aminoglikozidgrubuantibiyotiklerilebirliktekullanıldığındabuilaçlarınböbreküzerindeki

zararlıetkileriniartırır.

Östrojenkombinasyonuiçerendoğumkontrolhaplarınınetkinliğiniazaltır

AyrıcaMAKSİPORbazılaboratuvartestlerininsonuçlarınıdahatalıetkileyebilir(kangrubu

ölçümlerinde,idrardaşekerölçümlerinde)

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3. MAKSİPORnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

DoktorunuzenfeksiyonuncinsineveşiddetinegörealacağınızdozmiktarınıveMAKSİPORile

yapılacaktedavisüresinibelirleyecektir.

Erişkinlerdegünde1-4garasıdozlardakullanılabilir.

Genellikle6saattebir250veya8saattebir500mgdozlarıyeterlidir.Mesanevecilt

enfeksiyonlarıgibibazıenfeksiyonlarda12saattebir500mgönerilir.

Uygulamasüresi7-14günarasıdeğişebilir..

Uygulamayoluvemetodu:

MAKSİPOR,ağızyoluylaalınır.

Tabletleribirbardaksuileçiğnemedenyutunuz.Tabletleridüzenliaralarilevegününaynı

saatlerindealmayaçalışınız.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanım

1yaşınüzerindekiçocuklardakullanılmasıgerekendoz,çocuğunuzunvücutağırlığınave

enfeksiyonuncinsinegöredoktortarafındanhesaplanacaktır.Küçükçocuklarınsuspansiyon

formlarınıkullanmalarıuygunolabilir.

Enfeksiyonlarınçoğuiçinönerilendoz:

5yaşaltıçocuklarda:Önerilmemektedir.

5yaşveüstüçocuklarda:8saattebir250mg

Yaşlılardakullanım

Gençhastalariçinönerilendozunaynısıönerilir.Böbrekfonksiyonlarıbozulmuşyaşlılarda

böbrekhastalığınınderecesinegöredozayarlamasıgerekebilir.

4/5

Özelkullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:

lkdoznormalerişkindozundaverilir.Dahasonragerekirsedoktorunuzdozdaazaltma

yapabilir.Pıhtılaşmabozukluğudahasıkgörüldüğündendikkatliolmakgerekir.

Karaciğeryetmezliği:

Pıhtılaşmabozukluğudahasıkgörülebildiğindendikkatlikullanılmasıgerekir..

EğerMAKSİPOR’unetkisininçokgüçlüveyaçokzayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaMAKSİPORkullandıysanız:

MAKSİPOR’dan kullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanız,birdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

Dozaşımındamidevekarınağrısı,kusma,ishalveidrardakangörülebilir.

Doktorunuzmideniziboşaltmayaveilacınemilmesiniengellemeyeçalışacakvediğergereken

önlemlerialacaktır.

MAKSİPOR’ukullanmayıunutursanız

Birsonrakidozzamanıyakındeğilse,hatırlarhatırlamazMAKSİPORdozunuzualınız.Bir

sonrakidozunuzunormalzamanındaalınız.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

MAKSİPORiletedavisonlandırıldığındakioluşabileceketkiler

DoktorunuzlakonuşmadanMAKSİPORalmayıanidenkesmeyiniz.Antibiyotiklerinuygunsuz

kullanımlarıdirençlimikroorganizmalarıngelişmesinenedenolabileceğigibihastalığınız

gerektiğigibiiyileşmediğiiçinenfeksiyonbulgularınızındevametmesinenedenolacaktır.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tümdiğerilaçlargibi,MAKSİPOR’uniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

AşağıdakilerdenbiriolursaMAKSİPOR’ukullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Nefesalmaktazorlanıyorsanızveyahırıltılınefesalıyorsanız,yüz,dilveboğazınızda

işmeyaşarsanız,bunlaranaflaksidenilenciddibiralerjininbulgularıolabilir.

Cildinizdeveyagözçevresindeiçisudoluveyakanlısıvıdolukabarcıklargelişirveya

derinizgenişalanlardasoyulmayabaşlarsa,(farklıtiptekiciddialerjikderihastalıklarının

belirtileriolabilir)

Nöbet(istemsizkasılmalarilebirliktebilinçkaybı)geçiriyorsanız

Bunlarınhepsiciddiyanetkilerdir.Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,aciltıbbimüdahaleye

veyahastaneyeyatırılmanızagerekolabilir.

Buçokciddiyanetkilerinhepsioldukçaseyrekgörülür.

5/5

AşağıdakilerdenbiriolursaHEMENdoktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastanenin

acilbölümünebaşvurunuz:

Kantestlerinizdeakyuvarlarlardaazalmaeozinofildenenkanhücrelerinizdeartmaveya

pıhtılaşmanızınbozulduğunadairbulgulararastlanırsa

Ciddikaraciğerfonksiyonbozukluğunaişaretedenbazıkantestlerindebozulma,sarılık

gibibulgularınızvarsa

Uzunsürenşiddetliveyakanlı,balgamlıishalinizolursa

Bunlarınhepsiciddiyanetkilerdir.Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Ciddiyanetkilerçokseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,doktorunuzabaşvurunuz.

Ağızdaveyagenitalbölgedemantarhastalıkları,vajendeakıntı

Genitalbölgedeveanüscivarındakaşıntı

Döküntü,ürtiker,kaşıntıgibialerjibulguları,

Başdönmesi,

Yorguluk,

Sinirlilik

Akılkarışıklığı

Hayalgörme

Başağrısı

İshal

Bulantı,kusma,

Karınağrısı

Hazımsızlık

Kasveeklemlerdeağrı

İlacabağlıgeçiciböbrekiltihabı

BunlarMAKSİPOR’unhafifyanetkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız,

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5. MAKSİPOR’unsaklanması

MAKSİPOR’uçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

25°C’ninaltındakiodasıcaklığındavekurubiryerdesaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

MAKSİPOR’uambalajınüzerindebelirtilensonkullanmatarihindensonrakullanmayınız.

RuhsatSahibi:ActavisİlaçlarıA.Ş.

PolatİşMerkezi34394Levent/Şişli-İstanbul

ÜretimYeri:ZentivaSağlıkÜrünleriSan.veTic.A.Ş.

Küçükkarıştıran39780Lüleburgaz/Kırklareli

Bukullanmatalimatı…/…/…tarihindeonaylanmştır.

30-10-2018

EU/3/18/2076 (Orphan Europe S.A.R.L.)

EU/3/18/2076 (Orphan Europe S.A.R.L.)

EU/3/18/2076 (Active substance: Glycine, L-alanine, L-arginine, L-aspartic acid, L-cysteine, L-cystine, L-glutamic acid, L-histidine, L-lysine monohydrate, L-methionine, L-phenylalanine, L-proline, L-serine, L-threonine, L-tryptophan, L-tyrosine, taurine) - Orphan designation - Commission Decision (2018)7277 of Tue, 30 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/100/18

Europe -DG Health and Food Safety

27-7-2018

EU/3/16/1635 (Leadiant GmbH)

EU/3/16/1635 (Leadiant GmbH)

EU/3/16/1635 (Active substance: N-acetyl-D-mannosamine monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)5053 of Fri, 27 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/228/15/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3809 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/092/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3808 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/084/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3803 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/069/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety