MAKSIPOR

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • MAKSIPOR 5 ML ORAL 250 MG 100 ML SUSPANSIYON
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • MAKSIPOR 5 ML ORAL 250 MG 100 ML SUSPANSIYON
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • cefalexin

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699517280603
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 19-01-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

MAKSİPOR125mgOralsüspansiyoniçintoz

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Sulandırıldığında100mLsüspansiyonverenbirşişedekitozkarışımı,2,5g

sefaleksin bazaeşdeğer sefaleksin monohidrat5mL’sinde125mgsefaleksin baziçerir.

Yardımcımaddeler:Sodyumsiklamat,sodyumsitratdihidrat,sodyumbenzoat,sodyum

karboksimetilselüloz,Tween80(Polisorbat80),dyeponceau4R(E124),ahududuesansı

tozu, muzesansı tozu, şeker(sukroz)

Bukullanmatalimatında:

1.MAKSİPORnedir veneiçinkullanılır?

2.MAKSİPOR’ukullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.MAKSİPORnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkiler nelerdir?

5.MAKSİPOR’unsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.MAKSİPORnedir veneiçinkullanılır ?

MAKSİPORbakteridenilenmikroorganizmalarınoluşturduğuhastalıklardakullanılanbir

antibiyotiktir.Sefaleksinetkinmaddesi,hücreduvarlarınıbozarakbakterilerinölümlerinesebep

olur.

İnce,akıcı,gözlegörülürkirliliklervesiyahparçacıklariçermeyen,kekleşmevetopaklaşmaeğilimi

göstermeyen, aromatik meyvekokulu, pemberenklitozgörünümündedir.

Sulandırıldığında100mLsüspansiyonverebilecektozkarışımiçerenşişelerdeölçekilebirlikte

bulunur

MAKSİPOR,duyarlıbakterilerinnedenolduğuçeşitlienfeksiyonhastalalıklarınıntedavisinde

kullanılmaktadır:

-Solunumyollarıenfeksiyonlarında

-Orta kulak iltihabında

-Cilt veyumuşak doku enfeksiyonlarında

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin içinreçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneyegittiğinizdedoktorunuzabu ilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksek veya düşükdoz kullanmayınız.

-İdraryoluveprostatit dahilgenital enfeksiyonlarda

2.MAKSİPOR’ukullanmadanöncedikkat edilmesi gerekenler

MAKSİPOR’undahilolduğusefalosporingrubuantibiyotikleriletedavideciddivebazen

ölümcülolabilenaşırıduyarlılık(alerji)reaksiyonlarıbildirilmiştir.Bureaksiyonlar

penisiline,sefalosporinlereaşırıduyarlılıköyküsüolanve/veyabirçokmaddeyekarşıaşırı

duyarlılığıolankişilerdedahasıkgörülür.Tedavisırasındaalerjikbirreaksiyongeliştiği

takdirde ilaç hemenbırakılmalıveuyguntedaviye başlanmalıdır.

MAKSİPOR’uaşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

Sefaleksin’eveyaMAKSİPOR’uniçindekiyardımcımaddelerdenherhangibirineveyaherhangi

birsefalosporintürevinekarşıalerjinizolduğusöylenmişse,

MAKSİPOR’uaşağıdaki durumlardaDİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

Sefalosporinlerekarşı alerjisinizvarsa, penisilinlerekarşı daalerjigelişebilir.

MAKSİPORtedavisisırasında hafiftenşiddetliyedeğişebilenishalgelişimiolabilir. Budurum

psödomembranözkolit denen vebazen hayatıtehditedebilen hastalık nedeni ile olabilir.

Kolitdenilen bir kalın barsak hastalığınızolduğu söylenmişse,

MAKSİPOR’adirençlimikroorganizmalar ile(bakteri, mantargibi)enfeksiyongelişirse

Antibiyotiklerin uzun sürekullanılmaları dirençlimikroorganizmalar ileenfeksiyongelişimine

neden olabilir.

Böbrekveyakaraciğerbozukluğunuzvarsa,kötübesleniyorsanız,antibiyotiktedavisiniuzun

sürealdıysanızve/veyakansulandırıcıtedavigörüyorsanız,MAKSİPORtedavisiile

pıhtılaşma bozukluğu gelişimiriskinizartar.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsa,siziniçingeçerliyse,lütfendoktorunuza

danışınız.

MAKSİPOR’unyiyecekveiçecekilekullanılması:

MAKSİPOR’unyemeklerilebirliktealınmasıemiliminigeciktirmeklebirlikteilacınetkisini

değiştirmez. Bu nedenleyiyeceklerilebirliktealınabilir.

Hamilelik:

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

MAKSİPOR,ancakhekimtarafındangerekligörüldüğüdurumlardagebeliktedikkatli

kullanılabilir.

Gebeliği önlemekiçin hap kullanıyorsanız, MAKSİPOR bazıdoğum kontrol haplarının etkinliğini

azaltabileceğiiçin,MAKSİPORtedavisisırasındakullanabileceğinizetkiliyöntemlerkonusunda

doktorunuzadanışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkedersenizhemen doktorunuza danışınız.

Emzirme:

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Ancak hekimtarafındangerekligörüldüğü takdirdedikkatlikullanılmalıdır.

Araçvemakinekullanımı

MAKSİPOR’unaraçvemakinekullanımıgibidikkatgerektireneylemlerebilinenbiretkisi

yoktur.

MAKSİPOR’uniçeriğindebulunanbazı yardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

MAKSİPOR125mgoralsuspansiyoniçintoz,31.30gsukrozihtivaeder.Eğerdahaönceden

doktorunuztarafındanbazışekerlerekarşıintoleransınızolduğusöylenmişsebutıbbiürünü

almadan öncedoktorunuzla tmeasageçiniz.Şekerhastalığınızvarsadoktorunuzabildiriniz.

Buürünaynızamandaherdozunda23mg’dandahaazsodyumiçerir.Budurumtuzdankısıtlı

diyetinizi etkilemez.

MAKSİPOR,Ponceau 4Riçerir. Ponceau 4Ralerjikreaksiyonlarasebep olabilir.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

GuttedavisindekullanılanbirilaçolanprobenesidMAKSİPOR’unkandakimiktarınıve

kandakalış süresiniartırır.

MAKSİPORveşekerhastalığıtedavisindekullanılanbirilaçolanmetforminbirlikte

verildiğinde, metformin dozu azaltılmalıdır.

Aminoglikozidgrubuantibiyotiklerilebirliktekullanıldığındabuilaçlarınböbreküzerindeki

zararlı etkileriniartırır.

Östrojen kombinasyonu içeren doğum kontrol haplarının etkinliğiniazaltır

AyrıcaMAKSİPORbazılaboratuvartestlerininsonuçlarınıdahatalıetkileyebilir(kangrubu

ölçümlerinde,idrardaşeker ölçümlerinde)

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfen doktorunuza veyaeczacınıza bunlarhakkında bilgiveriniz.

3.MAKSİPORnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

DoktorunuzenfeksiyonuncinsineveşiddetinegörealacağınızdozmiktarınıveMAKSİPORile

yapılacak tedavi süresinibelirleyecektir.

Erişkinlerdegünde1-4garası dozlardakullanılabilir.

Genellikle6saattebir250veya8saattebir500mgdozlarıyeterlidir.Mesanevecilt

enfeksiyonlarıgibibazı enfeksiyonlarda12 saattebir 500 mgönerilir.

Uygulamasüresi 7-14gün arası değişebilir..

Uygulamayoluvemetodu:

MAKSİPOR, ağızyoluylaalınır.

Ölçeğiilealınmalıdır.Herkullanımdanönceiyiceçalkalanmalıdır.

İlacınızıdüzenliaralarilevegünün aynı saatlerindealmayaçalışınız.

Süspansiyonunhazırlanması:Şişeyisallayarakiçindekitozundağılmasınısağlayınız.Şişedeki

tozubirmiktarkaynatılmışsoğutulmuşsuylaçalkaladıktansonraşişeyikendihizasınakadar

kaynatılmış soğutulmuş su iledoldurunuz.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanım

1yaşınüzerindekiçocuklardakullanılmasıgerekendoz,çocuğunuzunvücutağırlığına

veenfeksiyonuncinsinegöredoktor tarafından hesaplanacaktır.

Enfeksiyonların çoğu için önerilen doz:

5yaşaltı çocuklarda : 8 saattebir 125 mg

5yaş veüstü çocuklarda: 8 saattebir 250 mg

Yaşlılardakullanım

Gençhastalariçinönerilendozunaynısıönerilir.Böbrekfonksiyonlarıbozulmuş

yaşlılardaböbrekhastalığınınderecesinegöredozayarlamasıgerekebilir.

Özel kullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:

İlkdoznormalerişkindozundaverilir.Dahasonragerekirsedoktorunuzdozdaazaltma

yapabilir. Pıhtılaşma bozukluğu dahasık görüldüğünden dikkatliolmak gerekir.

Karaciğeryetmezliği:

Pıhtılaşma bozukluğu dahasık görülebildiğindendikkatlikullanılması gerekir.

EğerMAKSİPOR’unetkisininçokgüçlüveyaçokzayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaMAKSİPORkullandıysanız:

MAKSİPOR’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanız,birdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

Dozaşımında mide vekarın ağrısı, kusma,ishalveidrardakangörülebilir.

Doktorunuzmideniziboşaltmayaveilacınemilmesiniengellemeyeçalışacakvediğergereken

önlemleri alacaktır.

MAKSİPOR’ukullanmayı unutursanız

Birsonrakidozzamanıyakındeğilse,hatırlarhatırlamazMAKSİPORdozunuzualınız.Bir

sonraki dozunuzu normalzamanındaalınız.

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

MAKSİPORiletedavisonlandırıldığındakioluşabileceketkiler

DoktorunuzlakonuşmadanMAKSİPORalmayıanidenkesmeyiniz.Antibiyotiklerinuygunsuz

kullanımlarıdirençlimikroorganizmalarıngelişmesinenedenolabileceğigibihastalığınız

gerektiği gibiiyileşmediği için enfeksiyon bulgularınızın devam etmesinenedenolacaktır.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümdiğerilaçlargibi,MAKSİPOR’uniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

AşağıdakilerdenbiriolursaMAKSİPOR’ukullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildiriniz veya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Nefesalmaktazorlanıyorsanızveyahırıltılınefesalıyorsanız,yüz,dilveboğazınızdaşişme

yaşarsanız, bunlaranaflaksi denilen ciddibir alerjinin bulguları olabilir.

Cildinizdeveyagözçevresindeiçisudoluveyakanlısıvıdolukabarcıklargelişirveya

derinizgenişalanlardasoyulmayabaşlarsa,(farklıtiptekiciddialerjikderihastalıklarının

belirtileri olabilir)

Nöbet (istemsizkasılmalar ilebirlikte bilinçkaybı) geçiriyorsanız

Bunlarınhepsiciddiyanetkilerdir.Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,aciltıbbimüdahaleye

veyahastaneyeyatırılmanızagerek olabilir.

Bu çok ciddiyanetkilerin hepsi oldukçaseyrekgörülür.

AşağıdakilerdenbiriolursaHEMENdoktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastanenin

acilbölümünebaşvurunuz:

Kantestlerinizdeakyuvarlarlardaazalmaeozinofildenenkanhücrelerinizdeartmaveya

pıhtılaşmanızın bozulduğunadairbulgulararastlanırsa

Ciddikaraciğerfonksiyonbozukluğunaişaretedenbazıkantestlerindebozulma,sarılıkgibi

bulgularınızvarsa

Uzun süren şiddetli veyakanlı, balgamlıishalinizolursa

Bunların hepsi ciddiyanetkilerdir. Aciltıbbi müdahalegerekebilir.

Ciddiyan etkilerçok seyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangi birini farkederseniz, doktorunuza başvurunuz.

Ağızdaveyagenital bölgedemantar hastalıkları, vajendeakıntı

Genital bölgedeveanüscivarında kaşıntı

Döküntü, ürtiker, kaşıntı gibialerjibulguları,

Başdönmesi,

Yorguluk,

Sinirlilik

Akılkarışıklığı

Hayalgörme

Başağrısı

İshal

Bulantı,kusma,

Karınağrısı

Hazımsızlık

Kasveeklemlerdeağrı

İlacabağlıgeçici böbrekiltihabı

BunlarMAKSİPOR’unhafifyanetkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız,

doktorunuzu veyaeczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesidurumunda

hekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyanetkileri

www.titck.gov.tr sitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada0800314

0008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi(TÜFAM)’ne

bildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacıngüvenliliği

hakkında dahafazla bilgiedinilmesine katkısağlamış olacaksınız.

5.MAKSİPOR’unsaklanması

MAKSİPOR’uçocukların göremeyeceği,erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki odasıcaklığındavekurubiryerdesaklayınız.

Sulandırılmışsüspansiyonodasıcaklığında7gün,buzdolabında14günsüreyleaktivitesini

kaybetmeden saklanabilir.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

MAKSİPOR’uambalajınüzerindebelirtilen sonkullanma tarihindensonrakullanmayınız.

RuhsatSahibi:

ActavisİlaçlarıA.Ş.

Polatİş Merkezi34394Levent/Şişli-İstanbul

ÜretimYeri:

Actavis İlaçlarıA.Ş

BüyükdereCaddesi No : 205

Levent–34394 / İstanbul

Bu kullanma talimatı../../….tarihinde onaylanmştır.