MAJEZIK

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • MAJEZIK DUO TOPIKAL JEL 30 G
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • MAJEZIK DUO TOPIKAL JEL 30 G
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • Celebrex

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699536340043
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 24-06-2014
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

MAJEZİK DUO topikal jel

Haricen kullanılır.

Etkin madde:30 g topikal jel, 1.500 g flurbiprofen ve 0.075 g tiyokolşikosid; 50 g topikal

jel, 2.500 g flurbiprofen ve 0.125 g tiyokolşikosid içerir.

Yardımcımaddeler:Etil alkol,Karbomer, Polietilen glikol, Polisorbat, Trietanolamin,

Gliserin, Dimetil sülfoksit, Metil paraben, Propil paraben, Lavanta esansı, Saf su.

Bu ilacıkullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak siziniçin reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacınkullanımısırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz.İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşükdoz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. MAJEZİK DUO nedir ve ne için kullanılır?

2. MAJEZİK DUO’yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. MAJEZİK DUO nasıl kullanılır?

4. Olasıyan etkiler nelerdir?

5. MAJEZİK DUO’nun saklanması

Başlıklarıyer almaktadır.

1. MAJEZİK DUO nedir ve ne için kullanılır?

MAJEZİK DUO, romatizmal hastalıklar dahil ağrılıkas kasılmalarının semptomatik tedavisi

amacıyla;

Lumbalji (bel ağrısı), tortikolis(boyun tutulması) gibi omurların dejeneratifhastalıklarında,

omurların statik patolojilerinde, akut ve kronik sırt ağrılarında, boyun ve kol bölgesindeki

sinir ağrılarında, siyatik ağrıda, spor ve kaza yaralanmalarındaki ezilme, burkulma,

gerilmelerde, ameliyat sonrasıgörülen ağrılısendromlarda endikedir.

MAJEZİK DUO,mor renkli, propilen kapaklı, yüksek dansiteli polietilen (HDPE) 30 g ve 50

g’lık tüp ve karton kutu ambalajda takdimedilir.

2. MAJEZİK DUO’yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MAJEZİK DUO’yu aşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

- Flurbiprofene, tiyokolşikoside veya ürünün formülünde bulunan yardımcımaddelerden

herhangi birine karşıaşırıduyarlılığınız varsa

- Gevşek paralizi ve adale hipotonisi (kasların gerginliğini yitirmesi) gibi durumlarınız varsa

- Gebelik ve emzirme dönemindeyseniz

MAJEZİK DUO’yu aşağıdaki durumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

- Açık yaralara, ekzematöz ve iltihaplıderi bölgelerine, mukoz membranlara ve göze

uygulanmamalıdır.

- Topik uygulama sırasında, özellikle uzun süreli kullanımdaaşırıduyarlılık gelişebilir. Böyle

bir durumda tedaviye son verilmelidir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

doktorunuza danışınız.

MAJEZİK DUO’nun yiyecek veiçecek ile kullanılması

Bildirilmemiştir.

Hamilelik

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz veya hamile kalmayıplanlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

Hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kullanılırken emzirmeye son verilmeli ya da ilaç kesilmelidir.

Araç ve makine kullanımı

Bildirilmemiştir.

Diğer ilaçlarile birliktekullanımı

Herhangi bir etkileşimgözlenmesi beklenmez.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacışu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. MAJEZİK DUO nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığıiçin talimatlar:

Günde 3-4 defa hastalıklıbölgeye ve çevresine hafifçe ovularak uygulanır.

Uygulama yolu ve metodu:

MAJEZİK DUO topikal jel hastalıklıbölgeye ve çevresinehafifçe ovularak uygulanır.

HARİCEN KULLANILIR.

Değişik yaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

12 yaşaltıçocuklarda kullanımıile ilgili bilgi bulunmamaktadır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda doz ayarlamasıgerekmemektedir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/ Karaciğer yetmezliği:

Böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanımıile ilgili veri bulunmamaktadır.

Eğer MAJEZİK DUO’nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla MAJEZİK DUO kullandıysanız:

MAJEZİK DUO’dan kullanmanız gerekenden fazlasınıkullanmışsanız birdoktor veyaeczacı

ile konuşunuz.

MAJEZİK DUO’yu kullanmayıunutursanız:

Unutulan dozlarıdengelemek için çift doz almayınız.

MAJEZİK DUO ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

MAJEZİK DUO ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler hakkında bir bilgi

bulunmamaktadır.

4. Olasıyan etkiler nelerdir?

Hafif - ortaşiddette bölgesel deri reaksiyonlarıgörülebilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzuveya eczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması:

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarakyada

0 800 314 00 08 numaralıyan etki bildirimhattınıarayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileribildirerekkullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkısağlamışolacaksınız.

5. MAJEZİK DUO’nun saklanması

MAJEZİK DUO’yu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra MAJEZİK DUO’yu kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:Sanovelİlaç San. veTic. A.Ş.

34460İstinye -İstanbul

Üretim yeri : Sanovelİlaç San. veTic. A.Ş.

34580 Silivri -İstanbul

Bu kullanmatalimatı23.01.2012 tarihinde onaylanmıştır.